[SMCC] phong van ca si tuan ngoc

Ca si Tu?n Ng?c tên th?t là Lã Anh Tu?n, sinh tru?ng trong m?t trong nh?ng gia 
dình âm nh?c n?i ti?ng nh?t Vi?t Nam. 

Thân ph? Tu?n Ng?c là ngh? si L? Liên, thành viên ban ATV. Các anh ch? em c?a 
Tu?n Ng?c d?u là nh?ng ca si tên tu?i, nhu Bích Chiêu, Anh Tú, Khánh Hà, Thúy 
Anh, Luu Bích. 

Tu?n Ng?c kh?i nghi?p âm nh?c t? r?t s?m, và thành danh cung t? r?t s?m. Tuy 
nhiên, Tu?n Ng?c th?t s? tr? thành th?n tu?ng và khuôn m?u cho nhi?u ca si 
trong và ngoài nu?c khi anh b?t d?u n?i ti?ng t? nh?ng nam d?u th?p niên 1980, 
khi t? Hawaii tr? v? d?nh cu và trình di?n t?i California. 

Theo trang web Vi?t ng? c?a Wikipedia, vào th?p niên 1960s, Tu?n Ng?c dã du?c 
nhi?u ngu?i bi?t d?n khi anh tham phong trào nh?c tr? v?i nh?ng ca khúc ti?ng 
Anh. Tu?n Ng?c dã t?ng tham gia hai ban nh?c tr? n?i ti?ng th?i b?y gi?, là The 
Strawberry Four và The Top Five. 

Cung theo trang web này, Tu?n Ng?c d?c bi?t yêu thích các nh?c ph?m c?a nh?c si 
Ph?m Duy, Tr?nh Công Son, và T? Công Ph?ng. Anh dã t?ng phát bi?u: "'...Ch? tác 
ph?m c?a ba tác gi? nhu T? Công Ph?ng, Tr?nh Công Son và Ph?m Duy thôi, tôi hát 
hoài cung không bao gi? c?n..." 

Nhân d?p ca si Tu?n Ng?c phát hành DVD "Riêng M?t Góc Tr?i," du?c th?c hi?n 
"live," Ngu?i Vi?t Online trân tr?ng m?i quí d?c gi? tham gia "chuy?n trò trên 
m?ng" cùng ngu?i ca si tài danh này. 

Cau hoi: Xin m?n chào anh Tu?n Ng?c. Anh là th?n tu?ng muôn thu? c?a em. Em xin 
h?i v? CD m?i c?a anh. Dã lâu r?i anh chua th?c hi?n m?t CD m?i. Anh có ý d?nh 
th?c hi?n m?t CD Tu?n Ng?c - Khánh Hà m?i không? CD Khánh Hà - Tu?n Ng?c: Tình 
Ca Ph?m Duy qu? th?t là m?t tuy?t tác vu?t th?i gian và em mong anh ch? có m?t 
CD m?i d? n?i ti?p. Chúc anh nhi?u s?c kho? và h?nh phúc. (Huy - Orange County, 
California, USA) 

Tra loi: Cám on l?i khen c?a cô! Tôi dang th?c hi?n m?t CD. Hi v?ng s? du?c 
phát hành vào nam t?i, dó là CD g?m 10 ca khúc c?a Lê Uyên Phuong. Còn v? CD 
c?a Khánh Hà và Tu?n Ng?c thì d? tôi h?i xem Khánh Hà... còn mu?n hát v?i tôi 
hay không 

Cau hoi: Hi?n nay có nhi?u ca si hát gi?ng anh, th?m chí c? cách phát âm và nh? 
ch? n?a. Anh nghi sao v? v?n d? này? (B?o Anh - Sài Gòn, Vi?t Nam) 

Tra loi: Cu?c d?i chúng ta d?u là m?t s? b?t chu?c nhau, nh?t là b?t chu?c 
ngu?i di tru?c mình. Di?u này không có gì là l?, nhu tôi dây cung h?c k? thu?t 
hát t? nh?ng dia nh?c M?, cung gi?ng nhu mình t?p di thôi. Có di?u, khi dã bi?t 
di r?i thì mình ph?i t? ki?m hu?ng di riêng cho mình. 

Cau hoi: Hi anh Tu?n, 
Em là H?i, m?t fan trung thành c?a anh, m?t ngu?i b?n dã m?t th?i ng?i ? 
Majestic (My way), hy v?ng anh v?n nh?! 
Em mong s? có d?p g?p l?i anh t?i Creperie ( - WESTMINSTER, CA ) 

Tra loi: Cám on H?i. Hi v?ng l?n sau anh em mình s? có d?p u?ng cà phê ? Hàn 
Thuyên! 

Câu h?i:Tru?c h?t cho con g?i l?i tham s?c kh?e d?n chú. Chúc chú và gia dình 
nhi?u may m?n, h?nh phúc. Riêng chú, cháu chúc chú s?ng lâu 1000 tu?i! hihi... 
d? chú hát cho cháu và khán gi? nghe hoài hoài, hihi... 
Con ch? có m?t câu h?i là chú có th? nào cho con xin m?t t?m hình c?a chú du?c 
không? Con là ngu?i ái m? chú t? lúc còn r?t nh?. M?i l?n nghe chú hát con ng?i 
im m?t mình và nhu du?c chú dua di du ngo?n trong bài hát dó. Cám on chú r?t 
nhi?u! (tuyet nguyen-losangeles .usa) 

Tr? l?i:Kho?ng d?u Tháng Mu?i Hai chú s? có website riêng c?a chú, 
www.tuanngocproductions.com. Lúc dó c? liên l?c v?i chú, chú s? g?i hình cho 
cháu. 

Cau hoi: Chao Anh Tuan Ngoc, 
Em rat yeu thich tieng hat tram am cua anh khong ai co the hat giong Anh,va 
copy duoc,hon nua voc dang dien mao Anh rat dep trai,Anh la than tuong cua Em 
do. 
Chuc Anh nhieu may man! (LiLan Dinh - Arizona) 

Tra loi: Cám on nh?ng l?i khen c?a cô! K? ra thì nghi?p c?m ca c?a tôi cung thú 
v? l?m. Ngu?i khen tôi d?p trai cung nhi?u mà ngu?i chê tôi x?u trai thì cung 
không ít. 

Cau hoi: Xin chào anh Tu?n Ng?c. Em r?t thích l?i hát nhi?u tính classical c?a 
anh trong nh?ng CD nhu Hát Cho K? Ni?m, Tâm S? G?i V? Dâu. Trong tuong lai, anh 
có ý d?nh phiêu luu vào nh?ng th? lo?i m?i cung v?i phong thái hát ch?m, thu 
thái, và th? l?ng tuong t?? Ch?ng h?n nhu th? lo?i jazz. Em tin r?ng anh hát 
nh?c jazz s? r?t thành công. M?n chúc anh nh?ng di?u t?t d?p nh?t. (Huy - 
Orange County, California, USA) 

Tra loi: Tôi yêu âm nh?c nên lo?i nh?c nào tôi cung thích h?t, nhung nh?t là 
nh?c jazz. Trong DVD m?i 'Riêng M?t Góc Tr?i' l?n này, tôi cung hát m?t vài bài 
r?t jazzy! Cám on l?i chúc c?a Huy! 

Cau hoi: Sao hình nhu ít khi nào th?y anh trình di?n và hát chung m?t sân kh?u 
v?i ch? Khánh Hà ? (Vi?n Chi - Melbourne - Úc Châu) 

Tra loi: Không nhi?u nhung tôi v?n thu?ng di hát chung v?i Khánh Hà. Chúng tôi 
m?i v?a di Úc và Houston v?, cu?i tu?n này cung hát cho m?t show ? Orange 
County. 

Cau hoi: Chào anh Tu?n Ng?c ! 
Em r?t yêu thích nghe anh hát. Không bi?t là anh dã bao gi? nh?n l?i d? dào 
t?o, hu?ng d?n m?t ai tr? thành ca si chua? 
Chúc anh ( - San Diego) 

Tra loi: Hi?n t?i thì tôi r?t b?n r?n thành ra chua nghi t?i chuy?n hu?ng d?n 
hay dào t?o m?t ai, nh?t là hi?n gi? tôi v?n còn ph?i h?c hát m?i khi vào phòng 
thâu. Hi v?ng trong tuong lai tôi có thì gi? d? giúp ít nhi?u cho các ca si c?a 
các th? h? sau này. 

Cau hoi: Anh co the cho biet anh da luyen giong nhu the nao va co the truyen 
lai 'bi quyet' khong? 
(peter pham - Boston) 

Tra loi: Tôi không bi?t anh mu?n là m?t ngu?i ca si hát hay hay là hát kh?e. 
N?u anh mu?n hát hay thì anh ph?i nghe nhi?u, vì nghe là h?c. Còn mu?n hát kh?e 
thì ph?i t?p... khí công. Chúc anh may m?n! 

Câu h?i:ho^m nay co' Tha'i Tha?o di theo anh kho^ng vay(chi'-seattle) 

Tr? l?i:Thua không. Hôm nay Thái Th?o ph?i ? nhà trông con 


Cau hoi: ...Ch? tác ph?m c?a ba tác gi? nhu T? Công Ph?ng, Tr?nh Công Son và 
Ph?m Duy thôi, tôi hát hoài cung không bao gi? c?n..." ca si Tu?n Ng?c phát 
hành DVD "Riêng M?t Góc Tr?i," du?c th?c hi?n "live," Sao không th?y Tu?n Ng?c 
nói t?i nh?c si tác gia bài Riêng 1 Góc Tr?i, bài hát dã dua Tu?n Ng?c lên quá 
tay?? (Ông Già - Homeless) 

Tra loi: N?u có d?p xem DVD này, bác s? th?y có do?n cháu nói v? nh?c si Ngô 
Th?y Miên. 

Cau hoi: Hello anh Tu?n Ng?c. Em r?t mong du?c nghe anh hát nh?c Tây Ban Nha 
nhu bài Quizás, Quizás, Quizás c?a Nat King Cole ch?ng h?n. M?n chào anh. (H?nh 
- Orlando, USA) 

Tra loi: Tôi cung có hát m?t vài bài b?ng ti?ng Tây Ban Nha, ch?ng h?n nhu là 
Historia de un amor hay là Sabor ami. Bài này hay l?m. H?nh có bi?t bài này 
không? 

Cau hoi: Hi anh Tu?n...xin anh cho h?i vì là ngu?i ngh? si l?i n?i ti?ng ch?c 
có nhi?u phái n? ái mo v?y có khi nào anh dang có gia dình nhung v?n 'yêu' 
ngu?i khác hay o? Cám on câu tr? l?i c?a anh và chúc anh v?n thang ti?n trên 
du?ng ngh? thu?t cho dù d?t t?i tu?i 100 và chúc anh HP mai ben Thái Th?o! 
Thân chào, 
Omai (Ngueyn Omai - USA) 

Tra loi: N?u ch? h?i tôi câu này lúc tôi còn tr? thì tôi tr? l?i khác. Nhung ? 
cái tu?i tôi bây gi?, tôi xin tr? l?i nhu th? này: M?t khi dã có gia dình, anh 
không có quy?n yêu ai khác. N?u còn mu?n yêu ai khác thì nên... ? m?t mình di 
v?y! Cám on l?i chúc c?a Omai! Tôi cung mu?n s?ng t?i 100 tu?i l?m! 

Cau hoi: Chào anh Tu?n Ng?c, 
Tôi dã t?ng yêu thích gi?ng hát c?a anh. Khi anh tr? v? VN d? trình di?n thì 
tôi xin 'respect' quy?t d?nh dó c?a anh. Tr? v? VN d? hát cho thính gi? nghe là 
m?t chuy?n, còn xu?t hi?n trên nh?ng chuong trình qu?ng bá c?a CSVN là m?t 
chuy?n khác. Nhi?u ngu?i ? h?i ngo?i dã r?t th?t v?ng v? quy?t d?nh dó. Xin anh 
cho biet cam nghi cua anh the nao khi anh quyet dinh xuat hien tren chuong 
trinh do? Cam on anh. (Quynh Do - San Jose) 

Tra loi: Trong chuong trình 'Duyên Dáng VN' ? Singapore, bài hát duy nh?t mà 
tôi ch?n d? hát ngày hôm dó là m?t bài hát b?ng ti?ng Anh. Dó là bài 'Smoke 
gets in your eyes'. Và tôi nghi bài hát này không qu?ng bá cho m?t chánh th? 
nào. 

Câu h?i:Nhieu nguo`i cho ra(`ng: ca si~ ve^` VN ha't la` 1 ha`nh ddo^.ng gia'n 
tiep pha?n bo^.i ly' tuong? tu*. do pha?I khong? Xin ho?i Tuan Ngoc co' ba(`ng 
lo`ng ve^` nhu*~ng tuyen bo^' va` ha`nh ddo^.ng cu?a ca'c tha`nh vien ben gia 
di`nh vo*. ( Duy Q. va` Pha.m D) khong? Chu'c TN luo^n ha't hay(Ngan 
Le-Westminster) 

Tr? l?i:Là m?t ngu?i ngh? si, du?c khán gi? yêu m?n ti?ng hát c?a mình là di?u 
dáng quý. Vì v?y, khán gi? c?a tôi ? dâu thì có tôi ? dó, không c? gì ph?i ? 
Vi?t Nam. 
Còn trong d?i s?ng, di?u tôi c? tránh nh?t là ph?i nh?n d?nh và suy xét v? 
ngu?i khác, nên tôi không có ý ki?n gì v? tuyên b? c?a ngu?i khác, nh?t là v?i 
d?ng nghi?p. 


Cau hoi: Chào anh Tu?n Ng?c, anh kh?e không? N?u fans chúng em mu?n liên l?c 
trao d?i tâm tình v?i anh, anh th?y th? nào ( - Sydney - Australia) 

Tra loi: Tôi dang th?c hi?n m?t website cho tôi, và ngu?i giúp tôi làm vi?c này 
cung là m?t ngu?i Vi?t dang sinh s?ng ? bên Sydney - Úc nhu Th?o My. Hi v?ng 
vào kho?ng d?u Tháng Mu?i Hai thì xong vì tôi cung mu?n có d?p nói chuy?n v?i 
các fan c?a tôi d? hi?u rõ h? hon. Không bi?t bên Úc có ngày Thanksgiving không 
nhung Tu?n Ng?c cung chúc Th?o My m?t cu?i tu?n vui v?! 

Cau hoi: Chào anh Tu?n Ng?c, em nghe nói bí quy?t gi? gi?ng hát hay c?a anh là 
t?p th?, anh có th? cho chúng em bi?t thêm v? bí quy?t này hay không? Xin kính 
chúc anh Tu?n luôn d?i dào s?c kh?e ( - Sydney, Australia) 

Tra loi: Cách th? khi hát không gi?ng cách th? t?p cho s?c kh?e, nhung có m?t 
thân th? kh?e m?nh cung không h?i chi không giúp nhi?u cung giúp ít. Bao gi? 
tôi có website c?a tôi thì chúng ta s? nói nhi?u hon v? k? thu?t hát. Cám on 
Minh Duy vì l?i chúc! 

Cau hoi: Chào anh Tu?n, 1. Em nh?n th?y anh t? tru?c d?n gi? dã hát r?t nhi?u 
bài trong kho tàng nh?c Vi?t Nam, nhung r?t ít tru?ng h?p anh thu âm m?t bài 
hát nhi?u l?n... Có ph?i dó là y?u t? anh r?t k? tính ( - Sydney) 

Tra loi: Trên lý thuy?t, dã hát m?t bài nào r?i thì cung không nên hát l?i. 
Nhung ngay c? ? bên M?, có nh?ng ca si n?i ti?ng dôi khi cung ph?i hát l?i m?t 
s? bài hát vì h? không v?a ý. Riêng tôi cung có m?t s? bài hát tôi mu?n thu l?i 
vì không v?a ý. Tôi dã hát nhi?u quá, ch?c là không th? nh? n?i dã hát bao 
nhiêu bài r?i. Ch?c ph?i nh? Thanh Mai 'th?ng kê' dùm! 

Cau hoi: Thua ong TuanNgoc , he vua qua toi co ve VietNam , va toi co di xem o 
phong tra van nghe cua gia dinh PhamDuy , toi do toi thay co con gai cua ca sy 
TuanNgoc len gioi thieu Bo TuanNgoc that de thuong , thua , toi co chut to mo 
xin ca sy co the tra loi duoc chang , la thua ong , ngoai co con gai nay , ong 
co con bao nhieu nguoi con nua . Chuc ong mai van hat hay . (hoaivan tran - 
usa) 

Tra loi: Tôi có t?t c? 3 cô con gái. Vì hãng c?a tôi ch? bi?t s?n xu?t Barbie 
thôi R?t cám on l?i chúc c?a bà! 

Cau hoi: Tu?n Ng?c dã v? VN hát, cung nhu hát cho nh?ng chuong trình c?a VC ? 
M?, và d?ng bào dã ph?n d?i nhi?u qua báo online. Xin Tu?n Ng?c gi?i thích. 
Riêng tôi không còn chút c?m tình nào d?i v?i ca si h?i ngo?i v? Vn hát, cung 
nhu không bao gi? coi show c?a ca si VN qua dây hát. Tu?n Ng?c bao gi? thì v? 
Vn ? du?ng lão? 
(LeChi - Texas) 

Tra loi: Tôi chua bao gi? hát cho chuong trình VC nào ? M? c?! N?u có th?, xin 
anh cho tôi và m?i ngu?i bi?t dó là nh?ng chuong trình nào. Riêng ph?n tôi, tôi 
không có lý do gì d? ch?ng d?i các ca si t? VN sang dây trình di?n. Tôi có m?t 
vài ngu?i b?n d?ng nghi?p di vu?t biên m?y l?n d?u th?t b?i, dành ? l?i VN di 
hát ti?p, ch?ng l? gi? tôi l?i ch?ng d?i h? hay con cái h? hay sao? 


Ca si Tu?n Ng?c: Do th?i gian có h?n, Tu?n Ng?c không th? tr? l?i h?t t?t c? 
các câu h?i c?a quý v?. Tôi trân tr?ng t?t c? nh?ng l?i khen và nh?ng ý ki?n 
dóng góp c?a quý v?. Cám on báo Ngu?i Vi?t dã cho tôi d?p d? trò chuy?n v?i quý 
d?c gi?. Xin h?n g?p l?i quý v? l?n sau. 


Nguy?n Hoàng B?o Vu
H? tr? tin h?c 1088
G?i: 1088, nh?n s? 0 g?p B?o Vu
Hân h?nh du?c ph?c v? quý khách

kaspersky internet security 2010: 200K nh?n key qua email ngay sau khi chuy?n 
kho?n. Skype or Yahoo ID: nguyenhoangbaovu or G?i:08-37262214 or: 08-1088+0 g?p 
B?o Vu hay g?i 0937455810 g?p anh H?i d? bi?t thêm chi ti?t.
http://trangweb.vn/index.php/dch-v/hop-tac/cung-cp-kaspersky
B?n dùng th? Kaspersky Internet Security 2010 30 ngày
http://www.4shared.com/file/258954682/c3cb16ec/kasperSky_Internet_Security_20.html

Other related posts:

  • » [SMCC] phong van ca si tuan ngoc - Nguyen Hoang Bao Vu