talking books in Vietnamese, English, chinese, Saùch noùi" boán thöù tieáng

Saùch noùi" boán thöù tieángBoä saùch noùi vaø maùy "scan touch" 

Boä "saùch noùi" boán thöù tieáng: VN, Trung Quoác, Ñaøi Loan, Anh laàn ñaàu 
tieân coù maët taïi VN vöøa ñöôïc Coâng ty Maùy tính VN vaø Coâng ty coå phaàn 
höõu haïn xuaát baûn Hôïp Ñieàn (Ñaøi Loan) cho ra maét.Boä saùch goàm moät taäp saùch nhoû, goïn (khoå 10cm x17cm), daøy 48 trang, 
taäp hôïp caùc maãu ñaøm thoaïi thoâng duïng trong giao tieáp, sinh hoaït haèng 
ngaøy ñöôïc "soá hoùa aâm thanh" thaønh boán ngoân ngöõ Trung - Ñaøi - Anh - 
Vieät. 

Moät maùy "scan touch" (maùy noùi) cuõng nhoû goïn nhö moät chieác ñieän thoaïi 
di ñoäng ñeå scan vaø chuyeån caùc soá hoùa aâm thanh thaønh aâm thanh (tieáng 
noùi). Maùy nhoû goïn coù theå boû tuùi, deã söû duïng. Boä "saùch noùi" naøy 
seõ giuùp vieäc giao tieáp giöõa boán ngoân ngöõ treân ñöôïc thöïc hieän deã 
daøng hôn. 

Theo oâng Nguyeãn Hoaøi Sôn, giaùm ñoác Trung taâm nhaân löïc coâng ngheä cao 
Coâng ty Maùy tính VN, boä saùch noùi naøy seõ ñöôïc tung ra baùn vôùi giaù 
xaáp xæ 100 USD/boä. Ñoái töôïng ñöôïc coâng ty nhaém ñeán laø nhöõng lao ñoäng 
chuaån bò ñi laøm vieäc ôû nöôùc ngoaøi.

Theo Tuoåi Treû

Name: Nguyen Hoang Bao Vu
Office: Sao Mai Computer Center for the Blind
12B/C7 Hoang Hoa Tham street, Tan Binh district Ho Chi Minh City Viet Nam
tel: 84 8 849 5069.
Fax: 84 8 293 8300.
Email:
info@xxxxxxxxxxxxxxxx
Website:
www.saomaicenter.org

Home: 210C Hiep Binh Chanh tenement. Thu Duc district Ho Chi Minh City Viet Nam
Cell-phone: 84 913 878 854

Other related posts:

  • » talking books in Vietnamese, English, chinese, Saùch noùi" boán thöù tieáng