[SMCC] tai nan hy huu tren cau dan vao ham hai van

dây là mail d?u tiên tôi g?i lên smcc sau 4 gi? d?ng h? hì hà, hì h?c s?a l?i 
toàn b? h? th?ng m?ng ? nhà g?m 1 modem, 1 hub và 4 máy tính.
cha m? oi. hôm nay m?ng hu mà di?n tho?i l?i reng reng liên t?c m?i t?c ch?. 
m?y hôm m?ng nhanh, ?n d?nh thì nó ? gi? man. hôm nay m?ng hu thì nó d?t kinh 
d?.
mà m?ng hu là do modem ch? có ph?i do nhà cung c?p dâu. ch? l? hu modem mà nó 
cung lây n?a à.
Th? Hai, 10/11/2008, 17:49 (GMT+7)

Tai n?n hy h?u trên c?u d?n vào h?m H?i Vân

TTO - Vào lúc 8g30 phút sáng 10-11, m?t v? tai n?n hy h?u gây ch?t ngu?i ngay 
trên c?u d?n vào h?m du?ng b? H?i Vân (thu?c d?a ph?n Th?a Thiên Hu?) dã khi?n
vi?c luu thông qua du?ng h?m này b? ?nh hu?ng. 

Công ty qu?n lý và khai thác h?m du?ng b? H?i Vân dùng xe kéo ti?n hành gi?i 
phóng hi?n tru?ng. ?nh ch?p trua 10-11 - ?nh: CAO BÁ GIÀNG

Theo l?c lu?ng v?n hành du?ng h?m thu?c Công ty qu?n lý và khai thác h?m du?ng 
b? H?i Vân: chi?c xe d?u kéo bi?n ki?m soát 16H-8985 ch? hoa qu? t? mi?n
Nam ra H?i Phòng khi chui qua g?n h?t du?ng h?m ? phía b?c thì tài x? phát hi?n 
xe b? m?t th?ng. D? hãm t?c d?, ph? xe tên Nguy?n Ng?c T?nh (trú t?i 100
du?ng Hùng Vuong, TP Quy Nhon, Bình D?nh) dã m? c?a lao ra kh?i xe dùng v?t 
d?ng can l?p d? hãm t?c d?. Do b?t c?n nên anh T?nh dã b? chính chi?c xe c?a
mình cán ch?t ngay trên thành c?u vu?t H?i Vân.  

Ngay sau khi tai n?n x?y ra, Công ty qu?n lý và khai thác h?m du?ng b? H?i Vân 
dã c? ngu?i cùng hai xe c?u d?n hi?n tru?ng tham gia di?u ti?t giao thông. 
Dây là v? tai n?n giao thông gây ch?t ngu?i d?u tiên trên tuy?n du?ng d?n vào 
h?m H?i Vân này.

D.NAM   

Other related posts:

  • » [SMCC] tai nan hy huu tren cau dan vao ham hai van - Nguyen Hoang Bao Vu