tam su cua nguoi tai xe....

Tâm s? c?a ngu?i tài x? g?i thu cho b? tru?ng GTVT

TPO - T?i sao Vi?n nghiên c?u c?a B? GTVT, B? tru?ng GTVT không th? vi hành 
b?ng phuong ti?n dân dã trên qu?c l? 1A d? ch?ng ki?n vi?c này?
Tài x? Thành,
ngu?i v?a vi?t ti?p b?c thu th? 2 g?i b? tru?ng GTVT th?c m?c.

Anh Nguy?n Van Thành

Can nhà nh? c?a tài x? Nguy?n Van Thành n?m c?nh b?n xe Giáp Bát. Tru?c dây, 
noi này ch?ng có ma nào d? m?t t?i, nên anh mua r? c? nhu cho. Hon 30 nam lan
l?n v?i ngh? lái xe, chua l?n nào anh Thành gây tai n?n.

Can nhà 2 t?ng thì t?ng m?t du?c chia thành 3 phòng tr?, t?ng hai là noi ? c?a 
v? ch?ng con cái và 2 d?a cháu. ? g?n b?n xe l?i cho thuê phòng tr? nên anh
Thành r?t th?u hi?u nh?ng c?nh ng? c?a các lái xe.

Ngày 4/5/2006, Van phòng Chính ph? dã có công van s? 2363/VPCP-CCHC truy?n d?t 
ý ki?n c?a Th? tu?ng v? x? lý vu?ng m?c liên quan th? t?c hành chính trong
linh v?c GTVT.

Theo dó, Th? tu?ng yêu c?u B? GTVT nghiên c?u vi?c tang gi?i h?n t?c d? xe ch?y 
sao cho phù h?p v?i co s? h? t?ng giao thông du?ng b? và d?t du?c hi?u qu?
kinh t?; B? Công an ch? d?o c?nh sát giao thông ph?i b?o d?m cho ngu?i vi ph?m 
du?c xem k?t qu? do t?c d?; k?t qu? ph?i th? hi?n rõ, chính xác hành vi
vi ph?m..

Hai B? trên còn ph?i nghiên c?u, d? xu?t b? sung Ngh? d?nh 152/2005/ND-CP v? 
v?n d? th?i h?n (du?c coi là chua b? x? lý vi ph?m hành chính d?i v?i bi?n
pháp dánh d?u l?i vi ph?m trên gi?y phép lái xe). Các b? GTVT, Tài chính , Công 
an và ch? t?ch UBND các t?nh, thành ph? tr?c thu?c TW ph?i báo cáo Th?
tu?ng Chính ph? v? k?t qu? th?c hi?n các ý ki?n ch? d?o nói trên tru?c 
30/7/2006.
Anh Thành tâm s?: Ô tô du?c ch? t?o ch?y 160 km/gi? nhung quy d?nh t?c d? trên 
du?ng cho lo?i xe t? 30 ch? tr? lên ch? du?c ch?y 30-35 km/gi? trong n?i
thành.N?u c? ch?y nhu th? này, e r?ng tu?i th? xe s? b? gi?m xu?ng.

Trên du?ng qu?c l?, c? 50 km thì có m?t tr?m c?nh sát giao thông (CSGT) tu?n 
tra b?n t?c d?. Ban ngày, tài x? xe khách ch?y nhu rùa bò, tài x? xe t?i m?c
võng ng? ch? CSGT ngh? s? c?p t?c lên du?ng. Các tài x? trên du?ng thu?ng ra 
hi?u (múa tay, bóp còi, nháy dèn.- l?i nhân v?t) cho nhau d? d?i phó v?i CSGT.

Sau dó, dêm d?n, các lo?i xe ch?y h?t công su?t d? bù vào do?n ch?y dúng t?c 
d?. Di t? Hà N?i vào TP HCM v?i t?c d? quy d?nh là 40 km/gi? (tính bình quân)
cho do?n du?ng dài 1.750 km thì h?t 46 gi? ch?y xe c?ng thêm 4gi? ngh? an com 
và 4 gi? n?a cho khách ngh? di v? sinh (cung nhu ki?m tra k? thu?t xe). T?ng
c?ng, hành trình này h?t 54 gi?.

T?i sao Vi?n nghiên c?u c?a B? GTVT, các ti?n si ngành v?n t?i, B? tru?ng GTVT 
không th? vi hành b?ng phuong ti?n dân dã trên qu?c l? 1A d? ch?ng ki?n vi?c
này?

Tài x? Thành bu?n bã li?t kê nh?ng do?n du?ng mà t?ng doàn xe ph?i n?i duôi 
nhau "ngoan ngoãn" di qua: Cái "d?ng m?ch ch?" c?a giang son dang b? t?c ngh?n
t?i các "cây" d?u và t?i các tr?m bán vé du?ng d?c qu?c l? 1A.

Vì, da s? các xe n?i duôi nhau ch?y v? dêm. Có t?i hàng tram xe ch?y thành doàn 
dài ? các d?a phuong nhu: huy?n Long Khánh (D?ng Nai), phía B?c t?nh Bình
Thu?n (Th? tr?n Sông Lu?), Th? tr?n T? H? (phía B?c Th?a Thiên Hu?), Th? tr?n 
Kim Liên (phía Nam Qu?ng Bình), Th? tr?n K? Anh (phía Nam t?nh Hà Tinh),
Th? tr?n Gia Lách (phía Nam t?nh Hà Tinh), huy?n Di?n Châu (phía B?c t?nh Ngh? 
An), huy?n Qu?ng Xuong và huy?n Tinh Gia (phía Nam t?nh Thanh Hoá).

Ngày 12/8, PV Ti?n phong liên l?c v?i tài x? Thành thì du?c bi?t anh l?i dang 
"chìm n?i" trên t?ng d?m tru?ng d? ki?m com nuôi v? con. Anh cho bi?t: B?
tru?ng H? Nghia Dung b?n tram công nghìn vi?c ch?c gì dã d? m?t t?i lá thu nh? 
bé dó. Nhung, lá thu dó th? hi?n trách nhi?m công dân c?a m?t ngu?i dân
yêu nu?c. Tôi dã g?i lá thu th? 2 t?i B? tru?ng H? Nghia Dung.

PV Ti?n phong dã an ?i tài x? Thành r?ng, 3 tháng tru?c, Th? tu?ng dã yêu c?u 
các B? liên quan nghiên c?u tang gi?i h?n t?c d? và báo cáo tru?c 30/7/2006.
D?n hôm nay, cái h?n báo cáo dã quá 1 tu?n.

 Dình Th?ng
Name: Nguyen Hoang Bao Vu
Office: Sao Mai Computer Center for the Blind
12B/C7 Hoang Hoa Tham street, Tan Binh district Ho Chi Minh City Viet Nam
tel: 84 8 849 5069.
Fax: 84 8 293 8300.
Email:
info@xxxxxxxxxxxxxxxx
Website:
www.saomaicenter.org

Home: 210C Hiep Binh Chanh tenement. Thu Duc district Ho Chi Minh City Viet Nam
Cell-phone: 0989350014
Yahoo ID: nguyenhoangbaovu
Skype ID: nguyenhoangbaovu

Other related posts:

  • » tam su cua nguoi tai xe....