pho chu nhiem vpcp quen vali day tien

Phó ch? nhi?m Van phòng Chính ph? quên vali d?y ti?n

Sau chuy?n di công tác mi?n trung, t?i sân bay N?i Bài, Phó ch? nhi?m Van phòng 
Chính ph? Nguy?n Van Lâm dã b? quên m?t chi?c c?p s? màu den, trong dó ch?a
nhi?u phong bì d?ng ti?n USD. Trong s? các phong bì có cái ghi rõ tên m?t s? 
UBND t?nh, ban qu?n lý d? án.

T?i 11/4/2003, khi hành khách cu?i cùng r?i kh?i chuy?n bay, nhân viên c?a 
Trung tâm An ninh hàng không sân bay N?i Bài phát hi?n m?t c?p s? màu den hi?u
Echolac b? b? quên. Chi?c c?p có kích thu?c 40x50x10 cm, không khóa, có deo th? 
VIP màu d? c?a Hãng Hàng không qu?c gia Vi?t Nam.

S? vi?c dã du?c các nhân viên an ninh l?p biên b?n v?i s? ki?m tra và ch?ng 
ki?n c?a 6 cán b? ch?c nang sân bay N?i Bài. Theo Trung tâm An ninh hàng không
sân bay N?i Bài, sau dó qua m?t "kênh" d?c bi?t, h? dã xác d?nh du?c ch? nhân 
c?a chi?c c?p s? màu den này là Phó ch? nhi?m Van phòng Chính ph? Nguy?n
Van Lâm.

Biên b?n ki?m tra hành lý vô ch? c?a an ninh sân bay N?i Bài ngày 11/4/2003. 
(Ti?n Phong)

Theo m?t ngu?n tin, trong c?p có 11 phong bì d?ng ti?n. Chi?c nhi?u nh?t là 
5.000 USD, ít là 1.000.000 d?ng. T?ng c?ng 10.300 USD và 20.000.000 d?ng. Có
m?t s? phong bì d? rõ tên m?t s? UBND t?nh, công ty xây d?ng, Ban qu?n lý d? 
án... Ngoài ra, còn có 1.700.000 d?ng d? bên ngoài cùng v?t d?ng cá nhân.

Chi?c c?p den dã du?c Trung tâm An ninh hàng không sân bay N?i Bài x? lý theo 
quy ch? hành lý vô ch?. Sau dó, ?y ban ki?m tra trung uong D?ng dã làm vi?c
v?i lãnh d?o C?ng hàng không N?i Bài vì... ch? s? h?u chi?c c?p là ông Nguy?n 
Van Lâm. Dây là cán b? thu?c di?n qu?n lý c?a Ban Bí thu.

Theo don t? cáo c?a m?t s? cán b? PMU 18, ông Nguy?n Van Lâm có nhi?u ngu?i 
thân có quan h? "m?t thi?t" v?i "con b?c tri?u dô" Bùi Ti?n Dung. Nguy?n Vi?t
Nam (em ru?t c?a v? ông Lâm) là thành viên HDQT Công ty Hoa Vi?t - doanh nghi?p 
b? coi là "sân sau" c?a Bùi Ti?n Dung. Nguy?n Vi?t B?c (anh ru?t c?a v?
ông Lâm), nguyên phó t?ng giám d?c Công ty D?u tu phát tri?n du?ng cao t?c, dã 
b? kh?i t? trong v? cá d? bóng dá v?i Bùi Ti?n Dung.

Nguy?n Van Tùng (em ru?t ông Lâm, cán b? Ban T? ch?c trung uong) t?ng ph?i làm 
vi?c v?i co quan di?u tra vì nh?ng nghi v?n liên quan vi?c ch?y án cho Bùi
Ti?n Dung.

(Theo Ti?n Phong)
Name: Nguyen Hoang Bao Vu
Office: Sao Mai Computer Center for the Blind
12B/C7 Hoang Hoa Tham street, Tan Binh district Ho Chi Minh City Viet Nam
tel: 84 8 849 5069.
Fax: 84 8 293 8300.
Email:
info@xxxxxxxxxxxxxxxx
Website:
www.saomaicenter.org

Home: 210C Hiep Binh Chanh tenement. Thu Duc district Ho Chi Minh City Viet Nam
Cell-phone: 0989350014
Yahoo ID: nguyenhoangbaovu
Skype ID: nguyenhoangbaovu

Other related posts:

  • » pho chu nhiem vpcp quen vali day tien