[SMCC]

cái này g?i lên cho anh em nghe choi thôi ch? anh em mù ḿnh không c?n c?nh 
giác và tránh né v́ dù trung qu?c có nhái nh?ng s?n ph?m Nokia mà ph?n m?m Talk 
cài du?c th́ cung r?t ít s?n ph?m talk nh?n l?i s?ng chung
N?u các b?n có tham gia vào di?n dàn mailing lists c?a talk th́ các b?n s? gi?t 
ḿnh v́ cánh mù ? M? t?i nó gi? quá. sài t? N95, N96 d?n E81, Blacberry không 
hà.
Th? Nam, 28/05/2009, 06:40 

Đ?i chi?n... di?n tho?i di d?ng

TT - Khi iPhone c̣n dang lu?ng l? v?i nhà phân ph?i th́ di?n tho?i Trung Qu?c 
dă len vào t?ng ngách nhà ? VN. Blackberry c̣n chua k?p ḥa m?ng th́ Nokia
dă mang email v? nông thôn v?i giá vài tram ngàn d?ng.

Trong m?t ch? bán s? di?n tho?i ? Qu?ng Châu (Trung Qu?c) - ?nh: Tr?n Nguyên

Lu?ng di?n tho?i d? vào VN dang nhi?u hon bao gi? h?t.

Tái ch? di?n tho?i

Có 5.000 di?m tái ch? di?n tho?i Nokia kh?p toàn c?u ho?c g?i tr?c ti?p mi?n 
phí m?t cách khá don gi?n thông qua hu?ng d?n c?a website Nokia. Theo m?t ch?
th? c?a châu Âu có hi?u l?c vào nam 2004, các nhà s?n xu?t và phân ph?i di?n 
tho?i di d?ng s? ph?i ch?u trách nhi?m thu h?i và tái ch? các b? c?m tay cung
nhu nh?ng linh ki?n cu. Công ty x? lư ch?t th?i Shields Environmental c?a Anh 
dă th? nghi?m chi?n d?ch trong ṿng m?t nam, hon 1 tri?u di?n tho?i du?c
s? d?ng l?i, trên 105 t?n v?, pin và các linh ki?n khác du?c tái ch?. Đi?u này 
dă giúp lo?i b? du?c hon 250 t?n ch?t th?i.

T? tham v?ng c?a ngu?i kh?ng l?

“Công c? dành cho cu?c s?ng” là tên c?a chuong tŕnh dang ch?y th? nghi?m t?i 
?n Đ? c?a Hăng Nokia. H? cung c?p di?n tho?i giá r? có kh? nang truy c?p 
Internet,
tích h?p nh?ng tính nang don gi?n nh?t cho nhà nông nhu xem th?i ti?t, giá nông 
s?n, m?t s? c?p nh?t v? k? thu?t canh tác... Bà phó ch? t?ch T?p doàn Nokia
trong l?n ghé tham VN v?a qua chia s?: “Chúng tôi dang cân nh?c k? ho?ch tri?n 
khai di?n r?ng các ?ng d?ng này t?i các qu?c gia nông nghi?p, trong dó có
VN”.

Tham v?ng l?n sân sang linh v?c cung c?p ?ng d?ng online c?a Nokia dă chuy?n 
sang vi?c giành l?y th? ph?n “email d?u tiên trong d?i” c?a nh?ng ngu?i ít
có co h?i ti?p xúc máy tính b?ng công c? giá r? c?a ḿnh. Ovi mail dang du?c 
gi?i chuyên gia b́nh lu?n nhu m?t d?i th? dáng g?m c?a các nhà cung c?p d?ch
v? email toàn c?u nh? dính kèm v?i ngu?i anh c? dang chi?m th? ph?n di?n tho?i 
áp d?o này. 

Trong m?t ti?t l? không chính th?c v?i gi?i truy?n thông, ông Benoit Nalin, 
t?ng giám d?c Nokia khu v?c Đông Duong, cho bi?t kh? nang ngu?i nghèo dùng 
Internet
mà không h? bi?t d?n máy tính dang là m?t vi?c du?c ho?ch d?nh.

Đ?n gi?c mo c?a chàng nhà quê

Th? nhung trong khi Nokia làm r?m r?, tung b?ng th́ m?t lo?t lo?i di?n tho?i 
khác dang len nhanh, r?t nhanh vào t?ng ngóc ngách c?a cu?c s?ng. Nguy?n H?i
Trí, SV nam 3 ĐH Bách khoa Hà N?i, là ngu?i chúng tôi g?p ? ch? di?n tho?i 
Qu?ng Châu, Trung Qu?c, cu?i: “Tu?n nào em cung sang dây dánh m?t ki?n di?n
tho?i v? bán ? quê. Ki?u dáng hi?n d?i, d? m?i tính nang trên tr?i du?i d?t nhu 
dùng Internet, xem truy?n h́nh, dùng nhi?u sim m?t lúc, giá ch? b?ng di?n
tho?i lo?i ru?i c?a các hăng”. Và qu? th?t làng tr?ng v?i ? Hung Yên quê Trí 
b?t d?u ng?i quán cóc xem d? th? tin trên Internet và cùng nhau cu?i r? lên.

Có d?n tham ch? di?n tho?i di d?ng và trung tâm s?n xu?t di?n tho?i không tên 
l?n nh?t th? gi?i t?i ch? Tràm Xoáy (Qu?ng Châu) m?i th?y các lo?i ?ng d?ng
m?i nh?t có th? du?c dáp ?ng v?i m?c giá bèo b?t nh?t. Và nh?ng ki?n hàng ch?a 
hàng ngàn, hàng ch?c ngàn các lo?i di?n tho?i “noname” c? th?n nhiên v?
quê. Công cu?c “b́nh dân hóa Internet” dă du?c th?c hi?n m?t cách g?n gàng, don 
gi?n và d?y b?t tr?c nh? nh?ng chi?c di?n tho?i không ai ki?m soát ch?t
lu?ng nhu th?.

Xoay qua s? lúng túng c?a “ngu?i sành di?u”

“M?t bây gi? là ph?i dùng Blackberry” - câu nói c?a mi?ng c?a dân buôn di?n 
tho?i kh?p ph? phu?ng là v?y. Hàng chính hăng th́ dang dè d?t ti?p c?n th? 
tru?ng,
trong khi hàng d? m?i ngu?n g?c tha h? tung hoành ngang d?c.

Nh?ng ?ng d?ng du?c bán trong nh?ng chi?c dia giá 7.000 d?ng, nh?ng di?n dàn 
tr?c tuy?n chuyên tán chuy?n Blackberry ?n ào sôi n?i; nh?ng túi hàng Blackberry
“nghia d?a” giá d? d?ng 10 USD m?i cái du?c dân có ngh? nh?t v? tân trang bán 
kh?p noi. 

“N?u ngày tru?c m?i ngu?i la làng chuy?n di?n tho?i nh?p l?u tràn lan, sau dó 
m?i th? t?m l?ng xu?ng th́ bây gi? không ai c?n n?i làn sóng di?n tho?i rác
t? nu?c ngoài dang tràn v? các thành ph? l?n n?a r?i” - Nguy?n Trung H?u, ch? 
m?t ti?m di?n tho?i lúc nào cung d?y ?p khách trên du?ng Hùng Vuong, TP.HCM,
cho bi?t. L? di nhiên, nh?ng lô “rác công ngh?” này không ph?i ng?u nhiên du?c 
chuy?n v? VN, cung nhu nh?ng qu?c gia nghèo khác trên th? gi?i.Các chuyên
gia u?c tính lu?ng di?n tho?i di d?ng t?i VN dă vu?t con s? 20 tri?u máy. 

Bây gi? ngu?i Vi?t v?n tho?i mái v?i t?c d? thay di?n tho?i, s? d?ng di?n tho?i 
ma... Nh?ng ḍng di?n tho?i tái ch? g?n nhu v?ng m?t t?i VN. V?y 10 nam
n?a, có khi nhanh hon, nam nam n?a, cu?c chi?n gi?a các hăng di?n tho?i t?i VN 
ch?c không c̣n n?a, thay vào dó là cu?c d?i chi?n gi?a rác di?n tho?i và
môi tru?ng.

90% di?n tho?i bán ra có giá du?i 3 tri?u d?ng

Ông Lê Quang Vu, phó t?ng giám d?c Công ty Vi?n Thông A, cho bi?t: “Trong nh?ng 
tháng d?u nam 2009, t? l? tang tru?ng v?n t?t so v?i cùng k? nam ngoái,
d?t 15-20% v? s? lu?ng máy bán ra. Ḍng di?n tho?i giá r? du?i 1,5 tri?u d?ng 
dang ngày càng chi?m uu th? trên th? tru?ng. Nhi?u ḍng máy m?i xu?t hi?n
nhu WellcoM, Mobell, iMobile, Qmobile... v?i ki?u dáng d?p m?t, giá thành ph?i 
chang, dang d?n thu hút s? quan tâm c?a khách hàng”.

Ông Đinh Anh Huân, giám d?c kinh doanh Công ty Th? Gi?i Di Đ?ng, cung chung 
nh?n d?nh: “Ngu?i tiêu dùng dang quan tâm nhi?u hon d?n các s?n ph?m di?n tho?i
Trung Qu?c b?i giá thành r? và có nhi?u tính nang. Tuy nhiên các s?n ph?m di?n 
tho?i Trung Qu?c ch? “an khách” ? phân khúc giá r? du?i 1,5 tri?u d?ng.
Th?ng kê t? các siêu th? c?a Th? Gi?i Di Đ?ng cho th?y phân khúc giá du?i 3 
tri?u d?ng dang chi?m d?n 90% lu?ng di?n tho?i bán ra sau t?t”. Trong khi dó,
s? li?u c?a Công ty nghiên c?u th? tru?ng GFK cho bi?t t?ng s? lu?ng ĐTDĐ tiêu 
th? trong nam 2008 ? th? tru?ng VN u?c d?t g?n 8,3 tri?u chi?c. 

Đ?c Thi?n

TR?N NGUYÊN

Tu?i Tr? Online - Nh?p s?ng s? frame
  
H? và tên 

 
Email 

  
Tiêu d? 

 
Đ? ngh? gơ ti?ng vi?t có d?u 
Hu?ng d?n 
 
Tài li?u dính kèm 
 
Browse ... 
(T?i da 1M)
Đính kèm thêm tài li?u 

0 

WebForm_DoPostBackWithOptions(new 
WebForm_PostBackOptions("ContactInline1:cmdSend", "", true, "EmailSendVld", "", 
false, true)) 

Tu?i Tr? Online - Nh?p s?ng s? frame end

Images/rss 

RSS 

Email 
Save 

In bài 
Save 

Đ?u trang 
Save 

Các tin bài khác 
list of 10 items
Mă d?c tràn ng?p YouTube - (28/05) 
Châu Á - Thái B́nh Duong d?n d?u ti?p th? qua “môbai” - (28/05) 
M?ng xă h?i có liên h? th? nào v?i qu?ng cáo? - (27/05) 
HP thu h?i thêm 15.000 pin laptop b? l?i - (27/05) 
Mu?i cách t́m ki?m m?i trên web - (27/05) 
Vi ph?m dang kư thuê bao tr? tru?c: ph?t 2 d?n 20 tri?u d?ng - (27/05) 
S? s?m có truy?n h́nh Internet - (27/05) 
?ng d?ng di d?ng giúp ngu?i khi?m th? “nh́n” - (27/05) 
Microsoft: máy t́m ki?m không ph?i Kumo mà là Bing - (27/05) 
S? th?t v? MinWin - “trái tim” Windows 7 - (26/05) 
list end

  
ĐTDD

Laptop

Ph? ki?n

Sim s?

Camera

MP3MP4

Tin nh?n/SMS

 
Xem t?t c?

Images/arrowleft 

Phones/08800goldarte_b 

Index

27,999,000 

Phones/bNokia_2330 

Index

1,189,000 

Phones/bNokia-12004 

Nokia 1200 Đen 

549,000 

Phones/bNokia-12005 

Nokia 1200 Xanh Duong 

549,000 

Phones/000000bNokia_1202black 

Nokia 1202 Đen 

549,000 

Images/arrowright  

T́m trên Tu?i Tr? Online 

T́m Ki?m 

 
Tin nóng 

Tin d?c nhi?u nh?t

|

Tin m?i

HP thu h?i thêm 15.000 pin laptop b? l?i 

Mu?i cách t́m ki?m m?i trên web 

Vi ph?m dang kư thuê bao tr? tru?c: ph?t 2 d?n 20 tri?u d?ng 

?ng d?ng di d?ng giúp ngu?i khi?m th? “nh́n” 

Microsoft: máy t́m ki?m không ph?i Kumo mà là Bing 

Đánh giá s?n ph?m

Tu v?n

Palm Pre so gang v?i các smarthphone 

ThumnailView 

TTO - Palm Pre du?c ví là smartphone d?u tiên dành cho m?ng xă h?i s? ra m?t 
vào 6-6 v?i h? di?u ... 

Xem ti?p »

ThumnailView 
iPhone 3G giá 2 t? 

DÀNH CHO QU?NG CÁO
300p x 150px 

DÀNH CHO QU?NG CÁO
300p x 150px 

DÀNH CHO QU?NG CÁO
300p x 150px 

DÀNH CHO QU?NG CÁO
(980x120px) 

Copyright © 2009 Tu?i tr?. 

Font Unicode| 
Qu?ng Cáo| 
Đ?t Báo| 
Hu?ng D?n| 
Liên h? 

Power by Moore Corp 

CMSStat frame

CMSStat frame end

Other related posts: