the gioi phim sex cua cong nhan

"Theá giôùi phim sex" cuûa coâng nhaân


TTCN - Ñoù laø con ñöôøng ñaát daøi chöa tôùi 500m trong khu daân cö môùi caïnh 
Khu coâng nghieäp Ñoàng An (Bình Döông) nhöng coù ñeán hôn chuïc quaùn caø pheâ 
chieáu phim lieàn keà trong caùc khu nhaø troï coâng nhaân. 

Nhöõng quaùn caø pheâ naøy ñöôïc döïng taïm bôï baèng laù, baït niloâng... luïp 
xuïp nhöng luùc naøo cuõng ñoâng ngheït khaùch. Khaùch ñoâng khoâng phaûi vì 
caø pheâ ngon, reû, maø laø phim sex chieáu lieân tuïc 24/24 giôø...

Theo moät nhoùm coâng nhaân ñi chôi ñeâm, chuùng toâi vaøo quaùn caø pheâ N.A, 
caùch Trung taâm thöông maïi Ñoàng An chöøng 100m. Quaùn ñöôïc döïng taïm bôï 
treân khoaûng ñaát chöøng 70m2, maùi lôïp laù, vaùch ñöôïc bao baèng baït 
niloâng kín mít, nhìn töø ngoaøi khoâng thaáy ñöôïc gì beân trong. Chöa tôùi 
20g maø quaùn ñaõ ñaày aép ngöôøi ngoài ngöûa löng ra gheá xeáp daùn maét vaøo 
maøn hình tivi treo nôi goùc nhaø.

Trong aùnh saùng lôø môø töø maøn hình tivi, chuùng toâi laàn doø ñeán daõy 
baøn cuoái cuøng môùi tìm ñöôïc ba gheá coøn troáng. Tieáng röôït ñuoåi, tieáng 
suùng baén aàm aàm phaùt ra töø hai loa cöù töôûng nhö khaùch trong quaùn ñang 
thöôûng thöùc nhöõng boä phim haønh ñoäng, nhöng vöøa ngoài xuoáng gheá, nhìn 
leân maøn hình tivi thì trôøi aï: nhöõng caûnh ñoâi nam nöõ nöôùc ngoaøi khoâng 
moät maûnh vaûi che thaân ñang "quaàn" nhau ñuû tö theá, ñuû kieåu moät caùch 
cuoàng loaïn!

Khoâng chæ rieâng quaùn N.A, nhieàu quaùn caø pheâ trong khu vöïc maø chuùng 
toâi thaâm nhaäp trong nhöõng ngaøy ôû troï taïi khu daân cö Ñoàng An ñeàu toå 
chöùc chieáu phim "con heo" vaø raát ñoâng khaùch. Khi chieáu phim sex, chuû 
quaùn cho môû cuøng luùc hai ñaàu ñóa. Ñaàu chieáu phim sex chæ hieän hình leân 
maøn aûnh nhöng khoâng phaùt ra tieáng, coøn ñaàu tieáng ñöôïc noái vôùi nhöõng 
boä phim ñaám ñaù hình söï, kieám hieäp bình thöôøng. Ngaøy cuõng nhö ñeâm chuû 
quaùn ñeàu coù chieáu phim sex vaøo luùc ñoâng khaùch hoaëc theo yeâu caàu cuûa 
khaùch, nhöng hai ngaøy cuoái tuaàn thôøi gian chieáu nhieàu hôn vaø khaùch xem 
cuõng ñoâng ñaûo hôn. Khaùch vaøo nhöõng quaùn naøy chæ toaøn nam coâng nhaân...


Ñóa sex ñang ñöôïc tuùt laïi 

Saùng 27-9, chuùng toâi vaøo quaùn caø pheâ khoâng teân gaàn hoa vieân YÙ Lan. 
Quaùn chæ coøn ñuùng hai gheá troáng. Chuùng toâi ngoâi gheá vaø goïi chai söõa 
ñaäu naønh giaù 3.000 ñoàng. Haàu heát khaùch laø thanh nieân, coâng nhaân coøn 
mang caû aùo ñoàng phuïc, baûng teân coâng ty... Ñuùng 11g30, maøn aûnh tivi 
baét ñaàu hieän leân nhöõng caûnh sex ngoaïi haïng. Sau 20 phuùt xem phim "con 
heo" noùng hoåi, moät vaøi coâng nhaân caàm thuoác laù queân huùt, ñoaïn taøn 
daøi chaùy gaàn chaïm da tay. Nhöõng ñoaïn phim sex töôi maùt heát côõ laøm cho 
moïi ngöôøi queân ñi baàu khoâng khí noùng höøng höïc, muøi hôi ngöôøi vaø 
khoùi thuoác laù môø mòt, ngoät ngaït. 

Chieáu xong 45 phuùt sex, chuû quaùn ñoåi ñóa phim ca nhaïc. Moïi ngöôøi khoâng 
ra veà maø tieáp tuïc ngoài laïi vì "saép coù phim môùi, döõ doäi laém!" - moät 
anh coâng nhaân treû noùi. Heát giôø "giaûi lao" baèng phim ca nhaïc, phim "con 
heo" môùi laïi ñöôïc baät leân. Caû quaùn ñang oàn aøo chôït im haún, nhöõng 
göông maët laïi ñôø ñaãn daùn vaøo maøn hình... Boãng coù tieáng xe cöùu thöông 
beân ngoaøi, moät thanh nieân buoät mieäng hoâ leân "coâng an ñeán!". Nhanh nhö 
caét maøn hình chuyeån sang moät boä phim haønh ñoäng ñaám ñaù ì xeøo.

Ñeå caïnh tranh vaø thu huùt khaùch, chuû yeáu laø coâng nhaân ngheøo, ñeán 
quaùn mình, haøng chuïc quaùn nôi naøy ñeàu tung ra nhöõng chieâu khuyeán maõi, 
caïnh tranh, tieáp thò khaùc nhau. Ngoaøi vieäc haï cho thaät "meàm" giaù thöùc 
uoáng, caùc quaùn coøn thi nhau ñoåi phim lieân tuïc, phim laï, phim môùi vaø 
khaùch xem ñaõ coù nhöõng "bình choïn" xeáp loaïi khaùc nhau. Caùc quaùn nhö 
Th.Th (cuõ), quaùn N.A, quaùn C.Ñ ñöôïc coâng nhaän laø "saên" nhieàu phim laï, 
ñoäc, noùng hoåi nhaát neân löôïng khaùch cuõng ñoâng nhaát, moãi quaùn khoâng 
döôùi 100 gheá, nhieàu luùc neáu ñeán treã khoâng coù choã ngoài. Phim sex 
ñöôïc trình chieáu laø sex nguyeân chaát, "naëng ñoâ", khoâng phaûi phim pha 
laãn.
Quaùn Th.Th. (cuõ) nhìn töø beân ngoaøi khaù luïp xuïp, beân trong laø "ñoäng 
phim sex" 

Quaùn N.A ñöôïc coâng nhaän laø nôi coù nhieàu boä "lieân khuùc suùc vaät" - 
phim "sex thuù", quaùn C.Ñ laïi noåi tieáng vôùi nhöõng phim "boä söu taäp 72 
kieåu vaø tö theá haønh laïc", hay nhö quaùn Th.Th thì laïi noåi tieáng hôn vì 
chieáu sex vôùi aâm thanh "trung thöïc", khoâng caàn "caùch aâm" baèng aâm 
thanh cuûa nhöõng boä phim hình söï, kieám hieäp. Nhieàu quaùn tröôùc ñaây chæ 
taäp trung chieáu vaøo buoåi toái, nay naâng leân "khuyeán maõi" chieáu caû 
ngaøy, 24/24 giôø khi coù yeâu caàu hay löôïng khaùch ñoâng.

20g30 toái 1-10, sau nhöõng maøn sex, rôøi quaùn N.A chuùng toâi thaáy moät 
toáp coâng nhaân ra khoûi quaùn vaø keùo nhau ñeán khu boùng toái caïnh coång 
phuï Khu cheá xuaát Linh Trung II (tænh loä 43) nôi coù haøng chuïc gaùi maïi 
daâm ñöùng töøng nhoùm chaøo môøi. Hoï nhanh choùng traû giaù vaø maát huùt 
vaøo boùng toái.

Theo Leâ Vaên T. moät "truøm" kinh doanh cung caáp baêng ñóa ôû huyeän Thuaän 
An, Bình Döông, nguoàn ñóa ñoå veà caùc quaùn caø pheâ naøy töø ba ñöôøng: chôï 
Huyønh Thuùc Khaùng (TP.HCM), caùc "loø saûn xuaát" treân caùc ñöôøng 550, DT 
743 thuoäc caùc xaõ Bình Hoøa, An Phuù vaø caàu Tham Löông (TP.HCM).

Caùc tieäm cho thueâ baêng ñóa keùo daøi qua Khu coâng nghieäp Soùng Thaàn, Khu 
coâng nghieäp Ñoàng An, Khu cheá xuaát Linh Trung II... coù boán "ñaïi lyù" 
chuyeân boû moái phim laø Thaønh, Ñöùc, Nghóa vaø Haûi. Phim sex nheï cuûa Myõ, 
Hong Kong, Haøn Quoác, Thaùi Lan, Nhaät Baûn ñöôïc baùn vôùi giaù 8.000 
ñoàng/boä, phim sex naëng thì 9.000 - 10.000 ñoàng/boä, coù caû sex boä töø 3 - 
8 cuoán. 


Nhöõng ñóa sex baùn giaù 10.000ñ/VCD 4


Qua söï giôùi thieäu cuûa moät chuû tieäm kinh doanh baêng ñóa ôû khu Laùi 
Thieâu, Thuaän An, Nghóa - moät tay chuyeân boû moái phim cho caùc quaùn caø 
pheâ khu vöïc giaùp ranh giöõa huyeän Thuaän An, Bình Döông vaø Thuû Ñöùc - 
tuyeân boá: "Anh caàn bao nhieâu phim sex cuõng coù, nöôùc naøo, loaïi gì, ñuû 
heát. Phim ngöôøi maãu, dieãn vieân VN ñoùng cuõng coù. 

Neáu anh laáy haøng thöôøng xuyeân, oån ñònh thì toâi laáy giaù sæ chöù khoâng 
phaûi 20.000-25.000 ñoàng nhö maáy quaùn caø pheâ maø anh hoûi ñoøi aên tieàn 
"coø" cuûa anh ñaâu. Toaøn haøng môùi, giaù laïi reû, aên ñöùt maáy nguoàn ñóa 
ôû caùc loø taïi choã". Quaû thaät, ngaøy hoâm sau y heïn "ñaïi lyù" Nghóa giao 
cho chuùng toâi 10 ñóa phim sex Myõ môùi caùu chöa coù quaùn caø pheâ naøo 
chieáu!

Caïnh tranh quyeát lieät vôùi löïc löôïng boû moái "di ñoäng" laø nhöõng "loø" 
saûn xuaát taïi choã caùc con ñöôøng 550, DT 743. Theo lôøi cuûa "truøm" phim 
Bình Döông T., khu naøy coù khoâng döôùi 10 "loø" chuyeân cung caáp caùc nguoàn 
phim sex. Huøng, chuû quaùn caø pheâ khoâng teân treân ñöôøng DT 743, gaàn ngaõ 
tö 550, cho bieát: "Chæ caàn baùo tröôùc ba ngaøy, muoán bao nhieâu, nöôùc naøo 
cuõng ñeàu coù ñuû".

Qua tìm hieåu chuùng toâi bieát ñöôïc caùc chuû quaùn ôû khu Ñoàng An haàu heát 
laø töø Thanh Hoùa, Ngheä An, Haø Tónh... ñeán thueâ ñaát môû quaùn. Ngheà môû 
quaùn chieáu phim sex ñang hoài phaùt ñaït treân con ñöôøng naøy vôùi löôïng 
khaùch doài daøo laø haøng ngaøn coâng nhaân caùc nhaø maùy, xí nghieäp. Chuùng 
toâi hoûi thaêm moät chuû quaùn: "Khoâng sôï coâng an hoát sao?" thì ñöôïc traû 
lôøi: "Lo heát roài, ôû ñaây ai cuõng vaäy, lo môùi soáng khoûe ñöôïc". Coøn 
nhöõng ngöôøi daân soáng quanh khu vöïc naøy thì laéc ñaàu ngao ngaùn: "Chuyeän 
ñoù ai cuõng bieát". 

TRAÀN HUYØNH - VUÕ BÌNH

Name: Nguyen Hoang Bao Vu
Office: Sao Mai Computer Center for the Blind
12B/C7 Hoang Hoa Tham street, Tan Binh district Ho Chi Minh City Viet Nam
tel: 84 8 849 5069.
Fax: 84 8 293 8300.
Email:
info@xxxxxxxxxxxxxxxx
Website:
www.saomaicenter.org

Home: 210C Hiep Binh Chanh tenement. Thu Duc district Ho Chi Minh City Viet Nam
Cell-phone: 0989350014
Yahoo ID: nguyenhoangbaovu
Skype ID: nguyenhoangbaovu

Other related posts:

  • » the gioi phim sex cua cong nhan