[SMCC] so lien lac dien tu

Th? B?y, 14/11/2009, 07:41 (GMT+7)

S? liên l?c di?n t?: Nhà tru?ng và gia dình g?n hon

TT - Ph? huynh tham gia d?ch v? s? liên l?c di?n t? dã nh?n du?c nh?ng thông 
tin nhanh nh?t v? con mình t? vi?c h?c d?n chuy?n an, ng?, s?c kh?e, thái d?, 
hành vi, sinh ho?t ? tru?ng.


 
Ph? huynh ki?m tra s? liên l?c di?n t? c?a con em du?c nhà tru?ng g?i qua tin 
nh?n - ?nh: N.C.T. 


M?t ngày d?u tháng 8-2009, b?t ng? di?n tho?i c?a ch? Hi?n (m? em Huy, l?p 1/2 
Tru?ng ti?u h?c Nguy?n B?nh Khiêm, Q.1, TP.HCM) nh?n du?c tin nh?n: "Tru?ng 
ti?u h?c Nguy?n B?nh Khiêm kính m?i ph? huynh tham d? bu?i h?p d?u nam cùng ban 
giám hi?u và giáo viên ch? nhi?m vào lúc 8g sáng ch? nh?t ngày 16-8. Bé du?c 
x?p vào l?p 1/2". 

Ch? Hi?n cho bi?t dó qu? là m?t b?t ng? d?y thú v? v?i c? gia dình. N?p h? so 
vào l?p 1, dang nóng lòng mu?n bi?t con mình du?c h?c l?p nào, b?ng dung nh?n 
du?c tin báo con dã du?c x?p l?p r?i. Chúng tôi du?c bi?t h?u h?t ph? huynh l?p 
1 d?u nh?n du?c tin nh?n này (tr? nh?ng ph? huynh không d? l?i s? di?n tho?i di 
d?ng).

Nhi?u tru?ng s? d?ng

Vào nam h?c, ph? huynh ti?p t?c nh?n du?c nh?ng tin nh?n: "Cháu hôm nay an 
nhanh, du?c cô khen trong gi? t?p d?c", "bé vi?t bài nhanh hon, t?p trung trong 
gi? h?c, ng? dúng gi? d? gi?c", "sáng mai tiêm ng?a s?i, kính nh?c ph? huynh 
cho tr? an no"... Có du?c nh?ng tin nh?n này là do ph? huynh dã tham gia d?ch 
v? s? liên l?c di?n t? b?t d?u th?c hi?n ? Tru?ng ti?u h?c Nguy?n B?nh Khiêm t? 
nam h?c tru?c. 

Cô Lê Th? Ng?c Di?p, hi?u tru?ng nhà tru?ng, nói: "S? liên l?c di?n t? là cách 
gia dình và th?y cô cùng th? hi?n s? quan tâm sâu sát v?i tr?. Thông tin chuy?n 
d?n ph? huynh còn có c? tin nh?c ph? huynh l?ch ki?m tra, nh?ng nh?n xét v? các 
v?n d? s?c kh?e, hành vi, thái d? c?a tr?. ? b?c ti?u h?c thông thu?ng là thông 
tin d?ng viên, khuy?n khích d? tr? h?c t?t hon".

Th?y Tr?n M?u Minh - hi?u tru?ng Tru?ng THCS Tr?n Van On, Q.1, noi dã áp d?ng 
hình th?c s? liên l?c di?n t? - cho bi?t: "Nh? liên l?c tin nh?n, d?t cúm 
A/H1N1 v?a qua, tru?ng có th? g?i thông tin v? cúm d?n 3.000 ph? huynh HS. L?p 
nào có HS nhi?m cúm, tru?ng g?i tin d?n ph? huynh c? l?p, h?n ch? tình tr?ng 
lây lan...".

Hình th?c s? liên l?c di?n t? du?c áp d?ng t? nhi?u nam nay ? nhi?u nu?c trên 
th? gi?i. Dây cách th?c liên l?c gi?a ph? huynh và nhà tru?ng d?a trên các ?ng 
d?ng công ngh? thông tin. 

Có m?t s? hình th?c s? liên l?c di?n t? can b?n g?m: s? liên l?c di?n t? du?c 
th?c hi?n qua tin nh?n d?n di?n tho?i di d?ng c?a h?c sinh, dang t?i thông tin 
h?c sinh trên trang web c?a tru?ng ho?c trang web c?a don v? cung c?p d?ch v?, 
ph? huynh dùng tài kho?n dã dang ký d? xem. 

Ngoài ra còn có hình th?c s? liên l?c di?n t? du?c th?c hi?n b?ng cách g?i 
email d?n ph? huynh h?c sinh.

H.T. t?ng h?p
 

T?i TP.HCM dã có hon mu?i tru?ng th?c hi?n s? liên l?c di?n t?. S? tru?ng, ph? 
huynh tham gia tang t?ng tháng. T?i Tru?ng THCS Tr?n Van On, sau m?t nam th?c 
hi?n ? hai kh?i l?p, bình quân m?i l?p có kho?ng 20 HS tham gia d?ch v? này. 
Tru?ng ti?u h?c Nguy?n B?nh Khiêm có kho?ng 40% ph? huynh tham gia, riêng kh?i 
1 có hon 2/3 ph? huynh dang ký. 

Cô Lê Th? Ng?c Di?p nh?n d?nh: "Nh?ng tin nh?n h?ng ngày này n?u làm n?i dung 
t?t s? giúp ph? huynh yên lòng, s? ph?i h?p t?t hon v?i nhà tru?ng trong vi?c 
d?y d?, cham sóc HS".

Nhi?u tru?ng ti?u h?c, THCS, THPT ? Hà N?i hi?n nay cung dã ho?c dang tri?n 
khai vi?c áp d?ng s? liên l?c di?n t? theo hình th?c th?a thu?n v?i cha m? HS. 
Tuy nhiên, do không t? xây d?ng du?c ph?n m?m, ph?i thông qua m?t don v? khác 
nên m?t s? tru?ng ph?i d?ng ra thu phí s? d?ng s? liên l?c di?n t? ho?c d?ng ý 
cho các don v? cung c?p d?ch v? thu ti?n c?a cha m? HS.

Ông Ph?m Xuân Ti?n - tru?ng phòng giáo d?c ti?u h?c, S? GD-DT Hà N?i - cho bi?t 
hi?n có nhi?u don v? mu?n cung c?p ph?n m?m tri?n khai s? liên l?c di?n t? d?n 
các tru?ng h?c. M?c dù bi?t rõ l?i th? c?a vi?c dùng s? liên l?c di?n t?, nhung 
S? GD-DT Hà N?i v?n ph?i cân nh?c, tránh vi?c các công ty l?i d?ng vi?c này d? 
kinh doanh trong khi hi?u qu? c?a vi?c ph?i h?p giáo d?c không du?c nhu mong 
mu?n.

Không ch? là d?ch v?

S? liên l?c di?n t? không thay th? s? liên l?c truy?n th?ng du?c s? d?ng t? 
tru?c d?n nay. Tuy nhiên, v?i hình th?c này ph? huynh có th? giao ti?p v?i nhà 
tru?ng, th?y cô h?ng ngày, h?ng tu?n. 

Nói nhu ông Lê Ng?c Di?p, tru?ng phòng ti?u h?c S? GD-DT TP.HCM: "L?a tu?i ti?u 
h?c (6-11 tu?i), co th? các em thay d?i t?ng ngày. Có r?t nhi?u v?n d? s?c kh?e 
dù r?t nh? cung có th? ?nh hu?ng d?n vi?c h?c c?a các em. N?u cha m? và th?y cô 
cùng quan tâm, thông tin v?i nhau tình tr?ng s?c kh?e c?a tr? s? giúp các em 
h?c t?t hon. Ngoài ra, còn có nhi?u thông tin c?n thi?t v? b?nh d?ch, ng? d?c 
ho?c nh?ng chuy?n có th? di?n ra h?ng ngày nhu tri?u cu?ng, nu?c ng?p, k?t 
xe... ph? huynh và nhà tru?ng c?n có thông tin nhanh nh?t".

Ch? c?n có di?n tho?i di d?ng dóng cu?c phí (hi?n nay kho?ng 55.000 d?ng/tháng 
? TP.HCM), ph? huynh có th? tham gia d?ch v?. Tuy nhiên, th?c hi?n s? liên l?c 
di?n t? không ch? don gi?n là th?c hi?n m?t d?ch v?. Hon th?, dây là cách d? 
kéo g?n kho?ng cách gi?a nhà tru?ng và gia dình nh?m ph?i h?p giáo d?c h?c sinh 
t?t hon. 

Chính vì th?, di?u các tru?ng ng?i nh?t hi?n nay không ch? là chuy?n cu?c phí 
ph? huynh ph?i dóng mà t?ng giáo viên, b?o m?u, giám th?, ban giám hi?u ph?i 
vào cu?c, ph?i d?u tu thêm th?i gian, có tình c?m và trách nhi?m d? t?ng dòng 
tin th?t s? là m?t g?i g?m su ph?m. Di?u này, d?u mu?n, nhi?u tru?ng cung chua 
th? tri?n khai ngay du?c.

C?p nh?t h?ng ngày

V?i s? liên l?c di?n t?, ph? huynh dang ký nh?n thông tin liên quan d?n vi?c 
h?c, s?c kh?e, sinh ho?t h?ng ngày c?a con t?i tru?ng, k?t qu? h?c t?p, h?nh 
ki?m, thói quen, hành vi c?a HS... và các thông báo khác c?a tru?ng d?nh k? 
ngày, tu?n, tháng. V?i d?ch v? do m?t s? công ty th?c hi?n, giáo viên ch? nhi?m 
và giám th? s? ghi nh?n thông tin c?n thi?t h?ng ngày c?a HS. 

Công ty d?t máy t?i tru?ng, h?ng ngày nhân viên nh?p li?u c?a công ty d?n t?ng 
l?p nh?n thông tin c?a HS d? g?i d?n ph? huynh. Không ch? nh?n thông tin t? 
tru?ng v? nhà, ph? huynh th? d?ng ch? tin nh?n mà còn có s? di?n tho?i nóng d? 
khi c?n thi?t ph? huynh có th? h?i và du?c gi?i dáp ngay tình tr?ng con mình ? 
tru?ng. S?p t?i, ph? huynh có th? g?i tin nh?n v? t?ng dài d? du?c bi?t thông 
tin v? con sau ít phút.

M?i dây, S? GD-DT TP.HCM có thông báo tri?n khai s? liên l?c di?n t? ? b?c ti?u 
h?c. Theo dó, phòng GD-DT s? th?ng nh?t qu?n lý, hu?ng d?n các tru?ng tri?n 
khai d?ch v?. H?p d?ng s? do các tru?ng ký v?i Công ty VASC - thu?c T?p doàn 
VNPT. Theo s?, dây là d?ch v? t? nguy?n, ph? huynh có th? tham gia ho?c không.
 


PHÚC DI?N - VINH HÀ
Nguy?n Hoàng B?o Vu
H? tr? tin h?c 1088
Danh s?: 2015
Hân h?nh du?c ph?c v? quý khách

Other related posts:

  • » [SMCC] so lien lac dien tu - Nguyen Hoang Bao Vu