phong su hap dan

xin ñöôïc coáng hieán cho coäng ñoàng sao mai caâu chuyeän hoaøn toaøn coù 
thaät voâ cuøng haáp daãn ñeå laøm quaø cho ngaøy nghæ nhe

Nhöõng haøi nhi bò ñaùnh traùo: Chuyeän ôû traïm xaù ven ñöôøngTT - 13 naêm qua, ñöùa treû vaãn lôùn khoân cuøng noãi aùm aûnh khuûng khieáp 
trong loøng cha meï: noù khoâng phaûi laø con mình, noù ñaõ bò moät baøn tay 
voâ hình ñaùnh traùo luùc chaøo ñôøi? Ñöùa beù ngaøy moät tröôûng thaønh, tình 
ruoät thòt ngaøy caøng saâu saéc nhöng noãi nghi ngôø ngaøy moät lôùn. Vaø than 
oâi, daáu veát cuûa söï thaät cuõng ngaøy moät xa môø!

Noãi hoaøi nghi

Moät ngöôøi ñaøn oâng goïi ñieän ñeán vaên phoøng coâng ty thaùm töû, deø daët 
vaø cay ñaéng noùi: "Ñöùa con ñeû cuûa toâi hình nhö ñaõ bò ñaùnh traùo baèng 
ñöùa treû toâi ñang nuoâi...". Noùi theá roài thoâi. 

Moät naêm sau hai vôï choàng oâm moái saàu tö, nghi hoaëc khuûng khieáp ñeán 
vôùi caùc thaùm töû vaø hoûi: "Lieäu coù xaùc ñònh ñöôïc khoâng?". Sau laàn ñoù 
hoï cuõng khoâng quay laïi. Theâm moät naêm nöõa soáng trong daèn vaët, giaèng 
xeù... Cho ñeán taän hoâm nay, hoï keå:

Ngaøy 15-10-1990 ñoâi vôï choàng Bình - Trang ngaát ngaây trong haïnh phuùc 
saép sinh con ñaàu loøng. Hoï ñöa nhau veà queâ noäi ñeå khoe hoï haøng: thaèng 
cu tröôûng hoï, ñích toân, "caùi gaäy cuûa oâng"... luøm luøm ñaây naøy. Ñang 
ríu rít treân ñöôøng thì Trang keâu ñau buïng, maët vaõ moà hoâi. Linh tính cho 
Bình bieát vôï anh saép sinh con. Keâu xích loâ, anh ñöa vôï vaøo nôi gaàn 
nhaát coù theå sinh con. Ñoù laø traïm xaù cuûa xaõ Y thuoäc huyeän Thöôøng 
Tín, Haø Taây. 

Laøm thuû tuïc xong, ñeå vôï ôû laïi traïm, Bình xaùch caëp loàng chaïy ra 
quaùn mua thöùc aên. Chaân böôùc ñi maø loøng ngöôøi boá treû chæ nghó ñeán 
luùc ñöôïc oâm thaèng cu con cuûa mình. Thaèng beù ñaõ ñöôïc ñaët saün teân laø 
Nam vì nhöõng baø muï giaøu kinh nghieäm gaëp Trang ñeàu noùi ñoù laø con trai.

Caùc baùc só khaùm thai cuõng noùi con trai. Ngöôøi nhaø queâ ñi xem boùi caøng 
khaúng ñònh laø thaèng cu. Nhaát laø luùc naõy chò hoä sinh cuõng noùi: chaéc 
chaén laø con trai... Doøng hoï Bình, tröôûng hoï hai ñôøi ñoäc ñinh (chæ sinh 
ñöôïc moät con trai). Töø luùc Trang coù thai, Bình ñaõ ñöôïc ngoài gheá 
tröôûng hoï.

Veà ñeán traïm xaù, Bình ñöôïc moïi ngöôøi haân hoan chuùc möøng: meï troøn con 
vuoâng! Lao vaøo phoøng, Bình thaáy vôï hoân meâ naèm beân moät haøi nhi ñoû 
hoûn ñang o e khoùc. Chò hoä lyù noùi: "Beù caùi moàm thoâi chò ôi, ñeå lôùn 
leân coøn deã keùn choàng". Vôï Bình sinh con gaùi!

Noãi buoàn cuûa vôï choàng Bình qua nhanh vì tieáng bi boâ cuûa beù Hoàng. Beù 
Hoàng lôùn daàn vaø anh chò thaáy noù hình nhö ngaøy moät khoâng gioáng boá 
meï, cuõng khoâng gioáng baát cöù ai trong hai hoï. 

Hoï anh Bình coù 22 ñöùa treû noäi ngoaïi thì khoâng ai toùc xoaên nhö Hoàng. 
Caëp maét xeách raát aán töôïng cuûa con gaùi hoï Loã nhaø anh thì Hoàng khoâng 
thöøa höôûng. Roài daùng ñi, phom ngöôøi, ñeán tính caùch... caøng lôùn Hoàng 
caøng khaùc boá meï, hoï haøng. Beänh haét hôi cuûa hoï nhaø anh di truyeàn 
ñeán caû chaùu ngoaïi taän mieàn Nam maø rieâng Hoàng thì muõi raát khoûe. OÂng 
baø noäi ngoaïi gaàn 70 tuoåi vaãn ñoïc saùch khoâng duøng kính nhöng Hoàng 
môùi vaøo lôùp 1 ñaõ caän 3 ñioâp.

Caêng thaúng quaù, vôï choàng anh ñi xem boùi. Thaày boùi noùi thaúng raèng con 
anh chò ñang ôû xa, nhaø anh chò coù ngöôøi laï ñeán ôû... Noãi aùm aûnh lôùn 
daàn vaø khoâng ngöøng caén xeù taâm can, vôï choàng Bình quyeát ñònh nhôø 
thaùm töû. 

Ñi tìm baø muï

Thaùm töû Chaâu ñaët moät phoøng troï ôû thò traán huyeän Thöôøng Tín roài 
phoùng xe xuoáng traïm xaù xaõ Y. Döøng chaân taïi moät quaùn nöôùc ñoái dieän 
traïm xaù coù baø laõo löng coøng boûm beûm nhai traàu. Sau vaøi ngaøy nghieân 
cöùu ñòa baøn, Chaâu quyeát ñònh tieáp caän oâng baûo veä. 

Chieàu möa khaùch vaéng, baùc baûo veä löõng thöõng ra quaùn "aên" ñieáu thuoác 
laøo. Anh thanh nieân töôi tænh, xôûi lôûi baét chuyeän vaø môøi baùc "aên" 
theâm cheùn röôïu cuøng naém laïc rang. Chaâu noùi: "Vôï choàng chaùu töø mieàn 
Nam ra. Chaùu ñang xin vieäc ôû huyeän. Vôï chaùu muoán xin vieäc vaøo traïm 
xaù naøy. Nhôø baùc chæ ñöôøng...". 

Hoûi chuyeän, Chaâu bieát traïm xaù hieän coù naêm caùn boä nhaân vieân. Ngöôøi 
laøm laâu nhaát laø baø Höôøng vôùi 22 naêm coâng taùc, boán ngöôøi coøn laïi 
thôøi gian ôû ñaây ñeàu döôùi 10 naêm. Nhö vaäy ngöôøi duy nhaát coù theå coù 
maët khi Hoàng chaøo ñôøi laø baø Höôøng. 

Baø Höôøng queâ goác ôû xaõ naøy, khoâng coù con hay chaùu traïc tuoåi Hoàng. 
Beà ngoaøi baø laø ngöôøi phuï nöõ nhaân haäu, chaân chaát. Thoâng qua baùc 
baûo veä, Chaâu gaëp baø. Lyù do chính vaãn laø xin vieäc cho vôï. Baø Höôøng 
khoâng nhôù gì veà nhöõng ngöôøi vaõng lai sinh con ôû traïm xaù naøy. Hoà sô 
cuûa traïm veà nhöõng ca sinh chæ ghi vaén taét trong cuoán vôû hoïc sinh roài 
cuoái naêm boû ñi... Manh moái khoâng coù gì saùng suûa. 

Chaâu quyeát ñònh seõ ngöûa baøi vôùi baø. Giaû söû chuyeän nhaàm con coù thaät 
thì seõ coù hai tröôøng hôïp xaûy ra khi Chaâu ngöûa baøi. Thöù nhaát, neáu baø 
khoâng chuû yù ñaùnh traùo thì chaéc chaén vôùi tình caûm cuûa mình, baø Höôøng 
seõ giuùp Chaâu. Thöù hai, neáu baø ta laø thuû phaïm thì cuõng seõ loä thaùi 
ñoä. Chaâu noùi: "Thaät ra chaùu coù anh chò ruoät sinh con ôû ñaây vaøo ngaøy 
15-10-1990 nhöng gia ñình lo ngaïi traïm xaù giao nhaàm con...".

Baø Höôøng raát ngaïc nhieân vaø soát saéng hoûi kyõ caâu chuyeän. Baø cho 
bieát tröôùc naêm 1993 traïm xaù coù hai baø muï thay nhau laø baø vaø moät 
ñoàng nghieäp teân Gaám. Baø Gaám goùa choàng töø laâu vaø ñaõ maát caùch ñaây 
boán naêm. Baø Höôøng khoâng nhôù ngaøy 15-10-1990 ai laø ngöôøi ñôõ ñeû... 
Chaâu xaùc minh chuyeän baø Gaám laø coù thaät. Thaùi ñoä cuûa baø Höôøng cuõng 
raát trong saùng vaø caâu chuyeän laïi ñi vaøo ngoõ cuït.

Caây phöôïng giaø cheõ nhaùnh

Laàn thöù hai quay laïi traïm xaù vôùi hy voïng vôùt vaùt vaän may, Chaâu laïi 
vaøo quaùn nöôùc baø coøng. Naéng tröa ñoå löûa xuoáng ñoàng laøng. Quaùn nöôùc 
lôïp maùi gianh vi vu boùng maùt cuûa moät caây phöôïng xuø xì coå thuï ñoû 
röïc nhö ngaøn ngoïn löûa. Caây phöôïng coù hình thuø raát ñaëc bieät: cheõ 
ñoâi thaân naèm ngang nhö giaøn caây phuû boùng xuoáng ñöôøng. Chaâu khen ñeïp. 

Baø laõo noùi: "Theá maø ngaøy xöa oâng tröôûng traïm ñònh chaët ñi vì sôï noù 
ñoå, gaây tai naïn. Ngaøy tröôùc coù oâng khaùch Haø Noäi, vôï ñau ñeû doïc 
ñöôøng ñöa vaøo ñaây noùi: khoâng ngôø ñoaùn vôï ñeû con gaùi thì nay ñeû con 
trai. Con trai thì ñaët teân laø Phöôïng vì caây phöôïng naøy quaù ñeïp. Ñoái 
dieän nhaø oâng aáy cuõng coù moät caây phöôïng gioáng heät theá". 

"Sao baø nhôù laâu theá?". "Vì hoâm aáy traïm naøy coù hai baø qua ñöôøng vaøo 
ñaây ñeû nhôø. Xöa nay chaúng coù bao giôø...". Baø noùi tieáp: "Traïm naøy 
gaàn quoác loä 1 neân moãi naêm coù 1- 2 ngöôøi ñi qua baát ngôø trôû daï doïc 
ñöôøng, gheù vaøo ñeû nhôø". Nhöng moät ngaøy coù hai ngöôøi nhö theá thì baø 
môùi thaáy moät laàn. "Laâu chöa baø?". "Deã hôn chuïc naêm roài"...

Caâu chuyeän vu vô naøy vaãn ñöôïc ghi vaøo nhaät kyù thaùm töû vaø baùo caùo 
veà coâng ty nhöng Chaâu khoâng thaät söï ñeå taâm. Nhöng chính noù laïi laø 
caùnh cöûa cuûa nhöõng bí aån sau naøy...

TRAÂM ANHNhöõng haøi nhi bò ñaùnh traùo: Ñoái xöû vôùi söï thaäthình aûnh

Thaùm töû Chaâu gaëp gôõ caùc em thieáu nieân ñeå hoûi thaêm veà tung tích HS 
teân Phöôïng - AÛnh: Vieät Duõng

cuoái baûng

TT - Gaëp laïi thaân chuû ñònh buïng laø laàn cuoái cuøng, Chaâu coá ñoäng 
vieân xem hoï coù nhôù theâm ñöôïc ñieàu gì. Khi hoûi ñeán nhöõng ngöôøi cuøng 
sinh trong traïm xaù hoâm ñoù coù troø chuyeän hay mang ñoà ñaïc gì thì chò 
Trang chæ nhôù moät saûn phuï sinh cuøng giôø vôùi chò coù nhaéc ñeán töø 
"haøng Tre".

Ngöôøi ôû phoá caây phöôïng

Anh Bình nhôù mang maùng bieån soá xe maùy anh choàng chò kia laø bieån 31- Haø 
Noäi. Laäp töùc Chaâu quay laïi gaëp baø Höôøng. Baø cho bieát ngaøy maø coù 
hai saûn phuï vaõng lai cuøng ñeán chính baø laø ngöôøi giuùp hoï. Baø khoâng 
nhôù teân tuoåi, ñòa chæ cuûa ai vaø sinh trai, gaùi theá naøo. Nhöng baø 
khaúng ñònh 90% caùc saûn phuï vaõng lai ôû ñaây ñeàu laø ngöôøi Haø Noäi. Ai 
khoâng laø ngöôøi Haø Noäi thì baø nhôù ngay... 

Nhö vaäy chæ coù moät laàn trong 20 naêm qua coù hai saûn phuï vaõng lai cuøng 
sinh taïi traïm xaù vaø raát coù theå chính laø hoâm chò Trang cuøng vôï oâng 
nhaø coù caây phöôïng tröôùc cöûa. Chò Trang nhôù theâm nhöõng saûn phuï khaùc 
sinh cuøng ngaøy nhöng ñeàu laø buoåi saùng hoaëc chieàu. Chæ coù chò vaø 
ngöôøi nhaéc ñeán töø "haøng Tre" laø sinh gaàn toái. 

Chaâu nghó nhöõng ngöôøi sinh con xong chaéc chaén phaûi coâng khai ngay laø 
trai hay gaùi. Ñieàu naøy coù nghóa laø söï nhaàm laãn chæ coù theå xaûy ra 
giöõa hai ngöôøi sinh cuøng giôø khi chöa ai bieát con mình trai hay gaùi. Caëp 
ñoù coù theå laø chò Trang vaø saûn phuï ngöôøi Haø Noäi kia. Caâu chuyeän coøn 
laïi chæ laø moät caây phöôïng cheõ ñoâi treân con phoá naøo ñoù cuûa Haø Noäi.

Caùch duy nhaát coù theå tìm caây phöôïng ñoù chính laø... ra phoá. Caùc thaùm 
töû chia naêm nhoùm, khoanh vuøng theo boán quaän Ba Ñình, Hoaøn Kieám, Hai Baø 
Tröng vaø Ñoáng Ña. Sau ba ngaøy thì coù boán caây phöôïng ñöôïc ñöa vaøo nhoùm 
"khaû nghi". Caùc thaùm töû töï saém vai dieãn ñeå tìm caäu hoïc sinh lôùp 8 
hoaëc 9 teân Phöôïng nhaø ñoái dieän caây phöôïng. 

Chaâu phuï traùch caây phöôïng ôû quaän Ñoáng Ña gioáng nguyeân maãu nhaát. 
Caép caëp, ñeo kính, buùt caøi aùo traéng nhö moät thaày giaùo, Chaâu gaëp caùc 
em thieáu nieân nhaø gaàn ñoù hoûi cho gaëp Phöôïng, hoïc sinh lôùp 8 tröôøng B 
(moät tröôøng caáp II gaàn ñoù). Khoâng vaát vaû laém, Chaâu ñöôïc chæ ñeán 
ngoâi nhaø maët phoá nhìn thaúng ra caây phöôïng. Goõ cöûa, raát may ngöôøi môû 
cöûa laø moät caäu hoïc troø maûnh khaûnh, hieàn laønh. 

Nghe chöøng chæ coù moät mình caäu ôû nhaø, Chaâu noùi: "Anh laø caùn boä Ñoaøn 
ñi laäp hoà sô cho nhöõng hoïc sinh tham gia cuoäc thi "Nhöõng ngöôøi baïn 
cuøng teân". Laàn thi naøy laø teân Phöôïng. Anh qua tröôøng, caùc thaày giôùi 
thieäu em. Anh tieän ñöôøng vaøo ghi teân vaø ñaêng kyù cho em". Phöôïng môû 
cöûa. "Em sinh ôû ñaâu nhæ?". "Haø Taây aï!". "Ô sao laïi Haø Taây?". "Boá meï 
em veà queâ, ñeán Thöôøng Tín thì ñeû em". "Em sinh ngaøy...?". "15-10-1990"... 

Phöôïng cho bieát boá laøm caùn boä phöôøng, meï baùn haøng baùnh keïo, giaûi 
khaùt ñoái dieän coång chôï Ngaõ Tö Sôû. Theá laø ñöùa treû ñaùng nghi thaát 
laïc 13 naêm tröôùc nay ñaõ tìm ra.

Haïnh phuùc vaø söï thaät

Theo doõi moät ngaøy, Chaâu bieát ñòa ñieåm baùn haøng cuûa meï Phöôïng. Ngöôøi 
caàn tìm ñaõ thaáy nhöng laøm sao xaùc minh raèng nhöõng ñöùa treû coù bò ñaùnh 
traùo?

Qua nhieàu caân nhaéc, cuoái cuøng Chaâu ñöa ra phöông aùn: hai gia ñình keát 
thaân, sau ñoù seõ teá nhò ñöa ra töøng phaàn caâu chuyeän ñeå doø thaùi ñoä 
ñoái phöông vaø caùch giaûi quyeát phuø hôïp.

Ñöa vôï choàng Bình - Trang ñeán thò saùt cöûa haøng meï Phöôïng laø chò Haø. 

Kòch baûn ñöôïc dieãn: qua ba laàn vaøo mua haøng khi chò Haø vaéng khaùch, chò 
Trang gaây aán töôïng baèng caùch mua nhieàu, khoâng maëc caû vaø khaù vui 
chuyeän. Moät hoâm anh Bình chôû chò Trang ñi qua ñeå chò vaøo chôï mua saém, 
roài ñi thaúng. Mua haøng xong, chöa thaáy choàng ñoùn, chò Trang laïi vaøo 
quaùn chò Haø ñôïi choàng. 

Hai ngöôøi noùi ñuû thöù chuyeän. Heát chuyeän choàng sang chuyeän con. Vì caû 
hai coù con cuøng tuoåi neân caâu chuyeän caøng roâm raû. Chò Trang noùi con 
chò ñöôïc sinh doïc ñöôøng, trong traïm xaù ôû Haø Taây. Chò Haø oà leân vaø 
hai ngöôøi quaán quyùt nhaän ra 13 naêm tröôùc hoï cuøng hoaøn caûnh. Cuøng 
luùc anh Bình ñi ñeán. Chò Trang hoà hôûi giôùi thieäu vôùi choàng ngöôøi "baïn 
ñeû" naêm xöa.

Qua thaùi ñoä cuûa vôï choàng Haø - Duõng, Chaâu khoâng thaáy daáu hieäu gì 
cuûa söï sôï haõi, caûnh giaùc hay troán traùnh. Toùm laïi hoï voâ tö, hoàn 
nhieân nhö khoâng. Hoï cuõng chöa coù caûm giaùc nhaàm con nhö anh chò Bình - 
Trang. Chæ coù Bình - Trang khi gaëp chaùu Phöôïng thì maát bình tónh vaø khi 
veà hoï khaêng khaêng ñoù ñuùng laø gioït maùu doøng hoï Loã. 

Noãi nghi hoaëc hôn 10 naêm chæ coù theå giaûi quyeát trieät ñeå vaø minh baïch 
baèng khoa hoïc. Tröôùc heát laø thöû maùu Hoàng vaø boá meï. Neáu khoâng 
truøng seõ noùi thaät vôùi anh chò Duõng - Haø, hoaëc seõ tìm caùch laáy maãu 
ADN cuûa Phöôïng.

Nhieàu ñeâm Bình - Trang thöùc traéng nhìn con nguû nhöng hoï thaáy mình khoâng 
theå ñoái maët vôùi nhöõng tình huoáng khi laáy maãu ADN. Chaâu noùi: Duø con 
anh chò laø Hoàng hay Phöôïng thì caû hai ñeàu ñang coù cuoäc soáng toát ñeïp. 
Chuùng ñang ñöôïc höôûng nhöõng gì toát nhaát maø ngöôøi lôùn coù theå ñem 
laïi. Neáu chuùng bieát caâu chuyeän naøy, duø laø con ai ñi nöõa thì chaéc 
chaén chuùng cuõng bò toån thöông. Ñoù laø chöa keå ñeán nhöõng ngöôøi laø cha 
meï chuùng khi phaûi ñoái maët vôùi nhöõng taùc ñoäng khoân löôøng töø baûn 
thaân, ñôøi soáng vaø dö luaän. 

Ñieàu daèn vaët tröôùc ñaây laø khoâng bieát con mình laø ai trong haøng trieäu 
ñöùa treû sinh naêm 1990, nhöng nay ñaõ bieát chaéc chæ moät trong hai ñöùa 
Hoàng - Phöôïng. Tröôùc ñaây khoâng bieát con mình soáng ra sao, nay bieát roõ 
töøng böõa côm chuùng aên gì, chuùng hoïc haønh ra sao. Nhö vaäy chuyeän coøn 
laïi vôùi anh chò Bình - Trang laø töï bieát haïnh phuùc vôùi nhöõng keát quaû 
ñoù, töï bieát giaûi quyeát nhöõng daèn vaët trong mình. 

Vaø söï thaät veà nhöõng ñöùa treû bò cuoäc ñôøi ñaùnh traùo aáy, neáu caàn seõ 
ñöôïc ñeà caäp vaøo luùc hôïp lyù. Coù theå laø khi nhöõng ñöùa treû ñaõ ñuû 
tröôûng thaønh, hoaëc luùc nhöõng ngöôøi cha, ngöôøi meï saép töø giaõ cuoäc 
ñôøi ñaày bí aån vaø eùo le naøy.

Keát thuùc nhöõng chuyeán ñi daøi daèng daëc theo noãi nghi ngôø ñeå tìm laïi 
moät haøi nhi cuûa 13 naêm quaù khöù, caùc thaùm töû laïi ñi tìm daáu veát cuûa 
ngöôøi ñaøn baø töø nhieàu naêm tröôùc ñaõ boû rôi con ngay khi noù vöøa chaøo 
ñôøi. Manh moái chæ laø moät doøng ñòa chæ khoâng coù thaät.

TRAÂM ANH

Name: Nguyen Hoang Bao Vu
Office: Sao Mai Computer Center for the Blind
12B/C7 Hoang Hoa Tham street, Tan Binh district Ho Chi Minh City Viet Nam
tel: 84 8 849 5069.
Fax: 84 8 293 8300.
Email:
info@xxxxxxxxxxxxxxxx
Website:
www.saomaicenter.org

Home: 210C Hiep Binh Chanh tenement. Thu Duc district Ho Chi Minh City Viet Nam
Cell-phone: 84 913 878 854

Other related posts:

  • » phong su hap dan