[no subject]

Chaøo caùc baïn,

Nhö chuùng toâi ñaõ caûi tieán phaàn meàm JAWS, chuùng toâi cuõng ñang coá 
gaéng caäp 

nhaät chöông trình HTML Challenge (HTML Thaùch Thöùc). Ñaây laø coâng cuï hoã 
trôï 

luyeän taäp hieäu quaû daønh cho ngöôøi söû duïng vaø giaùo vieân duøng ñeå 
höôùng daãn cho 

hoïc vieân cuøng vôùi phaàn meàm JAWS treân Internet. Toâi hy voïng caùc baïn 
seõ tieáp 

tuïc söû duïng coâng cuï naøy vaø neáu baïn laø ngöôøi höôùng daãn hoaëc quen 
vôùi hoï, haõy 

giôùi thieäu coâng cuï mieãn phí naøy cho hoï.

Caùc baïn coù theå xem toaøn boä HTML Thaùch Thöùc baèng caùch vaøo trang chuû 
FS vaø 

choïn ñöôøng daãn: "Take the HTML Challenge" ("Ñoùn nhaän HTML Thaùch Thöùc")

Trang web vöøa ñöôïc caäp nhaät laø trang Tables, caùc baïn coù theå xem taïi 
ñòa chæ 

http://www.freedomsci.com/fs_products/Surfs_Up/Tables.htm

Toâi cuõng khuyeán khích caùc baïn vaøo xem trang Custom Labels vaø caùc trang 
Skim 

Reading (Ñoïc löôùt).

Chaøo thaân aùi,

Eric.

All,

> As we have made changes and improvements in JAWS, we have tried to keep

> the HTML Challenge up to date. This is a great training aid for users

> and teachers to use in training people with JAWS on the internet. I hope

> you will continue to look at this tool and if you are a trainer or know

> one, pass this free tool along to them.

>

> You can view the entire HTML Challenge by going to the FS Home page and

> choose the link called: "Take the HTML Challenge"

> The page that has just been updated is the Tables page you can view at:

> http://www.freedomsci.com/fs_products/Surfs_Up/Tables.htm

> I also encourage you to check out the Custom Labels page and the Skim

> Reading pages.

> Regards,

> EricName: Nguyen Hoang Bao Vu
Office: Sao Mai Computer Center for the Blind
12B/C7 Hoang Hoa Tham street, Tan Binh district Ho Chi Minh City Viet Nam
tel: 84 8 849 5069.
Fax: 84 8 293 8300.
Email:
info@xxxxxxxxxxxxxxxx
Website:
www.saomaicenter.org

Home: 210C Hiep Binh Chanh tenement. Thu Duc district Ho Chi Minh City Viet Nam
Cell-phone: 0989350014
Yahoo ID: nguyenhoangbaovu
Skype ID: nguyenhoangbaovu

Other related posts: