song 25 tai sao khong


 

 

S�ng 24 gi� - Tại sao không?

Cập nhật cách Ä?ây 3 giá»? 1 phút 

 

Má»?i ngày có 24 giá»?, sá»?ng trên Ä?á»?i ai cÅ©ng có "cái vá»?n" giá»?ng 
nhau như vậy, nhưng m�i ngư�i lại có cách sử dụng th�i gian 
khác nhau. Làm thế nào Ä?á»? không lãng phí thá»?i gian, cÅ©ng không 
phải "sá»?ng gấp" không mục Ä?ích? Làm thế nào Ä?á»? 24 giá»? của 
tôi "nhi�u" hơn 24 gi� của bạn, theo quan ni�m "ngư�i s�ng 
nhi�u nhất không hẳn là ngư�i s�ng lâu nhất"? Tại sao không 
biến thá»?i gian thành "vàng ngá»?c" Ä?úng nhÆ° giá trá»? của nó, 
lấp Ä?ầy nó bằng sá»± bận rá»?n mang ý nghÄ©a tích cá»±c? Hãy nghe 
những ngư�i "bận r�n" nói v� 24 gi� m�i ngày của mình.

 

"24 gi� vẫn cảm thấy thiếu!"

Gặp Nguyá»?n Trung DÅ©ng Ä?úng 5 giá»? chiá»?u tại cà phê V3, thấy 
Dũng còn mải mê bàn kế hoạch v�i các "chiến hữu" trong nhóm 
Openshare - cũng là tên m�t website khá "pro" dành cho "dân marketing" 
mà DÅ©ng làm "chủ xá»?" (TrÆ°á»?ng ban Ä?iá»?u hành). Trò chuyá»?n dÄ?m 
ba câu, lại thấy Dũng nhấp nh�m chuẩn b� cho cu�c hẹn lúc 7 
giá»? tá»?i vá»?i "Ä?á»?i tác" Ä?á»? bàn công viá»?c. Ä?i Ä?âu DÅ©ng cÅ©ng 
vác theo chiếc laptop Ä?á»? "tiết kiá»?m thá»?i gian" vì có thá»? 

 

Trung Dũng (phải)

 

vừa làm viá»?c "cÆ¡ Ä?á»?ng" vừa tranh thủ thÆ° giãn. 

Tá»?t nghiá»?p Ä?H VÄ?n Lang TP.HCM, DÅ©ng từng kinh doanh riêng và làm 
vi�c cho m�t s� công ty, nhưng hi�n gi� lại "nhảy" ra làm 
freelance (nghá»? tá»± do) vá»?i Ä?ủ thứ viá»?c: hợp tác vá»?i bạn bè 
làm m�t s� dự án cho các công ty quảng cáo, có khi "bay" xu�ng 
Ä?á»?ng Nai cùng ngÆ°á»?i bạn kinh doanh dá»?ch vụ cung cấp quà tặng 
cho h�i ngh�, cung cấp d�ch vụ ép laminage trên g�, viết lách 
"lung tung" cho m�t s� t� báo chuyên v� marketing hay dành cho 
gi�i trẻ... Và dĩ nhiên, ưu tiên "s� m�t" của Dũng hi�n nay 
vẫn dành cho trang web 

www.openshare.com.vn

 Ä?á»? cùng vá»?i ê-kíp chủ yếu là dân 8X trẻ mÄ?ng chia sẻ 
những thông tin, kiến thức và kinh nghi�m b� ích trong lĩnh vực 
marketing, quảng cáo... 

"Sá»­ dụng thá»?i gian hợp lý, theo mình Ä?iá»?u quan trá»?ng là có 
Ä?ược những phÆ°Æ¡ng tiá»?n quản lý hiá»?u quả. Ví dụ trÆ°á»?c 
Ä?ây mình và thằng bạn thân lùng sục khắp phá»? Tôn Thất Tùng 
chá»? Ä?á»? tiết kiá»?m vài Ä?ô khi mua linh kiá»?n máy tính, nhÆ°ng bây 
giá»? không Ä?ứa nào "ngá»?c" nhÆ° thế, vì có thá»? dùng từng ấy 
th�i gian vào những vi�c khác hi�u quả hơn. Trên thực tế, 
má»?t sá»? công viá»?c Ä?òi há»?i mình phải Ä?á»?nh giá thá»?i gian 
thật chi tiết", Dũng cư�i cho biết sự "tính toán" của mình và 
"nhận Ä?á»?nh": "24 giá»? vá»?i mình vẫn cảm thấy thiếu, chứng 
t� mình vẫn chưa tận dụng hi�u quả. Ngư�i nào cảm thấy 
hài lòng vá»?i 24 giá»? khi hoàn tất má»?i viá»?c, Ä?ó má»?i là ngÆ°á»?i 
biết "làm chủ" th�i gian!".

 

Hải Linh

 

Còn vá»?i Giám Ä?á»?c Công ty Trí tuá»? trá»±c tuyến Hải Linh, chủ 
quản trang web 

www.linhperfume.com

 thì lúc nào nich Linh_perfume cũng vàng chóe trên yahoo messenger từ 
sáng sá»?m hôm nay Ä?ến... sáng hôm sau. Thế mà gá»?i Ä?iá»?n thoại 
m�t cái sẽ thấy Linh xuất hi�n... ngay trư�c mặt. Hóa ra, dù 
Ä?ang có 3 nhân viên giao hàng á»? cả Hà Ná»?i, Hải Phòng, TP.HCM, 
nhÆ°ng Linh vẫn thích Ä?ích thân Ä?i Ä?á»? gặp gỡ, tìm hiá»?u khách 
hàng. 

Nhi�u hôm hẹn nhau ra quán cóc, u�ng chưa hết ly cà phê, Linh 
Ä?ã vá»?i vàng vá»?t lên xe phóng Ä?i vì "có khách hàng cần thá»­ 
nÆ°á»?c hoa". Há»?i sao Linh "Ä?ày thân" thế, anh chàng chá»? cÆ°á»?i khà 
khà tự tin: "Kinh nghi�m thu� xách ba lô du l�ch bụi khám phá Sa 
Pa, Cao Bằng, Lạng SÆ¡n, Ä?à Nẵng... Ä?ã dạy cho Linh rằng Ä?ừng 
uá»?ng phí bá»? qua bất cứ giây phút nào trong ngày cÅ©ng nhÆ° Ä?ừng 
lÆ¡ là bá»? sót chá»? nào mà chân mình có thá»? Ä?ặt lên. Làm kinh 
doanh cÅ©ng thế, khi Ä?ã nhìn ra Ä?ược hÆ°á»?ng Ä?i, tận dụng thá»?i 
gian bạn sẽ nhanh Ä?ến Ä?ích".

Làm nghiên cứu không thá»? "Ä?n Ä?ong"!

"24 tiếng trong má»?t ngày Ä?á»?i vá»?i ông là nhiá»?u hay ít?", "Quá 
ít! Lúc nào tôi cũng thấy quỹ th�i gian sao mà ít quá và lúc 
nào cÅ©ng phải chạy Ä?ua cùng vá»?i nó!" - PGS-TS Nguyá»?n Minh Hòa 
"than th�". Và ông "mặc cả": "Tôi dành cho bu�i ph�ng vấn này 
chưa t�i 30 phút 

 

PGS-TS Nguy�n Minh Hòa (ảnh: Nguy�n Như)

 

thôi nhé!".

Là Giám Ä?á»?c Trung tâm Nghiên cứu phát triá»?n Ä?ô thá»? và cá»?ng 
Ä?á»?ng (Ä?H Khoa há»?c xã há»?i và nhân vÄ?n TP.HCM), thành viên Há»?i 
Ä?á»?ng Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM Ä?á»?ng thá»?i là ủy viên nhiá»?u 
hi�p h�i xã h�i h�c trên thế gi�i, PGS-TS Nguy�n Minh Hòa vô 
cùng bận r�n v�i tư cách là chủ t�a trong hàng loạt cu�c 
há»?i thảo trong và ngoài nÆ°á»?c, tham gia thẩm Ä?á»?nh các dá»± án 
quan trá»?ng mang tầm quá»?c tế. Bản thân ông còn Ä?ảm nhận má»?t 
sá»? Ä?á»? tài trá»?ng Ä?iá»?m quá»?c gia vá»? quy hoạch vùng Ä?ô thá»?. 
Má»?i nÄ?m, ông dành hàng trÄ?m tiết Ä?á»? Ä?ứng lá»?p giảng dạy 
Ä?H. Ngoài ra, ông tham gia dạy chÆ°Æ¡ng trình cao há»?c, hÆ°á»?ng dẫn 
làm luận vÄ?n thạc sÄ©, tiến sÄ© á»? các ngành: xã há»?i há»?c, vÄ?n 
hóa há»?c, Ä?á»?a lý, Ä?ông phÆ°Æ¡ng há»?c... Nhiá»?u ngÆ°á»?i còn biết 
Ä?ến PGS-TS Nguyá»?n Minh Hòa qua những công
 trình nghiên cứu gây nên những Ä?ợt sóng tranh luận trong xã 
h�i như: Mô hình phát tri�n � trung tâm TP.HCM hi�n nay, Dự báo 
vá»? dân sá»? của TP.HCM, Mô hình phát triá»?n vùng Ä?ô thá»? các 
tá»?nh thành Nam Bá»?... Tính Ä?ến nay, ông Ä?ã có 20 công trình 
nghiên cứu ứng dụng, 11 cuá»?n sách, 24 công trình Ä?Ä?ng tải á»? 
nÆ°á»?c ngoài, 120 bài báo khoa há»?c Ä?Ä?ng trong nÆ°á»?c... 

Theo PGS-TS Nguyá»?n Minh Hòa, làm nghiên cứu không thá»? "Ä?n Ä?ong". 
Thá»?i gian Ä?ược ông sá»­ dụng má»?t cách có hiá»?u quả vì các 
kế hoạch luôn luôn ch�ng l�p lên nhau, cùng lúc có th� "bóc" 
nhiá»?u Ä?á»? tài nghiên cứu. Bên cạnh Ä?ó, trong quá trình làm 
viá»?c, ông luôn luôn á»? trong trạng thái "má»?" Ä?á»? tiếp nhận và 
xá»­ lý thông tin. Ä?ược biết, ít khi nào ông ngủ trÆ°á»?c 1 giá»? 
khuya. Những lúc chuẩn b� cho h�i thảo, h�i ngh�, giấc ngủ 
Ä?á»?i vá»?i ông càng chập chá»?n và hiếm hoi. "Xét vá»? mặt cÆ¡ 
há»?c, sá»? lượng 24 giá»? trong má»?t ngày không thá»? nào thay Ä?á»?i 
Ä?ược. Thế nhÆ°ng, chất lượng sá»­ dụng 24 giá»? Ä?ó sẽ Ä?ược 
nâng lên nhiá»?u nếu nhÆ° má»?i quan há»? vá»?i xã há»?i, gia Ä?ình và 
bạn bè Ä?ược thuận thảo, hanh thông" - ông Hòa nói. 

Dù có làm nhi�u vi�c nhưng... vẫn thảnh thơi!

Bà Cao Thá»? Ngá»?c Dung - Tá»?ng giám Ä?á»?c Công ty PNJ nói vá»? quỹ 
thá»?i gian của mình: "Má»?i ngÆ°á»?i Ä?á»?u có quỹ thá»?i gian nhÆ° nhau 
Ä?á»? làm viá»?c, nghá»? ngÆ¡i. Tuy nhiên Ä?á»? tận dụng thá»?i gian 
nhằm Ä?ạt hiá»?u quả cao nhất thì Ä?òi há»?i phải có nhiá»?u kinh 
nghi�m, cũng như phải biết cách sắp xếp, quản lý. Tôi 
thÆ°á»?ng Ä?ược bạn bè bảo rằng làm viá»?c nhiá»?u nhÆ°ng trông 
lúc nào cÅ©ng thấy nhẹ nhàng, thảnh thÆ¡i, không há»? bá»? cÄ?ng 
thẳng.

Thật ra, tôi cũng không tài cán gì mà phải luy�n tập cả. M�i 
ngày, tôi phải sàng l�c thông tin, phân công vi�c ra làm nhi�u 
mức Ä?á»?: rất quan trá»?ng, quan trá»?ng vừa hay không quan trá»?ng và 
Æ°u tiên Ä?á»? giải quyết chúng. Tôi chá»? giải quyết những viá»?c 
t�i quan tr�ng, phần còn lại tôi giao cho c�ng sự thực hi�n 
và ch� ki�m tra thôi. Thư�ng thì tôi làm chiến lược, còn 
giải quyết cụ thá»? Ä?ã có những cá»?ng sá»± Ä?ảm nhiá»?m. Nói 
thì dá»? nhÆ°ng ban Ä?ầu khó lắm vì Ä?a sá»? phụ nữ khi làm quản 
lý, nắm giữ những chức vụ cao vẫn hay bá»? tính Ä?a Ä?oan, viá»?c 
gì cũng mu�n nhúng tay vào làm, không yên tâm khi giao cho cấp 
dÆ°á»?i... Và do Ä?ó, há»? thÆ°á»?ng bận rá»?n gấp Ä?ôi Ä?àn ông vì 
còn phải lo cho gia Ä?ình.

Có những ngày tôi làm viá»?c 10-12 giá»? nhÆ°ng vá»? Ä?ến nhà là 
quẳng hết má»?i lo toan, không nghÄ© ngợi gì nữa. Tôi Ä?ã tập hai 
nÄ?m nay rá»?i nên cảm thấy áp lá»±c công viá»?c ít Ä?è nặng trên 
vai. 

Theo tôi, làm nhi�u vi�c vẫn t�t hơn là s�ng lâu mà chẳng 
làm Ä?ược gì. Tuy nhiên, sá»?ng lâu mà làm nhiá»?u viá»?c thì càng 
t�t hơn chứ!". 

 

S�ng 24 gi�/ngày ki�u... Tây

Jeana Arabzadeh là má»?t cô gái Mỹ gá»?c Iran. Cô Ä?ã có 4 nÄ?m sá»?ng 
� Sài Gòn. Hi�n Jeana làm nhân viên kinh doanh tại m�t công ty 
vận tải của Viá»?t Nam. Xuất thân từ California, Jeana Ä?ến Sài 
Gòn ban Ä?ầu chá»? vá»?i mục Ä?ích du lá»?ch. Tuy nhiên, càng lúc cô 
càng thấy nh�p s�ng của thành ph� mi�n Nam này lôi cu�n cô 
má»?t cách kỳ lạ. Cô cho biết Ä?iá»?u quan trá»?ng nhất trong má»?t 
ngày của cô là phải 

 

Jeana (trái) và Jennifer

 

thức dậy thật sá»?m và Ä?iá»?u quan trá»?ng nhất Ä?á»? sá»?ng trá»?n 
vẹn 24 giá»? thật có ý nghÄ©a là Ä?i ra ngoài, tìm cách tiếp xúc 
v�i m�i ngư�i, trò chuy�n và kết bạn. Jeana cho rằng m�t 
cu�c s�ng thiếu giao tiếp thật tẻ nhạt và vô v�. Chính vì 
thế, Jeana chá»? cảm thấy vui vẻ má»?i khi cô Ä?ến các quán cà 
phê á»? Sài Gòn ngá»?i tán gẫu Ä?ủ thứ chuyá»?n trên Ä?á»?i vá»?i 
bạn bè. Thế má»?i thấy, dân Tây cÅ©ng biết "Ä?ủng Ä?à Ä?ủng 
Ä?á»?nh". 

Jennifer và Jeana là Ä?ôi bạn thân thiết. Trái ngược vá»?i Jeana, 
há»?a sÄ© Jennifer Andrews có má»?t quan Ä?iá»?m sá»?ng hoàn toàn khác. Cô 
tham gia thiết kế mỹ thuật cho nhi�u dự án kiến trúc � New 
York. L�ch làm vi�c cật lực và dấu ấn của cô � hơn 40 công 
trình lá»?n Ä?ã Ä?ặt Jennifer vào cuá»?c sá»?ng bận rá»?n liên tục 24 
giá»?/ngày suá»?t 8 nÄ?m ròng rã. Hiá»?n cô Ä?ang tập trung vẽ tranh, 
công viá»?c cô rất yêu thích từ lâu nhÆ°ng không có Ä?ủ thá»?i 
gian cho nó. Jennifer từng Ä?i Ä?ến 12 nÆ°á»?c khác nhau trên thế 
giá»?i. Viá»?t Nam là Ä?ất nÆ°á»?c châu Ã? Ä?ầu tiên cô ghé thÄ?m. 
Phương châm s�ng của Jennifer là phải biết tranh thủ làm nhi�u 
vi�c cùng m�t lúc. V�i kế hoạch du l�ch 3 mi�n Bắc - Trung - 
Nam của Vi�t Nam trong 4 tháng t�i, Jennifer mong mu�n sẽ tìm 
Ä?ược niá»?m cảm hứng thúc Ä?ẩy mình sáng
 tạo. Cô vừa hoàn thành studio của mình � Sài Gòn. Làm vi�c 
và làm viá»?c là tất cả những gì mà Jennifer có thá»? nghÄ© Ä?ến 
khi ai Ä?ó há»?i cô làm sao Ä?á»? sá»?ng có ý nghÄ©a.

 

Cùng làm truy�n hình, Tại sao không?

M�i bạn tham gia vào quá trình sản xuất chương trình truy�n 
hình "Tại sao không?" bằng cách gửi ý kiến góp ý, gợi ý, 
giá»?i thiá»?u câu chuyá»?n, nhân vật, và trao Ä?á»?i khả nÄ?ng làm 
phóng sá»±, chân dung... vá»? Ä?á»?a chá»? thÆ° Ä?iá»?n tá»­ 

TSK@xxxxxxxxxxxxxxxxxx

, hoặc gửi thư v�:

- Báo Thanh Niên 248 Cá»?ng Quỳnh, Q.1, TP Há»? Chí Minh (ThÆ° Ä?á»? gá»­i 
Chuyên mục Tại sao không? của Thanh Niên chủ nhật).

- HauMi Cross-Media 168 Xô Viết Ngh� Tĩnh, P.21, Q.Bình Thạnh, TP.HCM 
(Ä?T: 0983056347 - 0912570036).

Những ý tÆ°á»?ng Ä?ược sá»­ dụng sẽ Ä?ược trả nhuận bút. Các 
videoclip Ä?ạt chất lượng phát sóng trên VTV sẽ Ä?ược nhà sản 
xuất HauMi Cross-Media mua vá»?i giá thá»?a thuận Ä?á»? Ä?Æ°a vào 
chương trình, giữ nguyên tên tác giả.

 

V.Anh - L.Anh - NhÆ° Lá»?ch - Q.NhÆ° - Ä?.Tuấn - B.Hạnh (thá»±c hiá»?n)

 


 __________________________________________________
Do You Yahoo!?
Tired of spam?  Yahoo! Mail has the best spam protection around 
http://mail.yahoo.com 

Other related posts:

  • » song 25 tai sao khong