[SMCC] ong duong chi dung bi bat o dau

Th? nam, ngày 06 tháng chín nam 2012

Ông Duong Chí Dung không th? b? b?t ? nu?c ngoài? 
Thu, 09/06/2012 - 07:02 - Kami 
Kami 
RFA 
Sáng ngày 5.9.2012, m?t b?n tin dang trên C?ng thông tin di?n t? c?a B? Công an 
dã chính th?c thông báo vi?c b?t gi? ông Duong Chí Dung, nguyên C?c tru?ng C?c 
Hàng h?i Vi?t Nam, d?ng th?i kêu g?i "nh?ng ai có hành vi che gi?u, ti?p tay 
cho Duong Chí Dung b? tr?n, n?u ra t? thú s? du?c hu?ng khoan h?ng". Theo ngu?n 
tin t? báo Tu?i Tr?, ông Dung b? b?t t?i m?t nu?c trong kh?i ASEAN, và du?c 
c?nh sát qu?c t? Interpol di lý v? Vi?t Nam, d?ng th?i Thu?ng tu?ng Tr?n D?i 
Quang, B? tru?ng B? Công an dã khen thu?ng cho các t?p th?, cá nhân có thành 
tích b?t gi? Duong Chí Dung.
Du?c bi?t ông Duong Chí Dung, t?ng n?m gi? v? trí Ch? t?ch H?i d?ng Thành viên 
T?ng công ty Hàng h?i Vi?t Nam (Vinalines), dã b? kh?i t? v? t?i "C? ý làm trái 
quy d?nh c?a Nhà nu?c v? qu?n lý kinh t? gây h?u qu? nghiêm tr?ng" theo di?u 
165 B? lu?t Hình s?, do nh?ng hành vi trong th?i k? công tác t?i Vinalines. 
Nhung sau khi du?c các co quan có th?m quy?n cho phép, Vi?n Ki?m sát nhân dân 
T?i cao phê chu?n, tru?c khi co quan di?u tra tri?n khai thi hành l?nh b?t, 
khám xét, chi?u 17/5/2012 Duong Chí Dung dã b? tr?n. Theo báo Tu?i tr?, t?i 
cu?c h?p báo c?a Van phòng Chính ph? chi?u 5.9.2012, ông Vu D?c Dam - b? 
tru?ng, ch? nhi?m Van phòng Chính ph? - cho bi?t "Ngay sau khi Duong Chí Dung 
b? tr?n, Th? tu?ng dã tr?c ti?p nghiêm kh?c nh?c nh? B? Công an và yêu c?u b? 
t?p trung ch? d?o b?t b?ng du?c Duong Chí Dung. Nhu t? mà báo chí hay dùng là 
không có vùng c?m nào". Cung t?i cu?c h?p báo, ông Dam còn cho bi?t quy?t d?nh 
kh?i t? b? can và quy?t d?nh áp d?ng bi?n pháp ngan ch?n d?c bi?t d?i v?i Duong 
Chí Dung du?c Th? tu?ng ch? d?o ban hành theo dúng quy d?nh pháp lu?t, do vi?c 
th?c hi?n k? ho?ch c?a B? Công an chua ch?t ch? nên Duong Chí Dung dã b? tr?n.
Di?u mà báo chí cho r?ng cung tuong t? nhu vi?c tru?c dó chua d?y m?t tháng, 
các kênh chính th?ng cung dã d? c?p t?i ch? d?o c?a Th? tu?ng Chính ph? trong 
các v? b?t gi? gây chú ý. L?n tru?c là sau v? b?t gi? ông trùm ngân hàng Nguy?n 
D?c Kiên, hay còn g?i là B?u Kiên, ngày 20/8, ngay sau khi ông Kiên b? b?t thì 
22/8 ông Nguy?n T?n Dung dã d?ng ch? trì phiên h?p l?n th? 18 c?a Ban Ch? d?o 
Trung uong v? phòng, ch?ng tham nhung trong vai trò tru?ng Ban. Trong phiên h?p 
ông Dung khen ng?i co quan ch?c nang dã hành d?ng k?p th?i và "yêu c?u di?u tra 
x? lý nghiêm minh b?t k? dó là ai". Nhung trên th?c t?, báo chí cho bi?t vi?c 
co quan công an tri?n khai k? ho?ch b?t gi? b?u Kiên thì Th? tu?ng hoàn toàn 
không hay bi?t gì. 
Vi?c ông Duong Chí Dung, Ch? t?ch H?i d?ng Thành viên T?ng công ty Hàng h?i 
Vi?t Nam (Vinalines), dã b? kh?i t? v? t?i "C? ý làm trái quy d?nh c?a Nhà nu?c 
v? qu?n lý kinh t? gây h?u qu? nghiêm tr?ng" theo di?u 165 B? lu?t Hình s?, do 
nh?ng hành vi trong th?i k? công tác t?i Vinalines b? b?t gi? sau khi b? tr?n 
hon 3 tháng là m?t chuy?n nóng h?i du?c du lu?n xã h?i quan tâm. Theo dúng tinh 
th?n c?a D?ng và Nhà nu?c là t?t c? m?i ngu?i d?u công b?ng tru?c pháp lu?t, 
không có b?t k? ngo?i l? nào, không có vùng c?m nào nhu l?i c?a ông Vu D?c Dam 
- b? tru?ng, ch? nhi?m Van phòng Chính ph? phát bi?u, thì t?i sao l?i không 
công khai minh b?ch rõ vi?c ông Duong Chí Dung b? b?t ? qu?c gia nào?
 
Tin ông Duong Chí Dung b? b?t trên PetroTimes  
Xung quanh vi?c "ông Duong Chí Dung dã b? b?t bao gi? và b?t ? dâu?", cung có 
nhi?u ngu?n tin khác nhau. Có tin r?ng ông Duong Chí Dung b? b?t ? Singapore, 
hay chi?u ngày 5.9.2012 ông Duong Chí Dung b? d?n d? v? sân bay N?i bài trên 
chuy?n bay Hà n?i - Bangkok (Thái lan) v.v ... Nhung chính xác hon c? có l? là 
m?t b?n tin trên trang Petrotimes c?a ông D?i tá Nguy?n Nhu Phong - T?ng Biên 
t?p (nay dã b? g? b?) cho bi?t "Theo thông tin riêng c?a Petrotimes, Duong Chí 
Dung b? b?t t?i Campuchia. Th?i di?m b? b?t là ngày 3/9/2012 (không ph?i là 4/9 
nhu m?t s? phuong ti?n truy?n thông dang t?i sáng nay)."
Nhung t?t c? các tin t?c trên d?u không có s?c thuy?t ph?c, b?i l? n?u dúng nhu 
ngu?n tin t? báo Tu?i Tr? ti?t l? cho bi?t, thì ông Dung b? b?t t?i m?t nu?c 
trong kh?i ASEAN, và du?c c?nh sát qu?c t? Interpol di lý v? Vi?t Nam. Vì b?t 
c? tru?ng h?p m?t công dân nu?c ngoài b? b?t theo l?nh truy nã c?a c?nh sát 
qu?c t? Interpol, thì ? các qu?c gia có t? do báo chí nhu Singapore, Thailand, 
hay Campuchia... tin t?c này d?u du?c các phuong ti?n truy?n thông l?p t?c loan 
báo và dang t?i r?ng rãi. Kh? nang Interpol b?t là r?t th?p, vì cho d?n gi? 
phút này th?y trên trang website c?a Interpol v?n chua dua tin dã b?t gi? du?c 
và v?n còn d? nguyên thông tin truy nã ông Duong Chí Dung.
 
Trát truy nã c?a ông Duong Chí Dung v?n còn nguyên trên wesite Interpol  
Câu h?i d?t ra là "T?i sao thông tin v? ông Duong Chí Dung dã b? b?t bao gi? và 
b?t ? dâu?" l?i b? bung bít, úp úp m? m? không minh b?ch v?i công lu?n nhu th?? 
Vì lý do gì? Li?u nó có liên quan gì d?n thông tin cách dây không lâu, ngày 
22/8, Ban Ch? d?o Trung uong v? phòng, ch?ng tham nhung (PCTN) h?p phiên th? 18 
Th? tu?ng yêu c?u d?y nhanh ti?n d? di?u tra, truy nã, b?t b?ng du?c b? can 
Duong Chí Dung? Hay có th? ông Duong Chí Dung không tr?n di dâu c?, mà ch? là 
m?t quân bài dã b? m?t th? l?c nào dó b?t bu?c dua di d?u ? dâu dó, ch? d?p s? 
d?ng khi c?n thi?t. Còn s? d?ng nhu th? nào, ho?c th? cho ch?y ra nu?c ngoài, 
ho?c b?t l?i, ho?c có th? là th? tiêu... V?n d? là h? s? ch?n phuong án nào thì 
tu? theo tình hình c? th? trong cu?c chi?n n?i b?.
H? ? dây là ai? Du lu?n v?n d?n doán ông Duong Chí Dung t?ng du?c coi nhu là 
"con tru?ng" c?a Th? tu?ng, dã d?n lúc Th? tu?ng bu?c ph?i thí t?t d? t? c?u 
thân mình ki?u b? c?a ch?y l?y ngu?i. Nhung không ai ch?u nghi ông Duong Chí 
Dung dã b? phe d?i th? c?a Th? tu?ng b?t cóc mang di khai thác xong xuôi, gi? 
m?i công di?n v? Duong Chí Dung dã b? b?t. Th? là m?t công dôi ba vi?c, nhung 
nó là cách dánh dòn cân não Th? tu?ng khá hi?u qu? khi phe d?i th? c?a Th? 
tu?ng s? d?ng.

Thông tin mà nhà nu?c không minh b?ch và công khai s? dân t?i h?u qu? b?t c?p 
là nhu th?. Nh?t là dua tin mà không lu?ng h?t các ngóc ngách mà dân gian có 
th? khai thác, suy doán thì vô cùng b?t l?i. 
Ngày 06 tháng 9 nam 2012
© Kami
--------
* Dây là trang Blog cá nhân c?a Kami. Bài vi?t không th? hi?n quan di?m c?a Dài 
Á châu T? do RFA. 
· · Kami's blog 

Nguy?n Hoàng B?o Vu
H? tr? tin h?c 1088
G?i: 1088, nh?n s? 0 g?p B?o Vu
Hân h?nh du?c ph?c v? quý khách

M?t ong ru?i 170,000 (n?a lít)
www.facebook.com/nguyenhoangbaovu

Other related posts: