[SMCC] than phan mai dam nam ki 2

Th? Ba, 25/06/2013, 09:56 (GMT+7)

Thân ph?n m?i dâm nam, K? 2: Muôn n?o vào "ngh?"

TT - Thông qua các giáo d?c d?ng d?ng viên, c?ng tác viên c?a m?t s? CLB c?ng 
d?ng, chúng tôi dã ti?p c?n v?i hon 30 nam thanh niên hành ngh? bán dâm ? Hà 
N?i và TP.HCM d? nghe câu chuy?n c?a h?, v?i th?a thu?n s? gi? kín nhân thân và 
d?a ch?.

>> K? 1: Vào "d?ng"

     
      M?t nam thanh niên hành ngh? m?i dâm (trái) dang k? câu chuy?n c?a mình - 
?nh: HOÀNG DI?P 
Ng?i tru?c m?t tôi là Nguy?n T.M., m?i 18 tu?i, v?i làn da tr?ng và guong m?t 
b?u binh. Qua trao d?i, tôi du?c bi?t T.M. là con th? ba trong m?t gia dình có 
b?n anh em ? Sóc Trang. H?c h?t c?p II, do hoàn c?nh gia dình nghèo nên T.M. 
ngh? h?c ? nhà ph? giúp b? m? công vi?c d?ng áng. 

Vào ngh? tu?i 18

M?t th?i gian sau, T.M. du?c m?t ngu?i quen gi?i thi?u lên ph? làm trong m?t 
ti?m s?a xe g?n máy t?i TP.HCM. Con du?ng d?n v?i ngh? m?i dâm c?a T.M. cung 
r?t tình c?: trong m?t l?n di nh?u v?i m?y ngu?i b?n, T.M. du?c m?t ngu?i b?n 
kêu qua làm t?i m?t nhà hàng ? qu?n Bình Tân. 

T? dây, T.M. b?t d?u du?c các b?n d?ng nghi?p t?i nhà hàng này gi?i thi?u d?n 
v?i ngh? buôn bán "v?n t? có". Là "lính" m?i c?a m?t di?m ? Tân Bình v?i th?i 
gian làm vi?c chua d?y hai tháng, T.M. là ngu?i ít tu?i d?i cung nhu tu?i ngh? 
nh?t trong kho?ng 20 lao d?ng tình d?c nam làm vi?c t?i "d?ng" này.

T.M. cho bi?t: "Ban d?u em cung không m?y m?n mà v?i công vi?c này, nhung k? t? 
ngày ba b? b?nh ph?i n?m vi?n ? quê thì em th?y làm ngh? này nhanh ra ti?n hon 
nên dã ch?n". 

T.M. cho bi?t m?i g?i v? quê hon 2 tri?u d?ng cho m? có thêm chút ti?n lo cho 
ba. Do m?i vào ngh? nên T.M. chua có khách quen, chua có khách n? mà ch? ph?c 
v? nh?ng khách hàng gay do ch? di?u d?n ti?p. T.M. cho bi?t bình quân m?i tu?n 
em ti?p kho?ng 7-10 khách, trong dó có nh?ng ngày em ti?p d?n b?n lu?t khách.

Ngu?i th? hai tôi du?c ti?p xúc cung tr? c? tu?i d?i l?n tu?i ngh?. 18 tu?i, 
hon ba tháng tu?i ngh?, nhung Tr?n H.D., làm vi?c trong m?t di?m t?i qu?n 3, dã 
làm chúng tôi b?t ng?: dó là m?t anh chàng cao to, d?p trai, có thân hình cu?ng 
tráng nhu l?c si và tuong d?i già d?n so v?i tu?i. 

M?c dù dã d?n thân vào ngh? này nhung H.D. v?n nuôi m?ng h?c d?i h?c. Vì th?, 
công vi?c h?ng ngày c?a D. là bu?i sáng di luy?n thi t?i các trung tâm, chi?u 
và t?i có khách thì ti?p, không có khách thì h?c bài. 

Cung gi?ng nhu T.M., H.D. chua có khách n? nhung l?i có các khách quen nên 
ngu?n thu nh?p ?n d?nh hon so v?i T.M.. "Tháng nào nhi?u em g?i v? cho gia dình 
hon 10 tri?u d?ng, tháng nào ít cung 5-7 tri?u d?ng" - H.D. cho hay.

H?u h?t các chàng trai ch?n ngh? buôn bán "v?n t? có" d?u ? d? tu?i du?i 30 và 
khi chúng tôi d?t v?n d? "lý do b?n ch?n ngh? này?" thì h?u h?t d?u tr? l?i: 
nhanh có ti?n. N?u nhu m?i l?n ti?p khách T.M. ch? b? túi du?c 150.000 d?ng 
trong t?ng s? 250.000 d?ng (100.000 d?ng n?p cho ch?) thì s? ti?n H.D. thu du?c 
g?p dôi vì giá ? các qu?n trung tâm cao hon. 

Th?m chí có nh?ng tru?ng h?p dã có công an vi?c làm ?n d?nh nhung v?n ch?n ngh? 
này b?i ma l?c c?a d?ng ti?n. Ch?ng h?n, tru?ng h?p Lê B.G. (21 tu?i, d?n t? 
D?ng Tháp), tru?c khi d?n v?i ngh? này B.G. dã là công nhân v?n hành máy trong 
m?t công ty mì s?i ? Bình Tân v?i m?c luong g?n 3 tri?u d?ng/tháng.

M?c dù dã nhi?u l?n ti?p xúc, ph?ng v?n v?i các d?i tu?ng m?i dâm, k? c? nam và 
n?, nhung ngu?i d? l?i cho tôi nhi?u ?n tu?ng nh?t là H? H. 25 tu?i, quê ? Phú 
Yên, dã có v? và m?t con. Cung nhu nhi?u ngu?i quê khác, nam 2010 H. vào TP.HCM 
tìm vi?c làm. 

Ban d?u H. du?c nh?n vào làm ph?c v? cho m?t nhà hàng ? Th? D?c và t? dây qua 
b?n bè gi?i thi?u, H. b?t d?u tham gia du?ng dây bán dâm ? qu?n 1. Hon hai nam 
trong ngh?, di?u H. s? nh?t chính là b? v? con phát hi?n. 

D? tránh tình hu?ng này, m?t m?t H. nói v?i v? con là di làm ? nhà hàng, m?t 
khác tránh ti?p xúc v?i b?n bè, d?c bi?t là nh?ng ngu?i cùng quê. V?n d?u d?n 
g?i ti?n v? cho gia dình, th?nh tho?ng H. l?i b?t xe v? tham v? con m?y ngày 
làm cho v? anh l?i càng tin tu?ng hon.

T? Nam ra B?c

Vu?n hoa Hàng D?u là d?a di?m mà hai c?u trai h?n v?i chúng tôi d? trò chuy?n 
v? ho?t d?ng m?i dâm nam dang di?n ra khá sôi d?ng trên ph? Quán Thánh (Ba 
Dình, Hà N?i).

Lê C., m?t c?u trai m?t non cho?t, da tr?ng láng mu?t, nói gi?ng Nam. C. ra 
di?u ki?n ngay sau khi ng?i xu?ng m?t quán trà ? công viên Hàng D?u: "Bây gi? 
là gi? em ti?p khách, v?y nên ch? ng?i m?t lúc thôi nhé. N?u dang nói chuy?n d? 
mà có khách là em v? d?y". C. nói th? và b?t l?a hút thu?c. C?u nói: "Em gay 
mà. Nhung cha m? không bi?t. Em th?y ngu?i B?c thích gi?ng Nam, ai cung nói 
nghe gi?ng Nam d? thuong nên l?n l?i t? TP.HCM ra dây hành ngh?".

Lê C. nói c?u 25 tu?i, nhung nhìn guong m?t C. m?i ch? ch?ng 16. So v?i c?u b?n 
Tr?n K. di cùng, C. trông còn tr? hon nhung l?i t? ra sành s?i hon trong ngh?. 
Theo l?i k? c?a C. thì co s? massage noi C. d?u quân hi?n có 12 ngu?i dang làm 
vi?c: "Quá n?a là ngu?i Nam, cung quá n?a là dân gay, ch? m?t ít là giai th?ng 
(giai th?ng là thu?t ng? dùng d? ch? nh?ng dàn ông không b? gay nhung v?n sinh 
ho?t tình d?c v?i dân gay). T?t c? ch? vì ti?n thôi".

Câu chuy?n vì ti?n c?a C. du?c b?t d?u t? Vinh Long: "Ch? em dã di l?y ch?ng, 
em gái còn dang h?c, ba m? d?u làm ru?ng nên thu nh?p th?p quá. Lúc d?u em di 
làm ? TP.HCM trong m?t nhà hàng, sau chuy?n sang ph?c v? trong m?t quán massage 
mà nhân viên là n? ph?c v? nam. M?t ch? th?y em d? thuong dã h?i có mu?n làm 
nhân viên thay vì bung d? ph?c v? hay không nên em dã d?ng ý". Th? là vào ngh?.

Bán dâm... nuôi con

Câu chuy?n cu?c d?i c?a H. du?c các giáo d?c viên d?ng d?ng k? l?i v?i nhi?u 
thông c?m. H. có l? là ngu?i dàn ông duy nh?t ph?i bán dâm nuôi con vì v? dã b? 
di ngay sau khi bé du?c 2 tháng tu?i. "Nó thuong con l?m, m?i tu?n c? dành th?i 
gian v? tham con m?t l?n. T? khi con bé bi?t nói d?n nay t?i nào tru?c khi ng? 
nó cung g?i di?n bi bô v?i con m?t lúc. Ch?c ít ai yêu con nhu nó" - d?ng d?ng 
viên Th. k? câu chuy?n c?a H. nhu v?y.

"Tôi và v? làm vi?c cùng trong m?t nhà hàng, gia dình v? có di?u ki?n hon, còn 
nhà tôi thì nghèo. Khi chúng tôi d?n v?i nhau không du?c gia dình nhà v? ch?p 
thu?n nên ngay t? d?u dã không ?n, nhung lúc ?y b?i thuong nhau nên c? s?ng 
chung". R?i v? H. có b?u nên gia dình ph?i cho t? ch?c cu?i. 

Nhung khi v? nhà ch?ng ? Vung Tàu sinh con thì v? H. th?t v?ng quá. Nhà H. có 
dông anh ch? em và cu?c s?ng gia dình r?t khó khan. Sinh con chua d?y hai 
tháng, v? H. d? d?a bé l?i cho b? m? ch?ng nuôi r?i lên TP.HCM ti?p t?c làm 
vi?c trong nhà hàng. 

"T? b?y d?n nay cô ?y không v? tham con l?y m?t l?n. Cháu l?n lên nh? s? cham 
sóc c?a ông bà, ch? vì tôi không có ti?n mà cô ?y b? c? con nên tôi quy?t tâm 
ki?m th?t nhi?u ti?n d? lo cho con" - H. b?t d?u k? v? công vi?c c?a mình nhu 
th?.

Vì có quy?t tâm d? ki?m ti?n nên khách nào g?i H. cung di, nam và n?: "Bây gi? 
lu?ng khách nam và n? c?a tôi nhu nhau, m?i lu?t trung bình 300.000 d?ng. Tôi 
dã d?t qua nhi?u noi t? Vung Tàu d?n C?n Tho r?i lên TP.HCM, c? xoay vòng nhu 
th?. Ch? này chán tôi chuy?n sang noi kia và ngu?c l?i". Tâm lý khách hàng ch? 
thích nh?ng ngu?i m?i nên vi?c ch?u di chuy?n t? noi này d?n noi kia khi?n cho 
lu?ng khách hàng không b? h?t di dù tu?i H. cung dã khá cao. "Tôi ph?i ki?m 
th?t nhi?u ti?n. Vì không có ti?n thì ch?ng bi?t làm gì. N?u mu?n có nhi?u ti?n 
mà không di bán dâm thì tôi cung s? làm chuy?n ph?m pháp khác và b? b?t b? tù 
thôi" - H. nói.

QU? DI?U - HOÀNG DI?P

____________

K? t?i: Ai mua dâm nam?

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nguy?n Hoàng B?o Vu
H? tr? tin h?c 1088
G?i: 1088, nh?n s? 0 g?p B?o Vu
Hân h?nh du?c ph?c v? quý khách
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
M?T ONG X?N XIN HÂN H?NH CUNG C?P D?CH V? QUÀ BI?U T?T CHO CÁ NHÂN-DOANH NGHI?P 
T?I:
http://matongxin.com/index.php?page=shop.browse&category_id=3&option=com_virtuemart&Itemid=93&vmcchk=1&Itemid=93
Hân h?nh du?c ph?c v? quý khách

Other related posts:

  • » [SMCC] than phan mai dam nam ki 2 - Nguyen Hoang Bao Vu