[SMCC] Re: ong bi thu 1

Th? T?, 11/08/2004, 08:33 (GMT+7)

V?nh Ph?c: “ông kho?n h?” Kim Ng?c ???c ??t tên ???ng

TT (V?nh Ph?c) - Ngày 9-8-2004, H?ND t?nh V?nh Ph?c ?? nh?t tr? l?y tên ông Kim 
Ng?c - nguyên b? th? T?nh ?y V?nh Ph?c, ng??i ???c coi là “ông kho?n h?” - ??t 
tên cho m?t ???ng ph? c?a th? x? V?nh Yên (trung tâm t?nh l?). ???ng Kim Ng?c 
dài 1km t? D?c L?p ??n tr? s? ?ài PT-TH t?nh.

Ong Kim Ng?c tên th?t là Kim V?n Ngu?c, sinh n?m 1917, tham gia c?ch m?ng t? 
n?m 1939, làm b? th? T?nh ?y V?nh Ph?c, V?nh Ph? t? n?m 1959 ??n 1977. Ong là 
ng??i ch? tr??ng phong trào kho?n h? ? h?p t?c x? trong nh?ng n?m 1966-1968 t?i 
t?nh V?nh Ph?c và sau ?? b? c?m ? t?nh này. 

Hai m??i n?m sau v?n ?? “kho?n h?” ?? ???c th? hi?n cô ??ng, s?c t?ch trong 
ngh? quy?t 10 c?a B? Ch?nh tr? ngày 5-4-1988 v? ??i m?i qu?n l? kinh t? nông 
nghi?p (g?i t?t là kho?n 10). N?m 1995, ông Kim Ng?c ???c truy t?ng Huân ch??ng 
??c l?p h?ng nh?t. 

D?p này, huy?n Yên L?c c?ng ??i tên hai tr??ng h?c x? B?nh ??nh, quê h??ng ông 
Kim Ng?c, thành Tr??ng ti?u h?c Kim Ng?c và THCS Kim Ng?c. 

?? H?U


KH?I QU?T L?CH S? T?NH V?NH PH?C 

V?nh Ph?c là m?t mi?n ??t thu?c Nhà n??c C? ??i ??u tiên c?a Vi?t Nam - n??c 
V?n Lang c?a c?c Vua Hùng. T?i ?ây, c?c nhà kh?o c? h?c ?? t?m th?y nh?ng v?t 
t?ch c?a n?n v?n minh ??ng thau n?i ti?ng, tiêu bi?u là di ch? ??ng ??u ? x? 
Minh Tân, huy?n Yên L?c và di ch? L?ng H?a ? L?ng Ngo?i huy?n V?nh T??ng. Nh?ng 
công c?, v? kh? và ?? trang s?c ???c ch? t?c m?t c?ch tinh x?o b?ng ??ng thau 
?? cho th?y tr?nh ?? ph?t tri?n c?a l?p c? dân V?n Lang, t? tiên xa x?a c?a c?c 
th? h? ng??i Vi?t ngày nay.V?nh Ph?c khi ?y thu?c B? V?n Lang. 

   T? th? k? th? III tr? ?i c?n nhi?u l?n thay ??i ??a danh. ??n th?i nhà 
Nguy?n ??i tr?n thành t?nh. L?c b?y gi?, V?nh Ph?c ngày nay thu?c vào hai t?nh 
S?n Tây và Th?i Nguyên. 

   Ngày 6-1-1890, toàn quy?n ?ông D??ng ra Ngh? ??nh thành l?p T?nh V?nh Yên.

   Thi hành l?nh này, ngày 20-10-1890, th?c dân Ph?p l?p ra ??o V?nh Yên, 
g?m ph? V?nh T??ng và 5 huy?n B?ch H?c, L?p Th?ch, Tam D??ng, Yên L?c, Yên L?ng 
(t?nh S?n Tây), huy?n B?nh Xuyên (t?nh Th?i Nguyên), và m?t ph?n huy?n Kim Anh 
(t?nh B?c Ninh), l? s? ??t ? H??ng Canh (B?nh Xuyên).

   N?m 1901, thành l?p t?nh Phù L? g?m ph? ?a Ph?c, và m?t ph?n huy?n ?ông 
Khê, l?c này c?c huy?n Yên L?ng và m?t ph?n ??t huy?n Kim Anh b? c?t cho t?nh 
Phù L?. Ngày 10-12-1903, t?nh Ph? L? ??i tên thành t?nh Ph?c Yên.
T? ??u n?m 1950, nh?m t?ng c??ng s? ch? ??o phong trào ??u tranh trong vùng 
??ch h?u, chu?n b? l?c l??ng cho t?ng ph?n công. Ch?nh ph? n??c Vi?t Nam Dân 
ch? C?ng h?a ?? ra quy?t ??nh h?p nh?t t?nh V?nh Yên v?i Ph?c Yên, thành t?nh 
V?nh Ph?c.

Th?ng 3-1968, theo quy?t ??nh c?a Qu?c h?i và Ch?nh ph?, hai t?nh V?nh Ph?c và 
Ph? Th? ?? h?p nh?t thành t?nh V?nh Ph?.

   Ngày 15-11-1996, t?i k? h?p th? 10 Qu?c h?i kho? IX ?? ra ngh? quy?t chia 
và ?i?u ch?nh ??a gi?i m?t s? t?nh, trong ?? t?nh V?nh Ph? l?i ???c chia thành 
2 t?nh: V?nh Ph?c và Ph? Th?.Tin ???c ??ng ngày: 09 th?ng 11 n?m 2005  ----- Original Message ----- 
 From: Nguyen Hoang Bao Vu 
 To: smcc@xxxxxxxxxxxxx ; trhquan@xxxxxxxxx ; Vy Pham 
 Sent: Tuesday, April 14, 2009 1:32 PM
 Subject: [SMCC] ong bi thu 1


 Th? Ba, 14/04/2009, 07:30 (GMT+7)

 B? th? “kho?n h?” - K? 1: Làm ?n nh? th? ??i là ph?i

 Ngày 23-3-2009, T?nh ?y V?nh Ph?c và gia ??nh c? b? th? T?nh ?y V?nh Ph?c Kim 
Ng?c t? ch?c l? ??n nh?n Huân ch??ng H? Ch? Minh do ??ng và Nhà n??c truy
 t?ng. B? phim 50 t?p B? th? t?nh ?y do ?ài truy?n h?nh VN th?c hi?n l?y 
nguyên m?u ông Kim Ng?c chu?n b? b?m m?y. 

 TT - Nhà v?n Vân Th?o, ng??i vi?t k?ch b?n phim B? th? t?nh ?y, ?? v? V?nh 
Ph?c t?m l?i nh?ng tài li?u qu? gi? và g?p nh?ng ng??i thân t?ng chia s? ng?t
 bùi cay ??ng v?i ông Kim Ng?c. Cu?c ??i th?ng tr?m c?a m?t ng??i d?ng c?m v? 
nông dân g?n 40 n?m tr??c d?n d?n m? ra.

 .....................

 TT - Cu?i n?m 1959, ??u nh?ng n?m 1960, phong trào h?p t?c h?a mi?n B?c di?n 
ra r?m r?. ??ng nh?t h?p t?c h?a v?i t?p th? h?a, do ?? khi công h?u h?a t?
 li?u s?n xu?t ?? không phân bi?t c? th? mà ti?n hành công h?u h?a tràn lan, 
k? c? nh?ng t? li?u s?n xu?t gi?n ??n nh? cày b?a, cây c?i l?u niên, v??n t??c
 c?a c?c h? x? viên. 

 Ong Kim Ng?c (tr?i) th?m ru?ng l?a b? b?nh vàng l?i.Ng??i ?ang b?o c?o là ông 
Ng?t - b? th? Huy?n ?y B?nh Xuyên - ?nh t? li?u

 Thêm vào ?? là ?p d?ng m?t c? ch? t?p trung quan liêu bao c?p ??i v?i h?p t?c 
x?, v? th? ch?ng bao lâu nh?ng nh??c ?i?m, khuy?t ?i?m c?a h?p t?c h?a d?n
 d?n b?c l?. Nông dân ch?ng c?n thi?t tha v?i ru?ng ??ng, s?n xu?t theo ki?u 
??i ph?, n?ng su?t l?a n?m sau tu?t h?n n?m tr??c. N?n ??i di?n ra th??ng xuyên.
 T?nh V?nh Ph?c c?ng n?m trong hoàn c?nh trên. ?i?u ?? khi?n ông Kim Ng?c - b? 
th? t?nh ?y - m?t ?n m?t ng?. 

 V? sao c?y không th?ng hàng?

 "X? viên không coi ru?ng ??t là c?a m?nh nên h? ch?ng thi?t tha g? v?i ??ng 
ru?ng. Ph?i ?? nông dân làm ch? m?nh ??t c?a m?nh"

 Ong Kim Ng?c

 Ong Kim Ng?c tung c?n b? trong c? quan t?nh ?y và yêu c?u c?c b? th? huy?n ?y 
tr?c ti?p ??n t?m hi?u c? th? nguyên nhân v? sao h?p t?c x? làm ?n sa s?t,
 thu nh?p ngày công c?a x? viên không ?? n?u ch?o. B?n thân ông c?ng ?i ??n 
c?c h?p t?c x? ki?m tra. Ong Nguy?n Thành Tô, th? k? riêng c?a ông Kim Ng?c,
 nh? l?i c? m?t l?n ông Kim Ng?c ??n m?t h?p t?c x?, l?c này bà con ?ang c?y 
v? chiêm. Tr?i rét c?m c?m nh?ng ông Kim Ng?c không vào tr? s? h?p t?c x? mà
 ?i th?ng ra ??ng, mu?n th?y t?n m?t x? viên làm vi?c nh? th? nào, sau ?? m?i 
vào làm vi?c v?i ban qu?n tr? h?p t?c x?. 

 T? xa nh?n th?y trên m?t ??m ru?ng c?n con mà c? ??n h?n ch?c cô g?i chen 
ch?c nhau c?y, ông Kim Ng?c h?i: “Sao c?c ch?u không chia ra c?c nh?m c?y ? 
ru?ng
 kh?c mà t?m t?m vào nhau th? này?”. M?t cô b?o: “Ch?ng ch?u c?y th? này cho 
vui, h?n n?a ru?ng c? b?a k?p cho ch?ng ch?u c?y ?âu. B?c xem t? b?a ?ang c?m
 b?a ng?i h?t thu?c và n?i chuy?n v?n kia th? bi?t”. 

 Ong Kim Ng?c nh?n theo tay cô g?i ch?: c?ch ch?ng vài ??m ru?ng c? ??n s?u 
b?y anh ?ang c?m b?a gi?a ru?ng, ng?i trên ???ng ru?ng h?t thu?c lào và chuy?n
 tr? rôm r?. Nh?n l?i ??m ru?ng c?c cô g?i ?ang c?y th?y cây l?a xiêu v?o 
ch?ng ra ???ng l?i, ông b?o: “Tiêu chu?n k? thu?t là ph?i c?y l?a th?ng hàng ??
 dùng cào c? c?i ti?n, c?c ch?u c?y th? này làm sao mà dùng cào c? ???c?”. M?t 
cô b?o: “??t b?a không k? làm sao ch?ng ch?u c?y ??ng tiêu chu?n k? thu?t
 h? b?c”. 

 Nghe cô g?i n?i v?y, ông Kim Ng?c b? dép, x?n qu?n nh?y xu?ng ru?ng. Ong ??a 
tay qu? qua qu? l?i th?y ??t l?n nh?n, c? c?c to g?n b?ng n?a viên g?ch th?,
 ông kêu lên: “Làm ?n nh? th? này th? ch?t ??i thôi. Th? ch? nhi?m h?p t?c và 
??i tr??ng s?n xu?t không ki?m tra h??”. C?c cô g?i n?i ?t khi th?y ch? nhi?m
 và ??i tr??ng s?n xu?t c? m?t ? ru?ng. Ong Kim Ng?c b?o cô g?i ?i t?m ch? 
nhi?m và ??i tr??ng s?n xu?t cho ông. L?t sau ch? nhi?m, ph? ch? nhi?m và m?y
 anh ??i tr??ng s?n xu?t t?i. 

 Ong ch? nhi?m xoa xoa hai tay vào nhau: “B? th? xu?ng mà không b?o cho ch?ng 
em bi?t ?? ??n ti?p, mong b? th? thông c?m”. Ong Kim Ng?c h?i: “C?c anh bi?t
 v? sao c?c cô x? viên c?y cây l?a xiêu v?o kia không?”. M?t anh b?o: “B?o c?o 
b? th? tr?i rét qu?, tay c?ng nên c?y không ???c th?ng hàng ?”. Nghe n?i
 v?y ông Kim Ng?c gi?n d? th?t s?. 

 Ph?i ?? nông dân làm ch? m?nh ??t c?a m?nh

 Ong Kim Ng?c n?i nh? qu?t: “X? viên rét c?ng tay không c?y ???c l?a, c?n c?c 
anh ? nhà ??p ch?n ôm v? ph?i không? Bây gi? c? m?y anh b? giày dép ra nh?y
 xu?ng ru?ng”. Khi m?y c?n b? nh?y xu?ng ru?ng, ông Kim Ng?c b?o: “C?c anh ??a 
tay khua xem c? bao nhiêu ??t c?c d??i ru?ng nh?t h?t ?? lên ???ng ru?ng
 cho tôi”. H? r?m r?p làm theo, c?c cô g?i nh?n th?y th? t?m t?m c??i. 

 Sau m?t h?i, ông Kim Ng?c b?o m?y c?n b? h?p t?c: “Bây gi? th? c?c anh ?? 
bi?t v? sao c?y không th?ng hàng r?i ch??”. H? n?i l? nh?: “Bi?t r?i ?”. Ong Kim
 Ng?c h?i: “C?c anh t?nh sao ?ây? Nh? lên b?a k? r?i c?y l?i hay sao?”. Trong 
khi h? ch?a bi?t tr? l?i th? nào th? ông n?i ti?p: “N?u nh? lên c?y l?i th?
 c?c anh t? làm l?y ch? không ???c ?i?u công c?a x? viên. Th?ng n?a tôi xu?ng 
ki?m tra mà th?y c?c ??m ru?ng l?a c?n xiêu v?o th? ??ng c? tr?ch”. 

 N?i xong ông Kim Ng?c ??n ch? nh?m x? viên ?ang ng?i h?t thu?c ? ???ng ru?ng. 
Chào h?i xong, ông h?i: “Trâu ?m, ng??i ?m hay sao mà ngh? c? lo?t th? này?”.
 M?y x? viên ch?a bi?t ông Kim Ng?c nên tr? l?i tr?ng không: “??i ?n ch? ch?ng 
?m ?au g? c?”. Ong Kim Ng?c n?i: “Làm ?n ki?u này ??i là ph?i, c?c ông c?n
 tr?ch ai”. M?t anh nh?n ông Kim Ng?c r?i n?i: “?n tr?ng m?c tr?n nh? ông n?i 
th? nào mà ch? ???c. C? gi?i ông nh?y xu?ng ru?ng mà b?a th? xem”. Nghe anh
 x? viên n?i v?y, ông Kim Ng?c b?o: “T? n?i cho c?c ông bi?t t? t?ng ?i làm t? 
?i?n cho ??a ch? t? nh?, ??ng c? th?ch t?”. 

 N?i xong ông Kim Ng?c c?i b? qu?n dài, ?o kho?c ??a cho th? k? Nguy?n Thành 
Tô c?m r?i nh?y ngay xu?ng ru?ng l?y roi và b?a. Ong v?t cây roi vào không kh?
 vun v?t, mi?ng h?y h?y gi?c trâu, con trâu ngoan ngo?n b??c t?ng s?i dài làm 
n??c b?n lên tung t?e. M?y x? viên ng?i trên b? ng?c nhiên h?i ông Tô: “Ong
 ?y là ai mà b?a gi?i th??”. Ong Tô b?o: “Ong ?y là b? th? t?nh ?y ??y”. H? 
kêu lên: “Ch?t m? ch?ng tôi r?i”. 

 C? l? ?? lâu m?i c?m l?i c?i b?a nên m?u nông dân trong ng??i ông Kim Ng?c 
tr?i d?y. Ong b?a ??n vài ch?c v?ng b?a r?i m?i cho trâu ngh? và b??c lên b?
 r?a chân m?c l?i qu?n ?o. M?y anh x? viên r?i r?t xin l?i. Ong Kim Ng?c ch? 
c??i r?i ng?i sà xu?ng h?t thu?c lào và h?i han công vi?c làm ?n v?i c?c x?
 viên. Nh?ng chuy?n m?t th?y tai nghe khi?n ông tr?n tr? r?t nhi?u. 

 Trên ???ng tr? v?, ông h?i ng??i th? k? riêng: “Này Tô, nông dân ch?ng ta n?i 
ti?ng c?n cù, c?u th? n?i cho t? nghe v? sao h? l?i l??i bi?ng và làm ?n c?u
 th? nh? v?y?”. Không c?n suy ngh?, ông Tô ??p luôn: “Ch?ng qua là h? không 
coi ru?ng ??t c?a h?p t?c là c?a m?nh”. Th?y ng??i th? k? n?i ??ng v?i suy ngh?
 c?a m?nh, ông Kim Ng?c v? ?ùi kêu lên: “??ng, ??ng. X? viên không coi ru?ng 
??t là c?a h? nên ch?ng c?n thi?t tha g? v?i ??ng ru?ng. Ph?i ?? nông dân làm
 ch? m?nh ??t c?a m?nh ông ?. ??ng nh? th?”. 

 Không ng? c?i ? t??ng ?y ?? khi?n cu?c ??i ông Kim Ng?c sau này ch?u bao n?i 
lao ?ao.

 VAN TH?O

 ___________________

 Ra m?t ngh? quy?t thay ??i c? m?t ph??ng th?c s?n xu?t ?? tr? thành nguyên 
t?c, ?i?u l? ch?ng kh?c g? b?n ph?t ??i b?c công ph? thành tr? c?a ch? ngh?a
 gi?o ?i?u và b?o th?. Ph?i t?o b?o, d?ng c?m l?m m?i d?m n? s?ng. Và ng??i 
d?m làm vi?c ?y là ông Kim Ng?c.

 K? t?i: M?t quy?t ??nh t?o b?o  

Other related posts: