phia sau vong nguyet que cua nha vo dich

Phía sau vòng nguy?t qu? c?a nhà vô d?ch:

C? tích Olympia t?... mái nhà tranh

ImageView

Lê Vu Hoàng (d?t xe d?p)  tru?c mái tranh nhà mình

TT - Lê Vu Hoàng, ngu?i h?c trò nh?n vòng nguy?t qu? Olympia l?n 6, có dôi m?t 
r?t bu?n. Tu?i h?c trò c?a Hoàng ngoài nh?ng gi? lên l?p còn là nh?ng bu?i
d?ng áng, tr?ng s?n tr?ng khoai, bam rau, thái chu?i...

>>
"Du?ng lên d?nh Olympia" l?n 6: Lê Vu Hoàng dang quang
>>
C?u bé nghèo và cu?c chinh ph?c d?nh Olympia
>>
G?p các nhà vô d?ch Olympia t?i Úc

Dù dã là h?c sinh l?p 12 nhung trông Hoàng r?t nh? con.

Ba Hoàng tên là Lê Công Túc, dù chua du?c m?t ngày sung túc. Tru?c nam 1998, 
ông và bà Phan Th? Hoa, m? Hoàng, d?u là công nhân ? D?ng H?i (Qu?ng Bình).
Do vi?c làm quá khó khan nên nam 1999 c? hai ph?i xin ngh? v? quê. D?t dai ? 
quê không có d? làm nhà, c? nhà xin ? nh? trong khu t?p th? c?a co quan ngo?i
thuong huy?n B? Tr?ch.

Nam 2002, khu t?p th? gi?i t?a, bà Hoa dành xin bà ngo?i Hoàng v? ? nh?. Ch?t 
chiu mãi t?ng d?ng, ông Túc, bà Hoa m?i làm thêm du?c can nhà tranh tre c?nh
nhà bà ngo?i. Trong can nhà ?y, v?t có giá tr? nh?t là chi?c tivi n?i d?a den 
tr?ng.

Nh?n tin chi?n th?ng c?a con t? b?nh vi?n:

"Cô ch?ng có gì cho Hoàng ngoài ni?m tin"

Hoàng tâm s? sau tr?n d?u: "Em c?m on m? nhi?u l?m. Chính m? dã cho em ni?m tin 
chi?n th?ng".

Cô Phan Th? Hoa, m? Hoàng, bi?t tin chi?n th?ng c?a con khi v?n còn trong b?nh 
vi?n. Ngu?i m? này dã truy?n cho con trai m?t ngh? l?c: "Cô r?t tin Hoàng,
b? m? không du?c h?c d?n noi nên b?ng m?i cách ph?i cho con di h?c. Cô ch?ng có 
gì cho Hoàng ngoài ni?m tin". Sau ca m? u não cách dây 20 ngày, m? Hoàng
dã khá lên nhi?u tuy v?n còn li?t nh? n?a ngu?i bên trái. Ngu?i m? gi?ng còn 
y?u ?t nói thêm: "U?c mo c?a cô là cho cháu di du h?c thành tài r?i v? xây
d?ng quê huong".

N.BÌNH
Nam 2000, ông Túc xin du?c làm b?o v? cho co quan Huy?n ?y B? Tr?ch. V?i d?ng 
luong 450.000 d?ng/tháng ông ph?i chi an h?ng ngày và cho bao nhiêu vi?c khác.
C?u ru?t Hoàng k?: "Nhi?u ngày c? nhà ch? dám b? ra 5.000 d?ng d? mua th?c an".

G?n dây, m? Hoàng l?i dau ?m liên t?c vì can b?nh u não. T?t c? ti?n d?u gom 
góp dành ch?a b?nh cho m?. Hoàng v?a di h?c v?a ki?m ti?n ph? v?i ba lo cho
gia dình. Hai sào (1.000m2) ru?ng lúa c?a bà ngo?i thành ngu?n luong th?c chính 
c?a c? nhà. T? nam h?c l?p 4 d?n gi?, Hoàng dã bi?t làm ru?ng, r?i tranh
th? di câu cá ngoài ru?ng, ao h?.

Du?c cá, Hoàng nh? m? bán, khi m? b?nh thì Hoàng di th?ng v? ch? th? tr?n Hoàn 
Lão bán, ti?n thu du?c m?t ph?n lo ti?n tru?ng, còn l?i dua cho ba m?. Di
h?c ? tru?ng v? là Hoàng qu?n qu?t v?i ru?ng vu?n, nuôi gà, heo c? ngày nên 
ph?n l?n th?i gian h?c t?p ? nhà c?a Hoàng d?u vào ban dêm. Hi?m khi Hoàng
du?c ng? tru?c 23g. Khi chúng tôi h?i chuy?n, bà ngo?i Hoàng giàn gi?a nu?c 
m?t, ch? nói du?c m?y ti?ng: "Thuong h?n l?m!".

Th? nhung n?i co c?c ?y không ngan du?c lòng say mê d?c sách c?a c?u bé. T? 
nh?, Hoàng là m?t h?c sinh r?t cham ch?, say mê d?c sách. Có hôm Hoàng d?c sách
mà quên c? bán hàng, có ngu?i vào l?y m?t d? mà không bi?t. D?n c? t? sách c?a 
nhà m?t ngu?i b?n, Hoàng d?c và còn bi?t rõ hon c? ngu?i ?y.

V?y mà ch?ng bao gi? Hoàng có cu?n sách giáo khoa m?i d? h?c, thu?ng ph?i xin 
t? anh ch? h?c khóa tru?c. Ngay t? nh? Hoàng dã bi?t t? d?t câu h?i cho m?i
ngu?i và luôn tìm ra câu tr? l?i rõ nh?t. 11 nam qua Hoàng luôn là h?c sinh 
gi?i, là l?p tru?ng guong m?u và là ngu?i b?n dáng m?n c?a tru?ng.

Ngày Hoàng ra Hà N?i thi tu?n thì m? b? b?nh. Ngày Hoàng bu?c vào thi quí m? b? 
n?ng hon vì hai kh?i u trong não b?c nhau, ph?i vào B?nh vi?n Hu? ch? m?.
Tru?c khi ra Hà N?i thi nam, Hoàng yên tâm hon vì m? du?c B?nh vi?n VN - Cuba 
D?ng H?i và giáo su, chuyên gia y t? Cuba là Esteban Roig Fabréy nh?n giúp
d?, m? ca này.

Sáng 2-10, sân Tru?ng THPT s? 1 B? Tr?ch có r?t dông b?n bè, th?y cô giáo d?n 
d?ng viên Hoàng qua màn hình tr?c ti?p c?a Dài truy?n hình VN t?i sân tru?ng,
n?i v?i tru?ng quay S9 ? Hà N?i. Ngu?i dân vùng quê nghèo khó nhung hi?u h?c 
này ch? m?t u?c mong: Hoàng lên du?c d?nh Olympia. Có nhu th? Hoàng m?i có
di?u ki?n theo h?c lên n?a.

Khi cu?c thi vào vòng v? dích, Hoàng có 130 di?m, b?ng v?i b?n D?c ? bàn s? 
b?n. Sân tru?ng v?i g?n 1.000 c? d?ng viên c?a Hoàng g?n nhu im lìm vì lo l?ng.
Vào cu?c thi ? v? trí s? 1, Hoàng ch?n câu h?i 20 di?m và cung r?t b?t ng? 
quy?t d?nh ch?n luôn ngôi sao hi v?ng nh?m tang g?p dôi s? di?m. C? sân tru?ng
v? tung ti?ng hò reo khi ngu?i d?n chuong trình báo Hoàng tr? l?i dúng câu h?i.

Nhìn can nhà n?n d?t l?p x?p, nhi?u ngu?i t? h?i không bi?t c?u bé ?y l?y dâu 
ra ng?n ?y ki?n th?c d? "xung tr?n" v?i nh?ng anh tài t? các thành ph? l?n.
Còn Hoàng, n? l?c cu?i cùng don gi?n ch? là "d? m? vui hon và d? trang tr?i 
thêm ti?n ph?u thu?t cho m?".

Và ngày 2-10-2005, Lê Vu Hoàng dã leo t?i d?nh Olympia t? ngôi nhà tranh và 
nh?ng tháng ngày gian khó. Trên sân Tru?ng THPT s? 1 B? Tr?ch, chúng tôi dã
ch?ng ki?n phút giây yên l?ng c?a ông Lê Công Túc khi Hoàng d?i vòng nguy?t qu? 
lên d?u.

Gi? dây u?c mo tr? thành m?t k? su công ngh? thông tin ngành vi?n thông c?a c?u 
bé r?t thích v? này g?n hon bao gi? h?t. Su?t h?c b?ng tr? giá 35.000 USD
và u?c v?ng c?a ngu?i m? nghèo s? vi?t ti?p câu chuy?n c? tích "Olympia t? mái 
nhà tranh".

LAM GIANG - NHU BÌNH

ImageView

Lê Vu Hoàng (gi?a) nh?n h?c b?ng tr? giá 35.000 USD t? B? GD-DT và nhà tài tr? 
- ?nh: Ngô Phi Bay

Sáng qua (2-10), sau hon hai gi? thi d?u trí tu? h?i h?p và gay c?n, Lê Vu 
Hoàng, nhà leo núi d?n t? Tru?ng THPT s? 1 B? Tr?ch - Qu?ng Bình, dã xu?t s?c
dang quang ngôi vô d?ch vòng chung k?t cu?c thi "Du?ng lên d?nh Olympia" l?n 6 
(VTV3 - Dài truy?n hình VN t? ch?c).

Lê Vu Hoàng có ph?n kh?i d?u khá ch?m ch?p, v?n v?n có 30 di?m. Song c? cu?c 
thi là m?t quá trình b?t phá d?n b?t ng? c?a Hoàng. B?t d?u t? ph?n thi tang
t?c, cu?c dua leo lên d?nh Olympia th?t s? là cu?c ru?t du?i cang th?ng nhung 
d?y h?ng kh?i gi?a Nguy?n H?ng D?c và Lê Vu Hoàng. D?n t?n câu h?i cu?i cùng,
khán gi? "nín th?" ch? d?i câu tr? l?i c?a Nguy?n H?ng D?c v? tác gi? m?t bài 
tho. Câu tr? l?i... không chính xác, d?ng nghia v?i vi?c vòng nguy?t qu?
thu?c v? Lê Vu Hoàng v?i 170 di?m, hon ngu?i gi?i nhì t?i 60 di?m.

B?n Nguy?n Phú Thái giành gi?i nhì, gi?i ba thu?c v? hai b?n: Nguy?n H?ng D?c 
và Thân Nguyên H?u.

THU HÒA

Ý ki?n b?n d?c:

* Tôi dã suýt khóc vì m?ng khi du?c tin Lê Vu Hoàng xu?t s?c do?t vòng nguy?t 
qu? vinh quang. Tôi dã theo dõi nh?ng bu?c di c?a Hoàng trên con du?ng chinh
ph?c ng?n Olympia tri th?c và c?u mong em là ngu?i di d?n d?nh cao s?m nh?t. Có 
th? nói n?u em nào trong s? b?n nhà leo núi d?t du?c vinh quang cao nh?t
thì dó di?u là ni?m vui c? chúng ta. Nhung Lê Vu Hoàng là m?t tru?ng h?p d?c 
bi?t: M?t câu chuy?n c? tích. D?c chuy?n c? tích, ai cung mu?n m?t k?t thúc
có h?u.

Hoàng s? là m?t t?m guong sáng cho r?t nhi?u nh?ng h?c sinh nghèo trên kh?p d?t 
nu?c chúng ta dang ph?i nh?c nh?n áo com d? nuôi l?n u?c mo chi?m linh tri
th?c. V?i tôi, Hoàng có th? du?c coi nhu m?t bi?u tu?ng c?a th? h? tr? Vi?t Nam 
dang vu?t lên dói nghèo d? bi?n u?c mo Thánh Gióng thành hi?n th?c. Nhìn
vào Hoàng và bao b?n tr? khác sao ta l?i không có quy?n hy v?ng d?t nu?c Vi?t 
Nam s? t? "dói nghèo trong rom r?" vuon mình hóa r?ng bay lên?

Lê Minh Khôi
Name: Nguyen Hoang Bao Vu
Office: Sao Mai Computer Center for the Blind
12B/C7 Hoang Hoa Tham street, Tan Binh district Ho Chi Minh City Viet Nam
tel: 84 8 849 5069.
Fax: 84 8 293 8300.
Email:
info@xxxxxxxxxxxxxxxx
Website:
www.saomaicenter.org

Home: 210C Hiep Binh Chanh tenement. Thu Duc district Ho Chi Minh City Viet Nam
Cell-phone: 0989350014
Yahoo ID: nguyenhoangbaovu
Skype ID: nguyenhoangbaovu
Blog: 
360.yahoo.com/nguyenhoangbaovu

Other related posts:

  • » phia sau vong nguyet que cua nha vo dich