se khong con dong dat manh hon

   
       ChÃnh trá - XÃ Hái
         Thá NÄm, 10/11/2005, 05:01 (GMT+7)

         Sá khÃng cÃn Äáng Äát mánh hÆn
         TT - TP.HCM, Phan Thiát, VÅng TÃu cà thá sá phái 
cháu cÃc chán 
         Äáng khÃc nhÆng sá yáu hÆn hai trán Äáng 
Äát ngÃy 8-11 váa qua 
         và sá khÃng gÃy nguy hiám gà cho nhÃn dÃn trong 
vÃng. Äà là 
         nái dung thÃng bÃo ngÃy 9-11 cáa Vián Vát là 
Äáa cáu theo yÃu 
         cáu cáa sá khoa hác-cÃng nghá cÃc tánh BÃnh 
Thuán, Äáng Nai và 
         TP.HCM. 
         Vián nÃy cho biát hai trán Äáng Äát ngÃy 8-11 
xáy ra trÃn Äát 
         gÃy CÃn SÆn, song song và cÃch Äát gÃy Thuán Hái 
- Minh Hái 
         30km vá phÃa ÄÃng nam, khÃng phái nám trÃn Äát 
gÃy Thuán Hái - 
         Minh Hái nhÆ ÄÃ thÃng bÃo. 
         Theo kát quá nghiÃn cáu cáa Vián Vát là Äáa 
cáu ÄÃ cÃng bá nÄm 
         1996, Äáng Äát trÃn hai Äát gÃy nÃy dá bÃo 
chá cà thá mánh Äán 
         5,5 Äá Richter, gÃy chán Äáng cáp 7 á vÃng 
chán tÃm và chán 
         Äáng lan truyán yáu hÆn á cÃc vÃng lÃn cán. 
Trong khi ÄÃ, trán 
         Äáng Äát chiáu 8-11 ÄÃ Äát cÆáng Äá mánh 
nhát cà thá xáy ra 
         trÃn cÃc Äát gÃy nÃy.
         * Khi ÄÆác hái liáu trong tÆÆng lai Nam bá cà 
phái háng cháu 
         thÃm nháng trán Äáng Äát nÃo khÃng, giÃo sÆ 
Zhu Chuanzhen 
         (Trung Quác) - chá tách áy ban Äáa chán chÃu à 
(ASC) thuác 
         Hiáp hái Äáa chán và vát là hác cáa cáu 
trÃc bÃn trong TrÃi 
         Äát (IASPEI), mát trong nháng nhà nghiÃn cáu vá 
Äáng Äát hÃng 
         Äáu á chÃu à - cho biát: âRát khà Äá cà 
thá dá ÄoÃn, tuy nhiÃn 
         xÃt theo quan Äiám Äáa chát và lách sá, tÃi 
nghÄ ráng trong 
         tÆÆng lai gán sá khÃng xáy ra nháng trán Äáng 
Äát mánh tái khu 
         vác nÃyâ.
         K.HÆNG - HIáU TRUNG

Tran Ba Thien
Home: 26/11 Nguyen Van Dau street, ward 5 Phu Nhuan District
HCMC, Vietnam
tel: 84.8 8434905 mobile: 0918183835
e-mail: tranbathien@xxxxxxxxx

Other related posts:

 • » se khong con dong dat manh hon