[SMCC] tham lai chien truong xua

Tham l?i 'chi?n tru?ng xua'

TP - Khi Lan di r?i, ông Hòe nghi mãi mà v?n chua nghi ra cách nào d? tham cô 
nhu dã h?a. Nhân k? ni?m 60 nam ngày Thuong binh Li?t si, ông Hòe ki?m c?
 di tham l?i "chi?n tru?ng xua". Vèo cái dã hon 2 tháng mà chua th?y ông v?.

Ông Hòe ? t?nh H. nam nay dã ngoài 60 tu?i nhung trông v?n còn tráng ki?n l?m. 
Hàng ngày, ông v?n ch? v? và th?t l?n t? nhà lên ch? th? xã d? bán. Trong
khi ch? v? bán hàng, ông Hòe la cà ? nh?ng quán nu?c d? tán chuy?n g?u.

M?t hôm, ông Hòe g?p Lan- m?t ti?p viên t?i quán karaoke g?n dó - cung ra ng?i 
u?ng nu?c và góp chuy?n. Lúc d?u hai bên còn xung hô chú cháu, v? sau xung
anh em lúc nào không bi?t.

Vài ngày sau, ông Hòe không còn la cà t?i nh?ng quán nu?c n?a mà "chui" vào 
phòng karaoke d? ng?i v?i Lan. Dan díu v?i ông Hòe m?t th?i gian, Lan tính 
chuy?n
v? quê sinh s?ng b?i th?y mình dã b?t d?u quá "dát", khó chi?u lòng m?i "thu?ng 
d?" d?n hát karaoke.

Bi?t chuy?n, ông Hòe ngo ng?n c? ngu?i, bèn h?a v?i Lan m?t ngày nào dó s? v? 
quê tham cô. Tuy nhiên khi Lan di r?i, ông Hòe nghi mãi mà v?n chua nghi ra
cách nào d? tham Lan nhu dã h?a.

Th? r?i co h?i cung d?n, nam nay nhân k? ni?m 60 nam ngày Thuong binh Li?t si, 
huy?n d?i có k? ho?ch t? ch?c cho các c?u chi?n binh v? tham l?i chi?n tru?ng
xua.

Ông Hòe v?i nói v?i bà Lê (v? ông) là mu?n di tham l?i chi?n tru?ng mình dã 
chi?n d?u nam xua. Không m?y may nghi ng?, bà Lê hào phóng dua luôn cho ch?ng
vài tri?u d? tiêu. Có ti?n, ông Hòe lên du?ng.

Ông Hòe tham l?i "chi?n tru?ng xua" vèo cái dã hon 2 tháng mà chua th?y v?. ? 
nhà, bà Lê s?t ru?t sai c?u con trai út lên huy?n d?i h?i. C?u con út di r?i
tr? v? báo: "Dúng là huy?n d?i có t? ch?c cho m?t doàn c?u chi?n binh tham l?i 
chi?n tru?ng xua th?t, nhung b? không h? di. Và hi?n nay m?i ngu?i trong
doàn cung dã v? t? lâu r?i".

Nghe v?y bà Lê càng lo. D?t nhiên c?u con út ng?n ngu?i suy nghi r?i nói: "G?n 
dây con m?y l?n b?t g?p b? thì th?m nói chuy?n v?i ai dó qua di?n tho?i.
Khi th?y con thì v?i d?t máy xu?ng v?i thái d? r?t lúng túng". C? nhà v?i l?c 
tìm t? in chi ti?t cu?c g?i di, phát hi?n có m?t s? di?n tho?i ngo?i t?nh
l? nhi?u l?n du?c máy nhà mình g?i d?n.

Sau m?t th?i gian c?t công dò tìm, d?a ch? s? di?n tho?i trên dã du?c gia dình 
bà Lê tìm ra. Dó là m?t quán gi?i khát t?i m?t th? tr?n t?nh T. mà Lan thuê
bán hàng. Và ông Hòe dã d?n dây s?ng, giúp Lan r?a c?c chén, lau bàn gh?.

M?t cu?c dánh ghen ?m i di?n ra. Sau dó, ông Hòe t?c t?c b? v? con lôi v?, s? 
ti?n d? tham l?i "chi?n tru?ng xua" dã m?t c? vào tay Lan mà không cách nào
dòi l?i du?c. T? dó, ông Hoè mang thêm bi?t danh: Hòe "chi?n tru?ng xua".

K.N

Email:
danvtk33@xxxxxxxxx
Name: Doan Duc Dan
Mobile: 0977984977
office phone: 036848274
Yahoo ID: love_music_83
Skype name: doanducdan

Other related posts:

  • » [SMCC] tham lai chien truong xua