su that o lang an may

S? th?t ? làng an mày

SGGP:: C?p nh?t ngày 30/05/2006 lúc 10:01'(GMT+7)

Lâu nay, trong du lu?n v?n luu truy?n tin d?n có m?t ngôi làng ? xã Qu?ng Thái, 
huy?n Qu?ng Xuong, t?nh Thanh Hóa, chuyên ngh? an mày. Th?c hu nhu th? nào?
M?i b?n d?c theo dõi phóng s? di?u tra c?a PV Tu?n san SGGP Th? B?y ghi nh?n t? 
Thanh Hóa.
List of 1 items
. Ông t? ngh? an mày: v? v?n!
list end

original/images114266_15e

Bé Nga (hàng d?u, th? hai t? ph?i qua) dang ? TPHCM.

Vài ngu?i trong gi?i "cái bang" cho r?ng: ngu?i làng Qu?ng Thái di an mày là do 
trong làng có d?n th? ông t? cái bang và an mày là t?p t?c không th? thi?u
? làng này d? nêu cao d?c tính ch?t chiu, dè x?n.

Chi?u t?t n?ng, chúng tôi cùng d?ng chí Tr?n Công Tính, Bí thu D?ng ?y xã, di 
th?c t?. Bác b? l?p lu?n bi?n h? mang d?y ch?t si di?n trên, d?ng chí Tính
kh?ng d?nh: "C? xã ch? có 2 d?n th? ông Tô Chính D?o và Ngu Ông, ch?ng ai th? 
ông t? ngh? an mày nào c?.

S? th?t là th?p niên 80-90, do 2 tr?n bão liên ti?p (80% ngu dân m?t tr?ng tài 
s?n), các HTX D?c L?p và Th?ng Nh?t (gi?i quy?t 80% vi?c làm lao d?ng nông
nhàn) tan rã do m?t th? tru?ng Dông Âu. nên c? làng ph?i xuôi Nam.

Lúc dó, chúng tôi dã tính du?c có d?n 800 ngu?i vào Nam muu sinh. Cho d?n nay 
thì toàn xã có 3.369 ngu?i trong tu?i lao d?ng, nhung ch? có 2.463 ngu?i có
vi?c làm ?n d?nh, còn l?i thì xuôi Nam. T? l? nghèo hi?n nay d?n 48,12%". Theo 
tính toán, c? xã ch? có 181ha lúa nhung có d?n 8.656 mi?ng an nên v?n còn
trên 137 tr? lang thang (chua tính ngu?i trong tu?i lao d?ng) di làm d? th? 
ngh? trong Nam.

Chúng tôi d?n nhà v? ch?ng anh Tr?n Công C?nh-Nguy?n Th? H?ng và ghi nh?n không 
khí dau bu?n dang dè n?ng c? gia dình h?. Ch? H?ng thút thít: "Cháu Tr?n
Th? H?ng Nga vì thuong chúng em nghèo nên ch?p nh?n l?i d? ngh? c?a ông Tr?n 
Kim Th. (Thôn 4, xã Qu?ng L?i) theo chân các "d?ng huong" xuôi Nam bán vé
s?. Hôm dó là sau T?t Bính Tu?t, v? ch?ng em di làm v? thì cháu dã theo ông Th. 
lên xe r?i. Sau này, theo l?i cháu k? thì ông Th. l?i bán cháu cho m?t
ngu?i tên Hòa (xã Qu?ng L?i) và b? bu?c ph?i di xin an m?i ngày, còn b? dánh 
d?p tàn b?o l?m. Sau dó Công an TPHCM b?t du?c tên Hòa, thì ra h?n gi? mù
lòa. Cháu Nga, con chúng em, dã du?c g?i vào Tru?ng Nuôi d?y Thi?u niên 3 - Gò 
V?p.

V? ch?ng em dã hai l?n bán h?t tài s?n du?c 1,5 tri?u/l?n d? vào lãnh con ra 
nhung l?n thì thi?u gi?y t?, l?n thì CMND cu, rách nên ngu?i ta không cho nh?n.
Nay b?n em dã làm l?i CMND, mu?n vào dón con l?m mà không còn gì d? bán. Bác 
oi, bác có cách nào giúp d? d? gia dình chúng em sum h?p? T?i Nga l?m, cháu
dang di h?c l?p 3 ngoài này".

Theo xác nh?n c?a chính quy?n d?a phuong và bà con hai xã Qu?ng Thái, Qu?ng 
L?i, tên Th. sau khi bán cháu Nga v?n dang s?ng ung dung t? t?i ? d?a phuong.
Ch? H?ng, anh C?nh v?n dau dáu ch? mong m?t phép l? giúp h? có l? phí d? vào 
dón con.
List of 1 items
. Du?ng nào v? quê huong?
list end

original/images114264_15d

PV Tu?n san SGGP Th? B?y làm vi?c v?i Bí thu D?ng ?y xã Qu?ng Thái - anh Tr?n 
Công Tính (trái).

V?i 30% dân s? s?ng d?a vào nông nghi?p, 60% s?ng b?ng ngh? bi?n b?p bênh, 
chuy?n xuôi Nam c?a ngu?i dân Qu?ng Thái di?n ra d?u d?n theo chu k?: Mùng 4
T?t hàng nam, có 4 xe ca lo?i 50 ch? (ch? kho?ng 100 ngu?i/xe) dón khách t?n 
xã. Gi?a nam, nh?ng lao d?ng nào ki?m du?c nhi?u ti?n s? v? tham quê. Còn
ít ti?n, không v? du?c, h? g?i theo du?ng ngân hàng.

Bí thu Tính cho bi?t: "Ngày tru?c, dân Qu?ng Thái g?i ti?n qua d?ng huong, 
ngu?i quen. Nay, h? nào có ngu?i xuôi Nam d?u có tài kho?n ngân hàng nên chuy?n
ti?n r?t ti?n. Qua ngân hàng thì xã không n?m du?c nhung qua buu di?n, trung 
bình m?i lao d?ng g?i 2 k?/nam, m?i k? g?i kho?ng 10 tri?u d?ng v? quê. Cá
bi?t m?i dây có m?t gi?y báo nh?n ti?n g?i thông qua xã, s? ti?n lên d?n 40 
tri?u d?ng".

Theo tìm hi?u c?a phóng viên, r?t nhi?u lao d?ng ? Qu?ng Thái dang làm các công 
vi?c nhu bán vé s?, bán báo, bán hàng rong. ? các d?a phuong phía Nam, d?c
bi?t là TPHCM. Cung có m?t s? ít "deo bám" ngh? an xin và di?u này dã gây tai 
ti?ng cho Qu?ng Thái, m?c dù d?i da s? d?u ki?m s?ng b?ng các ngh? luong
thi?n. Và lý do chính d? ngu?i Qu?ng Thái r?i quê huong v?n là thi?u vi?c làm 
?n d?nh.

Chúng tôi kh?o sát ti?p th?c t? ? thôn 10, noi dây có 120 h? thì h? nào cung có 
chí ít là 1 lao d?ng xuôi Nam. Cá bi?t có anh Tr?n Kim Hân, m?t ngu?i bán
báo d?o tru?c dây, nay dã ?n d?nh cu?c s?ng b?ng ngh? ch? bi?n s?a. Anh Hân cho 
hay: "Tôi di t? nam 1998 cùng v? và 2 con gái vào trong ?y ch? làm duy
nh?t ngh? bán báo d?o. Nam 2003, tôi v?, có ít v?n nên m? lò ch? bi?n th?y s?n. 
Bà con ? dây hay dánh b?t s?a nên ngh? lu?c s?a c?a tôi cung t?m d? s?ng".

Sang nhà anh Tr?n Phu Hà và ch? Nguy?n Th? Phu?ng, chúng tôi ch? g?p 2 d?a bé 
(dang theo h?c tru?ng c?p 1 c?a xã) còn anh ch? dang bán báo t?n Dà N?ng.
Bà con thôn 10 nói r?ng: "Do ph?i lo an h?c cho 2 con nh? nên v? ch?ng nó ph?i 
di thêm vài nam n?a, có v?n m?i v?. ? dây không d?t dai, bi?n không "dãi"
thì húp cháo à?".

Riêng nhà anh Tr?n Kim Th?o thì dù dã có ngh? làm bánh tráng sau 13 nam xuôi 
Nam nhung do có hon 10 mi?ng an nên v? và các con anh v?n dang di bán vé s?
xa. Anh Th?o lý gi?i: "Tôi s?c dã y?u, di bi?n không xu? n?a, vào Nam ng?n ?y 
nam b?nh ho?n quá nên dành nu?t nu?c m?t ? nhà t? lo thân, dành d? v? con
tha huong. Hon n?a, chúng ? dây cung dâu bi?t làm gì mà s?ng?".

V? l?i TPHCM mà câu nói da di?t c?a Bí thu Tính v?n deo d?ng chúng tôi: "Th?i 
hoàng kim tru?c khi Liên Xô và Dông Âu tan rã, do có các h?p tác xã th? công
nên dâu có ai xuôi Nam. Giá mà bây gi? d?a phuong có khu công nghi?p, nhà máy 
ch? bi?n. này n? thì du?ng v? cho con em c?a Qu?ng Thái s? không còn xa n?a!".

MINH ANH - MAI LU?N
Name: Nguyen Hoang Bao Vu
Office: Sao Mai Computer Center for the Blind
12B/C7 Hoang Hoa Tham street, Tan Binh district Ho Chi Minh City Viet Nam
tel: 84 8 849 5069.
Fax: 84 8 293 8300.
Email:
info@xxxxxxxxxxxxxxxx
Website:
www.saomaicenter.org

Home: 210C Hiep Binh Chanh tenement. Thu Duc district Ho Chi Minh City Viet Nam
Cell-phone: 0989350014
Yahoo ID: nguyenhoangbaovu
Skype ID: nguyenhoangbaovu

Other related posts:

  • » su that o lang an may