[SMCC] noi dung paris by night 98

D?i Nh?c H?i "Bay cùng chúng tôi d?n Las Vegas du?c t? ch?c th?t vi d?i 


 

Hai n? ca si Tú Quyên (trái), và Huong Giang trong bài song ca "Ðôi khi em mu?n 
khóc," du?c minh h?a b?ng m?t n? vu công du dây l?a. (Hình: T.T. Thúy Nga cung 
c?p) 

 

S? khán gi? dông d?o theo dõi chuong trình DNH "Bay cùng chúng tôi d?n Las 
Vegas". (Hình: T.T. Thúy Nga cung c?p) 

 

N? ca si Qu?nh Anh (Boujour Vi?t Nam) trong tà áo sài Vi?t nam há bài "Gold is 
Yellow". (Hình: T.T. Thúy Nga cung c?p) 

 

N? ca si Ng?c Anh trong bài hát "Không tên s? 4" c?a Vu Thành An. (Hình: T.T. 
Thúy Nga cung c?p) 

 

Hài k?ch "Tr? Mãi Không Già" c?a doàn k?ch Thúy Nga v?i Huong Th?y, Bé Tý, Thúy 
Nga và Chí Tài. (Hình: T.T. Thúy Nga cung c?p) 

 

Màn kh?i d?u c?a DNH "Bay cùng chúng tôi d?n Las Vegas". (Hình: T.T. Thúy Nga 
cung c?p) 

12,000 khán gi? "Bay cùng Thúy Nga d?n Las Vegas" 

Lê Th?y/Ngu?i Vi?t 


LAS VEGAS - Ð?i nh?c h?i thu hình "Bay cùng chúng tôi d?n Las Vegas" (Fly with 
us to Las Vegas) c?a Trung Tâm Thúy Nga, di?n ra trong hai su?t, ngày 26 và 27 
Tháng Chín 2009 t?i hí vi?n c?a khách s?n và sòng bài Planet Hollywood, Las 
Vegas, Nevada, dã thu hút du?c kho?ng 12,000 khán gi?, du?c coi là m?t con s? 
k? l?c m?c dù giá vé bán cung khá cao, so v?i các d?i nh?c h?i thu?ng du?c t? 
ch?c trong các c?ng d?ng Vi?t Nam h?i ngo?i. 

S? khán gi? trên không ch? d?n t? California hay các ti?u bang khác c?a Hoa K?, 
mà còn d?n t? nhi?u nu?c khác, nhu Canada, Pháp, Ð?c, Th?y Si, Úc... và c? t? 
Vi?t Nam, khi?n trong hai, ba ngày li?n h?i cu?i tu?n qua, khách s?n và sòng 
b?c Planet Hollywood, dã h?u nhu b? tràn ng?p b?i ngu?i Vi?t Nam, ti?ng Vi?t 
Nam dã du?c nghe th?y ? kh?p m?i noi, trong các c?a ti?m, sòng b?c, nhà hàng, 
c?u thang... có l? m?t ph?n là vì trong các ngày này, không có l? l?t gì c?a 
ngu?i M?, và cung vì n?n kinh t? có ph?n ?m d?m, nên s? ngu?i M? d?n Las Vegas 
choi cung có ph?n gi?m b?t th?y rõ trong th?i gian g?n dây. 

Có t?t c? 47 nam, n? ca si, k?ch si dã tham d? trình di?n trong d?i nh?c h?i 
này, du?c kh?i d?u v?i ho?t c?nh là phi công (gi? tu?ng) Nguy?n Ng?c Ng?n và 
phi công ph? (gi? tu?ng) Nguy?n Cao K? Duyên, cùng 8 n? ti?p viên xinh d?p 
hu?ng d?n các khán gi? lên chuy?n bay (gi? tu?ng), d? d?n Las Vegas tham d? d?i 
nh?c h?i này, kéo dài d?n hon 5 ti?ng d?ng h?, trong dó có n? ca si Nhu Qu?nh, 
v?a tr? l?i v?i Trung Tâm Thúy Nga, trình di?n chung v?i các n? ca si khác 
trong màn m? d?u th?t s?ng d?ng và h?p d?n "Chuy?n bay h?nh phúc" và cô còn 
trình bày riêng bài "Mo ánh trang v?", nh?c ngo?i qu?c, l?i Vi?t c?a Nhu Qu?nh. 

N? ca si (Ph?m) Qu?nh Anh (Bonjour Vi?t Nam) d?n t? B?, nên nói gi?i ti?ng 
Pháp, Anh, hon ti?ng Vi?t, cung xu?t hi?n l?n th? nhì trong m?t chuong trình 
c?a Trung Tâm Thúy Nga (l?n d?u Qu?nh Anh xu?t hi?n là h?i nam qua, 2008, d? 
trình bày bài "****o Vi?t Nam" tru?c c?ng d?ng Vi?t Nam t?i Hoa K?) và cô dã 
trình bày bài hát "I say gold"... 

Ngoài ca si Khánh Ly trình bày dòng nh?c Tr?nh Công Son v?i ca si Th? Son 
(Chi?u m?t mình qua ph?, G?i tên 4 mùa), dòng nh?c Ð?c Huy du?c ca si Ý Lan và 
Quang Dung cùng trình bày, dòng nh?c b? b? quên khá lâu nay, nhung du?c ua 
thích m?nh m? vào các nam c?a th?p niên 1960, c?a nh?c si Trúc Phuong (dã qua 
d?i trong c?nh nghèo khó, cùng c?c, sau nam 1975) nhu Hai l?i m?ng, Tàu Ðêm Nam 
Cu, Truy?n Chúng Mình, dã du?c hai n? ca si Thanh Tuy?n, Huong Lan, trình bày 
tr? l?i, làm nhi?u ngu?i c?m d?ng. 

Ð?i nh?c h?i này có nhi?u nh?c c?nh, ho?t c?nh, trong dó có c? ho?t c?nh do c?p 
MC du?c ua thích nh?t hi?n nay là Nguy?n Ng?c Ng?n và Nguy?n Cao K? Duyên, cùng 
Ki?u Linh dóng chung, v? b? m?t thay d?i mau l? trong các con ngu?i t?i th? 
gi?i d? den này... bên c?nh hài k?ch "Tr? mãi không già" v?i Chí Tài (Vi?t ki?u 
Billy Nguy?n Tru?ng Th?), Thúy Nga (Bà Hoa), Bé Tí (Bé H?u- t?c Nh? Hoài Không 
L?n) và Huong Th?y, nói v? m?t ông Vi?t ki?u già, s?ng quá cô don t?i Hoa K?, 
nên v? Vi?t Nam ki?m v? tr?, d? san sóc và d? bu?n, cô don t?i x? ngu?i, b?t k? 
d?n các s? ch?ng d?i c?a con cái. 

Ngoài các ti?ng hát thu?ng xuyên c?a Trung Tâm Thúy Nga, nhu H? L? Thu, Minh 
Tuy?t, Luu Bích, Quang Lê, Nguy?n Hung, Qu?nh Vi, Huong Giang, Nhu Loan, Huong 
Th?y, Tr?n Thái Hòa, B?ng Ki?u, Luong Tùng Quang, Mai Thiên Vân, Tú Quyên, B?o 
Hân, Th?y Tiên, Nguy?t Anh, Ng?c Anh, Phi Nhung, Hà Phuong, Duong Tri?u Vu, Lam 
Anh, Tr?nh Lam, Duy Tru?ng, Lý Duy Vu, Mai Ti?n Dung... Ð?i nh?c h?i l?n này 
cung gi?i thi?u các ti?ng hát m?i, nhu Thành An và các n? ca si K? Phuong Uyên, 
Di?m Suong... (L.T.) 

Nguy?n Hoàng B?o Vu
H? tr? tin h?c 1088
Danh s?: 2015
Hân h?nh du?c ph?c v? quý khách

Other related posts:

  • » [SMCC] noi dung paris by night 98 - Nguyen Hoang Bao Vu