nuoc chua lan moi nguoi Viet phai tu xao ho


 

Nư�c chưa l�n, m�i ngư�i Vi�t phải tự xấu h�!

Cập nhật cách Ä?ây 3 giá»? 59 phút 

 

 Diá»?n Ä?àn này của Báo Thanh Niên má»? rá»?ng tầm mắt chúng ta 
rất nhiá»?u. Nếu sau 30 nÄ?m hòa bình rá»?i mà Viá»?t Nam chÆ°a lá»?n 
thì má»?i ngÆ°á»?i Viá»?t Ä?á»?u phải tá»± xấu há»?.

 

Tôi cho rằng ý thức của ngư�i Vi�t không có gì bất thư�ng 
so v�i dân t�c � những nư�c phát tri�n. Bằng chứng là m�t 
Ä?ứa trẻ Viá»?t lá»?n lên á»? phÆ°Æ¡ng trá»?i Tây, thì khi vá»? nÆ°á»?c 
Ä?ã kiên quyết không Ä?i qua Ä?Æ°á»?ng tại nÆ¡i không dành cho 
ngÆ°á»?i Ä?i bá»? (chuyá»?n Ä?ã từng Ä?Ä?ng trên diá»?n Ä?àn này), và 
dân Tây khi sang ta làm vi�c m�t th�i gian, cũng có ngư�i bắt 
Ä?ầu quen dần vá»?i viá»?c vượt Ä?èn Ä?á»?! Vấn Ä?á»? á»? Ä?ây Ä?Æ¡n 
giản là môi trư�ng s�ng.

Trí thức Viá»?t ít có tiếng tÄ?m hay ít có bài nghiên cứu tham gia 
trong giá»?i khoa há»?c quá»?c tế cÅ©ng Ä?úng, nhÆ°ng nếu có những 
sáng kiến hay phát minh t�t thì tạp chí khoa h�c trong nư�c nào 
Ä?ủ uy tín Ä?á»? Ä?Ä?ng và quảng bá cho thế giá»?i biết? Vả lại 
m�t nhà khoa h�c mu�n c�ng hiến thì có môi trư�ng nào phù 
hợp Ä?á»? hoạt Ä?á»?ng không? Ai sẽ là ngÆ°á»?i hiá»?u và Ä?ánh giá 
những cá»?ng hiến Ä?ó? CÆ¡ chế nào sẽ biá»?u lá»? sá»± tôn trá»?ng 
những tài nÄ?ng này? Ä?ây cÅ©ng là vấn Ä?á»? môi trÆ°á»?ng làm 
vi�c, vì tôi chưa từng nghe thấy m�t nhà khoa h�c nư�c ngoài 
nào có sáng kiến hay phát minh nh� làm vi�c tại Vi�t Nam, nhưng 
ngÆ°á»?i Viá»?t á»? nÆ°á»?c ngoài cÅ©ng Ä?ã có những Ä?óng góp giá 
tr� cho khoa h�c thế gi�i r�i.

Trách nhi�m chính trong sự nghi�p phát tri�n m�t qu�c gia vào 
má»?t thá»?i kỳ nhất Ä?á»?nh, xét rá»?ng ra từ lá»?ch sá»­ thế giá»?i 
xÆ°a nay, Ä?á»?u do chính quyá»?n và ná»?n pháp trá»? của thá»?i kỳ Ä?ó 
gánh vác. Còn sự phát tri�n vượt bậc gắn li�n thêm v�i vai 
trò của những cá nhân, nhÆ° nÆ°á»?c Nga từng có Pie Ä?ại Ä?ế 
chẳng hạn, Singapore có Lý Quang Diá»?u... Ä?óng vai trò song hành là 
tính phù hợp của cán cân chính tr� và kinh tế. M�t chính 
quyá»?n mạnh luôn dá»±a trên má»?t ná»?n pháp luật Ä?ầy Ä?ủ, ít 
thiên vá»?, vá»?i những ngÆ°á»?i lãnh Ä?ạo tâm huyết - tài nÄ?ng, 
Ä?áp ứng Ä?òi há»?i của vá»? trí mà mình Ä?ảm nhận. 

Những Ä?iá»?u hay ho Ä?ã nói ra trên diá»?n Ä?àn này Ä?á»?u rất có 
lý, nhưng ai sẽ phải hi�u và cần áp dụng những cái có lý 
Ä?ó má»?t cách chá»?n lá»?c? Tôi cho rằng giá»?i lãnh Ä?ạo nói chung 
phải có trách nhi�m này! Vì nếu không, sẽ mãi mãi chẳng có 
gì Ä?á»?i khác.

Lãnh Ä?ạo cần có nghá»? thuật và phải há»?c, há»?c lãnh Ä?ạo vá»? 
mặt khoa h�c chứ không ch� v� chính tr� tư tư�ng. Nếu m�i 
vá»? trí lãnh Ä?ạo dù nhá»? hay lá»?n, phần bá»?ng lá»?c Ä?ược Ä?óng 
khung trong giá»?i hạn pháp luật và phần Ä?òi há»?i trí não cÅ©ng 
như c�ng hiến thì không gi�i hạn theo yêu cầu công vi�c, tôi 
tin chắc sẽ b�t dần chuy�n mua quan bán chức. Ta thấy rõ 
Ä?iá»?u này á»? các doanh nghiá»?p tÆ° nhân hay Ä?Æ¡n vá»? khoa há»?c công 
ngh� mà sự sinh t�n gắn li�n v�i chất lượng sản phẩm làm 
ra.

Ä?ã bá»?t Ä?ược chuyá»?n mua quan bán chức, thì tá»± nhiên Ä?á»?ng cÆ¡ 
của tham nhÅ©ng cÅ©ng giảm thiá»?u. Phần còn lại sẽ Ä?ược kiá»?m 
soát b�i m�t h� th�ng pháp luật kín kẽ và m�t n�n pháp 
tr� công bằng. Trong n�n kinh tế nào thì cũng có tham nhũäng, 
nhÆ°ng vá»?i ná»?n kinh tế thấp kém thì cùng má»?t mức Ä?á»? tham 
nhũng lại gây hại nhi�u lần hơn là v�i n�n kinh tế phát 
triá»?n.

Xóa b� tham nhũng ch� có hai cách: hoặc là ngư�i dùng chức 
quyá»?n Ä?á»? nhận há»?i lá»? Ä?ó thôi giữ chức quyá»?n, hoặc là 
ngư�i giữ chức quy�n thôi nhận h�i l�.

M�t ngư�i bình thư�ng làm t�t công vi�c của mình r�i, h� 
hoàn toàn có quyá»?n phê phán ngÆ°á»?i lãnh Ä?ạo bên trên không làm 
hết chức trách. NgÆ°á»?i lãnh Ä?ạo có ý thức gánh vác trách 
nhiá»?m lá»?n thật sá»± thì tá»± nhiên sẽ bá»?t Ä?ược Ä?á»?ng cÆ¡ tham 
nhũng hay v� quy�n, quan liêu.

Cần biến những con sâu tr� thành m�t s� vi trùng ít hại mà 
mắt không nhìn thấy Ä?á»? ná»?i canh Ä?ược chấp nhận. Tôi nói 
vậy vì chuy�n tham nhũng không th� b� loại b� hoàn toàn trong 
xã h�i loài ngư�i.

Phải làm sao cho tham nhũng ch� chiếm thi�u s� càng nh� càng 
tá»?t, rá»?i má»?i có thá»? tính Ä?ến chuyá»?n thá»±c hiá»?n công bằng 
xã há»?i á»? mức Ä?á»? hợp lý, là cÆ¡ sá»? thá»±c hiá»?n những quyết 
sách Ä?úng Ä?ắn, làm thÄ?ng hoa chất xám và lá»±c lượng sản 
xuất Ä?á»? cuá»?i cùng, cất cánh ná»?n kinh tế má»?t cách thật sá»±.

Nên Ä?Æ°a ra những cÆ¡ sá»? Ä?á»? xác Ä?á»?nh nguyên nhân và Ä?ánh giá 
Ä?úng bản chất, mức Ä?á»? tham nhÅ©ng trong xã há»?i má»?t cách chính 
xác, phù hợp vá»?i hiá»?n thá»±c Viá»?t Nam. Sá»­a Ä?á»?i há»? thá»?ng 
pháp luật - pháp trá»? Ä?á»? phòng ngừa và xá»­ lý những nguyên 
nhân này.

 

Phải Ä?ào tạo thế nào Ä?á»? Ä?ừng làm... "lùn" Ä?ất nÆ°á»?c

Theo dõi diá»?n Ä?àn này của Báo Thanh Niên từ mấy tháng nay, 
Ä?ến sá»? báo ra ngày 29.5 tôi thấy Báo Ä?ã có má»?t ý tÆ°á»?ng 
rất hay. Theo tôi, vi�c Báo Thanh Niên tri�n khai chương trình 
(hoặc quỹ) Ä?ào tạo nhân tài trẻ cho nÆ°á»?c Viá»?t là má»?t sáng 
kiến thiết thực giữa sự lúng túng hi�n chưa có l�i ra của 
ngành giáo dục - Ä?ào tạo vá»?n là ngành Ä?ược giao phó nhiá»?m 
vụ này. 

ChÆ°Æ¡ng trình này nếu Ä?ược thá»±c hiá»?n má»?t cách công bằng, vô 
tÆ° á»? "Ä?ầu vào", sẽ là viá»?c làm mang tính xã há»?i hóa có ý 
nghĩa nhất và hữu ích nhất. Nó phải làm sao khác hẳn v�i 
chương trình du h�c bằng h�c b�ng của Nhà nư�c mà v�n có 
khá nhiá»?u tai tiếng do "Ä?á»?n" vào Ä?ó má»?t sá»? con em quan chức, 
tài nÄ?ng thì kém mà thế lá»±c lại nhiá»?u. Xã há»?i sẽ rất biết 
Æ¡n và tôn vinh nếu chÆ°Æ¡ng trình này thá»±c sá»± có mục Ä?ích Ä?ào 
tạo nhân tài cho Ä?ất nÆ°á»?c và nó thành "khung cá»­a hẹp" gạn 
lá»?c Ä?á»? chá»? lấy chất lượng làm chính.

Tuy nhiên, khi nói Ä?ến chÆ°Æ¡ng trình này, tôi thấy cần trá»? lại 
vá»?i ngành giáo dục - Ä?ào tạo trong công tác Ä?ào tạo hiá»?n nay 
bá»?i Ä?á»?i tượng của chÆ°Æ¡ng trình (do Báo Thanh Niên khá»?i 
xÆ°á»?ng) sẽ Ä?ược Ä?ào tạo tại nÆ°á»?c ngoài, do vậy sá»? 
lượng sẽ không nhi�u trong khi còn biết bao nhiêu h�c sinh, sinh 
viên khác Ä?ược Ä?ào tạo trong nÆ°á»?c. 

Theo tôi, cách Ä?ào tạo của ta hiá»?n nay Ä?ang làm "lùn" nhân tài. 
Chúng ta Ä?ào tạo theo sá»? lượng là chính và theo chá»? tiêu là 
chủ yếu. Cái gì cÅ©ng tính theo tá»· lá»? phần trÄ?m từ thi cá»­ á»? 
bậc tiá»?u há»?c Ä?ến Ä?ại há»?c và tá»· lá»? nào cÅ©ng xấp xá»? 
Ä?ụng "trần" thì chá»? tạo ra những "nhân tài" cần... Ä?ào tạo 
lại m�i có th� sử dụng! 

Châu Tân �n

 

anh lehong

 

Bài vá»? tham gia diá»?n Ä?àn, xin gá»­i vá»? 

thanhhang@xxxxxxxxxxxxxxxxx


                
---------------------------------
New Yahoo! Messenger with Voice. Call regular phones from your PC and save big.

Other related posts:

  • » nuoc chua lan moi nguoi Viet phai tu xao ho