[SMCC] pha huy thanh gia tai giao su Dong Chiem


   Nhà c?m quy?n Hà N?i ra l?nh phá h?y Thánh Giá và dàn áp dã man giáo dân 
giáo x? Ð?ng Chiêm
   http://www.radiochantroimoi.com/spip.php?article6633 

   Vào r?ng sáng ngày 6-1-2010, kho?ng 500 công an, c?nh sát co d?ng, trang 
b? hùng h?u b?ng dùi cui, roi di?n, mìn, pháo mù và chó nghi?p v? dã dàn áp 
ngu?i dân t?i giáo x? D?ng Chiêm thu?c xã An Phú, huy?n M? Ð?c, Hà N?i khi 
ngu?i dân t?i dây mu?n b?o v? cây Thánh giá trên d?nh Núi Th? mà nhà c?m quy?n 
dã ra l?nh tri?t h?. 

   Nhi?u ngu?i b? dánh tr?ng thuong, b? d?u ch?y máu và b? nhà c?m quy?n 
chuy?n di noi khác mà không ai bi?t gi? h? dang ? dâu. 

   Cây Thánh Giá mà giáo dân d? máu d? b?o v? cu?i cùng cung b? phá h?y. Ðây 
là cây thánh giá b?ng xi mang dã du?c giáo dân c?a giáo x? Ð?ng Chiêm d?ng lên 
trong d?p l? tu?n Ð?i Phúc vào tháng 3. 2009 thay cho cây Thánh giá g? dã có 
t?i dây t? lâu. 

   S? ki?n xãy ra trong lúc các linh m?c trong vùng dang t?p trung t?i Hà 
N?i d? tinh tâm. 

   Khi nghe tin, t?t c? Linh M?c Ðoàn Hà N?i, sau khi tinh tâm dã kéo h?t v? 
d? hi?p thông làm l? c?u nguy?n cho các n?n nhân và giáo dân d?u dã chít khan 
tang tr?ng trong lúc c?u nguy?n. 

   Linh M?c Giuse Nguy?n Van H?u, chính x? Ð?ng Chiêm cho hay: 

   "Sáng s?m nay tôi nh?n du?c tin t? giáo dân cho bi?t dã có r?t nhi?u công 
an v? và dang bao vây làng, tri?t phá cây Thánh Giá trên Núi Th? (Núi Ch?). Bà 
con giáo dân trong x? dã ra tìm cách b?o v? nhung b? c?nh sát ch?n l?i. Nhi?u 
ngu?i b? c?nh sát dánh và nh?ng ngu?i b? dánh tr?ng thuong dã du?c công an dua 
di mà không cho thân nhân di theo." 

   Tin v? cu?c dàn áp, máu và nu?c m?t c?a giáo dân t?i giáo x? Ð?ng Chiêm 
dã du?c các di?n dàn di?n t? và nh?ng trang báo m?ng, Blog loan t?i r?ng rãi, 
v?i các hình ?nh c?a giáo dân b? dánh d?p máu me bê b?t. 

   L?i bày t? c?a Linh m?c chánh x? D?ng Chiêm: 
http://www.radiochantroimoi.com/spi... 

      

   Ngu?n Photo: Vietcatholic và DCCTVN 


   


Nguy?n Hoàng B?o Vu
H? tr? tin h?c 1088
Danh s?: 2015
Kính chúc quý khách m?t mùa Giáng Sinh an lành và m?t nam m?i thành d?t

Other related posts:

 • » [SMCC] pha huy thanh gia tai giao su Dong Chiem - Nguyen Hoang Bao Vu