ong thuy so huu cung luc 2 ngoi nha tien ty

Ông Thúy s? h?u cùng lúc hai ngôi nhà ti?n t?

04-10-2006 02:25:33 GMT +7
Dã có bi?t th? b? th?, yên tinh t?i s? 8 ngõ 15, ph? Bùi Ng?c Duong, nhung khi 
làm don xin c?p nhà s? 6 Lý Thái T?, ông Thúy cho r?ng do nhà ch?t ch?i,
m?t an ninh tr?t t?

Theo ông D?ng Hùng Võ, Th? tru?ng B? TN-MT, do các quy d?nh v? vi?c c?p nhà, b? 
trí nhà công v?, nhà thuê cho cán b? c?p cao chua c? th?, rõ ràng nên dã
tr? thành nguyên nhân d?n d?n nh?ng b?c xúc c?a nhân dân v? vi?c "công b?c" c?a 
dân du?c s? d?ng bi?t th?, nhà m?t ph? d?t ti?n.

Xây thêm nhà ti?n t? d?... ?

Ngày 3-10, trong vai ngu?i di thuê van phòng làm vi?c, phóng viên chúng tôi dã 
có m?t t?i ngôi nhà s? 6 Lý Thái T? mà Th?ng d?c Ngân hàng Nhà nu?c (NHNN)
VN Lê D?c Thúy du?c mua l?i c?a Nhà nu?c theo Ngh? d?nh 61/CP. Tru?c m?t chúng 
tôi là ngôi nhà 5 t?ng son tr?ng, dang hoàn t?t nh?ng công do?n cu?i cùng.
Bu?c qua c?a c?ng, m?t t?m b?ng ghi chú gi? làm vi?c, ngh? trua và khóa c?ng 
nhu m?t công tru?ng xây d?ng l?n.

Mà là công tru?ng xây d?ng th?t khi láng gi?ng xung quanh nhà ông Thúy ph?n ánh 
ngôi nhà du?c xây d?ng t? cách dây trên m?t nam, hi?n v?n chua hoàn thành.
V?i nh?ng gì d?p vào m?t chúng tôi t?i t?ng tr?t ngôi nhà là nh?ng v?t li?u, 
thi?t b? thu?c d? "x?n" và làm r?t k? công. Dù ch? là nhà 5 t?ng trên di?n
tích hon 70 m2, nhung ông Thúy cung k?p trang b? cho ngôi nhà m?t thang máy 
hi?n d?i, d?t ti?n.

3747/15-bietthu2

Ngôi nhà s? 8 ngõ 15, ph? Bùi Ng?c Duong (bên trái) c?a ông Thúy cung tr? giá 
d?n ch?c t? d?ng

3747/15-hotel

Ngôi nhà 5 t?ng tr? giá ti?n t? n?m trên m?t trong nh?ng con ph? d?t nh?t Hà N?i
Dò h?i ngu?i có m?t t?i "công tru?ng" trong vai ngu?i di thuê, chúng tôi du?c 
bi?t t?ng chi phí xây d?ng ngôi nhà khang trang nhu th? này lên t?i hàng t?
d?ng.

Trong khi dó, ngôi bi?t th? cu ? s? 8, ngõ 15 ph? Bùi Ng?c Duong (qu?n Hai Bà 
Trung) c?a gia dình ông Thúy cung tr? giá d?n ch?c t? d?ng. M?t ti?n ngôi
nhà r?ng kho?ng 10 m, di?n tích trên 100 m2, du?c xây d?ng b? th?, sân tru?c, 
c?ng ra vào và 3 t?ng l?u, n?m trong ngõ yên tinh d? ch? 2 ô tô tránh nhau,
có tr?m gác b?o v? khu nhà. Khi qua c?ng b?o v?, chúng tôi nói vào nhà ông Lê 
D?c Thúy là du?c "thông quan" và h?i láng gi?ng thì du?c h? d?n d?n t?n c?ng.
Ch? làm phép tính don gi?n, v?i di?n tích và quy mô xây d?ng, chi phí xây d?ng 
ngôi nhà cung d?n hàng t? d?ng. Tuy nhiên, trong don xin c?p nhà s? 6 Lý
Thái T?, ông Thúy l?i cho r?ng do di?n tích nhà ? ch?t ch?i, ngõ c?t, m?t an 
ninh tr?t t?...

Nhà ngàn cây vàng, mua du?i 500 tri?u d?ng

Trong khi dó, m?nh d?t s? 6 Lý Thái T? (di?n tích trên 70 m2), v?i v? trí trung 
tâm TP, cách H? Guom chua d?y 300 m, du?c gi?i b?t d?ng s?n d?nh giá x?p
x? 1.000 cây vàng. Theo biên b?n bàn giao nhà ?, d?t ? s? nhà 6 Lý Thái T? t? 
NHNN v? S? TN-MT-ND Hà N?i (ngày 27-11-2004) dã xác d?nh rõ: t?ng di?n tích
d?t ? 76,27 m2, là nhà tu?ng g?ch mái b?ng, hai t?ng. Nhu v?y, theo quy d?nh 
c?a Ngh? d?nh 61/CP, nhà s? 6 Lý Thái T? du?c x?p vào lo?i bi?t th? lo?i 1
(th?p nh?t), v?i giá d?t m?t ti?n ph? Lý Thái T? là kho?ng 7 tri?u d?ng/m2 (mua 
th?i di?m tru?c tháng 1-2005), s? ti?n d?t ông Thúy ph?i tr? kho?ng 357
tri?u d?ng và ti?n nhà mái b?ng 120 m2 là kho?ng 40 tri?u d?ng (tr? thâm niên 
công tác c?a s? ngu?i trong gia dình). T?ng s? ti?n ông Thúy ph?i n?p Nhà
nu?c kho?ng 400 tri?u d?ng.

Du?c xác d?nh là nhà 2 t?ng nhung t?i biên b?n bàn giao ngôi nhà này (ngày 
29-10-2004) gi?a phòng ban trong n?i b? C?c Qu?n tr? qu?n lý - NHNN và biên b?n
bàn giao nhà ?, d?t ? t? NHNN cho S? TN-MT-ND Hà N?i qu?n lý (ngày 27-11-2004) 
nêu rõ: Nguyên giá ngôi nhà 434.488.708 d?ng; giá tr? còn l?i 0 d?ng; giá
tr? v?t li?u không có... (!?).

Trong khi dó, t?i van b?n tr? l?i ch?t v?n c?a bà Nguy?n Th? Vi?t Nhân (d?i 
bi?u Qu?c h?i t?nh Kiên Giang), t?i k? h?p th? 9, Qu?c h?i khóa XI, ông Thúy
cung nói rõ: ?y ban Ki?m tra Trung uong D?ng dã ra thông báo s? 534-TB/KTTW 
ngày 28-3-2006 v? "k?t qu? gi?i quy?t t? cáo d?i v?i d?ng chí Lê D?c Thúy"
nêu rõ:... dã ch? ra nh?ng sai sót v? quy trình th? t?c khi NHNN ch? truong 
chuy?n d?i công nang nhà s? 6 Lý Thái T?, cung nhu d?ng chí Th?ng d?c khi trình
Th? tu?ng Chính ph? gi?i quy?t các d? ngh? c?a NHNN v? v?n d? này và yêu c?u 
d?ng chí Th?ng d?c c?n rút kinh nghi?m.

Yêu c?u báo cáo vi?c bán nhà s? 6 Lý Thái T? cho ông Thúy

Trao d?i v? vi?c S? TN-MT-ND Hà N?i bán nhà s? 6 Lý Thái T? cho ông Lê D?c Thúy 
theo Ngh? d?nh 61/CP có di?m chua dúng quy d?nh, Phó Ch? t?ch UBND TP Hà
N?i Lê Quý Dôn cho hay, sau này ch?c không th? có vì nhi?u s? vi?c có th? chua 
h?p lý này s? là bài h?c cho s? rút kinh nghi?m. Vi?c bán nhà theo Ngh?
d?nh 61/CP là trách nhi?m c?a s?, ch? nh?ng tru?ng h?p d?c bi?t nhu nhà c?a 
nguyên ch? t?ch ?y ban Hành chính TP Hà N?i (tên cu c?a UBND TP Hà N?i - PV),
là cán b? lão thành cách m?ng, có công du?c uu dãi thì m?i có ý ki?n c?a c?p TP 
và Trung uong. Hi?n t?i, TP v?n chua n?m du?c s? vi?c nhà ông Lê D?c Thúy,
chúng tôi s? yêu c?u s? báo cáo.

Th? Dung
Name: Nguyen Hoang Bao Vu
Office: Sao Mai Computer Center for the Blind
12B/C7 Hoang Hoa Tham street, Tan Binh district Ho Chi Minh City Viet Nam
tel: 84 8 849 5069.
Fax: 84 8 293 8300.
Email:
info@xxxxxxxxxxxxxxxx
Website:
www.saomaicenter.org

Home: 210C Hiep Binh Chanh tenement. Thu Duc district Ho Chi Minh City Viet Nam
Cell-phone: 0989350014
Yahoo ID: nguyenhoangbaovu
Skype ID: nguyenhoangbaovu
Blog: 
360.yahoo.com/nguyenhoangbaovu

Other related posts:

  • » ong thuy so huu cung luc 2 ngoi nha tien ty