[SMCC] quang binh tang thuong ngay 30 tet

ngày ??u n?m nào ???c tr?n ni?m vui
xem c?p nh?t t?i:
http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=299176&ChannelID=3
Ch? Nh?t, 25/01/2009, 11:13 (GMT+7)

Qu?ng B?nh: Tang th??ng ngày cu?i n?m

TTO - Phiên ch? T?t cu?i n?m khi nào c?ng nh?n nh?p không ng? s?ng nay l?i bi?n 
thành th?m h?a. Chuy?n ?? ch? 80 ng??i r?n ràng ?i ch? T?t qua sông Gianh, t?
b? nam ?o?n x? Qu?ng H?i (huy?n Qu?ng Tr?ch, t?nh Qu?ng B?nh) sang x? Qu?ng 
Thanh ?? ch?m l?c 7g30 s?ng 25-1 (nh?m ngày 30 th?ng Ch?p âm l?ch) khi?n 40
ng??i t? n?n. 

Theo m?t nhân ch?ng ch?ng ki?n s? vi?c th? chuy?n ?? ch? qu? tr?ng t?i v?i 
nhi?u xe ??p, hàng h?a, m?t con b? và kho?ng 80 ng??i dân, ?a s? là ph? n? và
tr? em ? x? Qu?ng H?i ?i phiên ch? cu?i n?m bên x? Qu?ng Thanh. 

Sau khi nh?n tin b?o, Ban ch? huy huy?n ??i Qu?ng Tr?ch và B? ch? huy quân s? 
t?nh Qu?ng B?nh k?t h?p v?i h?i ??i biên ph?ng thu?c B? ch? huy biên ph?ng
Qu?ng B?nh huy ??ng toàn b? l?c l??ng quân s? huy?n cùng 10 thuy?n m?y kh?n 
tr??ng c?u v?t - ?nh: L?u Trang

L?c l??ng c?u h? v?t ???c hai chi?c xe ??p cùng nhi?u gi? ?i ch? và quà T?t... 
- ?nh: L?u Trang

Ngay sau khi ?? ch?m, l?c l??ng c?u h? ?? huy ??ng h?n 10 thuy?n câu, thuy?n 
c?u h? ?i d?c sông và tr?c v?t ???c 39 ng??i t? n?n (t?nh ??n 12g45 tr?a 25-1).
???c bi?t c? 35 ng??i may m?n tho?t ch?t, m?t s? b?i vào b?, s? c?n l?i ???c 
c?c thuy?n câu c?u s?ng và ??a v? c?p c?u t?i c?c b?nh vi?n.

L?nh ??o huy?n Qu?ng H?i và t?nh Qu?ng B?nh ?? tr?c ti?p c? m?t t?i hi?n tr??ng 
?? ch? ??o tr?c v?t, t?m ki?m ng??i b? n?n và gi?p ?? thân nhân ng??i b?
n?n. UBND huy?n ?? k?p th?i thông b?o ??n nhân dân toàn huy?n tr? v? nhà ?? x?c 
??nh s? ng??i m?t t?ch. 

Ng??i dân x? Quang H?i trông ch? tin ng??i thân m?t t?ch ? hai bên b? sông - 
?nh: L?u Trang

Ng??i dân Qu?ng H?i t?p trung bên b? sông trông ng?ng tin t?c ng??i thân

Theo thông tin ban ??u ch? ?? gây ra v? ch?m n?i trên là ông Nguy?n Xuân Qu?, ? 
x? Qu?ng H?i, huy?n Qu?ng Tr?ch. ?? b? n?n c?ch b? kho?ng 40m. S? li?u s?
b? cho th?y trên ?? c? kho?ng 82 ng??i, hi?n c?n kho?ng 5-7 ng??i m?t t?ch.

Trên ?? c?n nhi?u phao nh?ng không c?u ???c t?nh m?ng hàng ch?c ng??i - ?nh: 
L?u Trang

N?i ?au m?t con c?a m?t ng??i cha ? Qu?ng H?i - ?nh: L?u Trang

X?c chi?c thuy?n m?y b?  ch?m ?? ???c tr?c v?t cùng v?i hai xe ??p, nhi?u ?o 
qu?n, gi? x?ch ?i ch?. Trên m?i ?? c? 6 chi?c phao nh?ng không ???c s? d?ng
do tai n?n x?y ra qu? nhanh.

Chi?u 25-1, Ban biên t?p b?o Tu?i Tr? ?? c? ??i di?n lên ???ng ??n x? Qu?ng 
H?i, th?m vi?ng gia ??nh nh?ng ng??i t? n?n. B?o Tu?i Tr? ph?ng ?i?u m?i ng??i
thi?t m?ng 1 tri?u ??ng, g?p ph?n chia s? n?i ?au m?t m?t v?i c?c gia ??nh 
trong ngày cu?i n?m này. 

Hàng ch?c quan tài nhanh ch?ng ???c chuyên ch? qua sông ?? k?p th?i mai t?ng 
cho ng??i t? n?n (theo phong t?c c?a ng??i dân x? này). C? gia ??nh c? t?i
5 thân nhân b? n?n trên chuy?n ?? t? th?n. T?nh cho bi?t s? h? tr? ng??i t? n?n 
m?i gia ??nh 3 tri?u ??ng, 500.000 ??ng cho ng??i b? th??ng. 

Ong L??ng Ng?c B?nh, B? th? t?nh ?y Qu?ng B?nh cho bi?t t?nh ?? ch? ??o m?i 
ngành kh?n tr??ng kh?c ph?c h?u qu? v? t?i n?n, nhanh ch?ng tr?c v?t ng??i b?
n?n và lên k? ho?ch h? tr? cho c?c gia ??nh c? ng??i b? n?n.  

UBND t?nh Qu?ng B?nh ?? c?p t?c h? tr? 3 tri?u ??ng/ng??i t? vong ?? c?c gia 
??nh mai t?ng. UBND huy?n h? tr? tr??c m?t cho m?i ng??i s?ng s?t 500.000 ??ng.
C?c c? quan UB An toàn giao thông t?nh, H?i Ch? th?p ?? t?nh c?ng h? tr? 1 
tri?u ??ng/ng??i t? vong, B? Ch? huy quân s? t?nh h? tr? 500.000 ??ng/ng??i.

Tr??c ?? ??i t? Nguy?n Qu?c Tr? - ch? huy tr??ng B? ch? huy quân s? Qu?ng B?nh 
- ng??i tr?c ti?p ch? ??o t?m ki?m n?n nhân v? ch?m ?? trên sông Gianh, cho
bi?t: thuy?n ch? ???c phép ch? 12 ng??i, nh?ng ?? ch? 80 ng??i ?i ch? T?t qua 
sông Gianh nên thuy?n b? qu? t?i và b? s?ng ??nh ch?m khi m?i ra c?ch b?
kho?ng 30 m (thu?c ??a ph?n x? Qu?ng H?i, huy?n Qu?ng Tr?ch, t?nh Qu?ng B?nh). 

Trung t??ng ?oàn Sinh H??ng, t? l?nh Quân khu 4, ?ang trên ???ng t? TP.Vinh 
(Ngh? An) vào hi?n tr??ng, ch? ??o công t?c t?m ki?m và th?m h?i c?c gia ??nh
n?n nhân.

V? TOAN - NGUY?N ??C D?C - LAM GIANG - QUANG T?M - L?U TRANG

?? v?t ???c 40 thi th? n?n nhân

Ong ??u Minh Ng?c, ch? t?ch UBND huy?n Qu?ng Tr?ch, cho bi?t huy?n ?ang t?p 
trung l?c l??ng c?u h? ?? t?m ki?m n?n nhân. Nhi?u tàu, thuy?n ?? ???c r?i trên
sông Gianh trên nhi?u km ?? t?m ki?m. Ng? dân và bà con ??a ph??ng c?ng ?em 
theo nhi?u lo?i l??i, câu m?c ?? rà v?t d??i sông. Tuy nhiên hi?n th?i ti?t
r?t gi? l?nh ?? gây ra nhi?u kh? kh?n cho công t?c t?m ki?m.

??n 15g (25-1), l?c l??ng c?u h? ?? v?t ???c 40 thi th? n?n nhân, hi?n c?n b?n 
n?n nhân ???c x?c ??nh ?ang m?t t?ch. 

Trong 40 n?n nhân t?m th?y c? ba c? già, n?m thanh niên, 32 ph? n?; m?t gia 
??nh c? m?t v? và ba con; m?t gia ??nh c? m?t v? và hai con; m?t gia ??nh c?
hai con g?i, m?t con dâu; hai ph? n? ?ang mang thai.

Danh s?ch c?c n?n nhân t? n?n:

Anh Tr?n Quang Th?ng, ?? c?u s?ng ???c 35 ng??i trong th?m h?a s?ng nay.

Trong ho? c? khi g?p may. ?? là 35 ng??i kh?c khi b? l?t thuy?n ?? may m?n ???c 
th?n h? m?nh là anh Tr?n Quang Th?ng c?u s?ng b?ng chi?c thuy?n c?a anh
m?i xuôi t? vùng sông huy?n Tuyên Ho? v?. Anh Th?ng k?: “Khi th?y thuy?n b? 
l?t, tôi nghe bà con kêu c?u th?m thi?t. Th? là tôi quay m?i, t?ng ga cho thuy?n
m?nh ti?n s?t thuy?n g?p n?n r?i qu?ng phao kéo ???c 35 ng??i lên”.

Th?n h? m?nh th? hai c?a v? ??m thuy?n này là chàng trai Mai Thanh Phong, 17 
tu?i, quê x? ??ng Ho?. Khi Phong ?ang dong thuy?n th? l??i th? g?p thuy?n b?
n?n. Không m?t ch?t ??n ?o, Phong ?? b?i xu?ng, d?u ???c 8 ng??i lên thuy?n. 

1. C? Cao Th? C?a, 72 tu?i.
2. Ph?m Th? T?.
3. Cao Th? L??ng.
4. Ph?m Th? Thu?.
5. Mai Thanh B?nh.
6.Cao Th? Dung.
7. ?oàn Th? Hà.
8. Cao Th? Oanh.
9. C? Cao Th? Ho?t, 80 tu?i.
10. Lê Xuân Hi?n.
11.C? Nguy?n Th? In, 60 tu?i.
12. Cao Th? Tuy?t.
13. Cao Th? T?i.
14. Nguy?n Th? Ti?n.
15. Nguy?n H?u Th?ng.
16. Ph?m Th? Mai.
17. Cao Th? Thanh
18. Cao Minh T??ng.
19. Cao Th? Lan.
20. Nguy?n Th? B?nh.
21. Nguy?n V?n Tu?n.
22. Cao Th? Hi?n.
23. Ph?m Th? H?nh.
24. Cao Th? Hà.
25. Cao Th? Lan
26. Cao Th? Ph??ng.
27. Cao Th? Tuy?n.
28. Cao Th? Ngon.
29. Ph?m Th? To?n.
30. Cao Th? Bé.
31. Ph?m Th? B?u.
32. Nguy?n Th? Thanh.
33. Nguy?n Th? Thi?t.
34. Cao Xuân Hoàng.
35. ?oàn Th? Lan.
36. Cao Th? Huy?n.
37. Cao Th? T?i.
38. Cao Th? Vân.
39. Cao Xuân ??c.
40. Ph?m Th? H?n

Ng??i c?n m?t t?ch: 

1. Cao Th? Toàn
2. Ph?m Th? H?ng 

(Danh s?ch do ông Tr?n M?nh H? - B? th? ??ng ?y x? Qu?ng H?i, huy?n Qu?ng Tr?ch 
cung c?p)

 V? Toàn - Nguy?n ??c D?c

Tang th??ng bên b? sông Gianh

ImageView
Ong Thành ?au kh? ôm l?y b?c ch?n màn gào kh?c t?m ng??i thân g?m hai ??a con 
g?i và ??a ch?u trong b?ng - ?nh: Quang T?m

30 T?t, b?n ?? x? Qu?ng H?i (Qu?ng Tr?ch, Qu?ng B?nh), hàng tr?m ng??i ng?i ch? 
ch?c thông tin c?a ng??i thân. Nh?ng gi?t n??c m?t l?n dài trên ?ôi g? m?,
nh?ng d?ng ng??i v?t v? trong ?au ??n. 30 T?t, nh?ng n? c??i "vui nh? T?t" 
không c?n n?a, c? x? ch?m trong tang th??ng. 40 thi th? ?? ???c t?m th?y, c?n
4 ng??i n?a m?t t?ch.

T? s?ng ??n gi? ng?i v?t v? bên b?n ??, d??ng nh? Cao Th? H?ng không c?n ?? s?c 
?? ??i ch? tin m?. "M?i t?i hôm qua m? g?i b?nh, làm m?t. R?a mà s?ng ni
m? ?i r?i, m? n?i qua Qu?ng Thanh mua ?t b? nhang r?i v? thôi", H?ng ngh?n 
ngào. 

C?ng ng?i th?n th? bên b? ?ê ??i thi th? ng??i ch?, ch? Cao Th? L? không th? 
tin vào ???c s? vi?c v?a x?y ra. M?i s?ng nay thôi, ch? Cao Th? T?i cùng hai
v? ch?ng ch? lên m?t chuy?n ?? ?? ?? ?i ch?. "Khi ?? ?? t?t m?y, b?t ng? c? m?t 
con s?ng v? vào m?n ?? nên nhi?u ng??i b? ??t ?o qu?n ??ng d?y, ?? chao
??o và b? ch?m. Ch? T?i ng?i ??u tay l?i, hai v? ch?ng tui ng?i ??u m?i ?? nên 
không c?u ???c. Khi ch? s?p ch?m, ?nh m?t ch? c? nh?n tui, ch? la hét r?i
d?n d?n ch?m xu?ng. Tui v?i ch?ng may m?n tho?t ch?t v? b?i ???c, c?n ch? T?i 
th?...", ch? L? k?.

13g, thi th? c?a ch? T?i ?? ???c t?m th?y, ch? L? gào kh?c: "V? ch?ng tui c? 
l?i v?i ch? r?i, ch? ?i ??ng tr?ch v? ch?ng tui". Ch? T?i qua ??i ?? l?i ba
??a con nheo nh?c cùng ng??i cha ?au ?m tri?n miên trong c?n nhà l?nh l?o. T?t 
?? ??n nh?ng nhà ch? ch?ng c? g?. Ng??i ch?ng nh?n thi th? v? ???c ??a v?, ?au
x?t k?: "Nhà tôi n?i là ?i s?m m?t ?t nhang kh?i, hoa qu? v? th?p h??ng ông bà, 
nhà nghèo th? c?ng ph?i c? mà th?p ông bà ba ngày T?t ch?. R?a mà gi? th?
không c?n chi n?a". 

Ch?u ng?i bên quan tài c?a bà - ?nh: Quang T?m

?au th??ng bên b?n ?? Quang H?i - ?nh: Quang T?m

Chi?c ?? b? ch?m ???c v?t lên. N? ch? ???c phép ch? 12 ng??i th? ?? ch? 80 
ng??i -?nh: Quang T?m 

Qu?ng B?nh: Ng?ng b?n ph?o hoa ?êm giao th?a

Theo ông Tr?n Công Thu?t, ph? ch? t?ch UBND t?nh Qu?ng B?nh, t?nh và TP ??ng 
H?i s? ng?ng b?n ph?o hoa trong ?êm giao th?a nh? d? ki?n vào l?c 0g ngày 
26-1-2009,
nhân d?p m?ng ??n n?m m?i K? S?u. V? ch?m ?? t?i x? Qu?ng H?i, huy?n Qu?ng 
Tr?ch s?ng nay (25-1) là m?t m?t m?t qu? l?n c?a t?nh trong d?p n?m h?t T?t
??n.

??n 16g30, c?ng theo ông Tr?n Công Thu?t, công t?c gi?p ?? c?c gia ??nh c? 
ng??i b? n?n ?? ???c t?nh, huy?n và c?c ngành trong t?nh th?c hi?n c? b?n. M?t
s? n?n nhân x?u s? ?? ???c h? tr? k?p th?i quan tài và bà con ??a ph??ng chôn 
c?t chu ??o. 

L.GIANG

M?t t?m màn che v?i gi?a gian nhà ng?n c?ch bàn th? t? tiên và ch? ??t thi th? 
c?a ng??i v? cùng cô con g?i ??u, ông Cao Xuân Thành l?ng l? ??ng th?p t?ng
nén h??ng. Cu?c ??i qu? cay ??ng v?i ông, m?t l?c ?? c??p ?i sinh m?ng c?a 
ng??i v?, ng??i con g?i th? hai và ng??i con g?i ??u cùng m?t ??a con trong
b?ng. Khi nghe tin d?, ông Thành ?ang s?p x?p l?i bàn th?, ch? ch? v? con ?i 
ch? v?, s?p ?t ?? l? n?a là xong. Th? mà... ??t tr?i ??o l?n, ngày T?t ??
thành ngày tang... 

Bên thi hài c?a m?, ?oàn Th? Mai n?c n? k? l?i d? ??nh c?a hai m? con trong T?t 
này: "S?ng nay m? b?o: M? ?i ch?, con ? nhà d?n d?p, chi?u hai m? con n?u
bu?i c?m T?t c?ng ông bà. T?i c? gia ??nh cùng ng?i ??n giao th?a... Th? mà m? 
?i r?i". Mai n?m nay 23 tu?i, là sinh viên n?m cu?i ngành s? ph?m m?m non
t?i Nha Trang. ?ây là c?i T?t cu?i cùng Mai ???c ? v?i m? ?? sang n?m Mai s? 
lên mi?n n?i d?y h?c. M?i s?ng nay, gi? ?ây ?? không c?n m? n?a.

Chi?u 30 T?t, xa xa nh?ng cây nêu ?? ???c d?ng lên ?? ti?n bi?t m?t n?m c? và 
??n chào n?m m?i, nh?ng t?i ba làng Vân B?c, Vân Trung, Vân Nam c?a x? Qu?ng
H?i (Qu?ng Tr?ch) không kh? tang th??ng tr?u n?ng. Thay cho nh?ng cây nêu, 
nh?ng ly r??u ch?c nhau n?m m?i là nh?ng chi?c quan tài ùn ùn ???c ch? v?, nh?ng
h?i tr?ng vang lên, nh?ng chi?c kh?n tang tr?ng ??u, và nh?ng gi?t n??c m?t l?n 
dài ??a ti?n ng??i thân...

QUANG T?M

................................................................

?au th??ng qu?!

TTO -  Ch? c?n không ??y m?t ngày n?a thôi là b??c sang m?t n?m m?i. V?y mà 
chuy?n ?? ??y trên sông Gianh s?ng nay (25-1-2009) ?? c??p ?i sinh m?ng c?a
h?n 40 con ng??i ?ang tràn tr? s?c s?ng gi?a mùa xuân. 

Trên chuy?n ?? ngang oan nghi?t ?y, h?u h?t là nh?ng ng??i m? ?ang ?i s?m T?t 
cho gia ??nh, và nh?ng ??a con th? ngây v?n m?i m?n ch? m? mang quà T?t v?.
Th? mà bu?i ?i ch? T?t ?? b?ng bi?n thành bu?i ch? cu?i cùng c?a bao ng??i m?. 
H? ?? ra ?i m?i m?i trên d?ng sông khi ch?a k?p s?m T?t. 

Trên bàn th? ngày hôm nay và ngày ??u n?m m?i K? S?u hôm mai s? c? chân dung 
h?. Sau 365 ngày v?t v? lam l? làm ?n, h? ch? ch? mong ngày s?m T?t ?? ???c
cho con c?i ?n mi?ng ?n ngon... ?au th??ng bi?t bao nhiêu.

Trên chuy?n ?? ?y c?n c? nh?ng em nh? sau T?t s? ??n tr??ng, hôm nay c?c em ?i 
ch? mua quà T?t. Vùng quê x? Qu?ng H?i (Qu?ng Tr?ch, Qu?ng B?nh) c?a c?c
em v?n là m?t vùng c?n n?i gi?a sông Gianh, bao n?m qua ??i s?ng c?a ?a s? gia 
s? gia ??nh vùng quê này không kh?m kh? g?. V? v?y quà T?t mà c?c em ?i
mua s?m hôm nay c?ng s? ch? là b? qu?n ?o m?i r? ti?n, m?y chi?c c?p t?c, ?ôi 
dép nh?a ?? v?a ?i ch?i v?a ?i h?c... 

?êm nay, c? x? Qu?ng H?i th?c. 40 ng??i m?t ?i là 40 s?i dây n?i v?i hàng tr?m 
gia ??nh kh?c là h? hàng, bà con thân thu?c. Không ch? th?, c? x?, c? làng
s? cùng th?c v?i c?c gia ??nh ?? chia s? n?i ?au không g? l?n b?ng này. C? 
làng, c? x? không c?n ai ngh? ??n T?t.

Ch? c?n m?y ti?ng ??ng h? n?a là n?m m?i ??n r?i. V?y mà m?t n?i ?au qu? l?n 
lao ?? ??n v?i ??ng bào c?a ch?ng ta t? trên d?ng sông Gianh. 

LAM GIANG

* Th?t là ??ng bu?n, ngày Xuân m?i ng??i ??u hân hoan ??n T?t, th? nh?ng gia 
??nh ng??i b? n?n ph?i m?t nh?ng ng??i thân. H? là cha, là m?, không c?n g?
?au x?t h?n, tai n?n này không ph?i do thiên tai mà là s? th? ?, bàng quang c?a 
bi?t bao ng??i: c?a ch? tàu v? mu?n ki?m thêm ti?n, nh?t là c?a l?nh ??o
??a ph??ng. ??i s?ng kinh t? kh? h?n lên mà l?i c?n nh?ng chi?c thuy?n ?? sao? 
N?u ngân s?ch ??a ph??ng không lo n?i th? c?n ngân s?ch c?p trên, ph?i ??i
m?i, ph?i c? ch?nh s?ch ?? ??a ph??ng ph?t tri?n...

Nguy?n ?à L?t

Ch?m ?? - l?i t?i ai?

Tôi là m?t ng??i con dâu c?a quê h??ng Qu?ng H?i, s?ng trên m?nh ??t này ?? 
nhi?u n?m nên bi?t r?t r? cu?c s?ng c?a bà con n?i ?ây, v?t v? và lam l? l?m...
Khi bi?t tin s? c? ch?m ??, tim tôi ?au bu?t. ?i?u b?y lâu nay tôi luôn lo l?ng 
không yên, nay ?? x?y ra.  

Qu?ng H?i là m?t cù lao n?m gi?a l?ng sông Gianh, giao thông qua l?i ch? b?ng 
??, b?n ?? ? ph?a b?c sang x? Qu?ng Thanh, b?n ?? ph?a nam sang x? Qu?ng Tân.
Ngoài ra c?n c? b?n ?? sang x? Qu?ng Tr??ng, Qu?ng Trung. Nh?ng mùa m?a b?o con 
em trong x? ?i h?c, bà con ?i ch? ??u ph?i ?i trên nh?ng chuy?n ?? h?t
s?c “mong manh” này khi?n ch?ng tôi không th? yên tâm. 

Ch?ng tôi ch? mong ??c c? ???c cây c?u và c?i ch? ngay trên m?nh ??t này, ?? 
ngày ngày không ph?i kh? khi chen ch?c nhau qua sông nh? th?. Bà con mong mu?n
c? ch?, ?? ?? xu?t qua nh?ng l?n ti?p x?c c? tri, nh?ng ch? xây g?n n?a n?m v?n 
n?m im không ho?t ??ng. C?u Qu?ng H?i ? ?ch thi công m?i ch?ng th?y n?i
b?, h?t n?m này qua n?m kh?c v?n m?y c?i tr? n?m ch?ng ch? - dù c? l?i h?a c?u 
s? thông cu?i n?m 2005. Bà con kh? v?n hoàn kh?, m?i ngày v?n ph?i c?m gi?
x?ch qua sông mua th?c ?n. 

?au th??ng l?m nh?ng bi?t l?i t?i ai! 

Con ?? Qu?ng H?i tôi v?n ?i, th??ng ch? r?t nhi?u ng??i, khi ?ông kh?ch c? t?i 
70 ng??i trên m?t chuy?n là chuy?n th??ng t?nh, m?t th?i quen c?a bà con
là khi ?? g?p ?? th? ph?i chen ch?c nhau lên cho b?ng ???c. L?i ?? th? ch? 
quan, ?? c? nhi?u chuy?n ?? su?t ch?m trong mùa m?a l? hay phiên ch? nh?ng s?
c? ch?a x?y ra nên v?n không c? s?a ??i. 

Không ch? b?n ?? này, mà c? con ?? sang Qu?ng Tân c?ng th?, c? bu?i s?ng ng??i 
?i ch? và h?c sinh chen ch?c nhau lên ??, c? nhi?u l?c tôi s? không d?m b??c
lên v? ?? qu? n?ng, l?i ?? là m?t ng??i ph? n? không c? b?ng l?i v? ch?ng b?n 
?i ?? d?c... 

Không bi?t ??n bao gi? ng??i dân quê tôi m?i h?t nh?ng n?i ?au không ??ng c? 
này? Th?t s? chia bu?n v?i bà con quê tôi, mong r?ng qua s? c? này t?t c? ch?ng
ta ph?i nh?n nh?n l?i tr?ch nhi?m c?a m?i ng??i.  

TR?N TH? LAN

* Tang th??ng ?? bao trùm lên làng quê c?n ??o, m?t làng quê n?m l?t gi?a hai 
nh?nh sông Gianh ?? bao ??i nay ng??i dân ph?i s?ng chung v?i l? l?t, v?i
nh?ng tr?n cu?ng phong c?a thiên nhiên. Giao thông duy nh?t n?i hai b? sông 
Gianh ch?nh là nh?ng chuy?n ?? ngang và ?? d?c, nh?ng ph??ng ti?n giao thông
b?ng thuy?n m?y (c? g?n ??ng c?) ??n gi?n, ph??ng ti?n c?u h? s? sài. 

Tôi là m?t ng??i con c?a quê h??ng ?? xa quê l?p nghi?p t? nhi?u n?m nay, nh?ng 
m?i l?n v? th?m nhà ??u ph?i "l?y" vào nh?ng chuy?n ?? "m?o hi?m" này. Ph??ng
ti?n v?n chuy?n trên nh?ng lu?ng giao thông này r?t s? sài, ch? y?u là thuy?n 
nh?, t?i tr?ng kho?ng 3 t?n c? g?n ??ng c? Diezel, phao c?u h? ch? ???c g?n
vài c?i cho vui m?t, không ??m b?o an toàn khi c? tai n?n x?y ra. 

Mong r?ng c?c c? quan ban ngành liên quan s?m vào cu?c ?? ?i?u tra v? s? c? 
ch?m ?? mà l? ra không nên c? này. ?ây là m?t bài h?c nh?n ti?n cho ch?nh quy?n
x?. 

Cao Ng?c L?i

Xin h?y nhanh tay

* Khi giây ph?t giao th?a g?n ??n, nôn n?ng tr? v? gia ??nh sau bu?i ch? cu?i 
n?m, bà con trên chuy?n ?? qua sông Gianh ? Qu?ng Thanh - Qu?ng Tr?ch - Qu?ng
B?nh, ?? v?i vàng nh?n nh?o chen ch?c nhau trên m?t chuy?n ??, d?n ??n thi?t 
m?ng 42 n?n nhân ngay tr??c th?m n?m m?i

?au x?t qu?! S? c? r?t nhi?u gia ??nh m?t T?t ,nh?ng ??a tr? m?t m? cha, thay 
v? hoa ??n xuân th? l?i là nh?ng vành tang tr?ng

M?t con ng?a ?au c? tàu b? c?, hu?ng chi ?ây là 42 m?ng con ng??i, và bao kh? 
?au kéo theo tai n?n th?m kh?c này. H?n ??ng bào Vi?t Nam ai ai c?ng ?au x?t.

Kh?n thi?t ?? ngh? nh?ng ??a ?i?m quen thu?c, nh?ng cây c?u n?i nhanh nh?n t?ch 
c?c b?y lâu nay m?i khi ??ng bào g?p n?n, nh? b?o Tu?i Tr?, h?y thi?t l?p
???ng dây c?u tr? bà con m?t c?ch nhanh nh?t, h?u hi?u nh?t.

R?t mong c?c bloger m?ng Ngôi sao blog ?ng h? và c? nh?ng hành ??ng quan tâm 
thi?t th?c t?i ??ng bào g?p n?n, nh?t là c?c bloger ? t?i ??a ph??ng mà s?
c? x?y ra. Ch?ng ta, nh?ng c? dân m?ng, không th? ? v?i n?i ?au c?a ??ng bào 
Qu?ng Tr?ch, ??ng không c?c b?n?

THU H??NG 
(t?ng gi?m ??c m?ng Ngôi sao Blog)

Trung t??ng ?oàn Sinh H??ng, t? l?nh QK4 trao ti?n h? tr? 3 tri?u ??ng cho anh 
Th?, ch?ng n?n nhân Ph?m Th? Th?y.

Ong Tr?n M?nh H?, b? th? ??ng ?y x? Qu?ng H?i, cho bi?t: ??n 18g cùng ngày 
(25-1) ?? c? 33 c? quan trong và ngoài t?nh ??n h? tr? c?c gia ??nh n?n nhân
537 tri?u ??ng, trong ?? B? t? l?nh QK4 123 tri?u ??ng; b?o Tu?i Tr? 40 tri?u 
??ng.

N?m 1993, bà con ? ?c ??o x? Qu?ng H?i m?ng vui khi d? ?n c?u s? 1 b?c t? x? 
Qu?ng Phong sang x? Qu?ng H?i; c?u s? 2 b?c t? x? Qu?ng H?i sang x? Qu?ng L?c
???c kh?i công. Theo k? ho?ch, hai c?u này s? hoàn thành vào n?m 1995 nh?ng ??n 
nay ch? c? m?y c?t tr? b? v? gi?a d?ng sông. ???c bi?t tr? gi? hai c?u
này lên t?i 82 t? ??ng th?i ?i?m n?m 1993.

V? Toàn - Nguy?n ??c D?c

>> ti?p t?c c?p nh?t   

Other related posts:

  • » [SMCC] quang binh tang thuong ngay 30 tet - Nguyen Hoang Bao Vu