[SMCC] san bat cuop nhung dai bang tren duong pho

Th? tu, 15/8/2007, 01:00 GMT+7

Ru?t du?i t?c d?, d?i bàng b?t cu?p (k? 3)

Gi?a thanh thiên b?ch nh?t, hai tên cu?p gi?t kh?u Colt 45 xông vào m?t ti?m 
bán bình ?c quy, bu?c ch? ti?m n?p xe g?n máy và toàn b? nh?n, dây chuy?n deo
trên ngu?i. Trong lúc n?n nhân l?p c?p, sát th? rút súng, l?nh lùng si?t cò.
>
Phát súng g? 'cu?n ch? r?i Thanh Nga'
\
San b?t cu?p - nh?ng d?i bàng trên du?ng ph?

V? cu?p táo b?o trên x?y ra vào m?t ngày gi?a nam 1984, ngay t?i ngã tu du?ng 
Hàm T? - Nguy?n Th?i Trung, qu?n 5, TP HCM. Sau khi n? súng, hai tên cu?p
lên xe v?t di.

Trong lúc công an qu?n 5 dang ti?n hành di?u tra v? vi?c, ch? vài hôm sau, t?i 
ngã tu Hàm T? - Luong Nh? H?c m?t thanh niên bán thu?c lá b?t ng? b? 2 tên
di xe máy chia súng bu?c giao chìa khóa chi?c xe máy dang d?ng bên. L?y khoá 
xe, c? 2 ung dung phóng m?t d?ng.

T? l?i khai và miêu t? c?a nh?ng b? h?i, Công an qu?n 5 dã phác h?a du?c chân 
dung c?a hai tên cu?p, xác d?nh danh tính là Nguy?n Van Chính và Nguy?n Chính
Th?ng. B?t d?u "vào ngh?" t? tru?c 1975, nhóm này t?ng ho?t d?ng t?i nhi?u d?a 
bàn trên thành ph?, th?c hi?n trót l?t hàng ch?c v? cu?p và dang mang bên
mình l?nh truy nã d?c bi?t.

Do nh?ng khu v?c cu b? tr?n áp m?nh, l?i có nhi?u bang nhóm giang h? m?i, nên 
chúng d?t v? qu?n 5 "làm an". V?i "hàng nóng" th? s?n, luôn d?t bên mình vài
qu? l?u d?n, l?i ch?y xe máy gi?i nên m?i khi chúng ra tay thu?ng r?t nhanh, 
chính xác. H? th?y n?n nhân có bi?u hi?n ch?ng d?i, chúng không ng?n ng?i
nã d?n, ngay c? v?i l?c lu?ng truy b?t cung s?n sàng s?ng ch?t.

Nhi?m v? truy tìm và ch?n d?ng bàn tay t?i ác c?a hai t?i ph?m trên du?c giao 
cho d?i San b?t cu?p qu?n 5, do d?i tru?ng Lý D?i Bàng ph? trách (nay là Phó
phòng di?u tra ch?ng ma túy, Công an TP HCM). 24/24 gi?, các chi?n si rong ru?i 
trên chi?c 67 kh?p các ng? du?ng trong qu?n d? dón lõng hung th?.

Lý D?i Bàng (trái) cùng anh em trong d?i dang l?p k? ho?ch phá án. ?nh do Công 
an TP HCM cung c?p.

M?t hôm, khi dang cùng m?t d?ng d?i tên Dung mai ph?c g?n ch? Tân Thành (Ph?m 
H?u Chí, phu?ng 12, qu?n 5), Lý D?i Bàng ch?t nhác th?y bóng hai thanh niên
ch? nhau trên xe Honda dang bám theo m?t ph? n? xách gi? vào ch?. Không k?p 
quan sát bi?n s? xe, nhung linh tính ngh? nghi?p khi?n ngu?i d?i tru?ng nh?n
ra ngay dó chính là hai tên cu?p c? d?i dang ráo ri?t truy lùng. Li?c ngang 
trao d?i nhanh, trinh sát Dung hi?u ý, nh?y v?i xu?ng xe r?o bu?c theo m?t
tên, lúc dó v?a theo gót ngu?i ph? n? vào ch?. Bên ngoài, Bàng trong vai khách 
lúi húi mua l?p xe "nghi binh" tên dang ng?i ch? trên xe máy g?n dó.

Dúng nhu d? ki?n, ch? ch?p m?t, tên vào ch? dã gi?t phang chi?c túi xách cang 
ph?ng c?a ngu?i ph? n? r?i nh?y b? lên xe d?ng b?n, chúng tang ga khi?n chi?c
xe ch?m lên, b?c d?u phóng ch?y. Nhanh nhu c?t Lý D?i Bàng xi?t ga con 67 lao 
theo v?i v?n t?c hon 100 km/h. Cu?c ru?t du?i di?n ra trên du?ng ph? v?i
ti?ng còi xe inh ?i và pô xe rú h?t c?, ngu?i dân d?t vào hai bên.

Khi b?t k?p 2 tên cu?p, dúng lúc ngang t?m xe, Lý D?i Bàng buông tay lái, nhún 
ngu?i bay v?t sang ôm ngang ngu?i tên cu?p ng?i sau, dúng khi h?n v?a thò
tay vào b?ng d?nh rút súng. V?a vang ra kh?i xe, tên ng?i sau dã b? anh dùng 
th? võ qu?t ngã, b? qu?t tay ra sau lung, gí d?u xu?ng m?t du?ng. Kh?u súng
v?i d?n lên nòng dã b? tu?c g?n.

Th?y d?ng b?n b? qu?t ngã, Chính ( tên c?m lái) h?t ho?ng v?n tay ga, tháo ch?y 
nhung d?ng d?i c?a Lý D?i bàng dã k?p th?i h? tr? truy du?i. Sau m?y lo?t
d?n, tên cu?p trúng d?n b?p chân, máu ch?y x?i xu?ng m?t du?ng, nhung v?n l?n 
vào dòng xe dông dúc và... m?t d?ng.

Các cu?c ru?t du?i t?c d? d?u du?c các chi?n si SBC th?c hi?n trên chi?c Honda 
67 xoáy nòng. ?nh do Công an TP HCM cung c?p.

Giao Th?ng, tên b? b?t cho công an phu?ng x? lý, d?i tru?ng h? Lý cùng d?ng d?i 
l?n theo d?u máu truy tìm tên cu?p. D?n tru?c khách s?n Trung Mai (Châu
Van Liêm, phu?ng 11, qu?n 5), v?t máu d?t nhiên bi?n m?t. G?n dó, chi?c xe máy 
c?a tên Chính v?t ch?ng cho.

D?i SBC chia làm hai ng?: m?t nhóm vào khách s?n ti?p t?c truy xét, Lý D?i Bàng 
cùng các d?ng d?i khác phân công nhau ki?m tra m?t s? ng? du?ng trong khu
v?c. T?i m?t con h?m nh?, d?i tru?ng Bàng k?p phát hi?n du?c Chính, khi tên này 
v?a leo lên chi?c xích lô s?p t?u thoát ra con du?ng l?n. Buông tay lái,
t? phía sau, Bàng bay ngu?i tung cú dá d?p chi?c xích lô quay ngang. Nhanh nhu 
c?t, tay anh bóp ch?n qu? l?u d?n tên cu?p v?a dua lên mi?ng d?nh c?n ch?t.
Dù b? thuong nhung tên cu?p v?n ch?ng tr? quy?t li?t.

M?t tay n?m ch?c qu? l?u d?n c?a tên cu?p, tay kia anh t?ng dòn quy?t d?nh. Cú 
d?m thôi son khi?n tên cu?p tóe máu, m?t n? dom dóm, nhung h?n v?n hung hãn
mò tay vào túi qu?n d?nh rút kh?u rulô. V?a lúc các trinh sát ?p vào, chi?c 
còng s? 8 b?p dánh "c?ch".

V?i phuong châm ho?t d?ng bí m?t, co d?ng, ch? trong m?t nam, l?c lu?ng SBC 
qu?n 5 dã phá trên 60 bang cu?p, b?t 300 t?i ph?m, thu nhi?u súng d?n. Trong
dó có bang nhóm c?a Nguy?n Van Hoàng, t?c Hoàng "C?n Tho" n?i ti?ng vì tài gi?t 
d?ng h? nhanh nhu ch?p. Khi b? b?t, h?n th?a nh?n s? d?ng h?, dây chuy?n
vàng dã cu?p, gom h?t có th? d? d?y c? m?t... thùng phuy. Ho?c nhu bang c?a 
Tu?n "Côn D?o" thì "coi nhà tù nhu r?p hát", tru?c gi?i phóng t?ng b? c?nh
sát ch? d? cu luu dày ngoài Côn D?o nhung sau dó tr?n thoát, v? "xây d?ng" l?c 
lu?ng và gây ra nhi?u v? cu?p táo b?o...

K? 4: 10 ngày tiêu di?t nhóm cu?p nhà bang hung hãn.

Nguy?n H?i

Other related posts:

  • » [SMCC] san bat cuop nhung dai bang tren duong pho