[SMCC] sai gon choi ga kien

Th? Tu, 26/08/2009, 21:38 (GMT+7)

Sài Gòn gà ki?ng

TTO - T?i m?t s? v?a cây c?nh trong TP.HCM, ngu?i ta dang bày bán nh?ng con gà 
bé xíu nhung d?p r?c r?. Khách vào ki?m hoa quay sang h?i chuy?n gà s? du?c bà 
ch? v?a cây c?nh báo tru?c: "Gà này không ph?i mua v? lu?c nha. C? tri?u d?ng 
m?t con dó cung!"

   
   Con gà chu?i tuy?t này du?c nhi?u ngu?i khen d?p - ?nh: T.L. 


M?y con gà chúng tôi dang "nghía" là c?a m?t ngu?i dàn ông mang d?n bán "ké" ? 
v?a cây ki?ng này. M?t chú gà tr?ng nh?t trong cái l?ng tre tu?nh toàng nhung 
ngu?i bán ra giá t?i 1,5 tri?u d?ng. 

D?p m? mi?u

T?i v?a cây c?nh trên du?ng Hoàng Van Th?, khách vào mua hoa, nhung r?i xoay 
qua xem gà vì m?y chú gia c?m nhìn d?p quá, không c?m lòng n?i. Không nhu gà 
nuôi thu?ng, th? ra là ch?y tán lo?n, m?y con gà tre này ra kh?i l?ng r?i v?n 
bu?c di khoan thai, ngu?i nào mu?n vu?t ve, b?ng lên d? ch?p ?nh c? tho?i mái. 

Có 11 cái l?ng gà, ch? y?u là gà tr?ng, di kèm v?i m?y con gà mái. Nh?ng con gà 
tr?ng ch? n?ng ch?ng b?y, tám l?ng nhung dã tr? mã v?i b? lông dài d? màu. "Con 
này tên chu?i tuy?t (lông tr?ng di?m màu), con kia là gà di?u (lông màu d? di?m 
den, vàng). Mua m?t c?p v? nuôi choi di anh" - ngu?i bán m?i g?i. 

Có con gà tr?ng cao ch?ng 20cm nhung b? lông duôi r?c r? vuon lên cao t?i 35cm, 
r?i ph? xu?ng tha thu?t. L?i có con khác lông duôi cung bình thu?ng, nhung hai 
cánh l?i nhu v?t áo dài che h?t c? chân, nhìn t? d?ng sau th?t b? v?, gi?ng 
ngu?i ch?p hai tay sau lung di d?o, trông r?t bu?n cu?i. Khi d?n tru?c m?y cái 
l?ng nuôi con mái, chú gà tr?ng d?t ng?t xoay ngu?i, xòe cánh và múa m?t bài 
nhu chim công. Múa xong thì gáy r?t hãnh di?n. 

Nhi?u ngu?i di qua t?p vào xem và tr?m tr? xuýt xoa r?ng gà dâu mà d?p th?, 
r?ng lâu nay mình an gà tre trong quán nh?u cung là an m?y con gà d? thuong này 
sao? 

   
   Gà tre nh?p t? Thái Lan - ?nh: V.T.B. 


Ngu?i bán cho bi?t m?y con gà này thu?c gi?ng gà tre Tân Châu, An Giang. Gà tre 
du?c chu?ng vì gáy su?t ngày, ti?ng gáy nh? nhung nghe thanh và vang, r?t l? 
gi?a ch?n ph? th?.

Gà tre d? an, ch? c?n nuôi b?ng thóc tr?n v?i cám t?ng h?p. M?t cái chu?ng nh? 
b?ng thép ho?c g? t?p là d?. Ngu?i bán còn dua ra ch?c chi?c gi? mây có ch?c 
m?y l? th?ng. Anh cho bi?t ban ngày th? gà trong l?ng v?y d? bán, còn t?i cho 
chúng ng? m?t cách don gi?n trong m?y chi?c gi? mây này.

Gà còn du?c bày bán r?i rác ? ga Bình Tri?u, qu?n 8. và thu?ng g?n v?i noi bán 
cây c?nh. Dân choi cung có th? mua gà ki?ng t?i nh?ng v?a chuyên nuôi gà tre. 

Anh Duong, m?t ch? v?a gà ? qu?n 7, có m?t dàn ch?ng vài ch?c con cùng m?t h? 
th?ng l?ng ?p tr?ng theo công ngh? khép kín. V?a bu?c vào nhà dã s?c lên mùi 
gà, ?n ào ti?ng gáy. Nh?ng chi?c l?ng ?p có d?ng h? báo nhi?t d? dang s?y ch?ng 
ch?c qu? tr?ng. M?y chú gà con m?i n? n?m lim dim m?t trong m?t cái h?p khác.

Nuôi gà "không chính th?c"

Th?t ra, d?i v?i dân choi, phong trào nuôi gà tre làm ki?ng ch?ng ph?i là m?i. 
"Tín d?" gà tre tr?i r?ng kh?p t? Nam chí B?c, nhung sôi n?i nh?t ph?i là t?i 
TP.HCM. Ông Cu?ng, ? Bình Th?nh, ch? nuôi m?t c?p gà tre Tân Châu trong m?nh 
vu?n bé nhung r?t mãn nguy?n: "Nhìn con gà di tho th?n trong vu?n, th?nh tho?ng 
l?i giuong c? lên gáy, th?y nh? tu?i tho ? quê gì dâu". 

   
   Con gà tr?ng Tân Châu này du?c rao bán giá 1,6 tri?u d?ng - ?nh: V.T.B. 


Không ? tu?i trung niên nhu ông Cu?ng, Minh - nhân viên m?i 21 tu?i, làm ? m?t 
ti?m qu?ng cáo - l?i nuôi gà vì th?y nó gi?ng nhu. chim mà l?i r?t d?n di, g?n 
gui v?i ngu?i. C?p gà mua cách dây b?y tháng v?i giá 1,6 tri?u d?ng, dang ? 
trong m?t cái l?ng nh? noi bancông ch?t h?p c?a nhà Minh. 

Dân choi gà ki?ng có lý l? riêng c?a h? r?ng gà th? nào là d?p, r?ng giá bao 
nhiêu thì v?a ph?i. "N?u d?nh nuôi gà ki?ng thì t?t nh?t c? tìm hi?u cho k?, 
h?i han m?y ngu?i di tru?c r?i hãy quy?t" - ông Cu?ng nói. Có nh?ng c?p gà 
ngu?i bán hét giá t?i 4-5 tri?u d?ng nhung nhìn cung không khác m?y so v?i lo?i 
1-2 tri?u d?ng. Ph?i quen r?i m?i bi?t du?c. 

R?t nhi?u ngu?i ? TP.HCM dang nuôi gà nhu th?. Nhung h? khá ng?i ngùng khi nói 
v? gà v?i ngu?i ngoài vì r?t nhi?u nh?ng v?n d? liên quan d?n d?ch cúm gia c?m. 
"Ngu?i ta nuôi chim c?nh, thú c?nh d?y ra dó thì không sao, nhung c? nghe d?n 
gà là ng?i vì dã ch?t tên d?ch cúm gà r?i" - m?t dân choi nói. 

Ngu?i choi trong gi?i vì th? thu?ng ch? giao luu v?i nhau, ít khi phô truong ra 
ngoài. Th?c t? dân nuôi gà ki?ng là nh?ng ngu?i r?t chi li, c?n th?n. H? tiêm 
phòng d?ch, v? sinh chu?ng k? lu?ng. Và ngày nào cung ng?i ng?m gà hàng gi?, 
nên th?y chúng có bi?u hi?n gì l? là lo s?t vó ki?m thu?c này thang kia. B?c 
tri?u m?i con ch? ít dâu!

   
   Gà bày bán trên du?ng Hoàng Van Th? - ?nh: V.T.B. 


B?ng nhi?u cách khác nhau, ch? y?u là du?ng b?, gà du?c dua v? TP.HCM t? An 
Giang, t? Thái Lan. R?i dân choi gà trao d?i v?i nhau khi "d?" (cho d?) du?c gà 
con. Vi?c choi gà tre c? th? mà lan ra. 

Gà tre không ch? là ni?m vui nuôi v?t c?nh c?a dân ? t?nh - noi nhi?u ngu?i có 
m?nh vu?n r?ng d? th?i mái th? gà. Mà ng?c nhiên thay t?i Sài thành dông dúc, 
gà c?nh l?i "lên huong" nh?t, tr? thành phong trào sôi n?i nh?t vì vi?c choi gà 
càng tr? nên d?c bi?t trong d?i s?ng c?a m?t b? ph?n th? dân. 

"Càng s?ng ch?t ch?i, ngu?i ta l?i càng khát khao nh?ng thú vui g?n v?i thiên 
nhiên, mang c?m giác thu thái", chàng trai tr? tên Minh b? chú gà yêu quý trên 
tay, vu?t ve âu y?m và nhìn con v?t cung b?ng ánh m?t say d?m nhu c?a m?t ngu?i 
tình, nói.

Nguy?n Hoàng B?o Vu
H? tr? tin h?c 1088
Danh s?: 2015
Hân h?nh du?c ph?c v? quý khách

Other related posts:

 • » [SMCC] sai gon choi ga kien - Nguyen Hoang Bao Vu