noi dan ong noi len nhung dieu kho noi

Nôi nam giôùi noùi nhöõng ñieàu...khoù noùi

06/09/2004 10:58:56 AM GMT +7Trung taâm chaêm soùc söùc khoeû nam giôùi laø cô 
sôû ñaàu tieân ôû Haø Noäi chuyeân chaêm soùc söùc khoeû sinh saûn, tình duïc 
cho ñaáng maøy raâu. Taïi ñaây ñaõ coù haøng nghìn nam giôùi ñeán ñeå baøy toû 
nhöõng ñieàu khoù noùi. Trong theá giôùi cuûa ñaøn oâng coù tôùi 1.001 caâu 
chuyeän buoàn vui veà tình duïc.

Moät caäu beù môùi 16 tuoåi ôû Haø Noäi ñang laø hoïc sinh trung hoïc goïi 
ñieän ñeán Trung taâm Chaêm soùc söùc khoeû nam giôùi (TTCSSKNG) trong tình 
traïng khuûng hoaûng tinh thaàn ñang muoán tìm ñeán caùi cheát. Lyù do maø caäu beù naøy töï töû vì bò laïm duïng tình duïc cuûa moät ngöôøi 
ñaøn oâng lôùn tuoåi. Baûn thaân caäu beù coù xu höôùng ñoàng tính, khi gia 
ñình bieát chuyeän caäu ñaõ bò la maéng vaø khoâng bieát chia seû vôùi ai. Caäu 
beù ñaõ töï töû moät laàn nhöng khoâng thaønh vaø laàn thöù hai laïi nghó ñeán 
caùi cheát vì khoâng chòu ñöïng noåi côn soác ñoù. Khi goïi ñieän ñeán TTCSSKNG, caäu beù naøy toû ra voâ cuøng chaùn naûn. BS 
Höông Giang - chuyeân gia tö vaán ñaõ môøi caäu ñeán trung taâm uoáng caøpheâ 
cuøng taâm söï, caäu beù ñaõ oån ñònh taâm lyù daàn. Moät ñoâi vôï choàng treû môùi cöôùi, ngay trong ñeâm taân hoân, ngöôøi vôï 
phaùt hieän choàng bò beänh laây truyeàn qua ñöôøng tình duïc (STDS) ñaõ voâ 
cuøng hoaûng sôï vaø boû veà nhaø meï ñeû. Maëc duø raát yeâu thöông nhau nhöng 
ñoâi vôï choàng treû naøy khoâng tìm ra loái thoaùt, hoï ñöa nhau ñeán trung 
taâm vaø moïi u uaát daàn ñöôïc giaûi toaû. Moät ñoâi baïn treû yeâu nhau gaàn ñeán ngaøy cöôùi, chaøng trai coù hoïc vò 
tieán só ñaõ thuù nhaän vôùi ngöôøi yeâu mình bò ñoàng tính. Khoâng tin ñöôïc 
ñieàu ñoù, coâ gaùi ñaõ quyeát ñònh ñöa ngöôøi yeâu ñeán trung taâm ñeå tìm ra 
höôùng giaûi quyeát. Theo lôøi keå cuûa caùc chuyeân gia tö vaán, moãi khaùch haøng ñeán ñaây laø 
moät caâu chuyeän, coù tröôøng hôïp ñaùng thöông hôn ñaùng giaän. Caäu sinh 
vieân muø 20 tuoåi cuûa moät tröôøng ngheä thuaät, trong laàn ñaàu tieân ñi tìm 
cuûa laï ñaõ bò maéc beänh STDS. Khi maéc beänh ñaõ sôï haõi khoâng chöõa trò 
caån thaän. Luùc ñeán khaùm taïi trung taâm thì beänh ñaõ chuyeån sang giai ñoaïn maïn 
tính. Nhaø ngheøo khoâng coù tieàn mua thuoác, caùc baùc só phaûi ñieàu trò 
mieãn phí hôn 1 thaùng cho beänh nhaân. Haøng ngaøy caäu thanh nieân muø nhôø 
ngöôøi xe oâm ñöa ñeán trung taâm tieâm thuoác trong taâm traïng aên naên hoái 
loãi. Moät ngöôøi ñaøn oâng ñaõ ngoaøi 30 tuoåi soáng giöõa Haø Noäi ñaõ coù vôï, con 
bò heïp bao quy ñaàu khoâng chöõa chaïy daãn ñeán tình traïng vieâm nhieãm 
naëng neà. Khi hoûi taïi sao khoâng ñieàu trò, ngöôøi ñaøn oâng naøy noùi ñaõ 
vaøi laàn ñeán beänh vieän saûn nhöng xaáu hoå laïi quay veà vaø coá chòu ñöïng 
söï ñau ñôùn. Sau moät thôøi gian ñieàu trò khoûi beänh, ngöôøi ñaøn oâng naøy 
nhö truùt ñöôïc gaùnh naëng ñeo ñaúng trong maáy chuïc naêm qua. Ngoâi nhaø chaêm soùc söùc khoeû cho ñaøn oâng ôû 324 phoá Thuî Khueâ - Haø 
Noäi ñöôïc baøi trí raát ñeïp ñeõ. Taàng 1 laø quaùn caøpheâ, taàng 2 laø thö 
vieän vôùi 200 ñaàu saùch veà söùc khoeû sinh saûn, tình duïc, taàng 3,4 laø 
phoøng tö vaán, khaùm beänh. Moãi ngaøy coù khoaûng 30 khaùch haøng ñeán ñaây 
ñeå tìm hieåu veà chính mình. Ñaây laø ñòa chæ ñaàu tieân vaø duy nhaát ôû Haø 
Noäi daønh cho ñaøn oâng taâm söï nhöõng ñieàu thaàm kín nhaát. Baét ñaàu môû cöûa töø thaùng 2.2004 ñeán nay trung taâm ñaõ ñoùn tieáp haøng 
nghìn khaùch haøng qua ñieän thoaïi hoaëc ñeán tröïc tieáp. Nhieàu ngöôøi töø 
caùc tænh xa nhö Haø Giang, Ngheä An, Höng Yeân, Thaùi Bình... cuõng tìm ñeán 
ñeå giaûi toaû khuùc maéc. Hoï ñeán ngoâi nhaø naøy thoaûi maùi, töï tin vaø 
baøy toû heát nhöõng baên khoaên, vöôùng maéc maø baáy laâu nay khoâng bieát 
baøy toû cuøng ai. Coù nhöõng ngöôøi do khoâng ñöôïc giaûi ñaùp ñaõ mang noãi lo aâu trong loøng 
suoát nhieàu naêm trôøi. Khi bieát ñeán trung taâm naøy, coù ngöôøi sau khi 
quan heä tình duïc vôùi gaùi maïi daâm khoâng duøng bao cao su ñaõ goïi ñieän 
ñeán hoûi lieäu coù laây nhieãm HIV? Hoaëc coù coâ beù laàn ñaàu tieân quan heä 
tình duïc vôùi baïn trai ñaõ maát aên maát nguû vì lo sôï coù thai... Caùc baùc 
só, chuyeân gia tö vaán ñaõ trôû thaønh ngöôøi baïn taâm tình giuùp hoï vöôït 
qua côn khuûng hoaûng vaø chæ ra caùch giaûi quyeát toát nhaát. BS Nguyeãn Thu Giang, Giaùm ñoác trung taâm nhaän xeùt: "Qua thôøi gian hoaït 
ñoäng, nhoùm nam vò thaønh nieân tìm ñeán trung taâm vôùi nhöõng taâm söï raát 
ñaùng lo ngaïi. Ñaây laø löùa tuoåi môùi lôùn chöa coù nhöõng kieán thöùc ñaày 
ñuû veà söùc khoeû sinh saûn khi ngoài treân gheá nhaø tröôøng neân raát toø 
moø muoán khaùm phaù. Chuùng ñaõ coù nhöõng quan heä tình duïc khoâng an toaøn, 
xu höôùng ñoàng tính nam, maéc caùc beänh laây truyeàn qua ñöôøng tình duïc... 
maø caùc baäc cha meï khoâng heà hay bieát". Khi chöùng kieán nhöõng thanh nieân môùi lôùn bò khuyeát taät boä phaän sinh 
duïc ôû Haûi Döông ñöôïc ñöa veà khaùm taïi trung taâm trong traïng thaùi sôï 
seät môùi thaáy roõ nhöõng "loã hoång" veà giôùi tính maø ñaùng ra caùc em 
phaûi ñöôïc hoïc, ñöôïc bieát. Ñaøn oâng ôû nhieàu löùa tuoåi khaùc nhau ñaõ tìm ñeán vaø moái quan taâm haøng 
ñaàu cuûa hoï laø laøm theá naøo ñeå luoân coù ñöôïc moät phong ñoä cuûa ngöôøi 
ñaøn oâng khoeû maïnh. Hoï ñaõ tìm thaáy ôû ñaây söï tin caäy vaø töï tin hôn 
vaøo chính mình khi böôùc ra khoûi ngoâi nhaø nhoû ñoù. Theo Lao Ñoäng

Name: Nguyen Hoang Bao Vu
Office: Sao Mai Computer Center for the Blind
12B/C7 Hoang Hoa Tham street, Tan Binh district Ho Chi Minh City Viet Nam
tel: 84 8 849 5069.
Fax: 84 8 293 8300.
Email:
info@xxxxxxxxxxxxxxxx
Website:
www.saomaicenter.org

Home: 210C Hiep Binh Chanh tenement. Thu Duc district Ho Chi Minh City Viet Nam
Cell-phone: 84 913 878 854

Other related posts:

  • » noi dan ong noi len nhung dieu kho noi