sac thu dau mat cua hanh phuc da dinh


 

 Bừa bãi, hay cằn nhằn, lư�i biếng... là những thói quen xấu 
ảnh hÆ°á»?ng Ä?ến hạnh phúc gia Ä?ình. Không "tiêu diá»?t gá»?n" 
tình cảm vợ ch�ng nhưng "kẻ giết ngư�i" thầm lặng này cũng 
gây "ngá»? Ä?á»?c" má»?t cách từ từ, chậm rãi.

 

Khi yêu, Ä?á»? làm Ä?ẹp lòng nhau, ngÆ°á»?i ta luôn cá»? gắng thá»? 
hiá»?n những Æ°u Ä?iá»?m và nét Ä?áng yêu nhất. Thành vợ thành 
ch�ng, ngư�i ta chẳng cần giữ ý nữa mà cứ mặc nhiên b�c 
lá»? những nhược Ä?iá»?m và thói xấu trong cuá»?c sá»?ng hàng ngày. 

Ä?iá»?u Ä?ó sẽ dần dần giết chết tình yêu và Ä?e dá»?a hạnh 
phúc gia Ä?ình. Nếu bạn cÅ©ng thuá»?c má»?t trong những trÆ°á»?ng hợp 
sau, hãy cẩn thận Ä?ừng Ä?á»? tình cảm sứt mẻ chá»? vì những 
thói quen có thá»? khắc phục Ä?ược. 

Hay cằn nhằn 

Khi má»?t viá»?c trong gia Ä?ình không Ä?ược làm không theo ý mình, 
bạn bắt Ä?ầu phê phán. Những lá»?i chá»? trích cứ tuôn ra Ä?ến 
khi ngÆ°á»?i bạn Ä?á»?i phải tuân theo ý bạn má»?i thôi. Sá»± cằn 
nhằn có th� báo hi�u m�t "cu�c chiến" l�n sắp xảy ra, v� 
lâu v� dài, nó sẽ hủy hoại quan h� vợ ch�ng. Bạn hãy cùng 
chá»?ng thẳng thắn trao Ä?á»?i Ä?á»? tìm ra cách Ä?á»? nghá»? nhau chia 
sẻ công viá»?c sao cho hợp lý và dá»? nghe nhất. Ä?iá»?u quan trá»?ng 
là hãy biết chấp nhận nếu không thá»? buá»?c ngÆ°á»?i bạn Ä?á»?i 
làm theo ý mình. 

Hay vắng mặt 

Ä?ã có thá»?i, các bạn á»? bên nhau bao lâu cÅ©ng không Ä?ủ. Còn 
bây gi� không hi�u vì sao vợ ch�ng bạn rất ít khi nhìn thấy 
nhau. Có thá»?, bạn hoặc chá»?ng bận làm thêm, Ä?i gặp bạn bè 
hoặc Ä?Æ¡n giản là mải duy trì các sá»? thích cá nhân. Phải 
chÄ?ng các bạn Ä?ã quá má»?t má»?i Ä?á»? dành cho nhau những giây 
phút lãng mạn? 

Coi chừng, nguy cơ rạn nứt tình cảm s�m mu�n sẽ xuất hi�n. 
Sá»± thân mật giữa vợ chá»?ng bạn sẽ giảm dần - các bạn Ä?ang 
Ä?á»? "mất hút" nhau và dÄ© nhiên theo thá»?i gian, tình yêu sẽ 
chết. Hãy tìm lại sự thân thiết giữa hai vợ ch�ng bằng cách 
dành nhi�u th�i gian cho nhau hơn: M�i ngày hãy dành riêng cho nhau 
ít nhất ná»­a giá»?, hàng tuần dành riêng má»?t tá»?i cùng nhau Ä?i 
chÆ¡i, Ä?n tiá»?m hay xem phim. 

Không tôn tr�ng sự riêng tư của nhau 

Bạn thÆ°á»?ng xuyên mượn Ä?á»? của vợ (chá»?ng) mình mà không 
cần xin phép, khi trả lại, chúng không còn nguyên vẹn như cũ. 
Lý do dẫn Ä?ến cẩu thả này là vì các bạn không còn coi nhau 
như những cá th� riêng bi�t. 

Tình yêu khiến bạn cho rằng hai ngÆ°á»?i là của mình. Ä?iá»?u này 
khiến ngÆ°á»?i bạn Ä?á»?i cảm thấy không Ä?ược tôn trá»?ng. Vợ 
ch�ng bạn nên th�a thuận xem cư xử thế nào là chấp nhận 
Ä?ược và dành má»?t góc riêng cho những vật dụng cá nhân của 
má»?i ngÆ°á»?i. 

Không chia sẻ vi�c nhà 

Khá»?i lượng viá»?c nhà không chia Ä?á»?u mà phần lá»?n trút lên vai 
m�t ngư�i, còn ngư�i kia vẫn th� ơ và coi rằng mấy vi�c 
ná»?i trợ chá»? là "viá»?c vặt"! Nếu tình trạng này không Ä?ược 
phía bạn Ä?á»?i thông cảm sẽ dẫn Ä?ến sá»± oán hận từ phía 
ngÆ°á»?i bạn Ä?á»?i. Ä?ó là liá»?u thuá»?c Ä?á»?c giết chết tình yêu. 

Lấy tình dục Ä?á»?... "giao kèo"

Ä?ôi khi bạn coi tình dục là má»?t phÆ°Æ¡ng tiá»?n Ä?á»? thuyết 
phục, phá»?nh ná»?nh hay Ä?òi há»?i ngÆ°á»?i bạn Ä?á»?i mình Ä?áp ứng 
những yêu cầu của mình. Dần dần, ham mu�n tình dục giữa hai 
vợ chá»?ng sẽ mất dần bá»?i nó không Ä?ược xuất phát từ sá»± 
Ä?am mê lẫn nhau. 

Tiêu hoang 

Bạn biết rằng nhi�u khoản chi tiêu là không hợp lý, song vẫn 
không th� ki�m chế mua sắm. Nếu không k�p th�i "phanh" lại 
thì viá»?c "vung tay quá trán" sẽ khiến tài chính gia Ä?ìmh bá»? 
khủng hoảng, ảnh hÆ°á»?ng Ä?ến những kế hoạch trong tÆ°Æ¡ng lai. 

Mất v� sinh 

NgÆ°á»?i bạn Ä?á»?i của bạn "có vấn Ä?á»?" vá»? vá»? sinh cá nhân: 
lÆ°á»?i tắm (chá»? Ä?ến khi bạn giục Ä?ến rát cá»? má»?i miá»?n 
cưỡng bÆ°á»?c chân vào nhà tắm), lÆ°á»?i Ä?ánh rÄ?ng (chá»? Ä?ánh 
rÄ?ng vào buá»?i sáng), quần áo hôi hám mà không chá»?u thay giặt. 
Ä?Æ¡n giản vì anh ấy cho rằng vá»? sinh cá nhân không quan trá»?ng. 
Vá»? lâu dài, nó sẽ ảnh hÆ°á»?ng xấu Ä?ến sinh hoạt tình dục 
của hai vợ ch�ng. Hãy gợi ý anh ấy nhẹ nhàng: "Em sẽ cảm 
thấy hÆ°ng phấn hÆ¡n nếu anh Ä?ánh rÄ?ng sạch sẽ...".

Theo Th�i Trang Trẻ


__________________________________________________
Do You Yahoo!?
Tired of spam?  Yahoo! Mail has the best spam protection around 
http://mail.yahoo.com 

Other related posts:

  • » sac thu dau mat cua hanh phuc da dinh