[SMCC] tat cac ung dung khong can thiet cua windows vista

Th? ba, 01/09/2009 | 14:27GMT+7
     
M?t s? d?ch v? nên t?t trong Windows Vista 
Có m?t s? d?ch v? du?c tích h?p trên Windows Vista thông thu?ng không du?c 
ngu?i dùng s? d?ng. Dù không s? d?ng d?n nh?ng d?ch v? này nhung Windows Vista 
v?n th?c hi?n t?i chúng m?i khi kh?i d?ng làm gi?m t?c d? c?a h? th?ng và còn 
chi?m d?ng tài nguyên Windows.
Nh?ng bu?c du?i dây s? ch? cho b?n bi?t nh?ng d?ch v? nào nên t?t, phuong th?c 
ho?t d?ng và phuong pháp t?t b? chúng.1. Internet Printing Client

D?ch v? này cho phép ngu?i dùng in tài li?u qua m?ng Internet s? d?ng giao th?c 
m?ng HTTP. N?u dang s? d?ng giao th?c dó hay s? d?ng máy ch? in trong m?ng 
doanh nghi?p b?n nên gi? l?i d?ch v? này. Nhung n?u ch? s? d?ng máy in cài d?t 
vào máy trong m?ng c?c b? (nhu chia s? máy in) b?n s? không c?n d?n d?ch v? này.

D? h?y b? d?ch v? này b?n th?c hi?n các bu?c sau:

. Click vào nút Start | Control Panel | Programs.

. Ch?n Turn Windows Features On and Off.

. Sau dó h?y ch?n h?p ch?n Internet Printing Client.. Th?c hi?n xong click nútApply (ch? h? th?ng x? lý).

. Sau dó b?n có th? ch?n kh?i d?ng l?i h? th?ng ngay n?u click vào nút Restart, 
ho?c kh?i d?ng l?i sau n?u click vào nút Restart Later.

2. Tablet PC Optional Components

Tablet PC Optional Components là m?t d?ch v? cho phép kích ho?t nhi?u thi?t b? 
ch? hu?ng khác nhau v?i Tablet PC. Tính nang này th?c hi?n b? sung hay g? b? 
m?t s? ph? ki?n nhu Tablet PC Input Panel, Windows Journal và Snipping Tool.

B?n có th? t?t b? d?ch v? này theo phuong pháp sau:

. Vào menu Start | Control Panel | Programs.

. Click vào Turn Windows Features On and Off.

. H?y ch?n h?p ch?n Tablet PC Optional Components.. Th?c hi?n xong nh?n nútApply.

. Sau dó nh?n nút Restart d? kh?i d?ng l?i h? th?ng ho?c click vào nút Restart 
Later d? kh?i d?ng l?i vào th?i di?m khác.

Ngoài ra, t?i m?t th?i di?m nào dó (tru?c và sau khi kh?i d?ng l?i h? th?ng) 
b?n c?n ph?i t?t b? d?ch v? này trong c?a s? Services. Th?c hi?n các bu?c sau:

. Vào menu Start.

. Nh?p t? services vào h?p Start Search r?i nh?nEnter.

. Trong danh sách l?nh, tìm d?n và click dúp vào Tabblet PC Input Services.

. Click vào menu th? xu?ng Startup type, l?a ch?nDisabled và click OK.

3. Windows Meeting Space

Windows Meeting Space là m?t ?ng d?ng cho phép th?c hi?n k?t n?i ngang hàng 
th?i gian th?c, hi?u ch?nh và chia s? file qua m?ng: T? ch?c h?i h?p và m?i 
ngu?i dùng t? xa tham gia. Dây là m?t tính nang khá h?u d?ng nhung n?u không 
dùng d?n thì b?n hãy t?t b? nó. B?n ch? c?n th?c hi?n các thao tác sau:

. Vào Start | Control Panel | Programs.

. Ch?nTurn Windows Features On and Off.

. H?y ch?n h?p ch?nWindows Meeting Space.. Sau dó click Apply.

. H? th?ng s? hi?n ra thông báo g?m hai nút Restart và Restart Later cho phép 
b?n l?a ch?n kh?i d?ng l?i h? th?ng ngay ho?c kh?i d?ng l?i vào m?t th?i di?m 
khác.

4. ReadyBoost

D?ch v? này du?c s? d?ng d? tang t?c Windows b?ng cách luu tr? thông tin gi?a 
b? nh? v?n hành (RAM) và m?t ? flash. Trong th?c t?, nó l?i có th? làm ch?m h? 
th?ng. T?t nh?t b?n nên s? d?ng chính xác dung lu?ng RAM c?n s? d?ng cho h? 
th?ng.

D? t?t b? d?ch v? này b?n th?c hi?n các thao tác sau:

. Vào Start | Control Panel | Programs.

. Ch?n Turn Windows Features On and Off.

. H?y ch?n h?p ch?n ReadyBoost.. Sau dó click nút Apply và l?a ch?n kh?i d?ng l?i máy tính ngay ho?c kh?i d?ng 
l?i sau.

Và b?n cung ph?i t?t b? d?ch v? này trong c?a s? Services:

. Vào menu Start.

. Nh?p t? services vào h?p Start Search r?i nh?n Enter.

. Tìm và click dúp vào ReadyBoost trong danh sách l?nh.

. Click vào menu th? xu?ng Startup type, l?a ch?n Disabled và click OK.

5. Windows Error Reporting Service

Windows Error Reporting Service (D?ch v? thông báo l?i c?a Windows) là m?t d?ch 
v? khá phi?n ph?c vì nó luôn hi?n th? thông báo m?i khi Windows có l?i phát 
sinh trong các ti?n trình dang th?c hi?n và l?i c?a các chuong trình nhóm th? 
ba khác.

Nhung n?u b?n luôn quan tâm d?n nh?ng thay d?i trong h? th?ng thì hãy gi? l?i 
d?ch v? này, còn n?u không b?n th?c hiên các thao tác sau d? t?t b? nó:

. Vào Start | Control Panel | Programs.

. Ch?n Turn Windows Features On and Off.

. H?y ch?n h?p ch?n Windows Error Reporting Service.. Sau dó click nút Apply và l?a ch?n kh?i d?ng l?i máy tính ngay (Restart) ho?c 
kh?i d?ng l?i sau (Restart Later).
D?ch v? này cung t?n t?i trong c?a s? Services, vì v?y b?n cung c?n t?t b? nó 
trong c?a s? này:

. Vào menu Start.

. Nh?p t? services vào h?p Start Search r?i nh?n Enter.

. Tìm và click dúp vào Windows Error Reporting Service trong danh sách l?nh.

. Click vào menu th? xu?ng Startup type, l?a ch?n Disabled và click OK.

6. Windows DFS Replication Service và Remote Differential Component

Windows DFS Replication Service là m?t ti?n ích cho phép ngu?i dùng t?o b?n sao 
hay copy nhi?u file d? li?u gi?a hai hay nhi?u máy tính trên cùng m?t m?ng và 
gi? cho chúng d?ng b? hóa do dó nh?ng fike cùng lo?i s? xu?t hi?n trên nhi?u h? 
th?ng.

Remote Differential Component là m?t d?ch v? h? tr? cho kh? nang v?n hành c?a 
DFS Replication b?ng cách ch? truy?n nh?ng file dã du?c ch?nh s?a hay nh?ng 
file khác nhau gi?a nhi?u máy tính. Ti?n trình này giúp ti?t ki?m th?i gian và 
bang thông b?i vì ch? có nh?ng file gi? li?u khác bi?t gi?a hai máy tính m?i 
du?c g?i di.

D? t?t b? hai d?ch v? này b?n hãy th?c hi?n các thao tác sau:

. Vào Start | Control Panel | Programs.

. Ch?n Turn Windows Features On and Off.

. H?y ch?n h?p ch?n Windows Error Reporting Service và h?p ch?n Remote 
Differential Component.. Sau dó click nút Apply và l?a ch?n kh?i d?ng l?i máy tính ngay ho?c kh?i d?ng 
l?i sau.

7. User Account Control

User Account Control (UAC - Ki?m soát tài kho?n ngu?i dùng) là m?t d?ch v? b?o 
m?t du?c cho là cung c?p m?t kh? nang b?o m?t t?t hon cho máy tính b?ng cách 
yêu c?u ngu?i dùng xác nh?n m?i khi th?c hi?n m?t hành d?ng. D?ch v? này không 
ch? phi?n toái mà còn t?n th?i gian do ph?i ng?ng ti?n trình (dù ti?n trình dó 
không ?n ch?a nguy co b?o m?t) d? dua ra yêu c?u xác nh?n. Dó là lí do t?i sao 
Windows 7 lo?i b? d?ch v? này.

B?n có th? kích ho?t hay t?t b? nó cho Windows Vista Home Basic và Home 
Premium. T?t nhiên b?o m?t máy tính r?t quan tr?ng, vì v?y khi t?t b? d?ch v? 
này b?n có th? s? d?ng m?t chuong trình khác (nhu Norton UAC ch?ng h?n) d? 
thi?t l?p b?o m?t cho h? th?ng, ngoài ra còn có nhi?u chuong trình nhóm ba khác.

D? t?t b? UAC, b?n th?c hi?n các thao tác du?i dây:

. Vào Start | Control Panel.

. Ch?n User Accounts and Family Safety.

. L?a ch?n ti?p User Accounts.

. Ch?n Turn Windows Features On and Off.

. Click vào Continue trong c?a s? UAC.

. H?y ch?n h?p ch?n Use User Account Control r?i click OK.

. Click ti?p nút Restart d? kh?i d?ng l?i h? th?ng.Nguy?n Hoàng B?o Vu
H? tr? tin h?c 1088
Danh s?: 2015
Hân h?nh du?c ph?c v? quý khách

Other related posts:

  • » [SMCC] tat cac ung dung khong can thiet cua windows vista - Nguyen Hoang Bao Vu