sex tu web site dai su quan viet nam tai nhat

Sex t? website D?i s? quán Vi?t Nam t?i Nh?t

ImageView

Trang ch? c?a website D?i s? quán VN t?i Nh?t v?i thông tin m?i nh?t là... 
Vietnam Festival ? Yokohama vào nam 2004
TT - Báo di?n t? BBC v?a dua m?t thông tin làm xôn xao "cu dân m?ng": website 
c?a D?i s? quán VN t?i Nh?t B?n b? phát hi?n có du?ng d?n d?n m?t website
khiêu dâm. Ngay l?p t?c Tu?i Tr? dã tìm hi?u chuy?n này.

Và th?t k? l?, trên trang ti?ng Nh?t c?a website này khi click vào ph?n các 
liên k?t h?u ích thì khi b?m website d?u tiên gi?i thi?u B? K? ho?ch - d?u tu
VN s? chuy?n d?n website có tên Vietnamfdi - m?t website khiêu dâm.

? trang ti?ng Anh c?a website này cung có tình tr?ng tuong t?. Khi click vào 
m?c Japan - Vietnam Business Matching s? liên k?t d?n m?t trang con c?a website
và ? dây trong ph?n du?ng d?n d?n B? K? ho?ch - d?u tu cung tr? d?n website 
Vietnamfdi k? trên.

Tìm hi?u k? hon chúng tôi du?c bi?t trên di?n dàn c?a H?i Thanh niên SV VN t?i 
Nh?t (VYSA) dã t?ng vài l?n th?o lu?n v? chuy?n k? l? này và h? dã g?i mail
thông báo d?n D?i s? quán VN t?i Nh?t v? link sex này t? hon c? tháng tru?c dây 
nhung v?n "b?t vô âm tín".

N?u lu?t m?t vòng quanh website c?a d?i s? quán s? th?y thông tin ? dây quá 
nghèo nàn. Thông tin quan tr?ng nh?t là gi?i thi?u Vietnam Festival ? Yokohama
dã di?n ra t? tháng 6-2004. M?t thành viên trên di?n dàn VYSA dã b?c xúc bày 
t?: "Xem qua thì th?y tình tr?ng c?a trang web dó tuong d?i th?m h?i. Có l?
t?i d?i s? quán chua nh?n th?c du?c dây là b? m?t qu?c gia".

Trong khi dó, theo nh?ng thông tin chúng tôi có du?c thì Vietnamfdi tru?c dây 
là m?t website do Co quan H?p tác qu?c t? Nh?t B?n (JICA) giúp B? K? ho?ch
- d?u tu thành l?p b?ng ti?ng Nh?t. Trao d?i v?i Tu?i Tr? vào hôm qua, d?i di?n 
JICA cho bi?t tru?c nam 2003 m?t chuyên gia c?a JICA d?n t? Nh?t dã giúp
B? K? ho?ch - d?u tu xây d?ng và chuy?n giao website này, hi?n nay ông dã v? 
nu?c nên JICA cung không n?m du?c. G?i d?n Trung tâm tin h?c c?a B? K? ho?ch
- d?u tu chi?u qua (8-6) thì m?t thành viên ban giám d?c n?m vi?n, hai thành 
viên còn l?i di công tác.

Chi?u qua, chúng tôi cung n? l?c liên h? v?i D?i s? quán VN t?i Nh?t B?n thì 
du?c tr? l?i r?ng website D?i s? quán VN du?c thành l?p t? cách dây kho?ng
5-6 nam và d?i s? quán dã quy?t d?nh b? website này t? hai nam tru?c. D?i s? 
quán VN dã liên h? v?i công ty xây d?ng website c?a Nh?t d? h?y mà d?n gi?
v?n chua du?c.

D?i di?n d?i s? quán nói ti?p: "Cách dây g?n n?a nam chúng tôi cung nh? chuyên 
gia trong nu?c dánh s?p website này nhung v?n chua làm du?c. T? d?u nam d?n
nay chúng tôi t?p trung xây d?ng website m?i n?m trong c?ng thông tin c?a B? 
Ngo?i giao".

Có th? cái tên mi?n Vietnamfdi dã h?t th?i h?n s? d?ng nhung không duy trì ti?p 
nên có nhóm nào dó mua r?i treo website khiêu dâm lên hay website b? hacker
d?t nh?p và dua n?i dung x?u vào dó. Nhung ch?c ch?n m?t di?u quan tr?ng r?ng 
D?i s? quán VN t?i Nh?t dã quá t?c trách, c?u th? khi v?n d? duy trì m?t
website trong tình tr?ng quá kém, mà t? hon là có link d?n website khiêu dâm.

KHUONG VU
Name: Nguyen Hoang Bao Vu
Office: Sao Mai Computer Center for the Blind
12B/C7 Hoang Hoa Tham street, Tan Binh district Ho Chi Minh City Viet Nam
tel: 84 8 849 5069.
Fax: 84 8 293 8300.
Email:
info@xxxxxxxxxxxxxxxx
Website:
www.saomaicenter.org

Home: 210C Hiep Binh Chanh tenement. Thu Duc district Ho Chi Minh City Viet Nam
Cell-phone: 0989350014
Yahoo ID: nguyenhoangbaovu
Skype ID: nguyenhoangbaovu

Other related posts:

  • » sex tu web site dai su quan viet nam tai nhat