[SMCC] phat song truyen hinh do net cao

Ch? Nh?t, 04/01/2009, 08:47

Phát sóng truy?n hình d? nét cao

TP - Ngày 6/1, Dài truy?n hình k? thu?t s? VTC chính th?c dua lên sóng tám kênh 
truy?n d? nét cao nh?t (full HD). Nh?ng gia dình s? h?u tivi LCD ho?c Plasma
s? du?c xem hình ?nh s?c nét, khuôn hình v?a v?i màn hình 16:9 thay th? cho 
hình ?nh b? kéo giãn, nhòe hi?n nay.

ImageView
Các thi?t b? thu phát HDTV c?a VTC  ?nh: Ph?m Yên

Theo ông Lê Doàn Quân - Giám d?c VTC Mobile, don v? th?c hi?n d? án truy?n hình 
full HD c?a VTC, thi?t b? thu sóng truy?n hình full HD s? du?c d?ng lo?t
bán trên toàn qu?c t? ngày 6/1, ngày chính th?c phát sóng truy?n hình HD (HDTV).

Tru?c m?t, VTC s? phát tám kênh truy?n hình HDTV, trong dó có ba kênh do VTC 
s?n xu?t là VTC HD1, VTC HD2, VTC HD3. Ông Quân cho bi?t ngoài kênh phim truy?n
v?i nh?ng b? phim nu?c ngoài d?c s?c phát 24/24, VTC s? t? s?n xu?t các chuong 
trình b?ng ti?ng Vi?t, tru?c m?t là phim v? nh?ng vùng d?t, phong c?nh d?p.
VTC cung lên k? ho?ch s?n xu?t phim d?ng ký s? quay ? nu?c ngoài. 

Ch?m nh?t là nam nam n?a, truy?n hình HDTV s? thay th? hoàn toàn chu?n SDTV 
truy?n th?ng hi?n nay.

Ông Ngô Th? Tr?, d?i di?n VTV

"V?i HDTV, nh?ng b? phim phong c?nh d?p s? làm n?i b?t hi?u qu? hình ?nh. Chúng 
tôi cung dã mua b?n quy?n hàng nghìn phim nu?c ngoài an khách ch?t lu?ng
d?p hi?n nay d? chi?u trên VTC HD. 

Nh?ng gia dình có tivi LCD ho?c Plasma full HD màn hình l?n s? có th? thu?ng 
th?c phim ch?t lu?ng d?p g?n nhu phim nh?a chi?u ? r?p" - Ông Lê Doàn Quân
kh?ng d?nh. 

Nam kênh HDTV nu?c ngoài bên c?nh ba kênh ti?ng Vi?t phát trên sóng VTC g?m 
kênh th? thao ESPN HD, kênh d?a lý qu?c gia National Geographic HD, Truy?n hình
Trung uong Trung Qu?c CCTV-HD, kênh th?i trang Fashion TV HD, kênh Luxe TVHD.

Ông Quân cho hay, VTC s? phát sóng các kênh truy?n hình HDTV qua v? tinh. V?i 
dung lu?ng yêu c?u d? phát sóng HDTV r?t l?n nên VTC dã ph?i mua t?i hai b?
phát dáp trong t?ng dung lu?ng 20 b? phát dáp (b? thu - nh?n tín hi?u) c?a v? 
tinh VINASAT-1. 

D? xem du?c truy?n hình HDTV, ngu?i s? h?u tivi LCD ho?c Plasma ph?i mua b? thu 
tích h?p gi?i mã truy?n hình s? v? tinh d? nét cao chu?n HD bao g?m ch?o
thu có du?ng kính 60 - 80 cm và d?u gi?i mã tín hi?u. 

Theo công b? c?a VTC, b? thu có giá 3.530.000 d?ng này ngoài thu du?c tám kênh 
truy?n hình HDTV còn thu du?c 30 kênh truy?n hình chu?n SDTV thông thu?ng
mà các dài truy?n hình dang phát hi?n nay.

Nhà nào cung du?c xem HDTV

HDTV là m?t công ngh? truy?n hình ?nh v?i d? nét cao. Hình ?nh phát t? dài 
truy?n hình du?c chia làm các ô nh? (hay có th? g?i là di?m ?nh) r?i truy?n d?n
tivi c?a ngu?i xem. S? lu?ng di?m ?nh trong HDTV cao hon d?n nam l?n trong 
truy?n hình tiêu chu?n SDTV hi?n nay mà VTV các dài truy?n hình d?a phuong dang
phát sóng.
Dài truy?n hình Vi?t Nam - VTV cung dang tri?n khai th?c hi?n hai d? án phát 
truy?n hình HDTV, m?t d? án phát m?t d?t (tín hi?u thu qua antena bình thu?ng
r?i du?c gi?i mã qua d?u thu tru?c khi hình ?nh phát qua tivi) và m?t phát qua 
cáp quang. 

Ông Ngô Th? Tr? - Giám d?c Trung tâm Tin h?c và Do lu?ng VTV, don v? th?c hi?n 
d? án phát HDTV m?t d?t - cho bi?t ngoài mua các kênh truy?n hình HDTV c?a
nu?c ngoài, VTV s? t? s?n xu?t các chuong trình truy?n hình d? phân gi?i cao. 

Ông Tr? nh?n d?nh, HDTV s? thay th? hoàn toàn truy?n hình truy?n th?ng hi?n 
nay. "Ch?m nh?t là nam nam n?a, truy?n hình HDTV s? thay th? hoàn toàn chu?n
SDTV truy?n th?ng hi?n nay" - Ông Tr? kh?ng d?nh. 

Giám d?c VTC Mobile Lê Doàn Quân cung cho r?ng xu th? HDTV là t?t y?u trong 
th?i gian r?t ng?n và nhà nhà s? xem truy?n hình HDTV. Theo ông Quân, có hai
lý do cho th?y truy?n hình HDTV s? ph? bi?n. 

Tru?c h?t là tivi LCD và Plasma ngày càng r?. Hi?n dã có th? mua tivi LCD 32 
inch v?i giá nam tri?u d?ng. Các hãng s?n xu?t dang chuy?n hu?ng sang s?n xu?t
tivi bóng hình CRT thông thu?ng sang tivi LCD v?i kích c? nh? nh?t là 32 inch. 

Sony m?i dây dã tuyên b? ng?ng s?n xu?t tivi bóng hình CRT kích c? 4:3. Nghiên 
c?u cho th?y t? l? khuôn hình 16:9 c?a HDTV phù h?p hon cho m?t c?a ngu?i
xem và cung mang l?i nhi?u thông tin hon so v?i khuôn hình 4:3 c?a SDTV. 

Bên c?nh dó, các dài truy?n hình l?n dang vào cu?c ráo ri?t d? phát truy?n hình 
HDTV nên thi?t b? thu ngày càng r?, n?i dung chuong trình phong phú hon.

"V?i công ngh? du?c c?p nh?t liên t?c hi?n nay, v?n d? dung lu?ng quá l?n c?a 
HDTV s? du?c gi?i quy?t tri?t d?. V?n d? hi?n nay d?u tu mua máy thu hình
HDTV t? phía ngu?i xem" - Ông Ngô Th? Tr? nói. Theo ông Tr?, VTV s? phát sóng 
theo chu?n HDTV ? c? truy?n hình qu?ng bá (không m?t ti?n) và truy?n hình
tr? ti?n (cáp, m?t d?t).

H?i Hà 

Other related posts:

  • » [SMCC] phat song truyen hinh do net cao - Nguyen Hoang Bao Vu