[SMCC] tao hom thu yahoo viet nam

Nhà mình cho em h?i m?t s? câu v? cách l?p h?p thu trên yahoo v?i nhé!
Gi? em mu?n t?o 1 h?p thu trên trang yahoo vi?t nam mà chua bi?t ph?i l?p th? 
nào. Em cung dã l?p th? m?t h?p thu v?i duôi là @yahoo.com.vn nh?ng mong nó s? 
là m?t h?p thu du?c hi?n th? hoàn toàn b?ng ti?ng vi?t nhung khi thành công thì 
nó v?n hi?n th? ? d?ng ti?ng Anh. Em không hi?u có c?n ph?i chuy?n ngôn ng? 
hi?n th? c?a nó không nhung mò mãi mà cung không th?y ph?n dó. D?o tru?c em 
cung dã có m?t h?p thu du?c hi?n th? b?ng ti?ng Vi?t nhung l?i không ph?i do 
chính tay em l?p mà là b?n em nên cung không bi?t nó l?p ki?u nào. N?u nhà mình 
ai bi?t cách thì xin vui lòng ch? cho em v?i nhé! em c?m on nhà mình r?t nhi?u.
Name: Doan Duc Dan
Email: doanducdan1983@xxxxxxxxx
Mobile: 0977984977
Skype name: doanducdan
Yahoo ID: love_music_83

Other related posts: