[SMCC] se cat hop dong thue bao TT vi pham

Th? Sáu, 05/09/2008, 09:46 (GMT+7)

S? c?t h?p d?ng thuê bao tr? tru?c vi ph?m

ImageView
Th?t ch?t qu?n lý TBTT d? tránh lãng phí kho s? - ?nh: Gia Ti?n
TTO - Sau tám tháng tri?n khai áp d?ng vi?c dang ký thông tin d?i v?i các thuê 
bao di d?ng tr? tru?c (TBTT), m?c dù d?t du?c nh?ng k?t qu? nh?t d?nh song
v?n còn t?n t?i nhi?u b?t c?p. Th? tru?ng B? Thông tin - truy?n thông Lê Nam 
Th?ng th?a nh?n nhu v?y và cho bi?t b? dang xây d?ng ch? tài x? ph?t c? th?
d?i v?i các tru?ng h?p vi ph?m quy d?nh qu?n lý TBTT.

Th?ng kê c?a B? Thông tin - truy?n thông cho hay t?ng s? thuê bao di d?ng c?a 
b?n m?ng di d?ng chi?m th? ph?n l?n nh?t hi?n nay (Viettel Mobile, MobiFone,
VinaPhone, S-Fone) là trên 48 tri?u thuê bao, trong dó 90% là TBTT. S? gia tang 
chóng m?t s? lu?ng các thuê bao di d?ng m?t ph?n do các chuong trình gi?m
giá, khuy?n mãi ? ?t; m?t ph?n do tru?c dây vi?c s? h?u m?t thuê bao di d?ng, 
d?c bi?t d?i v?i TBTT quá d? dàng.

B? Thông tin - truy?n thông cho r?ng vi?c "th? n?i" thông tin c?a các TBTT dã 
d?n d?n nhi?u hành vi tiêu c?c nhu de d?a, t?ng ti?n, qu?y r?i qua di d?ng,
nh?n tin phát tán, tuyên truy?n các van hóa ph?m vi ph?m d?o d?c, thu?n phong 
m? t?c. Vì v?y, t? tháng 9-2007, m?t quy d?nh v? qu?n lý TBTT dã ra d?i và
t? d?u nam nay quy d?nh này dã chính th?c du?c áp d?ng d?i v?i c? TBTT dang 
ho?t d?ng và TBTT dang ký m?i.

Khai th? nào cung du?c!

Tính d?n nay, có kho?ng 70% TBTT dã dang ký thông tin. Ông Lê Nam Th?ng nói 
m?ng di d?ng báo cáo dã hoàn thành dang ký cho 100% TBTT là S-Fone, m?ng hoàn
thành 70% là E-Mobile, các m?ng MobiFone, Viettel Mobile báo cáo dã hoàn thành 
kho?ng 50%.

Tuy nhiên, ông Nguy?n Xuân Tr?, v? phó V? Vi?n thông (B? Thông tin - truy?n 
thông), cho bi?t d? chính xác thông tin du?c dang ký chua cao, k? c? d?i v?i
thuê bao dang ký m?i do công tác ti?n ki?m t?i các di?m giao d?ch du?c ?y quy?n 
chua t?t, ý th?c ch?p hành c?a ngu?i s? d?ng còn h?n ch?.

Theo quy d?nh, các TBTT s? ph?i dang ký thông tin tr?c ti?p t?i di?m giao d?ch, 
riêng các thuê bao dang m? hai chi?u ho?c thuê bao thay d?i thông tin có
th? dang ký qua tin nh?n ho?c qua c?ng thông tin di?n t? c?a nhà cung c?p d?ch 
v?.

V?i vi?c quy d?nh này, nhi?u thuê bao dang ký qua tin nh?n, qua website c?a nhà 
cung c?p d?ch v? dã c? tình dang ký thông tin sai s? th?t nhung nhà cung
c?p d?ch v? không có bi?n pháp ki?m tra d? xác th?c c?a thông tin.

Vi?c dang ký thông tin tr?c ti?p t?i di?m giao d?ch cung không kh? quan hon b?i 
th?c t? ki?m tra ? m?t s? d?a phuong cho th?y tình tr?ng khai báo sai, khai
báo h? cung dã xu?t hi?n. T?i Thanh Hóa, dã có không ít tru?ng h?p b? phát hi?n 
thay ?nh trên ch?ng minh thu nhân dân khi dang ký s? d?ng d?ch v?. 

T?i Lào Cai, m?t s? d?i lý và di?m giao d?ch dã s? d?ng sim kích ho?t s?n bán 
cho khách hàng và không yêu c?u khách hàng ph?i khai l?i thông tin d?n d?n
tình tr?ng thông tin c?a ch? thuê bao không dúng v?i thông tin dã dang ký. T?i 
Vinh Phúc, nhân viên các di?m giao d?ch dùng ch?ng minh thu c?a mình d?
dang ký thông tin cho khách hàng ho?c l?i d?ng quy d?nh b?o lãnh cho ngu?i du?i 
14 tu?i d? b?o lãnh cho khách hàng.

Khó x? ph?t

Ông H? D?c Th?ng, phó giám d?c Công ty VinaPhone, th?a nh?n vi?c ki?m tra d? 
chính xác c?a các thông tin mà TBTT dã dang ký r?t khó khan. Hi?n nay, VinaPhone
cung nhu các nhà cung c?p khác d?u ký h?p d?ng v?i các di?m giao d?ch, các d?i 
lý và các di?m giao d?ch, các d?i lý ph?i cam k?t th?c hi?n dang ký dúng
thông tin c?a ch? thuê bao. VinaPhone dang ti?n hành rà soát các thông tin thuê 
bao dã dang ký d? ch?n ch?nh l?i tình hình qu?n lý TBTT.

Tuy nhiên, ông Th?ng nói ch? có th? xem xét x? lý các d?i lý, các di?m giao 
d?ch n?u phát hi?n ra tình tr?ng m?t ngu?i dang ký quá nhi?u thuê bao, còn các
tru?ng h?p tên là A khai là B thì r?t khó xác d?nh thông tin dó dúng hay sai 
b?i các doanh nghi?p không có co s? d? li?u v? ch?ng minh thu d? d?i chi?u.
Ngay c? khi các co quan ch?c nang ch?ng minh du?c thông tin c?a m?t ch? thuê 
bao không gi?ng v?i thông tin dã dang ký thì doanh nghi?p cung s? ph?i cân
nh?c tru?c khi x? lý vì dó có th? là m?t thuê bao du?c cho, t?ng mà ch? m?i 
chua có ý th?c dang ký thông tin... 

Theo ông Th?ng, trong tru?ng h?p các thuê bao th?t s? có nhu c?u s? d?ng nhung 
vì nhi?u lý do khác nhau chua dang ký thông tin thì có th? xem xét, ngu?c
l?i, n?u xác d?nh thuê bao c? tình dang ký thông tin sai d? l?i d?ng làm hành 
vi sai trái thì có th? tính d?n vi?c c?t d?ch v?.

Ông Nguy?n Thanh H?i, chánh thanh tra B? Thông tin - truy?n thông, cho bi?t 
hi?n chua có m?t quy d?nh c? th? v? x? ph?t các tru?ng h?p vi ph?m trong vi?c
dang ký thông tin TBTT.

Quy d?nh v? qu?n lý TBTT ch? ghi chung chung r?ng các doanh nghi?p thông tin di 
d?ng, ch? di?m giao d?ch và ngu?i s? d?ng d?ch v? di d?ng tr? tru?c vi ph?m
các quy d?nh v? qu?n lý TBTT s? b? x? ph?t vi ph?m hành chính ho?c b? truy c?u 
trách nhi?m hình s? theo quy d?nh c?a pháp lu?t tùy theo tính ch?t, m?c
d? vi ph?m.

C?t h?p d?ng n?u vi ph?m

Theo ông Tr?, B? Thông tin - truy?n thông dã ch? d?o các doanh nghi?p cung c?p 
d?ch v? di d?ng ch? ký k?t h?p d?ng ?y quy?n v?i các ch? di?m giao d?ch có
d?a di?m giao d?ch c? d?nh, rõ ràng; kiên quy?t c?t h?p d?ng v?i các ch? di?m 
giao d?ch vi ph?m, d?c bi?t d?i v?i các hành vi s? d?ng ch?ng minh thu c?a
mình ho?c c?a ngu?i khác d? kích ho?t sim di d?ng tr? tru?c.

Th? tru?ng Lê Nam Th?ng cho bi?t ch? tài x? ph?t s? du?c s?m dua ra trong th?i 
gian t?i, trong dó s? nêu dích danh t?ng hành vi vi ph?m quy d?nh v? qu?n
lý TBTT d? thu?n ti?n cho các co quan ch?c nang x? lý.

Ông Th?ng cung nói sau khi có ch? tài, b? s? ch? d?o các d?a phuong ti?n hành 
thanh tra trên di?n r?ng d? phát hi?n các sai ph?m, k?p th?i ch?n ch?nh ho?t
d?ng dang ký thông tin d?i v?i TBTT.

D? ki?n t?i dây B? Thông tin - truy?n thông cung s? h?p v?i các nhà cung c?p 
d?ch v? di d?ng d? bàn v? vi?c c?t gi?m các chuong trình khuy?n mãi d? gián
ti?p tác d?ng t?i vi?c th?t ch?t qu?n lý TBTT, d?ng th?i tránh tình tr?ng ngu?i 
tiêu dùng mua sim ? ?t sau dó b? di gây lãng phí kho s?.

KHI?T HUNG   

Other related posts:

  • » [SMCC] se cat hop dong thue bao TT vi pham