su that cua sua tuoi nguyen chat

hù hù hù

h?t ph? u?p hàng the, formon, g?o t?m thu?c t?y, r?i gi? các doanh nghi?p vn 
l?i b??u cho khách hàng nh?ng lon s?a nguyên ch?t (b?t) thì làm sao mà có 
chuy?n (tang tru?ng chi?u cao th? h? thanh niên vi?t nam) n?i day h? tr?i.
nghèo quá nên mua s?a d? u?ng mà bây gi? cung b? choi ki?u này thì u?ng gì dây?
U?ng nu?c lã thì s? b? giun, u?ng nu?c su?i thì l?y nu?c vòi dóng chai r?i gián 
nhãn, 
thôi. ta u?ng nu?c b?t c?a chính ta cho an toàn th?c ph?m v?y

S? th?t c?a "s?a tuoi nguyên ch?t"

S?a nu?c hi?n chi?m t?i 74% th? ph?n c?a toàn ngành s?a song các DN l?i r?t ít 
d?u tu cho "d?i s?n ph?m" này. H? nh?p kh?u
b?t s?a
g?y v?, pha tr?n vitamin r?i dóng h?p và bán ra th? tru?ng.

Dó là ti?t l? c?a nhân viên m?t công ty chuyên v? s?a nu?c t?i VN.

Ông Nguy?n Van Dung, tru?ng phòng c?p dang ký và ch?ng nh?n (C?c An toàn v? 
sinh th?c ph?m), gi? cu?n s? c?p dang ký và công b? ch?t lu?ng s?a t? nam 2004
nói v?i chúng tôi: "Chúng tôi ch? c?p dang ký cho các lo?i s?a nu?c ngoài s?n 
xu?t t?i VN, s?a có b? sung vitamin, nhung t? 2004 d?n nay ch? có... hai
doanh nghi?p công b? có s?n xu?t s?a tuoi ti?t trùng".

V?y "s?a tuoi ti?t trùng" bán d?y trên th? tru?ng th?c ch?t là gì?

Công th?c: Mua trên m?ng + pha tr?n vitamin

Ngu?i nhân viên nói trên nói: Các doanh nghi?p r?t ít d?u tu cho nghiên c?u, 
tìm công th?c s?n xu?t s?a t?i uu cho ngu?i VN, mà ch? y?u tìm mua công th?c
trên m?ng r?i làm theo b?ng cách pha ch? s?a b?t.

Kh?o sát th? tru?ng s?a nu?c, chúng tôi th?y r?t nhi?u lo?i s?a ghi rõ là s?a 
tuoi ti?t trùng, s?a tuoi ti?t trùng nguyên kem... Tuy nhiên, ngay doanh nghi?p
s?n xu?t s?a hàng d?u VN là Vinamilk du?c thanh tra ngày 28/9 v?a qua, m?t 
thanh tra B? Y t? cho bi?t có t?i b?n lo?i s?a c?n ph?i... thay nhãn.

V? thanh tra này nói dây là hi?n tu?ng gian l?n thuong m?i, th?m chí là hàng 
gi? b?i nhãn s?a ghi rõ dó là s?a tuoi ti?t trùng nguyên ch?t, s?a tuoi ti?t
trùng nguyên kem, s?a tuoi ti?t trùng, s? d?ng huong li?u t? nhiên.

Nhung theo gi?i trình c?a t?ng giám d?c công ty (th?c t? hàm lu?ng s?a tuoi còn 
có th? th?p hon), ch? có trên 80% nguyên li?u là s?a tuoi, s? còn l?i là
s?a b?t, s? d?ng huong li?u t?ng h?p. Trong khi tiêu chu?n VN yêu c?u s?a tuoi 
ti?t trùng ph?i có 99% nguyên li?u là s?a tuoi (!).

Theo dánh giá c?a m?t chuyên gia B? Công nghi?p, hi?n t?ng lu?ng s?a tuoi 
nguyên li?u ? VN ch? dáp ?ng du?c 20% nhu c?u s?n xu?t s?a nu?c. "Nhi?u tr?m thu
gom s?a ch? là danh nghia vì có s?a dâu mà gom.

Chua k? giá thu mua s?a tuoi c?a nông dân ? VN vào lo?i th?p nh?t th? gi?i, ch? 
3.500d/lít, th?p hon Thái Lan và Trung Qu?c t? 1.100-1.300d/lít, nhung giá
bán s?a nu?c l?i vào lo?i cao nh?t th? gi?i" - chuyên gia này nh?n xét.

Còn ông Nguy?n Van Dung lý gi?i: "Dã t?ng có chuy?n doanh nghi?p d? di hàng 
ch?c t?n s?a/ngày, lý do là b?o qu?n s?a, v?t s?a... không dúng qui cách, s?a
nhi?m t? c?u vàng, ti?t trùng và thanh trùng d?u không tiêu h?y h?t d?c tính. 
Trong khi s?n xu?t s?a nu?c t? s?a b?t an toàn, r?, ch?t lu?ng l?i ?n d?nh".

Cung chính vì lý do mua du?c r?, bán du?c d?t, th? tru?ng tang tru?ng nhanh 
(kho?ng 20%/nam) nên có ngu?i dã ví von: s?t d?u m? trán nhung dang có r?t nhi?u
doanh nghi?p s?a xâu xé th? tru?ng VN.

Dánh l?a ngu?i tiêu dùng

Theo tiêu chu?n VN, tên g?i chính xác nh?t cho lo?i s?a nu?c s? d?ng nguyên 
li?u s?a b?t là s?a hoàn nguyên vì h?u h?t s?n xu?t 100% t? b?t s?a g?y. Song
các doanh nghi?p luôn m?p m? là s?a tuoi ti?t trùng, s?a tuoi ti?t trùng có 
du?ng, s?a tuoi huong dâu... làm ngu?i tiêu dùng không bi?t dâu mà l?n.

Trao d?i v?i chúng tôi, c?c tru?ng C?c An toàn v? sinh th?c ph?m Tr?n Dáng th?a 
nh?n có hi?n tu?ng doanh nghi?p nh?p d?u c? d? t?o d? béo trong s?a, thay
th? ch?t béo s?a dã du?c tách tru?c dó. Ông Dáng cho r?ng d?u c? không làm thay 
d?i ph?m ch?t c?a s?a, doanh nghi?p thay ch? vì lý do giá r? hon (!).

Song trên th?c t?, nhi?u chuyên gia cho bi?t u?ng nhi?u d?u c? không có l?i cho 
s?c kh?e c?a tr?. Chua k? d?u c? có th? t?o d? béo gi? t?o, song ch?t lu?ng
th?c t? l?i không cao.

Hi?n th? tru?ng s?a, theo dánh giá c?a nhi?u chuyên gia, là r?t bát nháo: c?m 
qu?ng cáo s?a cho tr? du?i 12 tháng tu?i, nhung v?n có vô s? "event" cho bác
si, cho các bà m? do hãng s?a tài tr?...

Song qu?n lý nhu th? nào l?i không don gi?n, b?i cùng m?t s?n ph?m có t?i... 
hai b? qu?n lý: B? Khoa h?c - công ngh? qu?n lý ch?t lu?ng, B? Y t? qu?n lý
v? sinh và an toàn.

Theo ông Nguy?n Van Dung, hi?n s?a cung nhu các s?n ph?m khác d?u du?c luu hành 
t? do, vô th?i h?n sau khi công b? ch?t lu?ng (có th? t?i s? y t? ho?c C?c
An toàn v? sinh th?c ph?m). "R?t khó qu?n lý và phát hi?n sai ph?m c?a t?ng s?n 
ph?m, ngo?i tr? có báo chí phát hi?n nhu hi?n tu?ng s?a tuoi s?n xu?t b?ng
s?a b?t hi?n nay" - ông Dung nói.

Hi?n t?i doàn thanh tra c?a B? Y t? dang ti?n hành ki?m tra m?t doanh nghi?p 
s?n xu?t s?a ? Thái Nguyên. Chánh thanh tra B? Y t? Tr?n Quang Trung cho hay
b?t c? doanh nghi?p nào s?n xu?t s?a nu?c d?u du?c ki?m tra nh?m lo?i b? hi?n 
tu?ng "m?p m? dánh l?n con den", gi? s?a tuoi l?a ngu?i tiêu dùng kh?i th?
tru?ng s?a dang l?n x?n.

Theo ông Trung, hi?n có kho?ng 6-7 doanh nghi?p có s?n xu?t s?a tuoi, nhung ông 
cung th?a nh?n vi?c d?m b?o 99% nguyên li?u là s?a tuoi m?i du?c coi là
s?a tuoi ti?t trùng là di?u khó khan v?i nhi?u doanh nghi?p.

Bao bì các lo?i s?a tuoi: Thành ph?n nh?p nh?ng

S?a tuoi ti?t trùng Dutch Lady, Z'Dozi, Daisy, thêm hàng lo?t nhãn hàng s?a 
ti?t trùng có du?ng, không du?ng c?a Vinamilk, Elovi... có m?t kh?p các siêu
th?, d?i lý bánh k?o. T?t c? d?u là s?a tuoi, ti?t trùng và tinh khi?t.

Nhung n?u nhu ph?n tram v? du?ng, canxi, ch?t béo, vitamin... d?u du?c các hãng 
s?a này c?n th?n ghi r?t rõ ràng trên nhãn mác thì t? l? s?a tuoi, s?a b?t
không h? có m?t thông s? nào.

Trong t?p h?p các lo?i s?a tuoi r?t khó th?ng kê s? lu?ng này, Vinamilk "n?i 
b?t" hon h?n v?i thành ph?n th?t s? khác bi?t ? m?t s? nhãn hàng s?a tuoi c?a
mình.

Trong khi h?u h?t các nhãn hàng khác d?u ch? d?n chung chung theo ki?u thành 
ph?n g?m s?a tuoi, s?a b?t, du?ng, huong li?u..., thì s?a tuoi ti?t trùng Flex
c?a Vinamilk thành ph?n g?m s?a bò tuoi nguyên ch?t, s?a b?t, canxi.

"Choi sang" hon n?a là s?a tuoi ti?t trùng mang tên Vinamilk thành ph?n ch? g?m 
s?a bò tuoi và du?ng tinh khi?t, hoàn toàn không th?y bóng dáng cái tên
thu?ng tr?c "s?a b?t" nhu các lo?i s?a tuoi khác trên th? tru?ng!

Ngoài ra, cung có nh?ng nhãn s?a "d?t bài ng?a", b?ng ch? d?n thành ph?n s?a 
tuoi ti?t trùng l?i không có chút s?a tuoi nào. S?a tuoi ti?t trùng qui d?nh
t? l? s?a tuoi là 99% nhung trên nhãn s?a ti?t trùng Yummy huong dâu, huong 
vani c?a Daisy l?i thông tin thành ph?n r?t rõ ràng, g?m "b?t s?a, du?ng, ch?t
béo, ch?t ?n d?nh và nhu hóa, huong t? nhiên, taurine, vitamin A và D" - còn 
s?a tuoi l?i không h? du?c "xu?ng tên".

Theo Lan Anh - Ng?c Hà
Name: Nguyen Hoang Bao Vu
Office: Sao Mai Computer Center for the Blind
12B/C7 Hoang Hoa Tham street, Tan Binh district Ho Chi Minh City Viet Nam
tel: 84 8 849 5069.
Fax: 84 8 293 8300.
Email:
info@xxxxxxxxxxxxxxxx
Website:
www.saomaicenter.org

Home: 210C Hiep Binh Chanh tenement. Thu Duc district Ho Chi Minh City Viet Nam
Cell-phone: 0989350014
Yahoo ID: nguyenhoangbaovu
Skype ID: nguyenhoangbaovu
Blog: 
360.yahoo.com/nguyenhoangbaovu

Other related posts:

  • » su that cua sua tuoi nguyen chat