[SMCC] noi dau cua 1 ba me

N?i dau c?a m?t bà m?

"Tôi mù ch?, su?t d?i ch? bi?t có  di?m ch?. Nam dã gi? m?o ch? ký c?a tôi...", 
bà c? Hoàng Th? N?, 70 tu?i, d?ng bên b? sông Lô khóc. Bà dã không ng? r?t
r?t nhi?u dêm và dã bao l?n ch?t di s?ng l?i vì có m?t ngu?i con b?t hi?u.

Bà N? là cán b? huu trí, s?ng t?i t? 15, phu?ng Minh Khai, th? xã Hà Giang 
(t?nh Hà Giang). Anh quý t? c?a bà tên là Tr?n Phuong Nam, SN 1962, cung dang
d?nh cu ? th? xã Hà Giang. Bà N? l?y ch?ng, s?m d?t gánh hôn nhân, bà ?m d?a 
con nh? r?i Vi?t Trì (t?nh Phú Th?) lên Hà Giang sinh s?ng t? khi anh Nam
kho?ng 4-5 tu?i.

Ngu?i dàn ông b?c nghia hành phuong Nam không bi?t s?ng ch?t th? nào, bà N? 
lãng m?n d?t con tên là Phuong Nam d? tu?ng nh?.

Bà Hoàng Th? N? nh? ngu?i vi?t don vì bà không bi?t ch?.

Sau này, bà di bu?c n?a v?i m?t ngu?i dàn ông tên là Lâm Van M?nh. Ông M?nh t?t 
tính (là m?t lão thành cách m?ng v?i  Huy hi?u 40 nam tu?i D?ng, huân chuong
kháng chi?n h?ng Ba, Huân chuong chi?n s? v? vang, Huân chuong chi?n công...). 
Ông dã cuu mang con riêng c?a v? nhu con d?.

M?t trong nh?ng ngu?i con c?a bà N? v?i ông M?nh tên là Lâm T?n Dông. Có th? 
m?i chuy?n b?t d?u t? mâu thu?n con chung con riêng này, sau khi ông M?nh khu?t
núi, và anh Nam thì b?i b?m qua nhi?u chuy?n th? phi, lêu l?ng, qua c? nh?ng 
l?n l?y v? r?i b? v?, làm an không suôn s? ph?i nh? bà m? mù ch? di?m ch?
vào phi?u gán c?m bìa d? (nhà d?t) cho Nam vay ti?n ngân hàng...

Lúc d?u vay 50 tri?u, sau dó, Nam gi? m?o ch? ký c?a bà N? (th?c ra bà N? không 
bi?t ch?, không bi?t ký, ch? bi?t bôi m?c vào ngón tay r?i "tri?n" ra gi?y,
ch? ký nào du?c coi là c?a bà N?, cung d?u là gi?!) d? ti?p t?c c?m s? d? nhà 
d?t mang tên bà d? vay ti?n ngân hàng.

Bà N? ch? bi?t di?m ch?.

S? ti?n này, bà N? ph?i vay mu?n th?a s?ng thi?u ch?t d? thanh toán v?i ngân 
hàng. N?u không "tr? n? h?" Nam thì bà N? s? m?t nhà.

Nam ti?p t?c gi? m?o ch? ký c?a bà N?, t? làm m?t h?p d?ng chuy?n nhu?ng quy?n 
s? d?ng d?t dem d?n nhà ông Lê Quang T?ng, t? tru?ng dân ph? yêu c?u xác
nh?n r?i Nam mang nh?ng "van b?n" này cung c?p cho toà án, nh?m th?c hi?n âm 
muu du?i m? ra du?ng.

Nam g?p nhi?u ngu?i, xác l?p nhi?u l?i ký nh?n thi?u khách quan, b?ng m?i giá 
th?c hi?n hành vi: ch?ng minh hai khu v?c nhà d?t mang tên bà N?. là c?a Nam.
Hành vi c?a Nam khá don gi?n: sau khi gi? ch? ký c?a m?, l?y du?c xác nh?n c?a 
co s? (do cán b? không di xác minh c? th?), Nam ti?p t?c vi?t các h?p d?ng,
r?i ký ch? "Hoàng Th? N?" vi?t tay ? cu?i m?i van b?n, th? là Nam t? tung t? 
tác s? d?ng tài s?n c?a bà N? mà không c?n quan tâm d?n m? mình có d?ng ý
hay không.

Lúc d?u, ch? "Hoàng Th? N?" còn du?c Nam chua ? du?i là "con trai ký thay m?"; 
d?n dà, trong s? 21 van b?n liên quan mà chúng tôi (nhà báo) dang có trong
tay, r?t nhi?u l?n Nam th?ng du?t ký "Hoàng Th? N?" mà nghi?m nhiên coi dó là 
vi?c. bà N? mù ch? d?t nhiên bi?t ch?, bi?t ký.

M?i chuy?n b?t d?u v? l? khi bà N? cùng con gái lên Ngân hàng Nông nghi?p và 
Phát tri?n Nông thôn (chi nhánh Minh Khai) th? xã Hà Giang d? gi? n?. N? ?y
là do anh Nam nh? m? d? (bà N?) d?ng ra th? ch?p s? d?, nhà d?t d?ng tên bà d? 
vay, s? ti?n vay là 50 tri?u d?ng. Bà N? dã ph?i di?m ch? vào h?p d?ng vay
b?i vì bà mù ch? theo dúng nghia den, th?i di?m là nam 2001. Nam không ch?u tr? 
n? ngâng hàng s? ti?n mà m? N? d?ng ra vay h? Nam l?y v?n làm an.

C?c ch?ng dã, vay mu?n, ngày 22/12/2004, bà N? dã có d? s? ti?n 50 tri?u d?ng 
r?i nh? con gái Lâm Th? Thu Nga và ch? Thu? (b?n Nga) dua ra ngân hàng tr?
n? bù cho th?ng con b?t tr?.

Nhung khi g?p ch? Phí Th? L?c, Phó Giám d?c chi nhánh Minh Khai thì bà N? du?c 
tr? l?i: Bà có d? 100 tri?u d?ng thì h?ng tr?, vì v?a r?i anh Nam dã vay
ti?p 50 tri?u d?ng n?a. Bà N? ngã ng?a ngu?i roi vào tay... con gái. Sao l?i 
th??

Bà N? t?c t?c g?i don lên Ngân hàng NN-PT NN t?nh h?i cho ra nh?. Thì ra, dù bà 
chua bao gi? bi?t vi?t m?t ch? nào ngoài di?m ch?, song Nam dã t? nghi ra
ch? ký cho m? mình r?i dùng nó d? l?a g?t chính quy?n phu?ng, ngân hàng, th? 
ch?p nhà d?t c?a bà N? d? vay ngân hàng (t?ng s? ti?n vay lên t?i 100 tri?u
d?ng).

"Th?y không ph?i là gi?y t? mà tôi dã di?m ch? nam 2001 (trong h? so vay ti?n 
c?a Nam), tôi dã th?c m?c: không du?c s? nh?t trí c?a tôi, không th?m tra
xác minh h? so (dã b? gi? m?o) mà Ngân hàng l?i dám cho Nam vay ti?n?"; "Lúc 
dó, các ch? ngân hàng ra nói (v?i bà N?) r?ng: Xin l?i bà vì so su?t" - Bà
N? k? (r?i nh? ngu?i vi?t trong Don kêu c?u).

Th? là m?t âm muu chi?m do?t tài s?n c?a m? dã b?i l?. D?n m?c, d?t ? t? 19, 
phu?ng Minh Khai, bà N? dùng ti?n c?a các con bà d? mua (ch? y?u là ti?n do
Lâm T?n Dông g?i t? Nga v?), vì bà không bi?t ch?, nên u? quy?n cho Nam di làm 
th? t?c. B?y gi? bà N? dang s?ng v?i con trai Tr?n Phuong Nam c?a bà.

Bà N? già và không bi?t ch?, thì di nhiên "ông" Nam ph?i di làm h? so, th? t?c 
cho m?. Nhà ?y là c?a bà N? mua. Song, tru?c toà, Nam l?i nói r?ng: "Toàn
b? ti?n mua d?t và làm nhà là do ti?n riêng c?a anh b? ra" (trích b?n án k? 
trên, ph?n l?i trình bày c?a duong s? Tr?n Phuong Nam). Anh ta b? ti?n ra,
làm th? t?c r?i d?ng tên bà N? là vì anh ta s? mình v? l?n v? bé "chúng nó" 
cu?p m?t nhà. V?i lu?n di?u dó, Nam dã du?c toà x? "th?ng ki?n" m? Nam.

R?t nhi?u  ngu?i bi?t v? vi?c, t? cán b? phu?ng, d?n d?i di?n ph? n?, ph? lão, 
chi b?, t? dân ph? ? khu v?c bà N? và anh Nam s?ng - khi tr? l?i ph?ng v?n
chúng tôi - d?u c?c l?c ph?n d?i cái vi?c ki?n m? ra toà.

Bút tích c?a ông Lê Quang T?ng.

Dáng s? hon, nhu bà N? t? cáo và cán b? ngân hàng ? Hà Giang cung dã d? c?p 
trong van b?n chính th?c: anh Nam dã l?i d?ng vi?c bà N? mù ch? d? gi? m?o gi?y
t?. T? tru?ng dân ph? Lê Quang T?ng cung dã xác nh?n v?i nhà báo, v?i van b?n 
g?i toà án (bên du?i d?u di?m ch? c?a bà N?) r?ng: anh Nam dã l?a d?i ông
khi n? non yêu c?u ông ký xác nh?n d? anh ta... th?c hi?n m?t cái âm muu ch?ng 
ra gì.

Ông t? tru?ng dân ph? Lê Quang T?ng dã t? ra "h?i l?i" v? vi?c mình thi?u th?n 
tr?ng khi xác nh?n vào van b?n gi? do Nam dua sang.

Tru?c m?t nhà báo, ông xác nh?n: "Tôi là Lê Quang T?ng. Th?i gian anh Nam làm 
don có tên bà N? là m? d? chuy?n quy?n s? d?ng d?t cho anh Nam là con trai
bà. Lúc dó, tôi là t? tru?ng t? nhân dân s? 22, tôi có h?i anh Nam nó là m? dã 
d?ng ý chuy?n nhu?ng và dã  ký u? nhi?m quy?n cho anh Nam di làm th? t?c.
Th?c t? là bà m? anh Nam không tr?c ti?p d?n ch? tôi và tôi cung không d?n g?p 
bà d? h?i. N?u anh Nam gi? m?o ch? ký l?a d?o m?i ngu?i, anh Nam ch?u trách
nhi?m. Hà Giang ngày 20/8/2006. Ngu?i xác nh?n: Lê Quang T?ng".

M?i dây, d?i di?n Chi b?, chính quy?n, các doàn th? (H?i ngu?i cao tu?i, H?i 
ph? n?...)... c?a t? 15 (noi di?n ra v? vi?c k? trên)  cùng 5 ông bà hàng xóm
dã h?p và quy?t d?nh có "ngh? quy?t" v? vi?c "Anh Nam có tính ch?t l?a d?o, m?o 
tên m? d? d? l?a co quan ch?c nang vay ti?n ngân hàng... d? ngh? co quan
pháp lu?t có bi?n pháp x? lý".

Bà N? ch?t di s?ng l?i vì dau kh? vì s? vi?c c?a bà dã du?c chuong trình "Ngu?i 
xây t? ?m" c?a VTV, cung nhu dã hon m?t l?n Dài PTTH Hà Giang tr? l?i v?
vi?c anh Nam dã ph?m t?i khi gi? m?o ch? ký c?a m? mình trong âm muu chi?m do?t 
tài s?n  kia.  V?y mà bà v?n c? ph?i. "ra du?ng"

K?t lu?n c?a toà án v? v? vi?c này, có do?n, xin trích: "khu nhà d?t ? t? 19 cu 
(t? 15 m?i), phu?ng Minh Khai - th? xã Hà Giang, bà N? cho r?ng là tài s?n
riêng c?a bà vì du?c tr? toàn b? b?ng ti?n c?a bà dã b? ra là không th? ch?p 
nh?n du?c. Vì: can c? l?i trình bày c?a các duong s?, các nhân ch?ng thì vi?c
mua nhà d?t nói trên là có s? tho? thu?n, bàn b?c, th?ng nh?t gi?a bà N? và anh 
Nam, th? hi?n vi?c anh Nam t? lo làm toàn b? th? t?c mua bán v?i anh Hà
(ch? nhà) và th? t?c chuy?n nhu?ng".

Nhu dã nói ? trên: ti?n bà N? b? ra, d?ng tên bà N? là ch? tài s?n, anh Nam là 
con trai giúp d? th? t?c cho bà m? mù ch?, có gì là không ph?i dâu nào? Không
l? ch?  n?i trong cái vi?c làm th? t?c h? ?y cung d? co s? - ch?ng lý d? nói 
r?ng nhà và d?t ?y là c?a Nam ?!

Tuong t?: v?i m?nh d?t còn l?i: anh Dông cho r?ng, anh dã làm vi?c ? Tây, g?i 
ti?n v? cho bà N? mua d?t d? anh ta s?p h?i huong sinh s?ng. Anh em v?i nhau,
dua ti?n không có biên nh?n, di?n tho?i t? hàng nghìn cây s? v?, không ghi âm 
l?i thì cung là h?p lý. Gi? toà h?i b?ng ch?ng, làm sao có b?ng ch?ng? Toà
bác b? vi?c Dông có g?i ti?n v? mua nhà. Dông di l?y xác nh?n c?a nh?ng ngu?i 
dã g?i ti?n dua cho Nam và gia dình, toà n?a tin n?a ng?. Nam xác nh?n có
dua m?y ch?c tri?u, ít dôla (USD), s? dã tr? cho Dông, s? dùng d? dua dón Dông 
t? sân bay N?i Bài v? Hà Giang (4 l?n v? nu?c) - th? là h?t.

D?i lo?i nhu v?y, cu?i cùng toà k?t lu?n (trích nguyên van): "... không ch?ng 
minh du?c dó là d?t do bà N? và Dông mua, nhu v?y d? co s? k?t lu?n dó là
tài s?n riêng c?a Nam, bác yêu c?u c?a Dông và bà N? v? quy?n qu?n lý, s? d?ng 
d?i v?i tài s?n này, ki?n ngh? UBND th? xã Hà Giang thu h?i l?i gi?y ch?ng
nh?n quy?n s? d?ng d?t s? W:791514 ngày 28/4/2003 d?ng tên bà N? trên di?n tích 
d?t này, c?p l?i cho anh Nam". (Th?m phán, ch? to? phiên toàn Vuong Th?
Lan ký).

V?a qua, co quan ch?c nang l?i thêm m?t l?n gi?t mình: ngày 11 tháng 1 nam 
2007, anh Nam l?i làm don t? cáo m? ru?t mình lên co quan thi hành án, khi k?t
thúc phiên toà thì c? hai ngôi nhà "tranh ch?p" d?u bi?n thành tài s?n c?a 
ngu?i con di ki?n m?, bà N? ph?i ra du?ng an nh? ? d? theo dúng nghia den

Tôi không th? hi?u Tr?n Phuong Nam dã nghi gì khi anh chính th?c dâm don kh?i 
ki?n m? ru?t mình ra toà? D?n n?i, các d?ng chí "dao pháp vô tình" (toà án)
xét x? hôm dó cung dã ph?i th?t lên ghi vào trong b?n án: "xét th?y bà N? th?c 
t? c?n thi?t v? nhà ? nên..." - dành châm chu?c di?u này di?u n?.

Không th? ch?p nh?n s? vô lý tr?i không dung d?t không tha k? trên. M? con bà 
N? ch? còn bi?t ng?i khóc, hai khu nhà d?t, m?t m?t tr?ng vì Nam, m?t ph?i
n?p ti?n ra mua l?i t? Nam thì m?i ti?p t?c du?c "thuong tình" cho ? ti?p.

M?i l?n nhoay m?c vào d?u ngón tay, di?m ch? trong don ch?ng l?i l?i ki?n m? có 
gang có thép c?a Tr?n Phuong Nam, bà N? l?i c?u tr?i cho mình du?c s?m siêu
thoát v? thiên c?.

Ngu?i ta có câu, cha m? mình b? tâm th?n, mình cung ph?i chi?u. Và, trong b?t 
k? hoàn c?nh cãi vã nào, d?u b? m? diên lo?n, con cái cung là ngu?i m?c l?i.

Nhà kia l?i phép con khinh b?/ M? n? chanh chua v? ch?i ch?ng.

Câu chuy?n b?c dãi m? nhu th? này, k? cung là hi?m th?y ? vùng d?t lành l? bên 
dòng Lô giang...

D? Lang Quân
Name: Nguyen Hoang Bao Vu
Home: 210C Hiep Binh Chanh tenement. Thu Duc district Ho Chi Minh City Viet Nam
Home Phone: 848-726-2214
Cell-phone: 848-97-987-8854
Yahoo ID: nguyenhoangbaovu
Skype ID: nguyenhoangbaovu
Blog: 360.yahoo.com/nguyenhoangbaovu

Other related posts:

  • » [SMCC] noi dau cua 1 ba me