[SMCC] ru nhau di ban hang da cap

Th? B?y, 24/05/2008, 04:05 (GMT+7)

D? xô di bán hàng da c?p

ImageView
TT - T? d?u nam 2008 d?n nay, ? Ti?n Giang có không ít ngu?i dã d? xô vào "vòng 
xoáy" bán hàng da c?p th?c ph?m ch?c nang Vision c?a Công ty TNHH T?m Nhìn
VN (có tr? s? ? Hà N?i) v?i nh?ng l?i truy?n mi?ng c?c k? h?p d?n: "dã tham gia 
r?i thì mu?n ngan ti?n ch?y vào túi cung không du?c". 

Vi?c BS Q. - B?nh vi?n (BV) Da khoa trung tâm Ti?n Giang - và BS T. c?a BV Ph? 
s?n Ti?n Giang n?p don xin ngh? vi?c d? di bán hàng da c?p g?n nhu dã làm
c? ngành y t? t?nh này ng? ngàng. BS T. b? ngh? ch? sau hon ba nam công tác v?i 
lý do "công vi?c không phù h?p" cung dã làm lãnh d?o BV vô cùng b?c xúc,
còn d?ng nghi?p b?t ng?, ti?c cho s? nghi?p c?a BS này.

B? vi?c d? di bán hàng 

Chúng tôi g?p BS Q. t?i m?t quán cà phê ? TP M? Tho vào gi?a tháng 5-2008. H?i 
lý do r?i b? BV, BS Q. không tr? l?i th?ng mà r? rê: "Mu?n hi?u vì sao tôi
ngh? thì anh nên cùng tôi di TP.HCM d? h?i th?o v? công vi?c và v? th?c ph?m 
ch?c nang Vision. Khi dó anh s? t? tr? l?i câu h?i". BS Q. nói anh dã công
tác trong ngành y t? 26 nam, d? dua ra quy?t d?nh r?i b? ngh? anh dã m?t hai 
tháng suy nghi và bây gi?... không h?i h?n gì c?! 

Theo l?i BS Q., hi?n ? t?nh Ti?n Giang ch? hai ngu?i có "ch?c ph?n" cao nh?t 
trong m?ng lu?i bán hàng da c?p Vision là VIP** (VIP hai sao). Anh là m?t trong
s? dó. Ngu?i còn l?i là Kh., t?ng là nhân viên k? toán m?t doanh nghi?p xu?t 
kh?u th?y s?n l?n nh?t nhì c?a t?nh B?n Tre. 

Theo tìm hi?u c?a chúng tôi, hi?n nay có nhi?u BS, n? h? sinh, y si, di?u du?ng 
dang công tác ? các BV da khoa, BV chuyên khoa t?nh Ti?n Giang tham gia
m?ng lu?i bán hàng da c?p. BS T. c?a BV Ph? s?n Ti?n Giang sau m?t th?i gian 
du?c n? h? sinh H. c?a BV này "d? d?u" dã du?c phong là VIP* và... b? BV luôn.


M?t ngu?i là du?c si trung c?p ? TP M? Tho nói hi?n nay có hàng ch?c ngu?i 
trong ngành y - du?c ? t?nh Ti?n Giang b? cu?n vào vòng xoáy bán hàng da c?p.
BS Q. cho bi?t ? t?nh Long An cung có r?t nhi?u BS, n? h? sinh, du?c si dang 
làm vi?c ? co s? y t? có tham gia bán hàng da c?p. 

"N?" vang tr?i

S? Y t? Ti?n Giang lo ng?i

Bác si Nguy?n Hùng Vi, phó giám d?c S? Y t? Ti?n Giang, bày t? s? lo ng?i khi 
th?c ph?m ch?c nang và m?ng lu?i bán hàng da c?p s?n ph?m này dang bùng phát
m?nh ? t?nh. S? Y t? cung dã treo nhi?u bangrôn trên du?ng ph? và tru?ng h?c 
v?i n?i dung: "Th?c ph?m ch?c nang - ph?i hi?u dúng và s? d?ng dúng". Tuy
nhiên, di?u làm ngành y t? lo ng?i nh?t hi?n nay chính là ngày càng có nhi?u 
thông tin cho bi?t cán b? nhân viên trong ngành y tham gia m?ng lu?i này. 

D?u tháng 5-2008 theo chân m?t ngu?i b?n trong ngành du?c dang tham gia m?ng 
lu?i kinh doanh da c?p t?i Ti?n Giang, chúng tôi d?n Nhà van hóa phu?ng 2 (TP
M? Tho) tham d? l?p dào t?o k? nang kinh doanh c?a Vision VN. Hon 100 ngu?i 
chen l?n trong h?i tru?ng nh? xíu nóng h?m h?p. H?u h?t nh?ng ngu?i tham d?
l?p này là b?n tr? ? TP M? Tho và các huy?n lân c?n nhu Ch? G?o, Châu Thành, 
Cai L?y, Cái Bè, Gò Công Tây... Có kho?ng 20 "lính m?i" du?c nh?ng "c?u binh"
gi?i thi?u t?i d? tìm hi?u v? ho?t d?ng bán hàng da c?p c?a Vision VN. 

M? d?u bu?i t?p hu?n, VIP** Kh. "n?" ngay: "Sáng nay tôi v?a v? chi nhánh công 
ty t?i TP.HCM. Các anh ch? bi?t không, có hon 200 ngu?i chen l?n mua b? s?n
ph?m Vision. Tôi ch? mua nam b? nhung ph?i d?i t?i trua m?i mua du?c". Và d? 
ch?ng minh vi?c tham gia m?ng lu?i kinh doanh da c?p là "l?a ch?n s? 1", Kh.
khoe thu nh?p hàng ch?c tri?u d?ng/tháng.

T. - ngu?i dã ký h?p d?ng tr? thành nhà phân ph?i c?a Vision VN - gi?i thi?u 
chúng tôi g?p L. - m?t "ch?c s?c" c?a m?ng lu?i bán hàng da c?p ? Ti?n Giang.
L. h?n g?p d? tu v?n t?i... quán cà phê Trúc Xinh trên du?ng Tr?n Hung D?o (TP 
M? Tho). L. l?y gi?y bút ra hí hoáy v? so d? t?ng n?c trong h? th?ng bán
hàng da c?p và gi?i thích v? các kho?n hoa h?ng k?ch sù. Theo L., n?u tôi tr? 
thành nhà phân ph?i (t?m g?i là t?ng 1) thì tru?c tiên tôi ph?i b? ra 5,4
tri?u d?ng mua b? s?n ph?m Vision theo qui d?nh c?a công ty này. Công vi?c k? 
ti?p là ph?i tìm cho du?c nam nhà phân ph?i cho t?ng th? hai. Khi nh?ng ngu?i
này bán du?c s?n ph?m, tôi s? du?c hu?ng hoa h?ng 20%. R?i nam ngu?i này ti?p 
t?c tìm 25 nhà phân ph?i n?a cho t?ng th? ba (m?i ngu?i tìm nam nhà phân
ph?i), tôi l?i du?c hu?ng hoa h?ng 5%... 

C? L., Kh. và BS Q. d?u kh?ng d?nh chi nhánh Công ty Vision ? TP.HCM (du?ng Lý 
Chính Th?ng, Q.3) r?t công b?ng. Các nhà phân ph?i không c?n bi?t du?i mình
có bao nhiêu"c?p du?i", ch? tích c?c làm vi?c và... ki?m tra tài kho?n ATM d? 
rút ti?n hoa h?ng. 

Có ph?i là "th?n du?c"?

Cách dây kho?ng hai tháng, Th. b? ra 10 ngày di d? h?i th?o ? TP.HCM và các l?p 
t?p hu?n bán hàng th?c ph?m ch?c nang c?a Vision. Là m?t ngu?i h?c ngành
du?c, Th. bi?t rõ thành ph?n ch? y?u c?a h?u h?t th?c ph?m ch?c nang Vision ch? 
là vitamin và khoáng ch?t, th?m chí l? s?n ph?m Pax+ fort có ch?t gây nghi?n
du?c chi?t xu?t t?... cây anh túc (thu?c phi?n)! "Tôi b? ti?n ra mua m?t b? 
th?c ph?m ch?c nang Vision ch? d? tham gia kinh doanh da c?p ch?... không dám
u?ng" - Th. thú th?t. Làm du?c hon tháng, Th. b? ngh? "vì nó không d?o d?c l?m".

N., du?c tá c?a nhà thu?c H. ? TP M? Tho (Ti?n Giang), cho bi?t các nhà phân 
ph?i "có c?" c?a Vision thu?ng tìm d?n gi?i y t? d? yêu c?u h? làm nhà phân
ph?i vì nh?ng ngu?i này tham gia qu?ng cáo thì ngu?i dân r?t d? tin và s?n lòng 
mua s?n ph?m. N. cung t?ng du?c chào m?i tham gia m?ng lu?i bán hàng da
c?p c?a Vision và dã m?t c? tháng di d? h?i th?o, t?p hu?n. Th? nhung khi dã 
tìm hi?u k? v? thành ph?n th?c ph?m ch?c nang, N. dã quy?t d?nh rút lui dù
dã ký h?p d?ng v?i Vision. Trong th?i gian làm nhà phân ph?i cho Vision, ngày 
nào N. cung b? "c?p trên" di?n tho?i h?i thúc ph?i tìm nhà phân ph?i t?ng
du?i. "C?m th?y b? qu?y r?y quá nhi?u nên tôi b? ngh?" - N. nói.

Quá tin vào l?i qu?ng cáo c?a nhà phân ph?i, nhi?u ngu?i dã b?m b?ng b? ra s? 
ti?n khá l?n d? mua th?c ph?m ch?c nang Vision. Tuy nhiên, th?c t? không h?n
hoàn toàn dúng nhu v?y. Ông Nguy?n Van Tính (53 tu?i, phu?ng 2, TP M? Tho, Ti?n 
Giang) b? ra 1,2 tri?u d?ng mua b?n l? Vision u?ng trong vòng 30 ngày.
"U?ng xong ch?ng nh?ng không gi?m cân nhu l?i qu?ng cáo mà còn b? tang g?n 1kg" 
- ông Tính t?c gi?n nói. 

M?t ti?n si - bác si ? Ti?n Giang (d? ngh? không nêu tên) cho bi?t g?n dây các 
l?i m?i tham gia bán hàng da c?p th?c ph?m ch?c nang Vision tràn ng?p các
BV ? t?nh này. B?n thân ông cung du?c m?i nói chuy?n v? th?c ph?m ch?c nang v?i 
m?c dích qu?ng cáo trên dài truy?n hình nhung ông kiên quy?t t? ch?i v?i
lý do "chua hi?u rõ nên không dám nói". 

VÂN TRU?NG   
Name: Nguyen Hoang Bao Vu
Home: 210C Hiep Binh Chanh tenement. Thu Duc district Ho Chi Minh City Viet Nam
Home Phone: 848-726-2214
Cell-phone: 84-97-987-8854
Yahoo ID: nguyenhoangbaovu
Skype ID: nguyenhoangbaovu
Loud Talk ID: nguyenhoangbaovu
Blog: 360.yahoo.com/nguyenhoangbaovu

Other related posts: