[SMCC]

   Ng?ng 3 kênh truy?n hình VTC t?i TP.HCM: Ai b? ?nh hu?ng?   
   Ngu?i dang: Quang Trung 07/05/2009 (S? l?n xem: 178) 
   T? khoá: VTC, ng?ng phát sóng, S? TT-TT TP.HCM

   S? Thông tin và truy?n thông TP.HCM yêu c?u T?ng công ty Truy?n thông da 
phuong ti?n (VTC) ph?i ng?ng phát sóng ba kênh truy?n hình phát b?ng k? thu?t 
analog.
    
   D?n cu?i tháng 5-2009, khán gi? TP.HCM s? không th? xem các kênh VTC1, 
VTC7, VTC9 qua sóng analog - ?nh: Gia Ti?n
   Yêu c?u c?a S? Thông tin và truy?n thông TP.HCM dua ra sau khi chánh 
thanh tra s? này ban hành quy?t d?nh x? ph?t vi ph?m hành chính v? linh v?c t?n 
s? vô tuy?n di?n d?i v?i VTC. Lý do? VTC dã s? d?ng t?n s?, thi?t b? phát sóng 
vô tuy?n di?n không có gi?y phép d? phát chuong trình truy?n hình trên kênh 58 
(VTC1). Hai kênh truy?n hình khác là 51 và 52 cung s? bu?c ph?i ng?ng tru?c 
cu?i tháng 5-2009 do vi ph?m gi?ng kênh 58.

   Theo tìm hi?u c?a Tu?i Tr?, lâu nay VTC dùng kênh 58 d? phát chuong trình 
VTC1, kênh 51 phát chuong trình VTC9 và kênh 52 phát chuong trình VTC7 b?ng k? 
thu?t tuong t? "truy?n th?ng" analog. Thi?t b? phát sóng c?a VTC dùng d? phát 
các chuong trình truy?n hình qua các kênh này d?t t?i du?ng Âu Co, P.10, Q.Tân 
Bình (TP.HCM).

   Do v?y, ngu?i xem truy?n hình n?u dùng máy thu hình d? xem chuong trình 
VTC1 trên kênh 58 s? không th? thu sóng du?c n?a. Hay nói cách khác, nh?ng máy 
thu hình qua angten (dài phát s? d?ng k? thu?t tuong t? truy?n th?ng - analog 
d? phát sóng) s? không thu du?c chuong trình VTC1 phát qua kênh 58. Tuong t?, 
khi kênh 51 và 52 ng?ng thì máy thu hình cung không th? thu du?c chuong trình 
VTC9 và VTC7 mà lâu nay du?c phát qua hai kênh này. Các nhà chuyên môn cho bi?t 
ph?m vi ph? sóng c?a VTC d?i v?i ba kênh truy?n hình nói trên trong bán kính 
20-25km, tính t? dài phát d?t t?i du?ng Âu Co.

   Hôm qua, ông Thái Minh T?n, ch? t?ch h?i d?ng qu?n tr?, t?ng giám d?c 
VTC, th?a nh?n don v? này ng?ng phát sóng kênh VTC1 trên d?a bàn TP.HCM và các 
khu v?c lân c?n do chua có gi?y phép s? d?ng t?n s?. Tuy nhiên, ông T?n kh?ng 
d?nh trong tháng này VTC s? hoàn t?t vi?c xin phép s? d?ng t?n s? và phát sóng 
tr? l?i kênh truy?n hình này.

   Theo gi?i thích c?a ông T?n, vi?c ng?ng phát sóng nói trên ch? th?c hi?n 
d?i v?i kênh VTC1 phát theo công ngh? analog cho các tivi thu sóng tr?c ti?p 
t?i khu v?c TP.HCM, còn kênh VTC1 phát theo công ngh? analog ? các khu v?c khác 
và phát theo công ngh? k? thu?t s? (thu sóng qua d?u thu) v?n du?c phát sóng 
bình thu?ng do VTC dã du?c c?p phép. Ông T?n cho bi?t vi?c phát kênh VTC1 công 
ngh? analog nh?m ph?c v? khán gi? không có kh? nang mua d?u thu k? thu?t s?, 
song do có nh?ng khúc m?c gi?a VTC và C?c T?n s? nên VTC chua du?c c?p phép s? 
d?ng t?n s? phát analog t?i khu v?c TP.HCM.

   (Theo Tu?i tr? online) 

   Ngu?i dân vùng sâu, vùng xa m?t di m?t món an tinh th?n

   Vi?c x? lý vi ph?m c?a VTC hoàn toàn dúng. Tuy nhiên cung c?n nghi d?n 
món an tinh th?n v?n dã d?m b?c c?a khán gi? truy?n hình vùng sâu vùng xa, nông 
thôn và c? khán gi? còn khó khan ? thành th?. Hi?n gi? ngu?i ta c? quan tâm d?n 
truy?n hình cáp, truy?n hình v? tinh mà ít luu ý d?n m?ng truy?n hình phát sóng 
qu?ng bá analog - linh v?c có s? khán gi? dông d?o nh?t.

   H? là ai? Dó là r?t nhi?u gia dình còn khó khan v? v?t ch?t. H? v?n dang 
ph?i dùng nh?ng tivi màu n?i d?a chuy?n h? vì không có ti?n d? thuê bao truy?n 
hình cáp. Th?m chí có nhi?u noi mu?n thuê bao cung không du?c vì lo?i tivi "nhà 
nghèo" này không tuong thích v?i h? th?ng phân kênh c?a VN, thu truy?n hình cáp 
không du?c bao nhiêu kênh, nhi?u tivi l?i không có ti?ng vì sai h?...

   Dây cung là lo?i tivi mà ngu?i dân vùng sâu vùng xa thu?ng dùng, noi mà 
m?ng cáp không th? nào vuon t?i. D?i v?i nh?ng khán gi? nhu v?y, d?u thu truy?n 
hình s? giá hàng tri?u d?ng là m?t mo u?c khó vuon t?i. Không xa trung tâm 
TP.HCM v?n còn nhi?u khán gi? có tình c?nh nhu v?y. Không di dâu xa, ch? c?n 
qua phà Bình Chánh, phà C?n Giu?c... là d? dàng th?y h? xem truy?n hình nhu th? 
nào. Sách ít, báo hi?m, h? ch? bi?t trông c?y vào truy?n hình làm món an tinh 
th?n h?ng ngày. Cho nên có thêm m?t kênh truy?n hình là m?t món quà vô giá d?i 
v?i h? dù nó không th?m vào dâu so v?i 70 kênh truy?n hình cáp mà nhi?u gia 
dình khá gi? dang th? hu?ng".

   T?t nhiên không có phép thì ph?i c?t, nhung di?u các nhà qu?n lý tính d?n 
không ch? là vi?c làm mà còn là h? qu? c?a vi?c làm dó. V?n d? phát qu?ng bá 
analog không phép hay nói dúng hon là phát "chui", phát "lách" thì có l? không 
ch? riêng VTC. T? lâu dã nghe nói d?n ch? truong h?n ch? c?p phép phát sóng 
analog nhung nhi?u kênh analog v?n ti?p nhau lên sóng, mãi d?n g?n dây v?n có 
nh?ng kênh analog m?i dù ch? truong c?a Chính ph? dã rõ ràng là chuy?n sang k? 
thu?t s?. N?u c? cang ra thì quy?n l?i c?a khán gi? truy?n hình, d?c bi?t là 
d?i tu?ng khán gi? mà Nhà nu?c c?n uu tiên nh?t, s? b? d?y lùi v? mu?i nam 
tru?c.

   K? su D?NG T?N M?U

   (nguyên tru?ng phòng k? thu?t Dài truy?n hình TP.HCM)
   

PNG image

PNG image

JPEG image

JPEG image

Other related posts: