[SMCC] than den di doi thanh cong lau dai tren cat

'Th?n dèn' di d?i thành công 'lâu dài' trên cát

Sau nhi?u s? c? k? thu?t, tòa "lâu dài" n?ng g?n 1.500 t?n dã v? d?n dích. Hàng 
tram ngu?i dân hi?u k? reo hò, v? tay không ng?t khi ngu?i v?n hành máy
bom th?y l?c tang ga và kh?i nhà c? nhích d?n v? dích cách v? trí cu dúng 11m.

Hàng ch?c ngu?i dân hâm m? dã vây l?y "th?n dèn" d? chúc m?ng ông di d?i thành 
công công trình th? 256 c?a mình.. ?nh : VietnamNet

D?n hon 18h chi?u 24/4, sau khi cáp l?n, 20 d?u ma ní (b? ph?n móc vào cáp và 
bom th?y l?c) du?c dua d?n hi?n tru?ng, "lâu dài" trên cát b?t d?u "rùng mình"
d?ch chuy?n.

"Th?n dèn" Nguy?n C?m Lu? cung có m?t t?i hi?n tru?ng di d?i kh?i nhà hàng n?ng 
1.500 t?n t?i Khu du l?ch Vi?t - Pháp (thu?c xã Tân Thành, Hàm Thu?n Nam,
Bình Thu?n), luôn là "dích ng?m" c?a dông d?o phóng viên báo, dài.

Hàng ch?c ngu?i dân hâm m? dã vây l?y "th?n dèn" d? chúc m?ng ông di d?i thành 
công công trình th? 256 c?a mình.

"Th?n dèn" Nguy?n C?m Lu? th?a nh?n, dây là công trình g?p nhi?u s? c? nh?t 
trong s? các công trình mà công ty ông dã di d?i. Ông cho bi?t dã rút ra du?c
nhi?u bài h?c khi nh?n di d?i các kh?i nhà n?ng trên d?a hình cát lún.

Ngay sau khi di d?i thành công kh?i nhà n?ng 1.500 t?n này, l?i có m?t h?p d?ng 
di d?i nhà c? ? TP. Phan Thi?t ch? ông Luy d?n kh?o sát.

Di?u thú v? là "th?n dèn" Nguy?n C?m Lu? dã s?n sàng tr? l?i th?c m?c v? k? 
thu?t, chuyên môn c?a m?t s? k? su xây d?ng d?n hi?n tru?ng ch?ng ki?n vi?c
di d?i.

D?ng ? v? trí tòa nhà hi?n h?u dã có th? ng?m toàn c?nh ng?n h?i dang Kê Gà. 
(VietnamNet)

Ông Lu? dã say sua nói v? nguyên lý c?a các con lan khi du?c kéo t? bom th?y 
l?c "gánh" kh?i nhà di chuy?n. Theo ông, d? kéo du?c kh?i nhà d? s? này trên
cát, ông dã ph?i b? ra hon 600 bao xi mang và hon 10 t?n thép d? dúc dà tru?t! 
Tr?i qua hon b?n tháng thi công v?i nhi?u s? c?, hu h?ng thi?t b?, "th?n
dèn" th?t thà cho bi?t công trình này ông ki?m l?i không d?n 10%.

Ngày 21/4, sau khi công trình liên t?c g?p s? c? d?t cáp, gãy ma-ní (b? ph?n 
g?n li?n gi?a d?u bom th?y l?c và cáp), "th?n dèn" Nguy?n C?m Lu? dã dích thân
có m?t t?i công trình d? ch? d?o nhóm th? thi?n chi?n c?a mình hoàn thành công 
vi?c dã giao kèo v?i ngu?i Pháp. Th? nhung, s? c? v?n ti?p t?c x?y ra, ma-ní
v?n ti?p t?c d?t do không ch?u n?i s?c n?ng c?a tòa nhà.

Nguyên c? ngày hôm sau ngh? x? hoi cùng v?i s? ch? d?o t?i ch? c?a "th?n dèn", 
toàn b? ê-kíp thi công công trình cung ch? lôi du?c "lâu dài" trên cát ti?n
thêm du?c 1m n?a trong ngày 23/4.

Tru?c dó, ngày 20/4, nhóm th? c?a "th?n dèn" dã lôi du?c tòa nhà n?ng g?n 1.500 
t?n ti?n thêm du?c 4m và 2 ngày tru?c dó (18-19/4), tòa nhà dã du?c d?ch
chuy?n kho?ng 3,5m.

"Lâu dài" trên cát n?ng g?n 1.500 t?n du?c "th?n dèn" nh?n d?ch chuy?n. 
(VietnamNet)

D?ng ? cu?i can nhà ? v? trí hi?n h?u, dã th?y r?t rõ ng?n h?i dang Kê Gà dúng 
nhu mong mu?n c?a v? ch? d?u tu ngu?i Pháp. Dây là ng?n h?i dang cao nh?t
Vi?t Nam du?c ngu?i Pháp xây d?ng t? cu?i th? k? XIX,  hu?ng d?n tàu bè qua l?i 
vùng bi?n này su?t t? dó d?n nay.

Theo thi?t k?, tòa "lâu dài" trên cát có di?n tích 960m2, m?t tr?t m?t l?u v?i 
20 phòng và du?c xây sát b? bi?n trong Khu du l?ch Vi?t - Pháp. Tuy nhiên,
khi công trình s?p hoàn thành, ch? d?u tu ngu?i Pháp là ông  Gilles Poggi m?i 
phát hi?n tòa nhà này s? b? nhà hàng bên c?nh che m?t t?m nhìn toàn c?nh
ng?n h?i dang Kê Gà xây b?ng dá hoa cuong tuy?t d?p mang t? Pháp sang. Chua k?, 
trong tuong lai, ngôi nhà r?t d? b? bi?n xâm th?c.

Do dó, ch? d?u tu dã nh? ngu?i "mai m?i" h?p d?ng v?i "th?n dèn" Nguy?n C?m Lu? 
di d?i toà nhà vào sâu vào 11m v?i giá 1,4 t? d?ng. Theo m?t s? giám d?c
các khu du l?ch ? Mui Né d?n xem "th?n dèn" di d?i tòa "lâu dài" thì khu du 
l?ch Vi?t - Pháp dã th?ng l?n. Ngôi nhà dã vào dúng v? trí và dù chua ho?t
d?ng, qu?ng cáo, dã du?c báo chí trong ngoài nu?c gi?i thi?u r?m r?.

Theo VietnamNet
Name: Nguyen Hoang Bao Vu
Home: 210C Hiep Binh Chanh tenement. Thu Duc district Ho Chi Minh City Viet Nam
Home Phone: 7262214
Cell-phone: 0979878854
Yahoo ID: nguyenhoangbaovu
Skype ID: nguyenhoangbaovu
Blog: 360.yahoo.com/nguyenhoangbaovu

Other related posts:

  • » [SMCC] than den di doi thanh cong lau dai tren cat