[SMCC] son tay xin ve lai thi xa

m?u tin này tuy ng?n nhung nó có giá tr?
Th? Hai, 17/11/2008, 08:23 (GMT+7)

Son Tây xin v? l?i th? xã

TT (Hà N?i) - HDND TP Son Tây (Hà N?i) v?a t? ch?c k? h?p b?t thu?ng thông qua 
ngh? quy?t d? ngh? chuy?n TP Son Tây thành th? xã Son Tây v?i m?c dích xác
l?p l?i don v? hành chính sau khi TP Hà N?i m? r?ng. N?u du?c Chính ph? ch?p 
thu?n thì Hà N?i s? ch? còn m?t TP tr?c thu?c là Hà Dông.

Tháng 8-2007, Chính ph? ban hành ngh? d?nh thành l?p TP Son Tây trên co s? toàn 
b? di?n tích t? nhiên, dân s? và các don v? hành chính tr?c thu?c c?a th?
xã Son Tây (t?nh Hà Tây cu). 

D? H?U L?C

Other related posts: