[SMCC]

   7 nét thú v? c?a Windows 7 RC   
   Ngu?i dang: Quang Trung 07/05/2009 (S? l?n xem: 1041) 
   T? khoá: Windows 7, Windows 7 RC

   Phiên b?n g?n nhu hoàn thi?n c?a h? di?u hành Windows m?i dã có m?t và 
ngu?i dùng có th? tr?i nghi?m mi?n phí d?n tháng 6/2010. M?t trong nh?ng tính 
nang dáng chú ý là ch? d? máy tính ?o Windows XP.   Aero Peek, m?t d?c di?m du?c dánh giá cao, cho phép các c?a s? hi?n th? 
du?i d?ng m?t dãy n?m ngang. Ngu?i dùng có th? xem tru?c và ch?n ?ng d?ng h? 
c?n. Phím t?t chuy?n d?i c?a s? Alt+Tab cung dã du?c b? sung.


   B?m chu?t ph?i vào các chuong trình trong Taskbar, m?t menu s? hi?n ra 
ch?a nh?ng tác v? m?i nh?t du?c th?c hi?n liên quan d?n chuong trình dó.


   B?m chu?t ph?i trên desktop d? ?n các icon và widget (?ng d?ng nh?).


   Ch? d? rút g?n (mini-mode) c?a Windows Media Player trông d?p hon v?i 
b?ng di?u khi?n co b?n.


   Công c? tra c?u t?p tin thông minh hon nhu có th? tìm ki?m và dánh d?u c? 
thu?t ng? bên trong tài li?u dù nó không xu?t hi?n ? tên file.


   Tính nang XP Mode giúp ngu?i dùng Windows 7 trong các doanh nghi?p t?o 
môi tru?ng XP ?o d? ch?y nh?ng chuong trình cu.


   B?n RC m? r?ng nhi?u ch?c nang c?a màn hình c?m ?ng nhu kéo, th? và ch?m.

   (Theo Vnexpress/CNet)


   

PNG image

PNG image

JPEG image

JPEG image

JPEG image

JPEG image

JPEG image

JPEG image

JPEG image

Other related posts: