[SMCC] (no subject)

Sumo (d?c là Xu-mô theo ti?ng Vi?t, vi?t là ?? ho?c ??? trong ti?ng Nh?t) là 
m?t môn võ c? truy?n c?a Nh?t B?n. Hai l?c si Sumo s? ph?i d?u v?i nhau trong 
m?t vòng tròn g?i là dohyo (??) có du?ng kính kho?ng 4,55 mét (hay 15 shaku 
theo don v? do chi?u dài ? Nh?t B?n). L?c si nào b? ngã trong vòng tròn tru?c 
hay b? d?y kh?i vòng tròn tru?c là ngu?i thua cu?c.

 

C?p b?c c?a l?c si Sumo chuyên nghi?p

List of 4 items

. Yokozuna (??): c?p cao nh?t. Ozeki dúng ra là tu?c hi?u. Có m?t h?i d?ng do 
Hi?p h?i Sumo Nh?t B?n ch? d?nh s? xem xét và phong các l?c si c?p b?c Ozeki 
lên c?p b?c cao nh?t này.

. Ozeki (??): c?p b?c phong cho các l?c si b?c Sekiwake t?ng th?ng kho?ng 33 
tr?n hay do?t ch?c vô d?ch ba mùa d?u Sumo liên t?c. Trong tru?ng h?p hai gi?i 
d?u liên ti?p, Ozeki có s? tr?n th?ng ít hon s? tr?n thua s? b? m?t c?p b?c này 
và tr? v? c?p b?c Sekiwake. Tru?c khi có c?p b?c Okozuna, thì Ozeki là

c?p b?c cao nh?t trong Sumo.

. Sekiwake (??): là c?p b?c phong cho các l?c si Komusubi liên t?c trong nhi?u 
mùa gi?i có s? tr?n th?ng nhi?u hon s? tr?n thua trong m?i mùa ho?c có m?t mùa 
gi?i có s? tr?n th?ng r?t nhi?u (thu?ng là 10 tr?n th?ng tr? lên). N?u dang là 
Sekiwake mà có m?t mùa gi?i có s? tr?n th?ng ít hon s? tr?n thua, l?c

si s? b? m?t c?p b?c này và tr? v? c?p b?c Komusubi.

. Komusubi (??): là c?p b?c phong cho l?c si Maegashira nào có 10 hay 11 tr?n 
th?ng hay th?ng m?t l?c si có c?p b?c cao hon mình.

list end

 

Ozeki, Sekiwake và Komusubi t?o thành nhóm l?c si Sanyaku (??).

List of 1 items

. Maegashira: là c?p b?c th?p nh?t trong nhóm l?c si nam c?p Makuuchi (??) (b?n 
c?p cao hon g?m c?p cao nh?t Yokozuna và ba c?p trong Sanyaku).

list end

 

Các l?c si trong nhóm Makuuchi thi d?u riêng trong m?t gi?i d?u 15 tr?n. Theo 
quy d?nh t? nam 2004 c?a Hi?p h?i Sumo Nh?t B?n, nhóm Makuuchi ch? có 42 l?c

si.

List of 1 items

. Juryo: là c?p b?c c?a các võ si chua l?t du?c vào nhóm Makuuchi. Các l?c si 
Juryo du?c phép tham gia thi d?u các gi?i chuyên nghi?p 15 tr?n, nhung d?u 
riêng gi?a h? v?i nhau. Trong tru?ng h?p m?t l?c si trong nhóm Makuuchi b? tr?n 
thuong ph?i t? b? gi?i dang d?u, thì L?c si Juryo có thành tích t?t nh?t có th? 
du?c phép lên d?u cùng nhóm Makuuchi.Th?p hon c?p Juryo ch? còn nh?ng ngu?i 
dang h?c Sumo.

Name: Nguyen Hoang Bao Vu
Home: 210C Hiep Binh Chanh tenement. Thu Duc district Ho Chi Minh City Viet Nam

Home Phone: 7262214
Cell-phone: 0989350014
Yahoo ID: nguyenhoangbaovu
MSN ID: nguyenhoangbaovu
Skype ID: nguyenhoangbaovu
Blog: 360.yahoo.com/nguyenhoangbaovu

Other related posts: