[SMCC] quy hoach tu nam 2020-2050

ai d?c xong bài này thì ráng s?ng d?n dó mà coi các v? lãnh d?o nhà ta hoãn 
công trình l?i m?y l?n nhe
Th? B?y, 03/05/2008, 14:22

Quy ho?ch t? nam 2020 - 2050: 

Vùng TP H? Chí Minh m? r?ng d?n dâu?

TP - Theo d? án, vùng TPHCM g?m toàn b? ranh gi?i hành chính TPHCM và các t?nh 
Bình Phu?c, Long An, Tây Ninh, Bình Duong, D?ng Nai, Bà R?a-Vung Tàu, Ti?n
Giang v?i di?n tích 30.404 km2, bán kính ?nh hu?ng 150-200 km. 

 Ch? t?ch HDND Thành ph? H? Chí Minh Ph?m Phuong Th?o và các d?i bi?u xem xét 
mô hình Quy ho?ch khu trung tâm dô th?. ?nh : D? Ng?c Giang 

T?i van b?n (31/TTr-BXD 23/4/2008) trình Chính ph?, v? vi?c phê duy?t Quy ho?ch 
xây d?ng (QH XD) vùng TPHCM d?n nam 2020 và t?m nhìn d?n nam 2050, B? tru?ng
Xây d?ng Nguy?n H?ng Quân kh?ng d?nh: D? án QH này dã du?c tri?n khai nghiên 
c?u công phu, tuong d?i hoàn ch?nh, v? co b?n dã dáp ?ng yêu c?u c?a Th? tu?ng.

Sau H?i ngh? th?m d?nh d? án QH XD Vùng TPHCM 30/1/2008 (có nhi?u b?, t?nh, 
hi?p h?i tham d?) và qua góp ý d?n nay c?a nhi?u b? (CT, NN&PTNT, VH-TT&DL,
QP, KH&DT, GTVT, TN&MT UBND) t?nh (Bình Phu?c, Bà R?a-Vung Tàu, Ti?n Giang, 
D?ng Nai, Bình Duong, Tây Ninh, Long An) và S? QH&KT TPHCM, d?n nay d? án QH
dã du?c B? XD hoàn ch?nh. 

B?n d? án 20 trang A4, n?i dung g?m: Các m?c tiêu phát tri?n Vùng; Nhi?m v? ch? 
y?u c?a d? án QH XD Vùng TPHCM; T?m nhìn d?n 2050; Ph?m vi l?p QH; D? báo
dân s?; QH s? d?ng d?t; Mô hình phát tri?n vùng; D?nh hu?ng phát tri?n không 
gian vùng; D?nh hu?ng phát tri?n h? t?ng k? thu?t Vùng; Chuong trình, d? án
uu tiên d?u tu và d? báo ngu?n l?c; Mô hình t? ch?c th?c hi?n; K?t lu?n & Ki?n 
ngh?.

Theo d? án Quy ho?ch khu trung tâm dô th? Thành ph? H? Chí Minh c?a Công ty 
Nikken Sekkei (Nh?t B?n), ph?n lõi c?a Thành ph? H? Chí Minh trong tuong lai
s? du?c b? trí các ki?n trúc cao t?ng, t?o t?m nhìn r?ng v? không gian v? hu?ng 
sông Sài Gòn. 

Khu v?c ô ph? qu?n 1, qu?n 3 cùng nhi?u công trình có giá tr? kinh t? s? du?c 
ch?nh trang và b?o t?n. Riêng hai tr?c du?ng Lê L?i và Tr?n Hung D?o s? du?c
kéo dài ra phía b? sông Sài Gòn, n?i li?n khu v?c Ba Son. 

V?n d? ùn t?c giao thông dô th? cung du?c d? án gi?i quy?t b?ng vi?c d? xu?t 
thi?t k? nhi?u tuy?n du?ng di ng?m.

Theo D? án, Vùng TPHCM d?n nam 2050 s? là vùng kinh t? tr?ng di?m phát tri?n 
nang d?ng, có t?c d? phát tri?n kinh t? cao và b?n v?ng; là vùng kinh t? d?ng
l?c hàng d?u VN, trung tâm kinh t? châu Á; là trung tâm thuong m?i, tài chính, 
d?ch v? t?m c? qu?c t?, trung tâm công nghi?p công ngh? cao v?i trình d?
chuyên môn hóa cao, trung tâm van hóa -dào t?o-y t? ch?t lu?ng cao; có c?nh 
quan, môi tru?ng t?t.

Vùng TPHCM g?m toàn b? ranh gi?i hành chính TPHCM và các t?nh Bình Phu?c, Long 
An, Tây Ninh, Bình Duong, D?ng Nai, Bà R?a-Vung Tàu, Ti?n Giang v?i di?n
tích 30.404 km2, bán kính ?nh hu?ng 150-200 km. 

D? ki?n dân s? vùng TPHCM nam 2020 là 20-22 tri?u ngu?i (dô th? 16-17 tri?u 
ngu?i); nam 2050 là 28-30 tri?u (dô th? 25-27 tri?u). D?n nam 2020, D?t XD dô
th? (DT) d?n nam 2020 là 18-21 v?n ha, nam 2050 là 25-27 v?n ha. D?t khu công 
nghi?p (KCN) t?p trung d?n nam 2020 là 3-4 v?n ha, nam 2050 là 7 v?n ha.

D?n nam 2020, Vùng TPHCM du?c hình thành b?i các vùng phát tri?n DT, công 
nghi?p, sinh thái-du l?ch-ngh? du?ng. Vùng phát tri?n DT g?m: Vùng trung tâm bán
kính 30 km, g?m DT h?t nhân TPHCM, các DT v? tinh d?c l?p (Biên Hòa, Th? D?u 
M?t), các DT v? tinh ph? thu?c (DT m?i Nhon Tr?ch, Tam Phu?c-sân bay, Hi?p
Phu?c, C? Chi, D?c Hòa, Long Thành, Tr?ng Bom, An L?c, Nhà Bè, C?n Gi?, Di 
An-Thu?n An) và các DT vùng ph? c?n (D?u Giây, Vinh C?u, Tân Uyên, M? Phu?c,
H?u Nghia, B?n L?c, C?n Giu?c); Vùng d?i tr?ng Dông nam, Dông, B?c, Tây B?c, 
Tây Nam). 

M?ng lu?i DT du?c phân b? theo tính ch?t và ch?c nang: DT t?ng h?p c?p qu?c gia 
( các thành ph? HCM, Vung Tàu, M? Tho, Biên Hòa, Bà R?a, Tân An, Th? D?u
M?t, Tây Ninh, D?ng Xoài); DT chuyên ngành d?ch v? khoa h?c (DT m?i Tam Phu?c), 
c?a kh?u (Hoa Lu, M?c Bài, Xa Mát), khoa h?c (Long Thành), du l?ch (TX
Long H?i, TX Thác Mo, TT Duong Minh Châu, TT Vinh An), công nghi?p - d?ch v? 
c?ng (DT Phú M?, TP Nhon Tr?ch, DT m?i Hi?p Phu?c). 

Vùng phát tri?n công nghi?p (Trung tâm, B?c, Dông B?c, Dông Nam, Tây Nam, Tây 
b?c), m?i noi m?t s? ngành g?n nhau. Vùng sinh thái, du l?ch (DL), ngh? du?ng
(có các vùng DL qu?c gia, qu?c t?, c?m DL c?p vùng, tuy?n DL n?i vùng, tuy?n DL 
qu?c t?, qu?c gia, vùng nông nghi?p, b?o t?n thiên nhiên.

Trong d?nh hu?ng t? ch?c không gian (KG) vùng, xác d?nh c? th? KG XD DT, KG 
c?nh quan môi tru?ng, KG công nghi?p-thuong m?i-d?ch v?. Không l?p thêm các
KCN trong vùng trung tâm bán kính 30 km; chuy?n d?i các KCN hi?n nay thành KCN 
công ngh? cao, công nghi?p s?ch có hàm lu?ng k? thu?t cao. 

Vùng h?t nhân hình thành m?t trung tâm thuong m?i, tài chính, van hóa, khoa 
h?c- ngh? thu?t t?m c? qu?c t?. Trong d?nh hu?ng phát tri?n h? t?ng XH vùng,
có phân b? h? th?ng dào t?o, y t? vùng, nhà ?, d?ch v? TM.

D?nh hu?ng phát tri?n HTKT Vùng du?c c? th? hóa t?ng linh v?c: Giao thông 
(du?ng b?, du?ng s?t, du?ng th?y, c?ng hàng không); Chu?n b? k? thu?t d?t XD;
C?p nu?c; C?p di?n; Thoát nu?c; X? lý ch?t th?i r?n; Nghia trang, công ngh? 
táng; B?o v? môi tru?ng sinh thái. 

Do "Quy ho?ch XD Vùng TPHCM là mô hình QH c?a m?t vùng DT l?n l?n d?u tiên du?c 
l?p làm ti?n d? co s? cho phát tri?n TPHCM và các t?nh xung quanh v?i t?m
nhìn t?i nam 2050", B? XD ki?n ngh? Th? tu?ng: Thành l?p Co quan phát tri?n 
Vùng TPHCM do Th? tu?ng ch? d?o nghiên c?u, di?u ch?nh phát tri?n các vùng
kinh t? tr?ng di?m d?m b?o phát tri?n b?n v?ng toàn vùng; 

Giao UBND TPHCM và các t?nh trong Vùng rà soát, di?u ch?nh (theo th?m quy?n) 
ho?c ki?n ngh? Th? tu?ng di?u ch?nh nh?ng d? án QH XD, d? án d?u tu dã du?c
duy?t nhung không còn phù h?p tình hình m?i;

Giao B? GTVT ch? trì cùng B? XD và UBND các t?nh, TP trong Vùng, l?p quy ho?ch 
GTVT (d?c bi?t là phát tri?n h? th?ng GTVT hành khách công c?ng) vùng TPHCM
hi?n d?i, h?p lý, gi?m thi?u ùn t?c giao thông.

Nguyên B?ng 
Name: Nguyen Hoang Bao Vu
Home: 210C Hiep Binh Chanh tenement. Thu Duc district Ho Chi Minh City Viet Nam
Home Phone: 848-726-2214
Cell-phone: 84-97-987-8854
Yahoo ID: nguyenhoangbaovu
Skype ID: nguyenhoangbaovu
Loud Talk ID: nguyenhoangbaovu
Blog: 360.yahoo.com/nguyenhoangbaovu

Other related posts:

  • » [SMCC] quy hoach tu nam 2020-2050