ron rang album mua tet

Roän raøng baêng ñóa Teát 

23:22:00, 15/01/2006N.Vaân Caùc album muøa Teát 

Muøa Teát cuõng laø thôøi ñieåm thích hôïp vaø thuaän lôïi ñeå caùc ca só giôùi 
thieäu album cuûa mình. Ñaëc bieät naêm nay, löôïng album ñöôïc phaùt haønh 
vaøo dòp cuoái naêm döôøng nhö lieân tuïc vaø phong phuù hôn. Moät phaàn do nhöõng göông maët môùi xuaát hieän ngaøy caøng nhieàu, töø ngöôøi 
ñeïp haùt, dieãn vieân haùt, ñeán nhaïc só haùt... Roài nhöõng caùi teân môùi 
toanh trong laøng ca nhaïc cuõng cho ra maét album rieâng cuûa mình: Phaïm Huy 
Du - Sinh nhaät tình yeâu; nhaïc só Phaïm Ñình Phuùc coù album vol 1 Tình toâi 
(goàm 10 ca khuùc do anh saùng taùc vaø theå hieän); nhaïc só Höõu Loäc cuõng 
vöøa giôùi thieäu album Tìm giöõa mong manh. Hoïa só Nhö Huy cuõng coù taäp Ca 
khuùc Nhö Huy vol 1 do 2 ca só Tuøng Döông vaø Nghi Vaên trình baøy (trong ñoù 
coù ca khuùc ñoaït giaûi Baøi haùt Vieät thaùng 10, do khaùn giaû bình choïn: 
Haùt ru em); ca só Toá Nhö coù album vol 3 Nieàm ñau seõ qua; ca só treû Minh 
Thö cuõng kòp göûi ñeán khaùn giaû album ñaàu tieân cuûa mình - Mong vaäy 
thoâi. Chaøng ca só cuûa phong caùch baùn coå ñieån Ñöùc Tuaán lieàn sau album 
Ñoâi maét ngöôøi Sôn Taây ñaõ ñöôïc Phöông Nam phim phaùt haønh tieáp album 
Nhöõng tình khuùc cuûa Phaïm Duy vaø Trònh Coâng Sôn. 6 ca khuùc cuûa hai oâng: 
AÙo anh söùt chæ ñöôøng taø, Ngaäm nguøi, Thuyeàn vieãn xöù, Chieác laù thu 
phai, Toâi ru em nguû, Naøy em coù nhôù ñöôïc 4 nhaïc só hoøa aâm haøng ñaàu 
trong nöôùc (Quoác Baûo, Ñöùc Trí, Voõ Thieän Thanh, Duy Cöôøng) phoái thieân 
veà nhaïc kòch vaø baùn coå ñieån, taïo ñöôïc moät caûm xuùc khaùc laï - raát 
ñaëc saéc cho ngöôøi nghe...

Beân caïnh ñoù, caùc ca só teân tuoåi cuõng noái tieáp nhau ra maét nhieàu 
album trong thôøi gian ngaén. Ca só Thanh Thaûo sau album nhaïc tieàn chieán 7 
ngaøy ñôïi mong khoâng laâu ñaõ coù tieáp moät Buùp beâ happy, vôùi moät hình 
aûnh hoaøn toaøn môùi laï vaø cuõng thaät ngoä nghónh (goàm nhöõng ca khuùc 
ñaày... happy: Qua côn meâ ñôøi, Buùp beâ happy, Anh ñaõ ñeán beân ñôøi, Haõy 
queân nieàm ñau... Môùi ñaây nhaát laø ca só Hoà Quyønh Höông vôùi 2 album: 
14m-2222 vaø Sao tình yeâu. Coù theå noùi, naêm qua laø moät naêm laøm vieäc 
caät löïc vaø phaán ñaáu khoâng ngöøng ñeå tieáp tuïc khaúng ñònh mình cuûa coâ 
ca só vuøng ñaát moû naøy. Ca só Elvis Phöông, sau khi cho ra maét 2 album: 
Toâi baùn ñöôøng tô vaø Huyeàn thoaïi ngöôøi con gaùi, hieän ñang chuaån bò ra 
maét tieáp moät album nhaïc tieàn chieán Moäng döôùi hoa. Nhaïc só Phaïm Duy, 
sau gaàn moät naêm veà nöôùc ñaõ ñöôïc Phöông Nam phim phaùt haønh album ñaàu 
tieân Phaïm Duy - Ngaøy trôû veà, vôùi 9 ca khuùc ñaõ vaø vöøa ñöôïc caáp pheùp 
cuûa oâng: Ngaäm nguøi, Thuyeàn vieãn xöù, Baø meï Gio Linh, Ngaøy trôû veà, 
Tình ca...

Cuøng vôùi cuoäc ñoå boä cuûa nhöõng album rieâng, caùc album ca nhaïc toång 
hôïp vôùi chuû ñeà xuaân cuõng roän raøng khoâng keùm. Ñoù laø nhöõng Khuùc 
tình xuaân, Ñoùn xuaân trong tình yeâu (do Trung taâm baêng nhaïc Laïc Vuõ 
phaùt haønh); Haùt ru muøa xuaân 5 vaø VCD haøi kòch Haïnh phuùc ñaàu xuaân (do 
Trung taâm baêng nhaïc Raïng Ñoâng phaùt haønh); Giaác mô muøa xuaân, Xuaân Mai 
vaø thieáu nhi vui teát Cali, Xuaân khoe saéc, Muøa xuaân yeâu (do Beán Thaønh 
Audio - Video phaùt haønh)...

N.Vaân

Name: Nguyen Hoang Bao Vu
Office: Sao Mai Computer Center for the Blind
12B/C7 Hoang Hoa Tham street, Tan Binh district Ho Chi Minh City Viet Nam
tel: 84 8 849 5069.
Fax: 84 8 293 8300.
Email:
info@xxxxxxxxxxxxxxxx
Website:
www.saomaicenter.org

Home: 210C Hiep Binh Chanh tenement. Thu Duc district Ho Chi Minh City Viet Nam
Cell-phone: 0989350014
Yahoo ID: nguyenhoangbaovu
Skype ID: nguyenhoangbaovu

Other related posts:

  • » ron rang album mua tet