[SMCC] sao mai vn voice

Chào anh Phúc và c? nhà mình. cho em h?i chút v? ph?n m?m sao mai vn voice này 
tí! em cài jaws 9, sau dó cài vn voice nhung không hi?u t?i sao khi chuy?n sang 
sapi 5 thì nó ch?ng th?y nói gì c?. vào language ch?n vietnamese cung b? im 
luôn. tru?c khi cài vn voice vào, em dã th? dua sang sapi 5 thì th?y ông 
microsoft sam v?n hát mà! vào l?i ctrl\speach thì th?y v?n dang ch?n ông này 
mà! nhung khi chuy?n sang jaws 7 thì vn voice ho?t d?ng vô tu. Li?u có ph?i là 
s? xung d?t hay gì dó vì máy em dùng 1 lúc 2 chuong trình jaws? Anh phúc nghiên 
c?u cách nào b?t bà mai dung này d?c nhanh hon chút n?a du?c không ??
nhà mình ai có chiêu nào kh?c ph?c v? này làm on ch? em v?i!
em xin c?m on nhi?u nhi?u.
Email: doanducdan1983@xxxxxxxxx
Mobile: 0977984977
Skype Name: doanducdan
yahoo ID: doanducdan1983

Other related posts: