[SMCC] saat nhan gay 2

S?t nhân gay gi?t ng??i m? x?c (K? 2)

Trong s? ?? c? b?c ?nh ch?p ??u c?a m?t ng??i ?àn ông trong b?n r?a b?t; c?i 
kh?c l?i ch?p n?n nhân b? m? phanh d?c t? c? xu?ng ??n h?ng, v?t c?t r?t ng?t
và tôi c? th? nh?n th?y r? c? x??ng ch?u. ?? ch? là ph?n nh? trong ngôi nhà 
kinh hoàng c?a tên s?t nhân. 

C?i ??u trong t? l?nh

Khi l?y ???c b?nh t?nh, anh ta g?i ??ng nghi?p c?a m?nh nhanh ch?ng b?t gi? 
ng??i ?àn ông này. H?n là Jeffrey Dahmer.

S? ?i?m t?nh c?a ng??i ?àn ông t?c vàng b?ng d?ng bi?n m?t và anh ta lao vào 
??nh viên c?nh s?t ?ang ??nh kh?ng ch? m?nh. Trong khi ??, viên c?nh s?t c?n
l?i ti?n t?i g?n chi?c t? l?nh và m? ra. Anh ta ??t nhiên ??ng s?m c?nh c?a l?i 
và la l?n: "C? m?t c?i ??u ? trong t? l?nh".

Chi?c t? l?nh ?ang ???c chuy?n ra ngoài c?n h?

C?nh s?t ti?n hành kh?m xét ngôi nhà và h? nh?n ra bên c?nh s? ng?n n?p là s? 
kinh t?m ghê ng??i. M?t ph?ng ng? g?n gàng và s?ch s? trong khi ch? nhân c?a
n? là m?t ng??i ?àn ông ??c thân. Th?m ch? c? nh?ng ch? c? c?nh c?ng ???c ch?m 
s?c r?t c?n th?n, song bao trùm kh?p nhà là m?t mùi hôi th?i.

Trong t? l?nh, thùng soda trông c? v? ngon lành l?i xu?t hi?n m?t c?i ??u ?ang 
phân h?y. Trên ng?n ?? c?n t?i 3 c?i ??u n?a ???c g?i r?t g?n gàng bên trong
c?c t?i nylon.

Trong c?n h? c? m?t c?nh c?a thông ph?ng ng? v?i nhà t?m và n? ???c tr?ng b? 
m?t chi?c ch?t r?t ch?c ch?n. Anne E. Schwartz, ph?ng viên ??u tiên c? m?t
t?i hi?n tr??ng ?? vi?t l?i nh?ng g? cô nh?n th?y vào quy?n s? tay c?a m?nh: 
"S? ng??i b? gi?t c? th? không ch? d?ng l?i ? ??. Chi?c n?i ?p su?t ? cu?i
ph?ng ch?a m?t vài bàn tay và d??ng v?t ?ang b? phân h?y. C?i gi? ph?a trên n?i 
h?i c?n c? 2 chi?c ??u lâu. Ngoài ra, c?n êtylic, thu?c gây mê, và ch?t
formaldehyt (dùng ?? b?o qu?n b? ph?n sinh d?c nam) ???c t?m trong m?t vài c?i 
chai th?y tinh. C? nh?ng b?c ?nh do ch?nh Dahmer ch?p c?c n?n nhân c?ng
???c c?c nhà ?i?u tra t?m th?y. Trong s? ?? c? b?c ?nh ch?p ??u c?a m?t ng??i 
?àn ông trong b?n r?a b?t; c?i kh?c l?i ch?p n?n nhân b? m? phanh d?c t?
c? xu?ng ??n h?ng, v?t c?t r?t ng?t và tôi c? th? nh?n th?y r? c? x??ng ch?u". 
M?t vài b?c ?nh n?a ch?p nh?ng n?n nhân tr??c khi b? gi?t trong t? th? nh?
nô l? t?nh d?c.

C?c b?c s? ph?p y ti?n hành phân t?ch m?u ADN c?a nh?ng ng??i ?àn ông tr? b? 
m?t t?ch và c? h? hàng thân th?ch c?a Dahmer. Và c? th? gi?i ?ang c? hi?u xem
chuy?n g? ?? x?y ra trong c?n h? s? 213. Và c?c gi? thi?t ?? ???c ??t ra.

C?i ch?t ??u tiên

Ng??i ??u tiên ?i?u tra k? càng v? Jeffrey Dahmer là th?m t? Patrick Kennedy. 
?n t??ng ??u tiên v? ng??i ?àn ông to l?n này là b? râu quai n?n, ?? là ng??i
duy nh?t ???c Dahmer k? cho nghe chi ti?t v? qu?ng th?i gian 13 n?m gi?t ch?c 
vô ?? c?a h?n.

Dahmer t??ng t??ng l?i c?nh gi?t nh?ng ng??i ?àn ông và quan h? v?i thi th? c?a 
h? khi m?i 14 tu?i, h?n ta không h? làm nh?ng chuy?n ?? cho ??n khi t?t
nghi?p c?p 3 vào th?ng 06/1978. Dahmer nh?c ??n ng??i ?i nh? xe c? tên Steven 
Hicks khi h?n ta s?ng v?i b? m? k? t?i Bath, Ohio. H? ?? cùng nhau quan h?
và u?ng bia nh?ng sau ?? Hicks mu?n ?i. Dahmer không mu?n ngh? t?i c?nh ng??i 
?àn ông ?? r?i xa m?nh nên ?? dùng thanh t? ??p vào ??u r?i gi?t Hicks.

Steven Hicks

T? nh? r?ng c?n ph?i phi tang x?c ch?t ?? nên Jeff ?? c?t thi th? ra t?ng m?nh, 
cho vào nh?ng t?i r?c l?n và ném ch?ng vào khu r?ng ngay ph?a sau ngôi nhà.
?? là vào mùa thu, Dahmer c? g?ng thi vào tr??ng ?H Ohio nh?ng không ??. Cu?i 
n?m 1978, h?n ta nh?p ng? và ??ng quân t?i ??c. C? v? nh? su?t th?i gian
t?i ng?, y không gi?t ng??i nào. Thông tin này ?? ???c ph?a c?nh s?t ??c kh?ng 
??nh. Nh?ng sau khi nh?p ng? ???c 2 n?m, Dahmer b? ?u?i kh?i quân ??i v?
nghi?n r??u. H?n ta s?ng ? Florida tr??c khi quay tr? l?i Ohio. M?t l?n tr? v? 
nhà, y ?ào x?c Hicks lên r?i nghi?n n?t thi th? ?? phân h?y b?ng b?a t?
r?i r?i kh?p r?ng.

Dâm ô, say x?n và gi?t ng??i

Sau vài th?ng b? b?t gi? h?i th?ng 10/1981 do say r??u gây n?o lo?n, cha c?a 
Jeffrey ngh? r?ng ?i?u t?t nh?t là nên ??a g? v? s?ng v?i bà ? West Allis,
Wisconsin. M?i chuy?n ??u ???c ki?m so?t trong 4 n?m sau cho ??n khi g? b? b?t 
l?i vào th?ng 09/1986 v? t?i th? dâm tr??c m?t 2 bé trai. Và y b? qu?n ch?
trong 1 n?m sau ??. 

H?n b?t ??u ra tay v?i n?n nhân x?u s? th? 2, Steven Toumi t?i m?t ph?ng kh?ch 
s?n vào th?ng 09/1987. Dahmer không nh? m?nh ?? gi?t anh ta nh? th? nào,
nh?ng khi g? th?c d?y, Toumi ?? ch?t và ch?y m?u ? mi?ng. H?n mua m?t vali to 
và nhét x?c vào ??y. Sau khi mang x?c Toumi xu?ng t?ng h?m ngôi nhà c?a bà,
h?n b?t ??u làm t?nh và th? dâm v?i n?, ch?t chân tay và mang ?i v?t.

Steven Toumi

Vài th?ng sau, h?n ch?n ???c n?n nhân th? 3, m?t c?u bé 14 tu?i, th? dân M? tên 
là Jamie Doxtator. Khi ?? Jamie ?ang ?i ?i l?i l?i bên ngoài qu?n bar dành
cho nh?ng ng??i ??ng gi?i ?? t?m ki?m b?n t?nh. Nh? th??ng l?, h?n th??ng g?p 
và ch?n con m?i ? nh?ng qu?n bar dành cho nh?ng ng??i ??ng t?nh ho?c c?c
nhà t?m công c?ng. Y quy?n r? nh?ng n?n nhân c?a m?nh b?ng c?ch m?i ch?p ?nh 
r?i cho ti?n ho?c ??n gi?n h?n là m?i bia và xem video. Sau ??, g? ??nh thu?c
mê, b?p c? cho ??n ch?t và th? dâm ho?c làm t?nh v?i nh?ng x?c ch?t, ch?t chân 
tay và v?t ch?ng ?i. Th?nh tho?ng, y c?n gi? l?i nh?ng c?i ??u lâu hay b?
ph?n kh?c ?? làm... k? ni?m.

Jamie Doxtator

Gi?t nhi?u h?n, b? b?t nhi?u h?n 

Dahmer th?c hi?n nghi th?c qu?i ??n này l?n ??u tiên v?i Richard Guerrero, m?t 
chàng trai tr? g?c Mexico ??p trai. ?? là vào cu?i th?ng 03/1988. H?n ta
k? ?? g?p Guerrero t?i 1 qu?n bar dành cho dân ??ng t?nh ? Milwaukee. 

Mùa hè n?m ??, Dakmer ?? gi?t 4 ng??i ?àn ông. Trong khi ??, bà c?a y không h? 
hay bi?t chuy?n g? ?? x?y ra t?i t?ng h?m nhà m?nh ngoài vi?c b?n bè ??ng
t?nh c?a ch?u m?nh su?t ngày nh?u nho?t ? ??. 

Ngày 25/09/1988, Dahmer chuy?n t?i s?ng t?i m?t c?n h? ? ph? North 24th Street, 
Milwaukee. Nhi?u ngày sau ??, h?n ta r?i vào t?nh tr?ng kh?ng ho?ng. H?n
?? tr? 50 USD cho c?u bé 13 tu?i ng??i Lào ?? ch?p vài b?c ?nh c?a c?u bé. R?i 
Dahmer ??nh thu?c mê và m?n tr?n ??a tr? song không h? c? hành vi giao h?p.
?ây qu? là s? trùng h?p ng?u nhiên b?i h? c?a c?u bé là Sinthasomphone. ?? 
ch?nh là anh trai c?a c?u bé ?? b? Dahmer gi?t h?i th?ng 05/1991. 

B? m? c?u ?? nh?n ra c? ?i?u g? ?? không ?n v?i con m?nh và ??a t?i b?nh vi?n. 
C?c b?c s? kh?ng ??nh ??a tr? ?? b? ??nh thu?c mê. C?nh s?t ?? b?t Dahmer
t?i x??ng làm vi?c c?a Ambrosia Chocolate. H?n ta b? t?m b?i hành ??ng t?nh d?c 
v?i tr? con và ?? là l?n th? 2 y d?nh d?ng ??n nh?ng vi?c t??ng t? th?
này. Vào ngày 30/01/1989, Dahmer bào ch?a b?ng c?ch gi?i th?ch t??ng bé trai ?? 
già h?n c?i tu?i 13. 

Dahmer quay l?i nhà bà s?ng trong khi ch? t?a xét x?. Khi ??, h?n g?p g? ??ng 
t?nh da ?en Anthony Sears t?i qu?n bar dành cho nh?ng ng??i gi?ng nh? h?.
C?ng gi?ng nh? nh?ng ng??i kh?c, y tr? ti?n cho Sears ?? ch?p ?nh anh ta. M?i 
chuy?n di?n ra trong nhà bà c?a Dahmer, gà ?àn ông 24 tu?i này c?ng b? ??nh
thu?c mê và si?t c? t?i ch?t. H?n ta quan h? v?i c?i x?c tr??c khi c?t ra thành 
nhi?u ph?n. 

C?c ph?ng viên ti?p t?c vi?t l?i nh?ng chuy?n x?y ra: "... h?n ta gi? l?i ??u 
r?i n?u lên ?? l?c da, s?n thành màu ghi. Khi ??, nh?ng chi?c ??u trông gi?ng
nh? mô h?nh nh?a ???c s? d?ng ?? d?y h?c sinh. Dahmer gi? nh?ng chi?n l?i ph?m 
?? trong 2 n?m cho t?i khi n? ???c t?m th?y t?i c?n h? 213 vào ngày 23/07/1991.
Sau ?? h?n ta gi?i th?ch vi?c gi? l?i là ?? th? dâm tr??c nh?ng chi?c ??u lâu 
n?m th?a m?n d?c v?ng". 

Nh?ng t?i ?c ??y b?nh ho?n c?a tên s?t nhân ch?a d?ng l?i ? ??. Chân dung tên 
s?t nhân s? r? nét h?n trong S?t nhân gay gi?t ng??i m? x?c (K? 3) vào 10h30
th? s?u 27/03/2009.

Other related posts:

  • » [SMCC] saat nhan gay 2 - Nguyen Hoang Bao Vu