[SMCC] ong khoan ho 4

Th? N?m, 16/04/2009, 23:32 (GMT+7)

B? th? “kho?n h?” - K? 4: “Kho?n chui”

ImageView
TT - Bà Kim Ng?c k?: “Sau ngày “kho?n h?” b? phê ph?n, ti?p ?? là ch? th? c?a 
trung ??ng ng?ng “kho?n h?”, nhà tôi h?t ng?i h?t thu?c lào v?t l?i ?i d?o
lang thang, h?t ? ph?ng làm vi?c l?i v? nhà n?m th? dài. Ong ?y không h? lo cho 
ch?c quy?n c?a m?nh mà ch? lo dân ??i”. Ch? sau m?y n?m ng?ng “kho?n h?”,
nhi?u c?nh ??ng tr? nên x? x?c khi?n ông Kim Ng?c càng bu?n. 

>> K? 1: 
Làm ?n nh? th? ??i là ph?i
>> K? 2: 
M?t quy?t ??nh t?o b?o
>> K? 3: 
Nh? l??i t?m sét

T? phê

Trong s? h? s? l?u tr? Ban tuyên gi?o t?nh ?y c? b?n ki?m ?i?m c? nhân c?a ông 
Kim Ng?c và bài vi?t c?a ông in trên t?p ch? H?c T?p s? 2 (s? 161 n?m th?
XV) n?m 1969. B?n ki?m ?i?m c? nhân ông vi?t: “M?t khuy?t ?i?m sai l?m l?n nh?t 
c?a tôi  là vi?c qu?n l? h?p t?c x? nông nghi?p mà c? th? là v?n ?? kho?n
h?, v?n ?? qu?n l? ru?ng ??t và s? công c?”. 

Bài ??ng trên t?p ch? H?c T?p ông vi?t: “?? kho?n h? d??i nhi?u h?nh th?c kh?c 
nhau nh? kho?n vi?c dài ngày, kho?n nhi?u khâu lao ??ng cho h?, kho?n s?n
l??ng cho h?, kho?n tr?ng m?t s? ru?ng ??t tr?ng màu cho h?, kho?n cho h? ch?n 
nuôi”.

“V? qu?n l? công c? th? do vi?c kho?n cho h? nên c? h?p t?c x?  ?? b?n c? cào 
c? c?i ti?n cho x? viên, giao cày b?a cho x? viên qu?n l? ?? v?a làm cho t?p
th? v?a làm ph?n ru?ng ??t riêng. Xe c?i ti?n, xe ??p th? ph?n l?n c?ng giao 
cho x? viên qu?n l? và s? d?ng ho?c c? n?i h?p t?c x?  ?? cho vay ti?n ngân
hàng ?? mua r?i ?em v? b?n ch?u cho x? viên, ho?c h?p t?c x? ch? lo vi?c xin 
c?p trên phân ph?i, c?n x? viên b? ti?n ra mua v? dùng. T?m l?i nh?ng khuy?t
?i?m sai l?m v? kho?n h?, qu?n l? ??t ?ai và nông c? n?i trên là nghiêm tr?ng”. 

Trong ph?n nguyên nhân sai l?m, ông vi?t: “M?t trong nh?ng nguyên nhân quan 
tr?ng làm t?nh ?y, tr??c h?t là th??ng v? ch?ng tôi ph?m nh?ng khuy?t ?i?m,
sai l?m trên là do quan ?i?m l?p tr??ng c?n m? h? nên ch?a qu?n tri?t ???ng 
l?i, nguyên t?c, ch?nh s?ch c?a ??ng trong vi?c qu?n l? h?p t?c x? s?n xu?t
nông nghi?p và trong cu?c th?c hi?n ba cu?c c?ch m?ng”.

Tôi c? phân vân không hi?u v? sao m?t ng??i nh? ông Kim Ng?c, t?ng tham gia 
T?nh ?y V?nh Yên t? n?m 1947, làm b? th? Huy?n ?y Tam D??ng n?m 1946, b? th?
Huy?n ?y B?nh Xuyên 1950, sau ?? làm ph? b? th? T?nh ?y B?c Giang, t?ng tham 
gia khu ?y Vi?t B?c, ph? ch?nh ?y quân khu r?i ch?nh ?y C?c Công binh và g?n
22 n?m làm b? th? t?nh ?y, trong ?? ch?n n?m là b? th? T?nh ?y V?nh Ph?, l?i h? 
b?t vi?t r?ng “khuy?t ?i?m sai l?m trên là do quan ?i?m l?p tr??ng c?n
m? h? nên ch?a qu?n tri?t ???ng l?i, nguyên t?c, ch?nh s?ch c?a ??ng…”. 

M?t ng??i ?au ??u v?i “kho?n h?” nh? ông Kim Ng?c mà quay l?i phê ph?n kho?n h? 
là “không th?y t?c h?i là làm cho ru?ng ??t, công c? c?a h?p t?c x? b? phân
t?n d?n v? tay x? viên, t?o ?i?u ki?n ph?c h?i và ph?t tri?n l?i làm ?n riêng 
l?, ??i l?p v?i kinh t? t?p th?…”. Nh?ng ?i?u ông vi?t hoàn toàn tr?i ng??c
v?i t? t??ng ông, nhân c?ch ông và c? hành ??ng c?a ông. Ph?i ch?ng ông ch?u 
nh?n nh??ng m?t b??c ?? b?o toàn vi?c kho?n h?? M?t chi?n thu?t nghi binh
trong ngh? thu?t quân s? th??ng dùng? 

Ong Kim Ng?c (gi?a) ch? ??o l?c l??ng v? trang V?nh Ph? b? tr? l?c l??ng b?n 
m?y bay t?m th?p c?a M? - ?nh t? li?u

Ph?i t?m m?i c?ch duy tr? “kho?n h?“

Tôi ??a chuy?n này ra h?i c?c c? c?n b? l?o thành t?ng g?n b? v?i ông Kim Ng?c 
m?t th?i, c?c c? c?ng kh?ng ??nh: ông Kim Ng?c tuy vi?t th? nh?ng trong l?ng
không khi nào cho là m?nh sai. Ngay c? vi?c sau khi c? ch? th? c?a trung ??ng 
ng?ng “kho?n h?”, r?t nhi?u h?p t?c x? v?n “kho?n chui”: bên ngoài t? ra
ch?p hành nh?ng bên trong v?n ti?p t?c “kho?n h?” v?i c?c bi?n th? kh?c nhau. 
T?t c? nh?ng vi?c làm ?? ông Kim Ng?c ??u bi?t nh?ng l? ?i. 

Khi tâm s? v?i ng??i kh?c, ông n?i: “Ph?i t?m m?i c?ch duy tr? cho ???c “kho?n 
h?” ch? ?? quay l?i ki?u làm ?n theo ti?ng k?ng th? ch?t ??i h?t”. Không
nh?ng ông âm th?m cho duy tr? “kho?n h?” mà sau ngày v? h?u, trong m?t l?n v? 
th?m nhà l?nh ??o Tr??ng Chinh - l?c ?? là ch? t?ch ?y ban Th??ng v? Qu?c
h?i, ông Kim Ng?c ?? gi?i tr?nh cho ông Tr??ng Chinh nghe v? l?i ?ch c?ng nh? 
k?t qu? c?a “kho?n h?” ? V?nh Ph?c tr??c ?ây và V?nh Ph? hi?n t?i, thuy?t
ph?c ông Tr??ng Chinh cho duy tr? “kho?n h?”. 

Bà Kim Ng?c nh? l?i trong chuy?n v? th?m ?y c? c? bà Nguy?n Th? ??ng, ph? ch? 
t?ch UBND t?nh V?nh Ph?. Gia ??nh bà ??ng ? ??nh B?ng, tr??c ?ây là gia ??nh
c? s? c?ch m?ng, b?n thân bà làm liên l?c cho x? ?y B?c k? và quen bi?t ông Kim 
Ng?c t? th?i k? này. Bà h?n ông Kim Ng?c hai tu?i. Ngoài m?i quan h? công
t?c, hai ng??i c?n coi nhau nh? ch? em. Ong Tr??ng Chinh c?ng r?t qu? bà ??ng 
nh? qu? ông Kim Ng?c. 

T?nh t?nh bà ??ng trung th?c, x?i l?i, th?ng th?n. Ngày ông Kim Ng?c b? phê 
ph?n t?i h?i ngh?, khi v? nhà bà h?i ông Kim Ng?c: “T?nh ch? th?ng th?n v? sao
ch? ng?i im nh? th?c không làm cho r? tr?ng ?en. Hay ch? nh?n m?nh sai ph?i 
không?”. 

Ong Kim Ng?c im l?ng không n?i g?. Bà ??ng t?c qu? b?o: “N?u ch? s? không d?m 
n?i th? ?? tôi n?i. Ch? làm cho dân no ch? c? ph?n dân ph?n ??ng ?âu mà s?”.
T??ng bà ??ng n?i v?y thôi không ng? bà xu?ng Hà N?i t?m g?p ông Tr??ng Chinh 
th?t. L?n g?p g? ?y bà ??ng ra s?c b?o v? ch? tr??ng “kho?n h?” c?a t?nh
?y và bênh v?c ông Kim Ng?c. 

L?n vi?ng th?m ông Tr??ng Chinh sau ?? cùng v?i ông Kim Ng?c, bà ??ng nh?c l?i 
chuy?n c? tr??c ?ây. N?i lan man th? nào l?i quay v? chuy?n “kho?n h?”. Bà
??ng càng n?i càng h?ng: “Anh và trung ??ng qu? r? r?i. Nh? c? “kho?n h?” c?a 
ch? Kim Ng?c mà n?ng su?t l?a ? V?nh Ph?c tr??c ?ây và V?nh Ph? bây gi? t?ng
lên g?p ?ôi, g?p ba, dân t?nh no ?m nên r?t ph?n kh?i“. 

S?n c? không kh? c?i m?, ông Kim Ng?c tr?nh bày v? quan ?i?m “kho?n h?” c?a 
m?nh và nh?ng thành t?u do “kho?n h?” ??a l?i. Ong Tr??ng Chinh ch?m ch? l?ng
nghe. Sau bu?i vi?ng th?m này, m?i ng??i tràn tr? hi v?ng “kho?n h?” s? ???c 
ph?c h?i. 

Trong khi ??, dù ch?a c? ph?n h?i nh?ng “kho?n chui” ? V?nh Ph? v?n di?n ra, 
ch?ng bao lâu lan sang H?p t?c x? ?oàn X? ? H?i Ph?ng và sau ?? lan kh?p mi?n
B?c. Th? m?i bi?t vi?c ch?u m?t b??c lùi c?a ông Kim Ng?c tr??c nh?ng phê ph?n 
gay g?t ?? c?u s?ng ???c “kho?n h?”. Ng?m ra câu n?i c?a ng??i x?a “M?t
?i?u nh?n ch?n ?i?u lành” th?t là ch? l?.

VAN TH?O

Ong Nguy?n V?n Tôn, tr??ng Ban nông nghi?p T?nh ?y V?nh Ph?c, sau này là b? th? 
t?nh ?y, ch? t?ch UBND t?nh V?nh Ph?, n?m nay 82 tu?i, nh? l?i th?i h?p
t?c x? nông nghi?p ?ang ? giai ?o?n ho?t ??ng không hi?u qu?, ông Kim Ng?c ??ng 
ng?i không yên. Ong Tôn k? m?t l?n ông Kim Ng?c ??n m?t h?p t?c x? ph?n
l?n là ??ng bào dân t?c Dao Ti?n và S?n D?u d??i chân n?i Tam ??o. 

Khi ông Kim Ng?c ?ang t?m hi?u xem v? sao ru?ng l?a hai bên b? xanh t?t c?n ? 
gi?a th? th?a th?t, vàng r?i, t? xa m?t ông già ng??i Dao Ti?n nh?n ra ông
li?n ch?y ??n chào. Ong Kim Ng?c h?i l? do th? ông già ng??i Dao b?o: “Nông dân 
quên h?t chuy?n làm ru?ng r?i”, “Sao l?i quên làm ru?ng?”. 

Ong già ng??i Dao gi?i th?ch: “Ch?ng n? s? l?i ru?ng b?n chân, ch? ?i v?ng 
quanh trên b? ?? b? phân nên ru?ng hai bên b? m?i t?t h?n ru?ng ? gi?a”. Ong
Kim Ng?c h?i làm sao ch?n ch?nh ki?u làm ?n c?u th? hi?n nay, ông già ng??i Dao 
n?i: “T?nh ?y ??ng ra làm ??a ch? giao h?n ru?ng cho nông dân cày thuê.
T?nh ?y b?o n?p bao nhiêu thu? bà con n?p, b?n bao nhiêu bà con b?n, c?n l?i bà 
con h??ng. ?? làm chung nh? th? này ch?ng ai mu?n làm ?âu”. 

Ong Kim Ng?c ?em chuy?n ?y v? k? l?i cho ông Tôn nghe r?i n?i thêm: “Ong già ?y 
không di?n ??t ???c ? c?a m?nh mu?n n?i nên m?i b?o t?nh ?y ??ng ra làm
??a ch? giao ru?ng cho nông dân cày thuê. Th?t ra ?ây là nguy?n v?ng c?a ng??i 
nông dân mu?n ???c làm ch? m?nh ru?ng c?a m?nh ch? không chung ch? d?n ??n
t?nh tr?ng cha chung không ai kh?c”. 

___________________

??n th?ng 8-1979, ba th?ng sau ngày ông Kim Ng?c m?t, T?nh ?y V?nh Ph? ra ngh? 
quy?t ch? tr??ng cho kho?n cây màu v? ?ông, ??n n?m 1980 ti?p t?c cho kho?n
cây l?a. Sau ??, trung ??ng b?t ??u cho ?p d?ng ch? ?? kho?n trong toàn b? n?n 
nông nghi?p.

K? t?i: Ph?c h?i kho?n h?   

Other related posts:

  • » [SMCC] ong khoan ho 4 - Nguyen Hoang Bao Vu