[SMCC] that khung khiep

B? nh?t con gái du?i h?m 24 nam
11:31:00, 28/04/2008

(TNO) T?i t? hon, ông còn nhi?u l?n l?m d?ng tình d?c chính d?a con gái c?a 
mình. 7 d?a con l?n lu?t ra d?i. Ngu?i v? không h? hay bi?t v? nh?ng gì x?y
ra ? can h?m m?t du?i  chính ngôi nhà c?a mình.

V? vi?c dang gây xôn xao du lu?n ? nu?c Áo và trên kh?p th? gi?i. C?nh sát Áo 
cho bi?t n?n nhân c?a v? trên, Elisabeth F, 42 tu?i dã b? b? d?, ông Josef
d? xu?ng can h?m, l?a cô u?ng thu?c ng?, trói cô l?i r?i nh?t luôn trong dó t? 
nam 1984, t?c lúc cô 18 tu?i. Nhung không d?i d?n lúc con gái 18 tu?i, Josef
b?t d?u l?m d?ng tình d?c Elisabeth F t? lúc cô m?i lên 11.

Elisabeth F dã b? nh?t du?i ngôi nhà này su?t 24 nam (?nh: AFP)

Hi?n c?nh sát Amstetten (noi x?y ra v? vi?c, ch? cách Vienne 130km) v?n dang c? 
g?ng k?t n?i các chi ti?t.

"Chúng ta dang d?i m?t v?i m?t t?i ác quá khó hi?u. T?t c? nh?ng gì x?y ra th?t 
di quá xa trí tu?ng tu?ng c?a chúng ta", B? tru?ng N?i v? Áo Guenther Platter
phát bi?u trên dài truy?n hình qu?c gia.

3 trong s? 7 d?a con c?a Elisabeth F và Josef b? nh?t v?i m? t? ngày chào d?i 
d?n nay, g?m 2 d?a con d?u (nay dã 19 và 18 tu?i) và d?a con út (5 tu?i).
B?n chúng chua t?ng bao gi? nhìn th?y ánh m?t tr?i, chua t?ng ti?p xúc v?i 
ngu?i nào bên ngoài cho d?n tru?c khi v? vi?c du?c hé l?.

M?t d?a tr? dã ch?t sau khi chào d?i, 3 d?a còn l?i do Josef và v? - bà 
Rosemarie nuôi du?ng. 3 d?a con này do chính Josef b? d?n b? ? c?a nhà mình, kèm
theo dó là thu c?a Elisabeth F v?i n?i dung dó là con c?a cô và cô không có kh? 
nang nuôi chúng.

Theo các thông tin di?u tra ban d?u, bà Rosemarie không h? hay bi?t nh?ng gì dã 
x?y ra cho con gái sau khi v? ch?ng bà nh?n du?c m?t lá thu c?a con, b?o
r?ng ông bà d?ng di tìm mình. Bà ch?p nh?n tình tr?ng xa r?i con, cho r?ng con 
dã.bi?n m?t m?t cách t? nguy?n.

Xe c?nh sát d?n hi?n tru?ng (?nh: AFP)

M?t ngu?i hàng xóm k? l?i: "Lúc tôi nói chuy?n v?i Rosemarie h?i Giáng Sinh, bà 
?y b?o r?ng không bi?t con gái dang ? dâu c?, ch? don gi?n r?ng cô ?y dã
bi?n m?t."

M?i chuy?n ch? hé l? khi d?a con c? c?a Elisabeth F b? dau r?t n?ng và du?c ông 
Josef dua d?n m?t b?nh vi?n ? Amstetten. Cung v?i "chiêu" cu, Josef nói
v?i các nhân viên y t? r?ng b?nh nhân 19 tu?i này b? b? tru?c c?a nhà ông trong 
tình tr?ng hôn mê b?t t?nh.
S?c kh?e c?a cô hi?n v?n dang trong tình tr?ng r?t nguy k?ch.

Nghe Josef nói th?, các bác si dã thông báo kêu g?i ngu?i m?, lúc b?y gi? du?c 
cho là dã b? di, d?n b?nh vi?n d? cho h? bi?t các thông tin c?n thi?t v?
ti?n s? b?nh c?a d?a con, r?ng b?nh nhân dang ph?i v?t l?n v?i cái ch?t.

D?n nu?c này, Josef dã dua Elisabeth F và 2 d?a con còn l?i ra kh?i h?m nhà, 
"h? h?i thông báo" v?i v? r?ng d?a con m?t tích c?a h? nay dã tr? v?.

Sau khi du?c c?nh sát d?m b?o r?ng s? không bao gi? ph?i nhìn m?t cha d? c?a 
mình n?a, Elisabeth F m?i ch?u nói ra nh?ng gì dã x?y ra su?t 24 nam qua du?i
can h?m tam t?i.

Josef dã b? b?t. Nam nay ông ta 73 tu?i.

Ngu?i di gi?a (b? che g?n h?t) có th? chính là Josef. ?nh ch?p tru?c d?n c?nh 
sát ? Amstetten (?nh: AFP)

Chính các nhà di?u tra cung ph?i ng?c nhiên v? s? tinh vi c?a can h?m mà Josef 
dùng d? nh?t d?a con gái c?a mình.

C?a h?m du?c che l?p hoàn toàn và ph?i có m?t mã m?i v?n hành nó du?c.

"Trong nhà có m?t cái k? ch?t d?y d? h?p và các thùng gi?y. D?ng sau k? là m?t 
cánh c?a b?ng bê tông c?t thép, du?c b?o m?t b?ng thi?t b? di?n t?, ch?y
trên thanh tru?t b?ng thép và ch? có k? b? tình nghi m?i bi?t du?c m?t mã", m?t 
quan ch?c d?a phuong tên Heinz Lenze cho bi?t. B?n thân Josef là m?t k?
su di?n.

Can h?m cung là m?t h? th?ng tinh vi v?i nhi?u phòng khác nhau dùng d? ng?, n?u 
an và gi?t giu.

"Qu? là quá kinh kh?ng. T? trên ban công và t? c?a s? nhà tôi có th? nhìn th?y 
ngôi nhà. Và t? lúc nghi d?n ngu?i dã ? trong ngôi nhà dó, tôi không th?
tu?ng tu?ng du?c nh?ng gì dã x?y ra.", m?t ngu?i hàng xóm bàng hoàng phát bi?u.

Bây gi? thì Rosemarie, Elisabeth F cùng các con c?a cô du?c dua d?n các chuyên 
gia tâm lý. Còn c?nh sát thì dang c? g?ng di?u ra v? v? vi?c "không th? tu?ng
tu?ng ra" này, bao g?m c? quy trình phân tích DNA c?a t?t c? nh?ng ngu?i liên 
quan.

Doan Nh?t (Theo Reuters)

danvtk33@xxxxxxxxx
Mobile: 0977984977
yahoo ID: love_music_83
Skype name: doanducdan

Other related posts: