su that ve thay Tran Huyen Trang

S? TH?T V? TH?Y TR?N HUY?N TRANG
T?C DU?NG TAM T?NG DI TÂY PHUONG TH?NH KINH
Vuong H?ng S?n

M?i ngu?i Vi?t Nam chúng ta, ai ai cung dã t?ng du?c nghe k? l?i, ho?c d?c 
truy?n Ông Ðu?ng Tam T?ng di Tây phuong th?nh kinh trong truy?n Tây Du Ký Di?n
Nghia. Trong l?ch s? ti?u thuy?t Trung Qu?c, b? Tây Du Ký Di?n Nghia có cái d?c 
di?m ng? nghinh là tr? nh? d?c thì mê theo tr? nh?; ngu?i lon d?c thì l?i
say sua theo nguoì l?n. Tr? nh? thì thích Tây du di?n nghia th?n thông qu?ng 
d?i, có b?y muoi hai phép bi?n hóa, Có Tru Bát gi?i ch?c cu?i duyên dáng ....
Còn ngu?i l?n thì say mê vì nh?ng ý nghia thâm tr?m, trào l?ng.

So voí các b? ti?u thuy?t danh ti?ng khác nhu H?ng Lâu M?ng, Th?y H? v..v... 
ph?m vi ph? bi?n c?a Tây Du di?n nghia còn r?ng hon nhi?u. Can c? theo b? truy?n
Tây du di?n nghia, thì th?y trò Tam t?ng g?m b?n nguoì (Tam t?ng, Ng? không, 
Ng? nang, Ng? t?nh) và m?t con ng?a (b?ch mã) tu?ng tinh là r?ng m?c d?a.
C? dòan di qua Tây phuong ròng rã 14 nam troì, khi th?nh du?c kinh tr? v? có 
tám v? Kim Cang d?ng vân theo h? t?ng dua v? Tru?ng an, v?a kh? h?i tr? l?i
Tây phuong cõi Ph?t ch? m?t có tám ngày vãng ph?n. Truy?n k? b?n th?y trò và 
m?t ng?a ngày dêm vu?t r?ng trèo núi, g?p yêu d?p yêu, g?p phu?c làm phu?c,
gian nan không s?n, t? sanh ch?ng n?, tr?i qua tám muoi m?t n?n l?n, nào là Bàn 
Ty d?ng quy?n ru, nào là H?a di?m son d? h?c, Ti?u lôi kinh kh?ng v..v...
m?i d?n du?c Tây phuong.

Trong truy?n vì làm vi?c c?a Tam T?ng là khó, không ai làm du?c, nên mu?n cho 
dân chúng d? tin, ph?i thêm th?t và thi v? hóa cu?c hành trình b?ng bao nhiêu
yêu tinh dón duong, l?p dòi an th?t Ðu?ng Tang, l?p cám d? (chuy?n b?y con nh?n 
co? tru?ng t?m sông có Bát gi?i t?m hùa, còn khêu g?i g?p m?y chuy?n ngày
nay in hình khiêu dâm). Th?c s?, Tây du di?n nghia là m?t b? truy?n th?n tho?i, 
h?u h?t s? ki?n, tình ti?t d?u là b?a d?t.

Nhung chuy?n th?y Tr?n Huy?n Trang (Tam T?ng) di t? Ðông Ð? qua th?nh Kinh Tây 
Phuong l?i là chuy?n l?ch s? có th?t. Tr?n Huy?n Trang là m?t nhân v?t có
th?t trong l?ch s? nhà Ðu?ng. Ông tên th?t là Tr?n V?, sanh vào nam th? 16 d?i 
Tùy Van Ð? Duong Kiên (596 sau TL) t?i huy?n Câu Thi (hi?n là Huy?n Yêm
Su) T?nh Hà Nam. Và chuy?n th?nh kinh Tây Phuong cung là chuy?n có th?t, dã 
du?c chính Huy?n Trang thu?t l?i r?t c?n k? trong b? "Ð?i Ðu?ng Tây V?c Ký".
Th?y chính là m?t nhân v?t s?ng dã vào l?ch s? m?t cách vinh quang. Th?y t?ng 
làm tôi cho vua Ðuong Thái Tôn (Lý Th? Dân) là b?c minh quân dm l?i hi?n
vinh cho l?ch s? Trung Qu?c.

S? th?c th?y Huy?n Trang ch? di m?t mình, c?i m?t con ng?a già làm chân. Ông di 
và ? su?t 17 nam bên Tây phuong, g?m 2 nam di, 2 nam v? và 13 nam ? l?i
du h?c t?i ?n Ð?. Ði t? nam 629 mãi d?n nam 645 (sau TL) m?i v? d?n thành 
Tru?ng an (Trung qu?c). Tính ra Huy?n Trang dã r?i Ð?i Ðu?ng d?n 17 nam, di trên
nam v?n d?m du?ng, qua 128 qu?c gia l?n nh?. Khi v?, ông dã mang v?:

- 150 Xá L?i t? ( Tinh c?t c?a Nhu Lai).
- 2 tu?ng Ph?t g? dàn tô ngân cao 4 thu?c
- 3 Tu?ng Ph?t b?ng dàn huong : Cao 3th5, 2th9, 2th3
- 657 b? Kinh, chia làm 520 hi?p
- Cùng m?t s? b?o v?t khác n?a. và ph?i dùng voi, l?c dà và 24 ngu? m?i ch? h?t.

Trên th?c t?, du?ng di không có g?p yêu tinh c?n tr? (có chang là b?n m?i d? 
thích an th?t ngu?i) nhung nh?ng khó khan tr? ng?i c?n tr? l?n v?t ch?t và
tinh th?n l?i h?t s?c nhi?u và lon, n?u là ngu?i khác ?t vô phuong vu?t kh?i. 
Có lúc Th?y Huy?n Trang nh?n dói nh?n khát su?t b?y tám ngày ròng rã gi?a
m?t tr?ng sa m?c tr?i n?ng chang chang, không m?t bóng cây, cung không m?t bóng 
ngu?i qua l?i. Nhung ý chí c?a Th?y th?t là s?t dá. Có l?n dói khát kh?
quá, b?ng tính quay tr? v? phía dông d? tìm ch? xin nu?c u?ng dem theo r?i s? 
di n?a, nhung v?a quày ng?a tr? v? huong dông di d?ng m?t d?i du?ng th?y
l?i t? nh?: "Tru?c kia, dã th? n?u qua không d?n ?n Ð?, quy?t không tr? v? Ðông 
m?t bu?c. Nay thà di v? hu?ng Tây mà ch?t, ch? l? nào di v? Ðông d? s?ng
hèn".

M?t l?n khác, th?y g?p b?n m?i an th?t ngu?i (T?c b?n yêu tinh k? trong truy?n 
Tây Du). Th?y Tam T?ng s?n lòng hi?n thân cho b?n qu? khát máu ?y. Nhung
gi?a lúc bàn tính, x?y có mua to sét lon. B?n ngu?i r?ng kinh s? vì cho r?ng 
tr?i không b?ng lòng. Chúng l?t d?t gi?c th?y lên du?ng, nhung th?y khang
khang m?t m?c nài b?n kia: ho?c hãy "an th?t Th?y" n?u qu? th?t th?y có phép 
làm cho b?n nó s?ng lâu muôn tu?i, ho?c n?u b?n chúng mu?n cho th?y lên du?ng
thì ph?i an nan sám h?i, ch?a thú tánh, ch?a an th?t ngu?i t? dây. Và r?t cu?c 
Tam T?ng c?i hóa du?c b?n chúng. Hon m?t ngàn ba tram nam tru?c dây dám
m?t ngu?i m?t ng?a vu?t su?i trèo non, bang sa m?c, càn r?ng sâu di d?n x? ?n 
Ð? huy?n bí xa xam, Tr?n Huy?n Trang qu? là m?t nhà du thám vi d?i trong
l?ch s?. K? công dó, tinh th?n ngh? l?c dó, ngu?i d?i sau không th? không 
nghiêng mình bái ph?c.

Trong th?i gian mu?i ba nam luu trú t?i ?n d?, th?y di vi?ng h?u h?t các di 
tích c?a d?o Ph?t, d?c bi?t nh?t là th?y ? l?i chùa Na Lan Ðà, h?c d?o trong
sáu nam. T?t c? nh?ng kinh di?n c?a phái Ð?i Th?a, Ti?u Th?a, Kinh Ph? dà 
(Veda), các sách thu?c, sách thiên van, d?a lý, k? thu?t v v... d?u t?p trung
t?i chùa này. Chùa do pháp su Gi?i Hi?n ch? trì và pháp su có d?n trên mu?i 
ngàn tín d? theo h?c d?o.

Sau sáu nam h?c t?p, Huy?n Trang tr? nên m?t trong ba ngu?i h?c trò gi?i nh?t 
c?a v? cao tang Gi?i Hi?n. Theo sách kh?o c?u Pháp van, ch?ng nh?ng là m?t
nhà su d?o d?c, Huy?n Trang còn t? ra là m?t h?c gi? uyên thâm, m?t nhà du thám 
k? tài, m?t nhà s? h?c uyên bác, m?t nhà d?a lý h?c chon tài, m?t nhà ngôn
ng? h?c xu?t chúng, nh?t là m?t nhà phiên d?ch gi?i không ai b?ng. Lúc còn ? 
Tây Phuong, di d?n dâu, th?y cung nghiên c?u k? lu?ng tình hình t?ng d?a phuong.
Khi v? Tru?ng an, th?y vi?t l?i thành b? Ð?i Ðu?ng Tây V?c Ký, g?m 12 quy?n, 
trong ?y ghi l?i d?y d? l?ch s?, d?a lý, phong t?c, t?p quán v.v. c?a 128
nu?c dã tr?i qua ho?c t?ng trú ng?. Ngày nay, nh?ng tài li?u c?a Th?y d? l?i 
v?n còn giúp ích r?t nhi?u cho các chuyên gia kh?o c? ?n Ð? và b?t k? ai ngày
nay cung công nh?n nh?ng di?u nghe th?y và ghi chép c?a Th?y Huy?n Trang r?t là 
dích xác.

T? ngày v? Tru?ng an, th?y Huy?n Trang b?t tay vào công vi?c phiên d?ch. Su?t 
mu?i chín nam ròng rã (t? 645-644) th?y d?ch du?c t?t c? b?y muoi lam b? kinh,
g?n m?t ngàn ba tram ba muoi lam quy?n t? Ph?n t? d?ch qua Hán t? và m?t b? 
(Ð?o d?c Kinh) và m?t b?n d?ch "Ð?i Th?a kh?i tín lu?n" t? ch? Hán ra ch? Ph?n,
cùng d? l?i cho d?i m?t b? "Ð?i Ðu?ng Tây V?c ký" .

Trua ngày m?ng 5 tháng 2 nam 664, Th?y Huy?n Trang gác bút nghìn thu t?i chùa 
Ng?c Hoa, vì b?nh ho?n và già y?u. Th? 69 tu?i. Ngày 14 tháng 4 thi hài Huy?n
Trang du?c an táng t?i B?ch L?c Nguyên. Ngày c? hành tang l? có d?n m?t tri?u 
nguoì ? Tru?ng An và các vùng lân c?n qui t?u d? ti?n chân th?y v? noi C?c
L?c. Ðám táng xong, có d?n ba v?n ngu?i c?t l?u cu tang g?n m? ph?n. T? xua d?n 
nay chua có v? d? vuong nào du?c ngu?ng m? sùng bái b?ng v? Thánh Tang
có m?t không hai này.

Vuong H?ng S?n
(Trích "Con ng?a già c?a Ðu?ng Tam T?ng" )

Trích: Ð?c San Quán Th? Âm, s? 2, 1995. Quán Th? Âm Ni T?, 128 Nollamara 
Avenue, Nollamara. WA 6061. AUSTRALIA
Name: Nguyen Hoang Bao Vu
Office: Sao Mai Computer Center for the Blind
12B/C7 Hoang Hoa Tham street, Tan Binh district Ho Chi Minh City Viet Nam
tel: 84 8 849 5069.
Fax: 84 8 293 8300.
Email:
info@xxxxxxxxxxxxxxxx
Website:
www.saomaicenter.org

Home: 210C Hiep Binh Chanh tenement. Thu Duc district Ho Chi Minh City Viet Nam
Cell-phone: 0989350014
Yahoo ID: nguyenhoangbaovu
Skype ID: nguyenhoangbaovu
Blog: 
360.yahoo.com/nguyenhoangbaovu

Other related posts: