[SMCC] tai sao sua chua co nhieu tac dung

T?i sao s?a chua có nhi?u tác d?ng?

Theo PGS.TS.BS Lê Th? Mai, Phó giám d?c Vi?n Dinh du?ng Qu?c gia, s?a chua là 
s?n ph?m thu du?c khi lên men lactic s?a d?ng v?t, có nhi?u ích l?i d?i v?i s?c 
kho? m?i ngu?i. 

 
 
S?a chua có th? làm t? s?a tuoi, s?a b?t ho?c s?a d?c có du?ng. Nh? quá trình 
lên men lactic, m?t ph?n protein trong s?a phân gi?i thành các axit amin, các 
ch?t du?ng b?t chuy?n hóa thành du?ng lactoza d? tiêu hóa và các ch?t thom nhu 
axetoin, diaxetin cùng nhi?u vi lu?ng quý hi?m du?c t?o thành.

S?a chua tr? thành món an có dinh du?ng cao, d? h?p th? l?n, ngoài ra nh? vi 
khu?n lactic, nên s?a chua có tác d?ng ch?a b?nh du?ng ru?t, b?nh d? dày và các 
b?nh v? tiêu hóa nói chung. S?a chua d?c bi?t thích h?p v?i ngu?i già, tr? em, 
ngu?i m?i ?m d?y, nh?t là nh?ng ngu?i m?c b?nh v? tiêu hóa.

Trong ru?t luôn luôn t?n t?i m?t h? các vi khu?n k?  khí và hi?u khí d? giúp 
vi?c tiêu hoá xenlulô (ch?t xo), thu? phân các ch?t h?u co d? làm cho vi?c bài 
ti?t phân du?c d? dàng, ngoài ra các vi khu?n này còn t?o ra các vitamin nhóm 
B, K và d?c bi?t là làm nhi?m v? nhu m?t rào c?n sinh h?c giúp co th? ch?ng l?i 
các b?nh nhi?m khu?n. 

Khi l?m d?ng ho?c s? d?ng kháng sinh không dúng s? làm m?t cân b?ng h? vi khu?n 
trong ru?t nên co th? r?t d? nhi?m b?nh. Trong tru?ng h?p này s?a chua r?t có 
hi?u qu? trong vi?c l?p l?i cân b?ng h? vi khu?n trong ru?t. Vì v?y khi s? d?ng 
kháng sinh, an s?a chua s? r?t có ích.

D?i v?i ngu?i b? viêm loét d? dày (dau d? dày) thu?ng ph?i dùng thu?c kháng 
axit nên làm cho vi khu?n sinh l?i d?n lên, làm cho b?ng tr? nên ?m ách r?t khó 
ch?u. N?u an s?a chua trong tru?ng h?p này s? giúp cho b?ng h?t sình hoi, ?m 
ách là nh? khí du?c d?y xu?ng và tính axit du?c ph?c h?i.

D?i v?i tr? nh? b? tiêu ch?y ho?c bi?ng an, cho an s?a chua s? ch?a du?c tiêu 
ch?y là nh? s?a chua l?p l?i cân b?ng h? vi khu?n ? ru?t và ch?t kháng sinh 
lactocidine có trong s?a chua giúp vi?c di?u tr? tiêu ch?y. S?a chua d? tiêu 
hóa nên r?t phù h?p v?i tr? bi?ng an. Co th? h?p thu s?a chua g?p 3 l?n s?a 
tuoi.

Ch?n s?a chua an toàn

S?a chua ch? th?c s? an toàn và d?y d? dinh du?ng khi lên men t? nhiên, không 
ch?a b?t k?  ch?t ph? gia nào. T?t nh?t nên s? d?ng các lo?i s?a chua làm t? 
s?a tuoi 100 c?a các nhãn hàng uy tín trên th? tru?ng. 

Không nên cho tr? an s?a chua t? làm. Vì s?a chua làm t?i nhà, ngu?i ta thu?ng 
l?y hu s?a chua cu "làm m?i" d? c?y vi khu?n. Vi?c làm này khi?n nh?ng vi khu?n 
t?t, có l?i d?n gi?m di, không d?m b?o hi?u l?c nhu ban d?u.

Theo bà Nguy?n Thanh Trúc, Giám d?c nhãn hi?u s?a chua Well Yo, khi quy?t d?nh 
di theo d?nh hu?ng t?o ra nh?ng s?n ph?m vì s?c kh?e c?ng d?ng c?a t?p doàn 
Kinh Dô, Công ty c? ph?n Kido dã d?u tu m?t dây chuy?n s?n xu?t s?a chua d?t 
tiêu chu?n châu Âu d? ph?c v? th? tru?ng. Quy trình, th?i gian lên men vì th? 
du?c chu?n hóa, du?c th?c hi?n khép kín và d?m b?o v? sinh an toàn th?c ph?m. 

S?a chua Well Yo du?c dón nh?n trên th? tru?ng nhu là m?t s?n ph?m d?u tiên, 
duy nh?t có b? sung lysine cho tr? em d? giúp tr? ch?ng bi?ng an, có v? phù h?p 
v?i tr? và không quá chua d? tránh gây d? mi?ng cho tr? sau khi an. Dây cung là 
lo?i s?a chua không b? sung ch?t ph? gia d? t?o mùi s?a chua t? nhiên và có d?c 
di?m là không dông dá.

Theo TS Lê B?ch Mai, ch? nên cho tr? an s?a chua sau b?a an, b?i các vi khu?n 
có l?i trong s?a chua t?n t?i ? di?u ki?n d? pH l?n hon ho?c b?ng 4,5. Khi tr? 
dói, d? pH trong d? dày ch? b?ng 2, do dó n?u an s?a chua lúc này thì các vi 
khu?n có l?i trong s?a chua b? tiêu di?t. Sau khi an, d? dày co bóp m?nh, d? pH 
tang lên, dó chính là môi tru?ng tuy?t v?i d? các vi khu?n có l?i trong s?a 
chua ho?t d?ng t?t. 

Dun nóng s?a chua ho?c d? dông dá s?a chua d?u là hai cách an sai l?m. N?u dùng 
nóng, các vi khu?n có l?i trong s?a chua s? m?t kh? nang ho?t d?ng. Theo dó, 
s?a chua s? b? m?t di các ch?t dinh du?ng và kh? nang kích thích tiêu hóa cung 
gi?m di dáng k?. Còn n?u dùng quá l?nh, t?c là ? tr?ng thái dông dá, các ch?t 
dinh du?ng cung b? tri?t tiêu ph?n nào, thêm n?a bé có th? s? b? viêm h?ng. 

Ngoài ra, các bác si nhi khoa cung khuyên r?ng, không nên cho tr? dùng s?a chua 
chung v?i các lo?i thu?c khác, b?i m?t s? ch?t có trong thu?c có th? làm phá v? 
ho?c tiêu di?t vi khu?n có l?i trong s?a chua.

Thúy Nga 
 
 
  
 
 

Other related posts:

  • » [SMCC] tai sao sua chua co nhieu tac dung - Nguyen Hong Van