thanh mai

Toäi nghieäp cho nöôùc myõ laïi ñi cöu mang cho con cuûa ngöôøi ngaøy xöa ñaùnh 
mình. Ñoù môùi laø coäng saûn thöù thieät chöù

Coâ hoïc troø muø ngöôøi Vieät trôû thaønh sinh vieân öu tuù taïi Myõ Thaät khoù tin khi moät coâ beù chæ bieát ñeán boùng toái, nhuùt nhaùt nhö con 
oác nhoû, baüng ñi vaøi naêm giôø ñaõ laø moät sinh vieân vaên khoa öu tuù taïi 
moät tröôøng ñaïi hoïc taïi Myõ. Coâ hoïc troø nhoû queâ Haø Taây, moät mình 
ñeán Myõ trong boùng toái, töï mình ra beán ñôïi oâtoâ buyùt ñeå ñeán tröôøng, 
moät mình ra saân bay veà Vieät Nam roài laïi trôû laïi tröôøng hoïc vaøo moãi 
hoïc kyø môùi. 

Thanh Mai queâ ôû thoân Vaân Gia, xaõ Trung Höng, Sôn Taây, Haø Taây. Cha meï 
em töøng laø thanh nieân xung phong thôøi choáng Myõ. Mai chaøo ñôøi cuøng moät 
ngöôøi chò sinh ñoâi. Chæ sau vaøi hoâm, cha meï Mai ñaõ phaùt hieän hai chò em 
Mai ñeàu coù daáu hieäu khoâng bình thöôøng ôû maét. Ñoù laø beänh khoâ giaùc 
maïc. Do khoâng ñieàu trò kòp thôøi neân caû hai chò em bò hoûng maét hoaøn 
toaøn. Coâ chò oám quaët queïo roài qua ñôøi. Coøn laïi moät mình Mai tieáp 
tuïc lôùn leân vôùi noãi baát haïnh. 

Naêm 1990, Mai ñöôïc nhaän vaøo lôùp döï bò cuûa Tröôøng Nguyeãn Ñình Chieåu 
(Haø Noäi) ñeå taäp hoïc chöõ noåi. Naêm hoïc lôùp 4, tình côø Mai ñöôïc döï 
thính moät lôùp daïy theâm tieáng Anh cho hoïc sinh lôùp 6. Khoâng coù saùch 
giaùo khoa chöõ noåi, cuõng khoâng ai chuù yù ñeán coâ beù khieám thò laëng leõ 
ngoài ôû moät goùc phoøng hoïc. Mai cuõng chæ nhaän dieän tieáng Anh qua moät 
soá töø loõm boõm nghe ñöôïc. 

Coâ Nguyeãn Thò Loan, giaùo vieân daïy tieáng Anh ôû tröôøng Nguyeãn Ñình 
Chieåu keå: Khi ñoù, tieáng Anh laø moân hoïc maø hoïc sinh khieám thò ñöôïc 
mieãn. Thanh Mai laø hoïc sinh khieám thò ñaàu tieân cuûa coâ. Naêm 1996, coù 
moät cuoäc thi Olympic tieáng Anh daønh cho hoïc sinh lôùp 5, lôùp 6, coâ ñaõ 
ñeà cöû Thanh Mai ñi thi. Coâ ñaõ phaûi giaûi thích raát nhieàu veà tröôøng 
hôïp cuûa em vôùi nhaø tröôøng vaø ban toå chöùc cuoäc thi. 

Mai thöïc hieän phaàn thi noùi nhö taát caû caùc thí sinh khaùc, coøn ôû phaàn 
thi vieát, ban toå chöùc ñaõ cöû moät caùn boä ñoïc tröïc tieáp ñeà thi cho Mai 
cheùp laïi baèng chöõ noåi. Baøi laøm xong laïi ñöôïc dòch töø chöõ noåi sang 
chöõ vieát bình thöôøng. Mai ñaõ giaønh giaûi nhaát caáp quaän vaø coù teân 
trong danh saùch hoïc sinh döï thi Olympic tieáng Anh caáp thaønh phoá. Keát 
quaû, em giaønh giaûi nhì thaønh phoá Haø Noäi naêm ñoù vaø giaûi ñaëc bieät 
daønh cho ngöôøi noùi tieáng Anh hay nhaát. 

Baø John Woodward (ngöôøi Myõ) sang Vieät Nam vôùi vai troø tình nguyeän vieân 
chính laø vò giaùm khaûo hoûi thi vaán ñaùp Thanh Mai. Baø cuõng laø ngöôøi ñeà 
nghò ban toå chöùc cuoäc thi trao cho em giaûi ñaëc bieät. Baø ñaõ ñieän thoaïi 
ñeán tröôøng Nguyeãn Ñình Chieåu, chuû ñoäng ñeà nghò ñöôïc daïy theâm tieáng 
Anh cho Thanh Mai. Theá laø moät tuaàn 4-5 buoåi, Mai ñeán hoïc tieáng Anh vôùi 
baø John vaø nhöõng tình nguyeän vieân nöôùc ngoaøi khaùc. Baø John cuõng daïy 
Mai töï vieát baèng maùy tính. 

Name: Nguyen Hoang Bao Vu
Office: Sao Mai Computer Center for the Blind
12B/C7 Hoang Hoa Tham street, Tan Binh district Ho Chi Minh City Viet Nam
tel: 84 8 849 5069.
Fax: 84 8 293 8300.
Email:
info@xxxxxxxxxxxxxxxx
Website:
www.saomaicenter.org

Home: 210C Hiep Binh Chanh tenement. Thu Duc district 
Ho Chi Minh City Viet Nam
Cell-phone: 84 913 878 854
E-mail:
baovu@xxxxxxxxxxxxxxxxx

Other related posts: