[SMCC] phim hoat hinh: hay doi day tron bo:20 tap

hôm n? tôi dã g?i lên dây cho anh em nào có tài kho?n Megaupload 18 t?p phim 
ho?t hình hãy d?i d?y c?a Liên Xô Nhung do t? l? anh em s? h?u tài kho?n trên 
l?i quá ít nên có l? khó ai down v? trong khi lác dác mail h?i âm thích thú thì 
l?i không có tài kho?n này.
hôm nay tôi xin g?i tr?n b? 20 t?p b?ng file Utorrent và di nhiên là anh em nào 
mà gia dình có cháu nh? d?u có th? t?i v? làm quà nhân d?p trung thu du?c r?i.
luu ý:
1. có th? b?n s? vu?ng vào m?t tình tr?ng ti?c ng?n ti?c ngo là t?i du?c 96.4 
ph?n tram thì nó d?ng l?i. hãy kiên nh?n, ít ngày sau nó s? ch?y ti?p.
2. sau khi t?i xong, b?n s? không th? nào xem du?c phim dù dã dùng ph?n m?m 
Media Classic. hãy bình tinh và ghi lên dia du?i d?ng VCD thì c? máy tính l?n 
d?u d?c VCD thông thu?ng d?u xem t?t
3. kinh nghi?m cá nhân tôi thì b?n nên chia phim ra làm 5 t?p cho m?i VCD là 
v?a tròn trèm 4 dia.
ngu?i sáng dã ki?m ch?ng r?i. hình ?nh d?p, âm thanh tuy du?c s?n xu?t t? 1969 
nhung ngay t? t?p 1 b?n dã tha h? deo tai nghe d? thu?ng th?c âm thanh Sterio
du?i dây là vài thông tin liên quan d?n lo?t phim ho?t hình an khách này du?c 
l?y t? bách khoa toàn thu ti?ng vi?t.
Hãy d?i d?y! (ti?ng Nga : ??, ??????!, Nu, pogodi!) là m?t lo?t các t?p phim 
ho?t hình  v? Sói và Th?, do Soyuzmultfilm s?n xu?t t? nam 1969 d?n nam 
1993 (các t?p 1-18), nam 2005 , Kristmas Filmz ti?p t?c s?n xu?t các t?p 
19-20. L?n công di?n d?u tiên c?a t?p 1 di?n ra ngày 1 tháng 1 nam 1969. D?o 
di?n các t?p 1-18 là Vyacheslav Mikhailovich Kotyonochkin, các t?p 19-20 là con 
trai ông, Aleksei Vyacheslavovich Kotyonochkin.

 

Các nhân v?t
 

Hai nhân v?t chính là Sói (do Anatoli Dmitrievich Papanov l?ng ti?ng) và Th? 
(do Klara Mikhailovna Rumyanova l?ng ti?ng) trong các t?p t? 1 t?i 16. Các

t?p 17-18 s? d?ng các b?n ghi âm ti?ng c?a Anatoli Papanov do ông dã m?t. Các 
t?p 19 20 do Igor Khristenko và Olga Zvereva l?ng ti?ng cho Sói và Th?.

 

 

Sói
 

Sói ban d?u du?c miêu t? nhu là m?t k? côn d? (hooligan): m?t k? nghi?n thu?c 
lá n?ng và r?t d? dàng tr? thành m?t k? dã man và phá ho?i (ch?ng h?n phá ho?i 
m?t cách có ch? d?nh các d? v?t tri?n lãm trong vi?n b?o tàng), an hi?p nh?ng 
ngu?i y?u du?i hon và vi ph?m lu?t pháp.

 

? m?t khác, nhi?u c? g?ng c?a Sói nh?m b?t Th? thu?ng du?c d?c trung b?ng các 
kh? nang phi thu?ng d?i v?i nó nhu tru?t bang ngh? thu?t, vu ba-lê và nh?y 
waltz l?i minh ch?ng nó nhu là m?t ngu?i l?ch s?, tao nhã. Sói cung có th? 
choi dàn ghi-ta r?t gi?i và cu?i xe môtô l?n, càng làm cho nó tr? thành m?t 
nhân v?t v?i tính cách ph?c t?p. Trong ph?n m?t, khi leo lên m?t tòa nhà cao d? 
b?t Th?, Sói dã huýt sáo bài hát ph? bi?n và b?t kính c?a nh?ng ngu?i leo núi, 
bài "Bài hát v? ngu?i b?n".

 

Nhung cho dù có nhi?u tài nang nhu v?y thì ph?n l?n các muu d? c?a Sói cu?i 
cùng d?u th?t b?i và d?u có k?t c?c ch?ng l?i nó.

 

Th?
 

Th? du?c miêu t? nhu là m?t nhân v?t tích c?c. Nó chi?m ít th?i gian c?a b? 
phim và ít du?c phát tri?n hon Sói - ph?n l?n các hành d?ng c?a nó don gi?n ch? 
là các ph?n ?ng tru?c các muu d? c?a Sói (ch?ng h?n ch?y và ?n tr?n, dôi khi 
theo nh?ng cách th?c r?t tài tình). Vì v?y, s? d?ng c?m c?a m?t s? khán gi? là 
dành cho Sói, ngu?c l?i v?i m?i m?c dích giáo d?c (So sánh v?i Wile E. Coyote 
và Roadrunner (Chó sói Wile E. và Gà lôi) trong dó tình c?m c?a ngu?i xem cung 
dành cho "nhân v?t ph?n di?n"). Ch? trong các t?p g?n dây thì Th? m?i tích c?c 
hon, dôi khi còn c?u Sói.

 

Các nhân v?t khác
 

Câu chuy?n còn du?c di?m xuy?t thêm b?ng các nhân v?t là các d?ng v?t khác, ph? 
bi?n nh?t là hà mã r?t kh?e và n?ng n?. Nó tham gia v?i các vai trò khác nhau 
(ch?ng h?n làm c?nh sát, ngu?i trông nom vi?n b?o tàng, ch? c?a hàng, ch? huy 
trên công tru?ng, ngu?i qua du?ng v.v.) và là nhân v?t mà Sói thu?ng hay ch?c 
gi?n và luôn ph?i ch?y tr?n kh?i nó. Trong m?t ph?n hà mã còn là thuy?n tru?ng.

 

M?t nhân v?t khác là mèo , m?t chuyên gia trong linh v?c ma thu?t . Nó xu?t 
hi?n trong vài c?nh trong các t?p phim. Con mèo này là m?t thu?t si t?t, nhung 
l?i r?t t? cao và r?t thích du?c tán thu?ng (trong m?t c?nh, nó dã hai l?n dánh 
roi Sói dang bay lo l?ng vì nó ch?p nh?n s? tán thu?ng c?a Th?).

 

Nhi?u ph?n còn có c? nh?ng con g?u thân thi?n trong các vai ph? khác nhau.

 

Danh sách các ph?n
 

Các ph?n c?a Nu, pogodi! du?c dánh s? nhung không d?t tên. M?i ph?n du?c d?t 
trong m?t môi tru?ng khác nhau. Nam trình chi?u ghi trong ngo?c.

 

list of 20 items

1. Trong thành ph? và trên bãi t?m (1969) 

2. Trong công viên thành ph? (1970) 

3. Trên du?ng (1971) 

4. Trong sân v?n d?ng (1971) 

5. Trong thành ph? (1972) 

6. ? nông thôn (1973) 

7. Trên tàu (1973) 

8. Nam m?i (1974) 

9. Trong xu?ng quay truy?n hình (1976) 

10. Trên công tru?ng (1976) 

11. Trong r?p xi?c (1977) 

12. Trong b?o tàng (1978) 

13. Th? v?n h?i '80 (1980) 

14. Câu l?c b? các nhà k? thu?t tr? (1984) 

15. Nhà van hoá (1985) 

16. Trong truy?n c? tích (1986) 

17. Trên d?o (1993, trình chi?u 1994) 

18. Siêu th? (1993, trình chi?u 1995) 

19. ? khu ngh? mát (2005) 

20. ( Dang s?n xu?t

list end

dã công chi?u nhung do bách khoa toàn thu chua c?p nh?t thông tin

 

Other related posts: